Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Skelbti atsakymą
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 485/550 „DĖL VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 7 d. Nr.B1-456/D1-483

Vilnius


1. P a k e i č i a m e Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

„2. Pavedame įsakymo vykdymo kontrolę pagal kompetenciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.“;

1.2. pripažįstame netekusiu galios Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų nurodytuoju įsakymu, 20 punktą.

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-1031 „DĖL MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018 m. birželio 11 d. Nr. D1-492
Vilnius

1. P a k e i č i u Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1031 „Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:


1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Medžiotojo bilietą paėmęs Pareigūnas tai pažymi Administracinių nusižengimų bylų registre bei apie tai informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.“;

1.2. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kaip Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojas, gavęs informaciją apie administracinės nuobaudos - teisės medžioti atėmimą - paskyrimą asmeniui, įveda šiuos duomenis į Medžiotojų sąvadą Duomenų tvarkos nustatyta tvarka.“;

1.3. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Medžiotojo bilietą asmeniui grąžinęs Pareigūnas šį faktą fiksuoja Administracinių nusižengimų bylų registre, nurodydamas grąžintą Medžiotojo bilietą identifikuojantį numerį, grąžinimo datą, bei perduoda šiuos duomenis Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, kaip Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojui, Duomenų tvarkos nustatytais terminais. Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojas gautus duomenis įtraukia į Medžiotojų sąvadą, nurodydamas Medžiotojo bilieto numerį, grąžinimo datą.“.


2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PAKEISTAS DOKUMENTAS !!!LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1031

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1994, Nr. 91-1766; 2000, Nr. 22-552; 2005, Nr. 47-1553) 327 straipsniu:

1. Tvirtinu Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-271 „Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3145);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. D1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 57-2816).


3. Pavedu Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą paraišką organizuoti Laikinojo medžiotojo bilieto blankų pagaminimą.


4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.


APLINKOS MINISTRAS GEDIMINAS KAZLAUSKASPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1031MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Medžiotojo bilieto paėmimo tvarką, kai medžiotojui yra pareigūnų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652), ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, nutarimu administracinėje byloje paskirta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas, Medžiotojo bilieto grąžinimo tvarką, pasibaigus administracinės nuobaudos teisės medžioti atėmimo terminui.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2634), Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 609 (Žin., 2003, Nr. 115-5238).


II. MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMAS IR GRAŽINIMAS

3. Medžiotojo bilietas paimamas įstatymuose nustatytais atvejais atėmus teisę medžioti.

4. Padarius pažeidimą, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą gali būti atimama teisė medžioti, iki administracinio teisės pažeidimo byloje bus priimtas nutarimas pareigūnas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą turintis teisę aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas (toliau – Pareigūnas), surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, paima iš asmens Medžiotojo bilietą, išduoda Laikinąjį medžiotojo bilietą (1 priedas) ir tai pažymi administracinio teisės pažeidimo protokole.

Teismui ar Pareigūnui išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmus nutarimą atimti teisę medžioti, paimtas Medžiotojo bilietas negrąžinamas, o administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjęs teismas ar Pareigūnas pratęsia Laikinojo medžiotojo bilieto galiojimą iki baigsis nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas arba iki bus išnagrinėtas skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir priimtas galutinis sprendimas. Jeigu Laikinajame medžiotojo biliete nurodyta galiojimo data yra vėlesnė nei teismo galutinio sprendimo priėmimo data, Laikinasis medžiotojo bilietas galioja iki teismo galutinio sprendimo priėmimo datos.

Teismui ar Pareigūnui administracinio teisės pažeidimo byloje priėmus nutarimą atimti teisę medžioti tais atvejais, kai asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Medžiotojo bilietas negrąžinamas ir Laikinojo medžiotojo bilieto galiojimas nepratęsiamas.


5. Medžiotojo bilietą paėmęs Pareigūnas tai pažymi Administracinių teisės pažeidimų bylų registre bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu apie tai informuoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje buvo išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla.


6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kaip Medžiotojų sąvado regioninis duomenų tvarkytojas (toliau – Medžiotojų sąvado regioninis duomenų tvarkytojas), gavęs informaciją apie įsigaliojusios administracinės nuobaudos – teisės medžioti atėmimą – paskyrimą asmeniui, įveda šiuos duomenis į Medžiotojų sąvadą Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos nustatyta tvarka.


7. Jeigu Pareigūnas, išnagrinėjęs administracinę bylą ir paskyręs asmeniui administracinę nuobaudą – teisės medžioti atėmimą, Medžiotojo bilieto nepaima dėl to, kad asmuo, kuriam atimta teisė medžioti, Medžiotojo bilietą yra pametęs, Medžiotojo bilietas iš jo pavogtas arba Medžiotojo bilieto bylą išnagrinėjusiam pareigūnui asmuo nepateikia dėl kitų priežasčių, duomenys apie administracinės nuobaudos – teisės medžioti atėmimą – paskyrimą asmeniui tvarkomi šios tvarkos 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka.


8. Jei asmuo, kuriam nutarimu administracinėje byloje yra atimta teisė medžioti, Medžiotojų sąvado duomenų regioniniam ar visuomeniniam tvarkytojui pateikia duomenis bei Medžiotojo bilietą, spaudas „Duomenys medžiotojų sąvadui pateikti“ Medžiotojo biliete nededamas. Regioninis medžiotojų sąvado tvarkytojas nedelsdamas paima šį Medžiotojo bilietą ir jį perduoda Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje buvo išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla.


9. Tais atvejais, kai iki administracinio teisės pažeidimo byloje priimto nutarimo asmuo Medžiotojo bilieto nepateikė ir jis nebuvo iš jo paimtas, nutarimą atimti teisę medžioti vykdantys pareigūnai imasi priemonių paimti asmens, iš kurio teisė medžioti atimta, turimą Medžiotojo bilietą, t. y. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarimo atimti teisę medžioti priėmimo, o kai teisė medžioti atimama teismo nutarimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokio nutarimo gavimo aplinkos apsaugos įstaigoje raštu informuoja asmenį, iš kurio teisė medžioti atimta, dėl Medžiotojo bilieto perdavimo saugoti aplinkos apsaugos įstaigai. Įsigaliojus galutiniam sprendimui dėl teisės medžioti atėmimo, asmuo privalo sugrąžinti jam išduotą Laikinąjį medžiotojo bilietą.


10. Medžiotojo bilietas asmeniui, kuriam teisė medžioti buvo atimta, grąžinamas pasibaigus šios administracinės nuobaudos terminui.


11. Asmuo, iš kurio Medžiotojo bilietas buvo paimtas, siekdamas susigrąžinti paimtą ir aplinkos apsaugos įstaigoje saugomą Medžiotojo bilietą, pasibaigus teisės medžioti atėmimo terminui, asmeniškai pateikia aplinkos apsaugos įstaigai, kurioje saugomas Medžiotojo bilietas, prašymą grąžinti Medžiotojo bilietą (2 priedas) ir šiuos dokumentus:


11.1. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;


11.2 pažymą, liudijančią, kad nustatyta tvarka išlaikė Medžioklės egzamino teorinę dalį (jei asmeniui teisė medžioti buvo atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui);


11.3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) (jei teisė medžioti atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų).


12. Pareigūnas, gavęs Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:


12.1. pareiškėjo asmens tapatybę;


12.2. Medžiotojų sąvade bei administracinio teisės pažeidimo byloje esančią medžiagą, ar pareiškėjui yra pasibaigęs (sutrumpintas) teisės medžioti atėmimo terminas.


13. Įvertinęs gautus Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ir Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, Pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, dalyvaujant pareiškėjui, priima sprendimą grąžinti ar atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą.


14. Medžiotojo bilietas pareiškėjui grąžinamas, jei pasibaigė ar buvo sutrumpintas teisės medžioti atėmimo terminas ir pareiškėjas pateikė Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka būtinas Medžiotojo bilieto grąžinimo sąlygas.


15. Pareigūnas, priėmęs sprendimą grąžinti Medžiotojo bilietą, pasirašo prašyme ir nedelsdamas grąžina pareiškėjui Medžiotojo bilietą. Medžiotojo bilieto grąžinimo faktą pareiškėjas patvirtina pasirašydamas prašyme.


16. Jei nustatoma, kad teisės medžioti terminas nepasibaigė ar nebuvo sutrumpintas, pareiškėjas nepateikė Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų, Pareigūnas priima sprendimą atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą.

Pareigūno sprendimas atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą įteikiamas pareiškėjui.


17. Prašymai arba jų kopijos ir kitų Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijos įtraukiami į administracinio teisės pažeidimo bylą ir saugomi Medžiotojo bilietą grąžinusioje aplinkos apsaugos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.


18. Medžiotojo bilietą asmeniui grąžinęs Pareigūnas šį faktą fiksuoja Administracinių teisės pažeidimų bylų registre, nurodydamas grąžintą Medžiotojo bilietą identifikuojantį numerį, grąžinimo datą, bei perduoda šiuos duomenis Medžiotojų sąvado regioniniam duomenų tvarkytojui Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos nustatytais terminais. Medžiotojų sąvado regioninis duomenų tvarkytojas gautus duomenis įtraukia į Medžiotojų sąvadą, nurodydamas Medžiotojo bilieto numerį, grąžinimo datą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Asmenys, pažeidę šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 512 „DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 21 d. Nr. D1-548

Vilnius

AM+isak+D1-548.pdf
(197.62 KiB) Atsisiųsta 216 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-533/B1-310 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 22 d. Nr. D1-555/B1-558

Vilnius

AM+ir+VMVT+isakymas++2018+-06-22+Nr.+D1-555+-B1-558.pdf
(251.53 KiB) Atsisiųsta 232 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 487/361 „DĖL KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 27 d. Nr. D1-597/3D-424

Vilnius

AM_ZUM+isak+D1-597_3D-424.pdf
(131.05 KiB) Atsisiųsta 227 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. 124 „DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS IR MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ TARYBOS“ PAKEITIMO

2018 m. liepos 23 d. Nr. D1-698

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės trofėjų apžiūros tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“:


1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Apžiūrą vykdo medžioklės trofėjų apžiūros regioninės komisijos (toliau − Komisijos), kurių darbą organizuoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), bendradarbiaudamas su Medžioklės trofėjų ekspertų taryba, medžiotojų visuomeninėmis organizacijomis, VĮ Valstybinių miškų urėdija. Į Komisijos sudėtį įtraukiami Departamento atstovai ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos pasiūlyti medžioklės trofėjų ekspertai. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju skiriami Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos nariai.“;

2. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Departamentas organizuoja sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašų pagal šios Tvarkos 1 priede nustatytą formą sudarymą ir pateikimą Komisijoms iki grafike numatytos Apžiūros dienos.“;

3. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. VĮ Valstybinių miškų urėdija Komisijoms pateikia profesionalios medžioklės plotuose užsienio medžiotojų sumedžiotų ir išvežtų į užsienį medžioklės trofėjų vertinimo lapus.“;

4. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Departamentas, organizuodamas Komisijų darbą, informuoja medžiotojų visuomenines organizacijas dėl būtinumo medžiotojams pristatyti medžioklės trofėjus apžiūrai į grafike nurodytas vietas.“;

5. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Jeigu medžioklės trofėjų įgijęs medžiotojas, gyvenantis kitame rajone, nei buvo įgytas trofėjus, pristato šį trofėjų Apžiūrai pagal savo gyvenamąją vietą, Komisija, apžiūrėjusi trofėjų, išduoda jį įgijusiam medžiotojui nustatytos formos pažymą (2 priedas), kurią jis per dvi savaites turi pateikti Departamentui.“;

6. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Apžiūrėjusi pateiktus medžioklės trofėjus, Komisija užpildo elninių žvėrių trofėjų sąrašo bei medžioklės trofėjų apžiūros protokolo (3 priedas) formas ir jas pateikia Departamentui. Komisija teikia išvadas bei pasiūlymus Departamentui dėl atitinkamų administracinių priemonių medžiotojams, sumedžiojusiems labai perspektyvius elninius žvėris arba nepristačiusiems įgytų medžioklės trofėjų Apžiūrai, taikymo. Elninių žvėrių trofėjų sąrašo ir medžioklės trofėjų apžiūros protokolo kopiją Departamentas per vieną mėnesį po apžiūros pateikia Aplinkos ministerijai.“;

7. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

8. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).


Aplinkos ministras Kęstutis Navickas


Priedai :
AM-698.pdf
(187.98 KiB) Atsisiųsta 243 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS


ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-622 „DĖL SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-784

Vilnius


P a k e i č i u Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi prašymą paimti iš gamtos griežtai saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, konsultuojasi dėl paėmimo būdo, priemonių, įtaisų, laiko, vietos, paimamų saugomų rūšių egzempliorių kiekio ir galimos neigiamos įtakos, kurią gali sukelti šis paėmimas iš gamtos, su Aplinkos ministerija ir Lietuvos raudonosios knygos komisija.

2. Pakeičiu 141.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„141.1. atvejų, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola ūkinius gyvūnus, skaičius, gautas susumavus tokius įvykius einamaisiais metais kaupiamuoju principu, įvykusius nuo gegužės 1 d. iki prašymo pateikimo dienos, ir perskaičiuotas 100 tūkst. hektarų savivaldybės teritorijos, yra 2 ar daugiau teikiant prašymą nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., 3 ar daugiau teikiant prašymą nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., 4 ar daugiau teikiant prašymą nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d., 6 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., 8 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. arba 10 ar daugiau teikiant prašymą nuo spalio 1 d. iki spalio 14 d. Pagal šį papunktį leistų paimti iš gamtos vilkų skaičius per metus negali viršyti 30% nuo praėjusio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limito, o vienu leidimu gali būti leidžiama paimti iš gamtos ne daugiau kaip 2 vilkus;“.


Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 609 „DĖL DUOMENŲ MEDŽIOTOJŲ SĄVADUI PATEIKIMO IR SĄVADE SUKAUPTOS INFORMACIJOS TEIKIMO
AM+isak+D1-872+priedas.odt
(33.63 KiB) Atsisiųsta 254 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO

2018 m. spalio 10 d. Nr. D1-879
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 11 punktu:
1. S u d a r a u šios sudėties Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas:
1.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Jonas Jarmalavičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Artūras Vaickus – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Evaldas Dainauskas – medžioklės žinovas, trofėjų ekspertas;
Tomas Daugirdas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Raimondas Ribačiauskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Laimius Simanavičius – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Alytaus regioninio padalinio Sudvajų girininkijos girininkas;
1.2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Darius Jurevičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Tomas Kantaravičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Vilius Karpavičius – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
Monika Sirgėdienė – medžioklės trofėjų ekspertė;
1.3. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Vitalis Marozas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Stanislovas Sudeikis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Vitas Anulis –medžioklės žinovas, veterinarijos specialistas;
Judita Gražulevičienė – medžioklės žinovė;
Remigijus Matijošaitis – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriaus specialistas;
Petras Survilas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Tauragės rajono inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Valdemaras Zakaras – medžioklės trofėjų ekspertas;
1.4. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija:
Jonas Lažauninkas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Egidijus Baltrušaitis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Edvinas Bielskus – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas;
Gintautas Liepuonis – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
Raimondas Smagurauskas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
1.5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Alfredas Breivė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Ieva Jakupkaitė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja.
Nariai:
Gytis Andriuškevičius –medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
1.6. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Raimondas Šiukšteris – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Almantas Gajauskas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos viršininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Algirdas Baikauskas – Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės žinovas;
Mindaugas Balčiūnas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Marius Kazlauskas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Raimondas Ribačiauskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Eligijus Skuja – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriaus viršininkas;
1.7. Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Almantas Vaičiūnas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Edvardas Kriugiškis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Aidas Jakimavičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės skyriaus Utenos Administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio vyriausiasis specialistas;
Viktoras Ksenzovas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Ignalinos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Robertas Kuzma – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Molėtų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Vladislovas Maslinskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
1.8. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Sigitas Mikėnas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Kęstutis Kazakevičius − Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Egidijus Kirkliauskas − Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Elektrėnų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Algis Petrauskas – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
Raimondas Ribačiauskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Eugenijus Tijušas − medžioklės trofėjų ekspertas.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. D1-597 „Dėl Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 609 „DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO MEDŽIOTOJŲ SĄVADUI IR SĄVADE SUKAUPTOS INFORMACIJOS TEIKIMO KITOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. D1-1000

Vilnius


1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.


2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.


Aplinkos ministras Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-621 “DĖL LIETUVOS SAUGOMOMS RŪŠIMS IR JŲ BUVEINĖMS PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2018 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-1114

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. D1-621 „Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRASĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS SAUGOMOMS RŪŠIMS IR JŲ BUVEINĖMS PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMOVadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 11 punktu ir įgyvendindamas 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 357) su paskutiniais pakeitimais, padarytais2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/30/ES (OL 2013 L 178, p.66):

1. T v i r t i n u Saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad padarytos žalos saugomoms rūšims ir jų buveinėms baziniai žalos skaičiavimo tarifai (toliau – baziniai tarifai) indeksuojami kartą per metus taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento pateiktą vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Indeksavimo koeficientas skelbiamas viešai Aplinkos ministerijos interneto svetainėje rubrikoje „Aplinkosauginiai mokesčiai“. Vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų metų lapkričio mėnesio kainas palyginus su 2010 metų vasario mėnesio kainomis. Indeksuoti tarifai įsigalioja kiekvienų metų sausio 1 dieną.“

Energetikos ministras, laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas

Žygimantas Vaičiūnas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-621

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-1114 redakcija)SAUGOMOMS RŪŠIMS IR JŲ BUVEINĖMS PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO METODIKA1. Saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) vadovaujamasi ir joje patvirtinti baziniai tarifai taikomi skaičiuojant fizinių ir juridinių asmenų padarytą žalą, neteisėtais veiksmais sunaikinus ar sužalojus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje gyvenančias, laikinai esančias, migracijos ar kitu metu pastebimas ar aptinkamas saugomas rūšis ar esančias saugomų rūšių buveines.

2. Metodika taip pat taikoma atlyginant žalą, kai pradedama planuojama ūkinė veikla, dėl kurios yra priimtas teigiamas sprendimas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Padaryta žala saugomoms rūšims – augalų, gyvūnų, jų jauniklių, lervų, lėliukių, vikšrų, varliagyvių ikrų, kiaušinių sunaikinimas ar sužalojimas (sužaloti gyvūnai – gyvi, bet pažeistos, nejudrios, nusilpusios ar kitokios pakitusios būsenos gyvūnai, taip pat pažeistos jų lervos, lėliukės, vikšrai, kiaušiniai). Metodikoje nurodyti gyvūnai ir augalai, kurie sužaloti, – priskiriami prie sunaikintų.

4. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

5. Metodika netaikoma apskaičiuojant padarytą žalą žuvų ištekliams, kurios apskaičiavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. D1-280 „Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 „Dėl Hidrobiontams padarytos žalos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, ir apskaičiuojant žalą medžiojamiesiems gyvūnams (išskyrus paukščius), kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas), taip pat laukinių gyvūnų rūšims, kurios nepriskiriamos saugomoms rūšims, kurios apskaičiavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. D1-695 „Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

6. Metodika netaikoma apskaičiuoti žalą, kuri daro reikšmingą neigiamą poveikį saugomos rūšies palankiai apsaugos būklei arba jos palaikymui ir kurios reikšmingumas nustatomas pagal kriterijus, nurodytus Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Vandens telkiniams, žemės paviršiui ir gilesniems jos sluoksniams ar aplinkos orui padarytos žalos atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

8. Sunaikinus saugomas rūšis ir jų buveines valstybiniuose rezervatuose, nacionalinių bei regioninių parkų rezervatuose, saugomiems gyvūnams, augalams, grybams saugoti skirtuose draustiniuose, nacionalinių ir regioninių parkų draustiniuose, žalos dydis skaičiuojamas taikant koeficientą 3 (t.y. bazinį tarifą dauginant iš 3).

9. Žalos dydis, kai padaroma žala saugomoms rūšims ir jų buveinėms ir ją skaičiuojant turi būti taikomi keli Metodikos punktai, bazinis tarifas dauginamas iš kiekviename šių punktų nurodytų koeficientų sumos.

10. Sunaikinus į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytas rūšis, žala skaičiuojama bazinį tarifą dauginant iš 3.

11. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus žinduolius nustatomi šie baziniai tarifai:

11.1. stumbras – 10 140 Eur;

11.2. rudasis lokys – 10 140 Eur;

11.3. lūšis – 4 340 Eur;

11.4. ilgasnukis ruonis – 1 160 Eur;

11.5. baltasis kiškis – 870 Eur;

11. 6. šermuonėlis – 170 Eur;

11.7. graužikai ir šikšnosparniai – 120 Eur.

12. Sunaikinus Metodikos 11 punkte nurodytų žinduolių vaikingą arba jauniklius vedžiojančią (maitinančią) patelę žalos dydis skaičiuojamas taikant koeficientą 3 (t.y. bazinį tarifą dauginant iš 3).

13. Sunaikinus Metodikos 11 punkte nurodytų žinduolių buveines (žinduolių naudojamą lizdą, namelį, olą, guolį, drevę ar kitą žinduolių jauniklių vedimo vietą), žalos dydis skaičiuojamas rūšies bazinį tarifą dauginant iš koeficiento 2.

14. Sunaikinus šikšnosparnių koloniją, žalos dydis skaičiuojamas visų sunaikintų šikšnosparnių bazinių tarifų sumą dauginant iš koeficiento 2.

15. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus žinduolius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomi šie baziniai tarifai:

15.1. ūdra – 1 740 Eur;

15.2. kitas žinduolis – 290 Eur.

16. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus paukščius nustatomi šie baziniai tarifai:

16.1. plėšriųjų, pelėdinių būrio paukščiai – 430 Eur;

16.2. kiti paukščiai – 290 Eur.

17. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus paukščius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomi šie tarifai:

17.1. žąsinių, vištinių būrio paukštis – 60 Eur;

17.2. plėšriųjų, pelėdinių būrio paukštis – 290 Eur;

17.3. gandrinių būrio paukštis – 145 Eur;

17.4. kitas paukštis – 60 Eur.

18. Sunaikinus paukščius, neįrašytus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, nustatomi šie baziniai tarifai:

18.1. žąsinių, vištinių būrio paukštis – 60 Eur;

18.2. plėšriųjų, pelėdinių būrio paukštis – 290 Eur;

18.3. kitas paukštis – 15 Eur.

19. Sunaikinus Metodikos 16, 17 ir 18 punktuose nurodytų paukščių lizdą, žalos dydis skaičiuojamas rūšies bazinį tarifą dauginant iš koeficiento 2.

20. Už sunaikintą Metodikos 16, 17 ir 18 punktuose nurodytų paukščių jauniklį ar kiaušinį nustatomas suaugusio tos rūšies paukščio bazinis tarifas.

21. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus roplius nustatomas bazinis 290 Eur tarifas.

22. Sunaikinus roplio kiaušinį, žalos dydis skaičiuojamas rūšies bazinį tarifą dauginant iš koeficiento 0,5.

23. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus varliagyvius nustatomas bazinis 45 Eur tarifas.

24. Sunaikinus varliagyvio jauniklį, žalos dydis skaičiuojamas rūšies bazinį tarifą dauginant iš koeficiento 0,5.

25. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus roplius ir varliagyvius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas bazinis 3 Eur tarifas.

26. Sunaikinus Metodikos 21 ir 25 punktuose nurodytų roplių lizdavietes arba kitas kiaušinių dėjimo vietas, žalos dydis skaičiuojamas rūšies bazinį tarifą dauginant iš koeficiento 3.

27. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus moliuskus nustatomas bazinis 90 Eur tarifas.

28. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus moliuskus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas bazinis 0,30 Eur tarifas.

29. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus vabzdžius ir vorus nustatomas bazinis 60 Eur tarifas.

30. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus vabzdžius ir vorus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas bazinis 3 Eur tarifas.

31. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus vėžiagyvius nustatomas bazinis 7 Eur tarifas.

32. Už sunaikintas į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytas dėles nustatomas 15 Eur tarifas.

33. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus augalus nustatomas bazinis 60 Eur tarifas.

34. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus augalus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas bazinis 3 Eur tarifas.

35. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus grybus nustatomas bazinis 60 Eur tarifas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-879 „DĖL APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

2019 m. sausio 9 d. Nr. D1-14

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymą nr. D1-879 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo“:

1. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:

Alfredas Breivė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;

Ieva Jakupkaitė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Gytis Andriuškevičius – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;

Marius Slišajevas – medžioklės trofėjų ekspertas;“.

2. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.7. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:

Almantas Vaičiūnas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;

Edvardas Kriugiškis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.

Nariai:

Aidas Jakimavičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės skyriaus Utenos Administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio vyriausiasis specialistas;

Viktoras Ksenzovas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Ignalinos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;

Robertas Kuzma – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Molėtų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;

Vladislovas Maslinskas – medžioklės trofėjų ekspertas;“.


Energetikos ministras,

Žygimantas Vaičiūnas

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

Mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus indeksavimo koeficientas

Paskelbtas mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus indeksavimo koeficientas už 2018 metus, jis yra 1,476.Deklaracijos formos VMI kol kas neveikia, nes yra taisomos.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19086
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. 124 „DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS IR MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ TARYBOS“ PAKEITIMO


2019 m. kovo 1 d. Nr. D1-121

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“, ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

Energetikos ministras, Žygimantas Vaičiūnas laikinai einantis aplinkos ministro pareigas
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. D1-121

redakcija)


MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ TARYBA

1. Antanas Auglys – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

2. Povilas Auglys – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD medžioklės trofėjų ekspertas.

3. Mindaugas Balčiūnas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

4. dr. Rimantas Baleišis – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

5. Antanas Dargis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

6. Juozas Davainis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

7. Rolandas Gavrilovas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

8. Stasys Gudzinevičius – vyresnysis trofėjų ekspertas.

9. Tadas Janušauskas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

10. Algimantas Kamičaitis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

11. Vilius Karpavičius – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

12. Giedrius Kavaliauskas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

13. Artūras Kibiša – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

14. Sigitas Kupšys – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD medžioklės trofėjų ekspertas;.

15. Algimantas Lacis – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

16. Romualdas Marcinkevičius – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

17. Vladas Maslinskas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

18. Rolandas Micevičius – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

19. Juozas Miškinis – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

20. Algis Petrauskas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

21. Bronislovas Poderis – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

22. Viktoras Piskunovas – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

23. Raimondas Ribačiauskas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

24. Marius Slišajevas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

25. Gintaras Stankevičius – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

26. Vytautas Steponėnas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

27. Arvydas Strazdas – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

28. Algimantas Šeškauskas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

29. Eugenijus Tijušas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

30. Antanas Truskauskas – CIC vyresnysis tarptautinis trofėjų teisėjas.

31. Jelena Tučina – vyresnioji medžioklės trofėjų ekspertė.

32. Irmantas Vaickelionis – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

33. Gediminas Vaitiekūnas – sertifikuotas CIC matuotojas.

34. Julius Vencius – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

35. Valdemaras Zakaras – LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

36. Tadas Zubavičius – vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

37. Tomas Zubovas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.

38. Tomas Žukauskas – sertifikuotas CIC matuotojas, LMŽD vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą