Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

Žmonės vis dėl to bando išsikovoti teisybę dėl ginklo leidimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO

P O T V A R K I S


DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO GRĄŽINIMO

2012 m. balandžio 17 d. Nr. 2B-17

Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme 2012 m. balandžio 10 d. gautas pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas (Nr. 1B-9/2012) „ištirti, ar Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1146 redakcija) 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria „nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo: 1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse nustatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kurį padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų“, vertinant (taikant ir aiškinant) jį kartu su Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1146 redakcija) 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, jog B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo, nesantis nepriekaištingos reputacijos, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl įstatymo ar kito teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.

Aiškindamas minėtą Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatą Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai negali apsiriboti vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, taip pat tuo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis), jų manymu, prieštarauja Konstitucijai, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijami teisės aktų straipsniai (jų dalys, punktai) ir kiek, jų nuomone, prieštarauja Konstitucijai, o savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Priešingu atveju teismo prašymas ištirti įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai laikytinas neatitinkančiu Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio reikalavimų.

Atlikus prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, jog abejones dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 18 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui pareiškėjas iš esmės grindžia tik bendro pobūdžio teiginiu, kad ginčijamo teisinio reguliavimo nulemtas „absoliutaus pobūdžio imperatyvus ribojimas (draudimas) asmeniui įsigyti tam tikros kategorijos ginklą bei šaudmenis <...> gali būti akivaizdžiai neproporcingas ir dėl to neteisingas“. Šio savo teiginio pareiškėjas plačiau neaiškina ir niekaip nepagrindžia, kodėl iš ginčijamo teisinio reguliavimo kylantis minėtas draudimas, jo manymu, yra neproporcingas ir neteisingas, kokia iš Konstitucijos kylanti asmens teisė juo pažeidžiama (konstituciškai nepagrįstai ribojama).

Pareiškėjas nurodo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas, kuriomis atskleidžiami kai kurie konstitucinio teisinės valstybės principo aspektai, taip pat nuostatą, kad įstatymų leidėjas turi įgaliojimus nustatyti ginklų ir šaudmenų patekimo į civilinę apyvartą, jų laikymo, naudojimo, leidimų įsigyti ginklą išdavimo sąlygas ir tvarką, tačiau jų plačiau neanalizuoja ir nepaaiškina, kaip jos susijusios su Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintu ginčijamu teisiniu reguliavimu.

Konstatuotina, kad minėti pareiškėjo pateikti samprotavimai ir teiginiai niekaip nepagrindžia, kodėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) 18 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai gali prieštarauti konstituciniam teisinės valstybės principui. Taigi pareiškėjo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,

g r ą ž i n u pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-9/2012) „ištirti, ar Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1146 redakcija) 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria „nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo: 1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse nustatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kurį padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų“, vertinant (taikant ir aiškinant) jį kartu su Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymo Nr. XI-1146 redakcija) 17 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, jog B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo, nesantis nepriekaištingos reputacijos, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis


http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&ite ... B37F56A366
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

:) :cool:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE ŽINIŲ PATIKRINIMO TVARKA

Kas penkeri metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau – Patikrinimas). Medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų Patikrinimą organizuoja Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija). Informaciją apie organizuojamą saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimą ir rengiamą medžioklės egzaminą Komisija skelbia vietos spaudoje ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento internetiniame tinklapyje, nurodydama datą, vietą, laiką ir dokumentų pateikimo terminą. Egzaminai organizuojami šiais laikotarpiais:

nuo vasario 15 d. iki balandžio 1 d.;

nuo balandžio 2 d. iki birželio 15 d.;

nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d.

Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.

Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole. Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto paskutiniame puslapyje „Kitos žymos“ įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė fukas »

šiandien buvo Konsultacinės tarybos posėdis ir jis toks nei geras nei labai blogas. Konkrečias siūlomas pataisas matysiu vėliau kai jas sukoreguos, bet bent jau kol kas stirnas medžiosime be licenzijų, saugumo techniką laikysime kas 5 m., elninius žvėris galėsime skrosti jų sumedžiojimo vietoje (dar vyks konsultacijos su veterinarija), varysim nuo spalio 15 d., medžiosim su medžiokliniais šunimis (privalomų kilmės dokumentų greičiausiai nebeliks :( ) na ir dar keletas pakeitimų.
nėra to blogo, kas neišeitų į gera
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

Na manau visai neblogai :pardon:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
EIWIS
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 731
Užsiregistravo: 2007-Gru-06 16:43
Miestas: Varena

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė EIWIS »

O ar tiesa jog norima padaryti jeigu elnio patino ar briedžio licenzijos neužpildžius iki termino pabaigos bus galima sumedžioti jų jauniklį?
Paskutinį kartą redagavo EIWIS 2013-Lap-27 23:19, redaguota 1 kartą(us).
Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė fukas »

EIWIS rašė:O ar tiesa jog norima padaryti jeigu elnio patino ar briedžio licęnzijos neužpildžius iki termino pabaigos bus galima sumedžioti jų jauniklį?
taip, tiesa
nėra to blogo, kas neišeitų į gera
Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Zaibas »

kažkaip negirdėjau, reiks pasidomėt.
visada prisiekes medziotojas
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Briedis »

Zaibas rašė:kažkaip negirdėjau, reiks pasidomėt.
Cia gali pasiziuret kas ir kokius pakeitimus siulo
isak lyg var2[1].doc
(75.5 KiB) Atsisiųsta 287 kartus(ų)
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3719
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Strelcius »

viskas aisku isskyrus viena vieta
"15.2.3 danielius:
patinus - nuo rugsėjo 1 d. gegužės 15 d. iki spalio 15d."
cia kas?
Lietuvis
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Briedis »

Strelcius rašė:viskas aisku isskyrus viena vieta
"15.2.3 danielius:
patinus - nuo rugsėjo 1 d. gegužės 15 d. iki spalio 15d."
cia kas?
O tas, kad danieliu patinus siuloma medzioti ne nuo rugsejo 1, o nuo geguzes 15. Mum danieliai viiskai dzin, musu plotuose jie nors ir gyvena, bet aptverti :D
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Briedis »

Beje, LMZD siulo ozkas vel licenzijuot
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3719
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Strelcius »

pas mus ju isvis nera, bet kad jie be ragu dar tokiu metu, o spalio vidury tik prasideda ruja :D
Lietuvis
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Briedis »

Strelcius rašė:pas mus ju isvis nera, bet kad jie be ragu dar tokiu metu, o spalio vidury tik prasideda ruja :D
20110910danieliai.jpg
nezinau ar tuo metu jie ragus turi ar ne, bet rugsejo menesi tai tikrai turi :D
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Zaibas »

nu jopapa, iš kur gi tokie dokai pas tave? :) aš jį mačiau, bet sakė dar neskaityt, duos naujesnį variantą. O dėl stirnų tai jau čia senai žinoma kad bus grąžintos licenzijos nuo naujų.
visada prisiekes medziotojas
Skelbti atsakymą