Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
Kęstutis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 606
Užsiregistravo: 2006-Lap-24 13:25
Miestas: Kaunas

Re: Teisės aktai reglamentuojantys medžioklę

Standartinė Kęstutis »

Artėja ančių medžioklės sezonas. Šiais metais jau yra pakeitimų. Atkreipkite dėmesį pildant medžioklės lapus.--------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS
DĖL APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258
„DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2008 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-697, VilniusP a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97-4308; 2003, Nr. 9-318; 2004, Nr. 79-2814; 2005, Nr. 45-1477; 2006, Nr. 10-392, Nr. 130-4918);
1. Išdėstau 4 punktą taip;
„4. Medžiojamieji gyvūnai medžiojami Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į populiacijų gausumo lygį, geografinį paplitimą ir veisimosi greitį, siekiant nepakenkti pastangoms apsaugoti jas jų paplitimo areale.


--------------------------------------------------------------------------------
Išplėstos naujienos
--------------------------------------------------------------------------------

Medžioti leidžiama tik tuos medžiojamuosius gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Žvėris ir paukščius, kurie nėra priskirti medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus, kuriems nėra nustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, be atskiro Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos leidimo medžioti, tyčia žudyti ir gaudyti kitais būdais draudžiama visus metus. Šis reikalavimas netaikomas naikinant pelinius graužikus, kurie nėra įtraukti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331), bei kurmius. Benamiai šunys ir katės nėra laikomi medžiojamaisiais gyvūnais, tačiau medžioklės plotų naudotojai turi teisę gaudyti ir numarinti medžioklės plotuose sutiktus benamius šunis ir kates, laikydamiesi Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728) reikalavimų. Sunaikinti benamius šunis ir kates jų nesugavus leidžiama tik tuo atveju, jeigu benamis šuo ar katė kelia grėsmę žmonių sveikatai ar turtui, taip pat jeigu atitinkamoje vietovėje tam tikru laiku Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba užfiksavo šių gyvūnų platinamų užkrečiamųjų ligų atvejus ir medžioklės plotų naudotojams išdavė tai liudijančią pažymą arba vietovė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra paskelbta pasiutligės grėsmės zona."
2. Išdėstau 17.2 punktą taip;
„17.2. medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama;
17.2.1. briedžius;
patinus - nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
17.2.2. tauriuosius elnius;
patinus - nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
17.2.3. danielius;
patinus - nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
17.2.4. stirnas;
patinus - nuo birželio 1 d. iki lapkričio 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
17.2.5. šernus;
jauniklius, visus antramečius šernus ir vyresnius nei antramečiai patinus - nuo gegužės 1 d. iki kovo 1 d. (nuo vasario 2 d. iki kovo 1 d. tik tykojant bokšteliuose);
vyresnes nei antrametes pateles - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;
17.2.6. vilkus - nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);
17.2.7. miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus - nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;
17.2.8. barsukus - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;
17.2.9. pilkuosius kiškius - nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, kurio dydis yra ne daugiau kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, kurio dydis yra daugiau kaip 4000 ha. Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojama atitinkama Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūra);
17.2.10. bebrus - nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;
17.2.11. ondatras - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;
17.2.12. želmenines ir baltakaktes žąsis - nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;
17.2.13. didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves krykles, klykuoles - nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;
17.2.14. kuoduotąsias antis, laukius - nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;
17.2.15. perkūno oželius, slankas - nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;
17.2.16. kurapkas - nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
17.2.17. fazanus - nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 1 d.;
17.2.18. keršulius - nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d.;
17.2.19. kovus, pilkąsias varnas - nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d.;
17.2.20. lapes, mangutus, kanadines audines - visus metus;".
3. Įrašau 55 punkte vietoj skaičių „55-59" skaičius „56-58".
4. Išbraukiu 56 punkte žodžius „didžiuosius kormoranus ir".
5. Pripažįstu netekusiu galios 56.1 punktą.
6. Išdėstau 57 punktą taip;
„57. Didžiųjų kormoranų gausa Žuvininkystės tvenkinių teritorijoje reguliuojama vadovaujantis Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-358 (Žin., 2005, Nr. 89-3366), nustatyta tvarka."
7. Išdėstau 60.14 punktą taip;
„60.14. medžioti žvėris ir paukščius naudojant neatrankinius būdus, dėl kurių atitinkamų rūšių populiacijos gali išnykti vietiniu mastu arba būti labai trikdomos, medžioti žvėris ir paukščius, kurie pagal Medžioklės taisyklių reikalavimus nėra priskirti medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus draudžiamu juos medžioti terminu arba medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė uždrausta arba pasibaigęs (neprasidėjęs) jų medžioklės sezonas, neturint Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto leidimo, arba medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė licencijuojama, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti;".
8. Įrašau 60.19 punkte po žodžio „nuodus" žodžius „užnuodytą ar anestezuojantį jauką".
9. Įrašau 60.30 punkte vietoj žodžių „žvejybos kabliukus" žodį „kablius".

APLINKOS MINISTRAS GEDIMINAS KAZLAUSKAS
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18374
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Teisės aktai reglamentuojantys medžioklę

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS IR PROGRAMOS IR MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-732

Vilnius

1. P a k e i č i u Medžioklės egzamino tvarką ir programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2008, Nr. 135-5271), ir išdėstau ją nauja redakcija.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510

(Lietuvos Respublikos aplinkos minstro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-732

redakcija)

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašas nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką.

2. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku turi teisę laikyti Medžioklės egzaminą.

3. Medžioklės egzaminą sudaro teorijos egzaminas ir šaudymo egzaminas. Pirmiausiai laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – šaudymo egzaminas.

4. Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės egzamino teorijos egzamino protokole (1 priedas). Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės egzamino šaudymo egzamino protokole (2 priedas). Minėtus protokolus pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę egzaminuose. Egzaminus priima ne mažiau kaip trys Komisijos nariai.

5. Prieš pradedant laikyti Medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminus, Komisija privalo:

5.1. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo tapatybę;

5.2. supažindinti egzaminuojamąjį (-uosius) su egzamino sąlygomis ir tvarka.

6. Pagal 4 punkte nurodytus protokolus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išlaikiusiems Medžioklės egzaminą asmenims išduodami Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietai.

7. Jei egzaminuojamasis neišlaiko kurios nors Medžioklės egzamino dalies, pakartotinai laikyti šią dalį leidžiama kitu Komisijos paskirtu laiku.

II. TEORIJOS EGZAMINAS

8. Teorijos egzamino metu tikrinamos ir vertinamos egzaminuojamojo teorinės žinios.

9. Teorijos egzaminas laikomas kompiuteriu. Egzaminuojamiesiems sudaroma galimybė prieš teorijos egzaminą susipažinti su egzaminavimo programos veikimo principu.

10. Teorijos egzamino metu kiekvienam egzaminuojamam asmeniui suteikiami individualūs prisijungimo vardai ir vienkartiniai slaptažodžiai (slaptažodžiai – galiojantys tik vienam prisijungimui). Egzaminuojamajam pateikiamas testas su pasirenkamais atsakymais. Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines programines priemones.

11. Teorijos egzamino klausimus tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Teorijos egzamino klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.

12. Testą sudaro 2 dalys. Iš viso 70 klausimų:

12.1. pirmoji dalis: 20 klausimų iš saugaus elgesio medžioklėje (įskaitant ir saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacijas) reikalavimų;

12.2. antroji dalis: 50 klausimų iš kitų 11 punkte nurodytos programos temų.

13. Testui spręsti skiriamos 45 minutės: 15 minučių pirmajai daliai ir 30 minučių antrajai daliai. Pasibaigus skirtajam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas.

14. Neišlaikius testo pirmosios dalies, laikyti testo antrosios dalies neleidžiama. Neišlaikius testo antrosios dalies, teorijos egzaminas laikomas iš naujo.

15. Testo pirmoji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų pateiktų klausimų.

16. Testo antroji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 70 procentų pateiktų klausimų.

17. Jei atsakinėdamas į testo klausimus egzaminuojamasis naudojasi literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis arba kalbasi su kitais asmenimis, šio asmens teorijos egzaminas nutraukiamas, o egzamino rezultatas įvertinamas neigiamai.

18. Jei teorijos egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, teorinio egzamino rezultatas anuliuojamas, o teorijos egzaminas laikomas iš naujo.

III. ŠAUDYMO EGZAMINAS

19. Šaudymo egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo praktiniai medžiojimo įgūdžiai.

20. Šio egzamino metu stojantysis į medžiotojus privalo pademonstruoti, kad moka elgtis su šautuvu, moka jį užtaisyti, atlikdamas šaudymo pratimą, laikosi saugaus elgesio reikalavimų. Nesugebantiems įvykdyti šių pradinių reikalavimų neleidžiama toliau dalyvauti šaudymo egzamine.

21. Šaudymo egzaminas laikomas atliekant vieną iš nurodytų pratimų: „šaudymas į bėgantį šerną“ arba „šaudymas į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame stende. Konkretų pratimą pagal turimas galimybes pasirenka Komisija.

22. Atlikdamas pratimą „šaudymas į bėgantį šerną“, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkis šūvius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis, šaudydamas iš standartinės padėties (stovint, be atramos, iš 35 m atstumo) kulkomis, nors vienoje serijoje į taikinį pataiko tris kartus, kurių kiekvienas duoda ne mažiau kaip 1 tašką.

23. Atlikdamas pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkiolika lėkštelių. Lėkštelės skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto. Vienos lėkštelės numušimui egzaminuojamasis turi 2 šovinius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip penkias lėkšteles.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Su Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po minėto egzamino gali pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui apeliaciją dėl minėto egzamino įvertinimo.

Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, egzaminavimo data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo.

Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo. Apeliacijos nagrinėjime dalyvauja Komisija, vykdžiusi egzaminą, kurio rezultatai yra ginčijami.

Apie priimtą sprendimą egzaminuojamasis informuojamas raštu.http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&ite ... 6437B96B66

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS IR PROGRAMOS IR MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. lapkričio 14 d. Nr. D1-612

Vilnius

Pakeičiu Medžioklės egzamino tvarką ir programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4307):

1. Pirmajame skyriuje „I. Bendrosios nuostatos“:

1.1. išbraukiu 1 punkte žodžius „kiekvienais metais“ ir „du kartus“;

1.2. įrašau 2 punkto pirmajame sakinyje po žodžio „teorinis“ žodžius „(teorinis egzaminas gali būti laikomas naudojantis kompiuterine medžioklės egzamino programa)“;

1.3. išbraukiu 3 punkto pirmajame sakinyje žodžius „dalyvaujant ne mažiau kaip trims jos nariams“.

2. Trečiojo skyriaus „III. Šaudymo egzamino programa“ 3 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „tris kartus pataiko į šerno siluetą“ įrašau žodžius „į taikinį pataiko tris kartus, kurių kiekvienas duoda ne mažiau kaip 1 tašką“.

APLINKOS MINISTRAS ARTŪRAS PAULAUSKAS
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18374
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

ĮSAKYMAS DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2011-2012 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO.

http://www.lmzd.lt/files/uploaded/am-is ... 06-doc.pdf
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18374
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2011-2012 m. medžioklės sezoną limitai.

http://www.lmzd.lt/files/uploaded/am-is ... as-doc.pdf
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė fukas »

nuo 2011 m. gruodžio 18 d. galioja naujas išaiškinimas dėl naktinio matymo prietaisų, visiems turintiems patarčiau rimtai pasiskaityti, atsakomybė baudžiamoji :twisted:

"27. Naktiniams monokuliarams, kurių gamintojai numatė jų panaudojimą kaip naktinių taikiklių arba kuriuos be papildomo perdarymo galima pritvirtinti prie ginklo esančių optinių taikiklių, taikyti naktiniams taikikliams nustatytus apyvartos reikalavimus."

A kategorijai priskiriami:
6) duslintuvai, naktiniai taikikliai;

Civilinėje apyvartoje draudžiami:
1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, išskyrus atvejus, kai juos naudoja Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gaminantys A kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis A kategorijos ginklams, jų dalis, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos, valstybiniai muziejai, A kategorijos ginklus, šaudmenis, jų dalis ir priedėlius tiriančios ir konstruojančios mokslinio tyrimo įstaigos;
nėra to blogo, kas neišeitų į gera
Vartotojo avataras
italjanec
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 850
Užsiregistravo: 2006-Rgp-20 15:42

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė italjanec »

fukas rašė:nuo 2011 m. gruodžio 18 d. galioja naujas išaiškinimas dėl naktinio matymo prietaisų, visiems turintiems patarčiau rimtai pasiskaityti, atsakomybė baudžiamoji :twisted:

"27. Naktiniams monokuliarams, .. reikalavimus."

A kategorijai priskiriami:
6) duslintuvai, naktiniai taikikliai;

Civilinėje apyvartoje draudžiami:
1) A kategorijos ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams,
Fukai, ce tai aisku kas parasyta :good: Bet tamsta galetum , mums, paprastai kaimo liaudziai , paprastai ir isdestyt; nuo kiek iki kiek duoda jei pagauna tokius irankius medzioklej naudojant :icc09:
Jei nezinai ka daryti- nedaryk nieko.
Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė fukas »

čia nereikia medžioklėj naudoti, užtenka kad jis pas tave seife guli ir paprastai turėtų būti baudžiamas pagal ATPK nuo 200 iki 400 lt su įrenginio konfiskavimu, o jeigu policininkas trenktas ir iškėlė baudžiaką ir tada dar teisėjas pasitaikė trenktas tada areštu arba laisvės atėmimu iki 5 m. :D
nėra to blogo, kas neišeitų į gera
Vartotojo avataras
GRIZLEY
Super Men
Super Men
Pranešimai: 1884
Užsiregistravo: 2008-Sau-01 23:12
Miestas: vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė GRIZLEY »

nu ir teisingai ,nes zveriui jokio sanso nepaliekam
Kas globoja, tas ir medžioja
Vartotojo avataras
italjanec
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 850
Užsiregistravo: 2006-Rgp-20 15:42

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė italjanec »

fukas rašė:nuo 200 iki 400 lt su įrenginio konfiskavimu, ... arba laisvės atėmimu iki 5 m. :D
Manau, kad prie A kategorijos ginklu priedu turetu priskirt greito nuemimo laikiklius optikai :D
Jei nezinai ka daryti- nedaryk nieko.
Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3719
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Strelcius »

manro jei pats pasakysi oooo taip, taip turiu laikiklius ir perejimus naktiniam monokuliarui uzdeti ant optikos, kaltas kaltas kaltas. va tada tas daiktas ir pataps tokiu apie kuri kalbama.
Lietuvis
Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė fukas »

Strelcius rašė:manro jei pats pasakysi oooo taip, taip turiu laikiklius ir perejimus naktiniam monokuliarui uzdeti ant optikos, kaltas kaltas kaltas. va tada tas daiktas ir pataps tokiu apie kuri kalbama.
Edma ne visai, bet gal kada gyvai pasišnekėsim, tačiau aš tavo vietoje jo nesinešiočiau :twisted:
nėra to blogo, kas neišeitų į gera
Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3719
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė Strelcius »

as jo ir neturiu :D
Lietuvis
Vartotojo avataras
italjanec
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 850
Užsiregistravo: 2006-Rgp-20 15:42

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė italjanec »

Strelcius rašė:as jo ir neturiu :D
As irgi neturiu :shock: :Search:
Jei nezinai ka daryti- nedaryk nieko.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18374
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

Noriu atkreipti dėmesį, visų jaunų medžiotojų, kurie ruošiasi tapti medžiotojais ir įsigyti ginklą - prieš pradėdami tvarkytis medžioklinius dokumentus, susižinokite ar Jums negalioja šio įstatymo nors vienas iš punktų -

18 straipsnis. Nepriekaištingos reputacijos asmuo

1. Šiame įstatyme nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikomas asmuo, kuriam netaikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

2. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas asmuo:

1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs tyčinį smurtinį nusikaltimą, už kurį Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo;

2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kurį padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo ir kuris padarytas naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus;

4) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikaltimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, už kurį Baudžiamajame kodekse numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus laisvės atėmimo;

5) turintis teistumą;

6) per pastaruosius 3 metus dėl šios dalies 1–4 punktuose nurodytų nusikaltimų teismo sprendimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą arba dėl to, kad susitaikė su nukentėjusiuoju, arba dėl lengvinančių aplinkybių;

7) per pastaruosius metus teistas už baudžiamąjį nusižengimą;

8 ) įstatymų nustatyta tvarka įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką;

9) kuriam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai;

10) per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus baustas už šiurkštų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą;

11) kuris per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus padarė administracinius teisės pažeidimus, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

12) kuriam leidimas nešiotis, leidimas laikyti ginklą buvo panaikintas ar nepratęstas šio straipsnio pagrindais, taip pat už kitus ginklų apyvartos pažeidimus, ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai.

jeigu atitinkate nors vieną iš šių punktų - ginklui leidimo NEGAUSITE :pardon:

TAČIAU YRA IR IŠIMČIŲ -

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1146, 2010-11-18, Žin., 2010, Nr. 142-7261 (2010-12-04)

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis, įsigalioja 2011 m. kovo 1 d.

Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo turėjo šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 6, 7 ar 8 punkte nurodytų šaunamųjų ginklų, privalo iki 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pateikti prašymą ir gauti leidimą laikyti ginklus arba leidimą nešiotis ginklus.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, pateikę prašymus išduoti leidimą laikyti ginklus arba leidimą nešiotis ginklus iki šio straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pabaigos, turi teisę laikyti ginklus ar juos nešiotis be leidimo, iki nustatyta tvarka bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo.

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti griežtesni negu iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusio Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi asmenims, kurie ginklus įsigijo iki šio įstatymo įsigaliojimo, jeigu aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi apribojimai, atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18374
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai

Standartinė medziotojas »

Įdomu, ką gero nusvarstė ? :twisted:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.da ... a=20120515


2 - 13. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7, 13 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3762) [pateikimas]
Planuotas 18:20~18:30 Pranešėjas:
Mindaugas Ladiga (viceministras)

2 - 14. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3839) [pateikimas]
Planuotas 18:30~18:35 Pranešėjas:
Mindaugas Ladiga (viceministras)

2 - 15. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4043) [pateikimas]
Planuotas 18:35~18:40 Pranešėjai:
Juozas Olekas,
(Arvydas Anušauskas)

2 - 16. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 2, 23, 43 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4163) [pateikimas]
Planuotas 18:40~18:50 Pranešėjai:
Rasa Juknevičienė,
Saulius Pečeliūnas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą