ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO IR ELNINIŲ ŽVĖRIŲ

ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. D1-138

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašą.
2. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatus.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
________________________________________________________________________________________________________________________________PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. D1-138

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja laisvėje
gyvenančių elninių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, danielių, stirnų) patinų (toliau – elninių žvėrių)
atrankinį medžiojimą, kurio tikslas – gerinti ir išlaikyti šių žvėrių bandos kokybę.
2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
2.1. atrankiniai elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, tačiau pagal
vizualiai matomus kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai amžiaus klasei
būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius ragus. Prie šios grupės taip pat priskiriami ligoti ar
traumuoti žvėrys;
2.2. brandūs elninių žvėrys – trofėjinės brandos amžių pasiekę elninių žvėrys;
2.3. elitiniai brandūs elninių žvėrys – brandūs elninių žvėrys, kurių ragų masė yra ne
mažesnė kaip: briedžių – 6 kg, tauriųjų elnių – 7 kg, danielių – 2,5 kg, stirninų – 300 g
(Marijampolės apskrityje stirninų – 320 g);
2.4. elninių žvėrių amžiaus klasė – elninių žvėrių klasifikacinė grupė, prie kurios priskiriami
individai yra pasiekę tokį vystymosi periodą, kai jų kūno ir atskirų jo dalių vystymasis ir
fiziologiniai procesai kinta nedaug;
2.5. elninių žvėrių atrankinė medžioklė – elninių žvėrių medžioklė pagal eiliškumą, kurį
nustato šių medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojai siekdami užtikrinti, kad, nesant natūralios
atrankos ar jai susilpnėjus, būtų tinkamai atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni bandos individai, o
jauni ir vidutinio amžiaus gerai besivystantys žvėrys – saugomi;
2.6. elninių žvėrių atrankos grupė – sąlyginė grupė, prie kurios elninių žvėrys priskiriami
pagal morfologinių požymių panašumą, sveikatos būklę ir ragų išsivystymą;
2.7. elninių žvėrių tikslinis amžius – rekomenduojamas elninių žvėrių amžius, kurį turi
pasiekti perspektyvūs elninių žvėrys, kad sumedžioto žvėries ragai atitiktų trofėjaus vertinimo
kriterijus, nustatytus Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos apraše, tvirtinamame aplinkos ministro
(toliau – Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašas). Šis amžius nustatomas atsižvelgiant į
vidutinį amžių, kai tos rūšies elninių žvėrių ragai pagal trofėjaus vertinimo kriterijus vertinami
geriausiai;
2.8. elninių žvėrių trofėjinės brandos amžius – elninių žvėrių amžius, kai jie turi ragus,
vertinamus Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šis amžius baigiasi
sulaukus tikslinio amžiaus;
2.9. labai perspektyvūs elninių žvėrys – elninių žvėrys, viršijantys perspektyvių elninių
žvėrių vidutinius savo amžiaus klasės požymius;
2.10. medžiotini elninių žvėrys – elninių žvėrys, kurie dėl jų reikšmės populiacijai (ligoti,
traumuoti, pagal kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai elninių žvėrių amžiaus
klasei būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius, nenormalius ragus, pasiekę elninių žvėrių
trofėjinės brandos amžių arba nusenę) turi būti arba gali būti sumedžioti;
2.11. nenormalūs ragai – ragai, kurių forma skiriasi nuo būdingos rūšiai žvėrių ragų formos:
peruko ar sraigto formos, daugiakamieniai ragai bei ragai, kurių šakų skaičius ant atskirų ragų
skiriasi daugiau nei nurodyta Nuostatų 3 priede;
2.12. perspektyvūs elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos amžiaus,
bet pasiekę savo amžiaus klasei būdingus kūno išsivystymo morfologinius požymius, turintys
vidutinius ar stambesnius už vidutinius populiacijoje ragus, išskyrus žvėris, priskirtus prie labai
perspektyvių grupės;
2.13. rago šaka – atsišakojusi rago dalis (įskaitant ir rago kamieno viršūnę), kurios ilgis
tauriųjų elnių, danielių ir briedžių – didesnis kaip 2 cm, stirninų – 1 cm. Rago dalis laikoma
atsišakojusia, jeigu jos ilgis yra didesnis už jos pagrindo plotį;
2.14. ragų masė – ragų su kaukole be apatinio žandikaulio masė, atmetus viršutinio
žandikaulio masę (turi būti ne mažesnė kaip: stirninų – 90 g, tauriųjų elnių – 700 g, danielių – 250
g, briedžių – 1000 g);
3. Išskiriamos šios žvėrių atrankos grupės:
3.1. labai perspektyvūs;
3.2. perspektyvūs;
3.3. medžiotini žvėrys, kurie skirstomi į:
3.3.1. atrankinius;
3.3.2. brandžius;
3.3.3. elitinius brandžius.
4. Vyresnių kaip vienerių metų žvėrių patinų amžiaus klasė nustatoma atsižvelgus į tai,
kelintus ragus jie yra išauginę (1 priedas).
5. Žvėrių tikslinis amžius, atsižvelgiant į vidutinį amžių, kurio sulaukę tos rūšies žvėrių
patinai turi geriausius trofėjus (pagal išaugintus ragus), nustatyti Nuostatų 2 priede.
6. Žvėrių patinai pagal ragų šakų skaičių skirstomi pagal Nuostatų 3 priede nurodytus
požymius.

II SKYRIUS

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKA

7. Elninių žvėrių atrankos tikslas – atrinkti pagal šių Nuostatų reikalavimus atrankiniams
priskirtinus žvėris ir išsaugoti perspektyvius žvėris. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama nemedžioti
labai perspektyvių ir perspektyvių žvėrių, o medžiotini žvėrys atrenkami, laikantis 8 punkte
nustatytos tvarkos.
8. Intensyviausią elninių žvėrių atranką rekomenduojama vykdyti metinių ir jaunų žvėrių (I ir
II amžiaus klasės) tarpe, kai atrankos požymiai, pateikti šių Nuostatų III skyriuje, yra ryškiausi,
siekiant, kad metiniai ir jauni atrankiniai elninių žvėrys, neatitinkantys nurodytų požymių,
nesulauktų lytinės brandos (rujojimo) amžiaus, o kitų amžiaus klasių atrankiniai elninių žvėrys
einamuoju medžioklės sezonu būtų sumedžioti iki prasidedant rujai. Pagal elninių žvėrių reikšmę
populiacijai rekomenduojamas toks jų sumedžiojimo eiliškumas ir laikotarpis, atsižvelgiant į rują:
8.1. atrankiniai – sumedžiotini prieš rują;
8.2. brandūs – sumedžiotini pasibaigus rujai;
8.3. elitiniai brandūs, pasiekę tikslinį amžių, – sumedžiotini pasibaigus rujai.
8.4. kiti – sumedžiotini bet kuriuo leidžiamu šios rūšies gyvūno medžiojimo terminu;

III SKYRIUS

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ PRISKYRIMAS ATRANKOS GRUPĖMS

9. Akivaizdžiai ligoti (pasišiaušusiu, neblizgančiu kailiu, laiku neišsišėrę), sužeisti ar
traumuoti (ypač su galūnių ar galvos traumomis), su bet kokiu ragų kelmelių pažeidimu,
nenormaliais ragais elninių žvėrys skiriami prie atrankinių, nepaisant jų amžiaus ir kitų rūšiai
nustatytų atrankos požymių.
10. Nesunkiai (išskyrus 9 punkte nurodytas traumas) traumuoti (kai trauma netrukdo judėti)
elninių žvėrys, taip pat elninių žvėrys su nenormaliais ragais, išsivysčiusiais dėl augančių ragų (pantų)
pažeidimo ar ragų nušalimo, taip pat su mechaniškai nulaužtu rago kamienu ar rago šaka, negali būti
skiriami prie atrankinių.
11. Atrankiniais briedžiais laikomi:
11.1. ligoti (ligos požymiai matomi išorėje);
11.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz., įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
11.3. nuplikusiu kailiu;
11.4. silpnai fiziškai besivystantys;
11.5. besielgiantys netipiškai, pvz., agresyvūs ne rujos metu;
11.6. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ragais;
11.7. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 4 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus
požymius.
12. Atrankiniais tauriaisiais elniais laikomi:
12.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išorėje);
12.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz., įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
12.3. silpnai fiziškai besivystantys;
12.4. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ragais;
12.5. besielgiantys netipiškai, pvz., agresyvūs ne rujos metu;
12.6. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 5 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus
požymius.
13. Atrankiniais danieliais laikomi:
13.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išorėje);
13.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
13.3. silpnai fiziškai besivystantys;
13.4. pažeistais ragų kelmeliais;
13.5. beragiai ir su vienu ragu;
13.6. nenormaliais ir labai asimetriškais ragais;
13.7. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 6 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus
požymius.
14. Atrankiniais stirninais laikomi:
14.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išoriškai);
14.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
14.3. silpnai fiziškai besivystantys;
14.4. neišsišėrę po birželio 1 d.
14.5. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ir po birželio 1 d. nenuvalytais ragais;
14.6. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 7 priedo skiltyje „Atrankiniai“ pateiktus
požymius, Marijampolės apskrityje – turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 8 priedo skiltyje
„Atrankiniai“ pateiktus požymius.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Perspektyvūs elninių žvėrys gali būti atrenkami medžioti norint sureguliuoti elninių
žvėrių lyčių santykį, bandos amžiaus struktūrą, populiacijos kokybę ir kai dėl didelio jų tankio
daroma žala žemės ūkio pasėliams ar miškui.
16. Siekiant nustatyti, ar elninių žvėrys medžiojami laikantis Nuostatuose nustatytų
reikalavimų, per medžioklės sezoną teisėtai sumedžiotų elninių žvėrių trofėjai, vadovaujantis
Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašu, turi būti pateikiami medžioklės trofėjų apžiūrai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO IR ELNINIŲ ŽVĖRIŲ

ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2021 m. kovo 5 d. Nr. D1-138

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašą.
2. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatus.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. D1-138
MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašas reglamentuoja medžioklės trofėjų apžiūros
(toliau – apžiūra) organizavimą ir vykdymą. Apžiūros tikslas – pagal pateiktus teisėtai sumedžiotų
(toliau – įgytų) elninių žvėrių trofėjus nustatyti, ar medžiojant šiuos žvėris laikomasi jų atrankos
reikalavimų, nustatytų Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, kuriuos tvirtina aplinkos
ministro (toliau –Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai).
2. Apžiūra organizuojama ištisus metus pagal medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų
klubus ir būrelius (toliau – asociacija), nustatytą grafiką. Medžioklės trofėjus gali būti įvertintas ir
apžiūros grafike nenumatytu laiku, jeigu Lietuvoje įgytą medžioklės trofėjų planuojama išvežti į
užsienį ir medžioklės trofėjų apžiūros komisijos (toliau − komisija) gavo prašymą raštu įvertinti
medžioklės trofėjų.
3. Apžiūrą atlieka komisijos, kurių darbą organizuoja asociacijos. Komisija sudaroma
savivaldybėje (arba keliose savivaldybėse), kurios teritorijoje asociacija vykdo veiklą. Komisiją
sudaro, komisijos pirmininką ir sekretorių, kuris nėra komisijos narys, skiria asociacijų valdymo
organai. Į komisiją, kurią turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, įtraukiami medžioklės trofėjų
ekspertai. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ir kiti asmenys. Komisija sudaroma taip, kad ne
mažiau kaip du trečdaliai jos narių būtų medžioklės trofėjų ekspertai. Komisijos darbas yra teisėtas,
jei komisijos darbe dalyvauja ne mažiau kaip trys komisijos nariai, kurie yra medžioklės trofėjų
ekspertai. Įvertinus medžioklės trofėjus, surašomas medžioklės trofėjų apžiūros protokolas (1
priedas).
4. Per medžioklės sezoną įgyti medžioklės trofėjai pristatomi į apžiūros grafike nurodytas
vietas pagal savivaldybes, kuriose šie trofėjai įgyti, arba į kitą asociacijos nurodytą vietą. Apžiūrai
pristatomi per praėjusį medžioklės sezoną sumedžiotų elninių žvėrių ragai ir vilkų kaukolės.
Apžiūrai gali būti pristatomi ir kiti medžioklės trofėjai, kuriuos pateikti neprivaloma (šernų iltys,
lapių, mangutų ir barsukų kaukolės), kad juos galima būtų siūlyti įvertinti medžioklės trofėjų
parodoje pagal tarptautines medžioklės trofėjų vertinimo formules.
5. Medžioklės plotų naudotojas sudaro ir asociacijai pateikia Sumedžiotų elninių žvėrių
trofėjų sąrašus (2 priedas) įrašydamas ir į užsienį išgabentus medžioklės trofėjus.

II SKYRIUS

MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ PARUOŠIMO IR ATRANKOS VERTINIMAS
6. Apžiūrai pateiktų medžioklės trofėjų paruošimas vertinamas taip:
6.1. gerai paruoštas – elninių žvėrių ragai su visa kaukole (išskyrus briedžio) arba visa vilko
kaukolė – nuo kaukolės nuvalyti minkštieji audiniai, kaulai nubalinti, pridedamas apatinis
žandikaulis (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje rašoma raidė „G“);
6.2. patenkinamai paruoštas – elninių žvėrių ragai su kaukole (išskyrus briedžio) arba visa
vilko kaukolė – ant kaukolės likę minkštųjų audinių, kaulai pajuodę, apipeliję, apatinis žandikaulis
yra, bet paruoštas netinkamai – negalima įžiūrėti dentino, arba kai ragų, kurių paruošimas atitinka
įvertinimą „gerai paruošti“, bet nėra apatinio žandikaulio (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo
atitinkamoje skiltyje rašoma raidė „P“);
6.3. blogai paruoštas – elninių žvėrių ragai su kaukole (išskyrus briedžio) ar visa vilko
kaukolė – kaukolė su audinių ar kailio likučiais arba kaukolės kaulai dėl netinkamo apdirbimo
sulaužyti, sukapoti ar supjaustyti, t. y. ragai ar vilko kaukolė kaip medžioklės trofėjus sugadinti, kai
tauriųjų elnių, danielių, stirninų ragai paruošti ne su visa viršutine kaukolės dalimi (Sumedžiotų
elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje žymima „B“). Blogai paruoštais taip pat laikomi
ragai, kurių paruošimas atitinka įvertinimą „gerai paruošti“ ir „patenkinamai paruošti“, bet apatinis
žandikaulis yra kito žvėries (Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje rašomos
raidės „SŽ“);
7. Apžiūrėdama pateiktus elninių žvėrių trofėjus, komisija nustato sumedžioto žvėries amžių
ir, vadovaudamasi Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, žvėries atrankos grupę, t. y.
įvertina, ar žvėris sumedžiotas vadovaujantis elninių žvėrių atrankos reikalavimais. Kiekvieno
medžioklės trofėjaus apžiūros rezultatai pažymimi atitinkamoje Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų
sąrašo (2 priedas)skiltyje.
8. Komisija informuoja medžioklės trofėjų savininkus apie galimybę pristatyti trofėjus į
medžioklės trofėjų parodą. Jei nustatoma, kad medžioklės trofėjus gali būti įvertintas medžioklės
trofėjų parodos medaliu, vertinant jį pagal tarptautines medžioklės trofėjų vertinimo formules,
komisija tai pažymi Sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašo atitinkamoje skiltyje įrašydama
santrumpą „SP“.
9. Norint užtikrinti, kad apžiūrėti medžioklės trofėjai nebūtų pakartotinai teikiami kitoms
apžiūroms, elninių žvėrių ragai pažymimi ragų dešiniojo kelmelio užpakalinėje pusėje arba vilko
kaukolės viršutiniame žandikaulyje įpjaunant gerai pastebimą įpjovą arba išgręžiant gerai matomą
skylutę.
10. Jeigu medžiotojas medžioklės trofėjų į apžiūrą pristato ne pagal savivaldybę, kurioje
trofėjus įgytas, komisija, apžiūrėjusi trofėjų, išduoda jį įgijusiam medžiotojui nustatytos formos
pažymą apie trofėjaus apžiūrą (3 priedas), ir per 14 dienų pateikia savivaldybės, kurioje šie trofėjai
įgyti, apžiūros komisijai trofėjų apžiūros protokolą (1 priedas).
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Apžiūrėjusi pateiktus medžioklės trofėjus, komisija užpildo Sumedžiotų elninių žvėrių
trofėjų sąrašą (2 priedas), Medžioklės trofėjų apžiūros protokolą (1 priedas) ir ne vėliau kaip per 1
mėnesį po apžiūros jų kopijas pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
patikrinti,ar visi medžiotojai, sumedžioję elninių žvėrių patinus ar vilkus, jų trofėjus pateikė į
apžiūrą, asociacijai ir medžioklės plotų naudotojui, kurio medžioklės plotuose įgyti trofėjai.
Mokslo ir mokymo institucijoms paprašius, Asociacijos minėtų dokumentų kopijas pateikia jų
paprašiusioms institucijoms, jei šiuose dokumentuose esanti informacija reikalinga mokslo ir
mokymo darbams.
12. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas).Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų
paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Asmens duomenys naudojami
identifikuojant medžioklės trofėjų įgijusį asmenį.

________________________


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. D1-138

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja laisvėje
gyvenančių elninių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, danielių, stirnų) patinų (toliau – elninių žvėrių)
atrankinį medžiojimą, kurio tikslas – gerinti ir išlaikyti šių žvėrių bandos kokybę.
2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
2.1. atrankiniai elninių žvėrys – elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos, tačiau pagal
vizualiai matomus kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai amžiaus klasei
būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius ragus. Prie šios grupės taip pat priskiriami ligoti ar
traumuoti žvėrys;
2.2. brandūs elninių žvėrys –trofėjinės brandos amžių pasiekę elninių žvėrys;
2.3. elitiniai brandūs elninių žvėrys – brandūs elninių žvėrys, kurių ragų masė yra ne
mažesnė kaip: briedžių – 6 kg, tauriųjų elnių – 7 kg, danielių – 2,5 kg, stirninų – 300 g
(Marijampolės apskrityje stirninų – 320 g);
2.4. elninių žvėrių amžiaus klasė –elninių žvėrių klasifikacinė grupė, prie kurios priskiriami
individai yra pasiekę tokį vystymosi periodą, kai jų kūno ir atskirų jo dalių vystymasis ir
fiziologiniai procesai kinta nedaug;
2.5. elninių žvėrių atrankinė medžioklė – elninių žvėrių medžioklė pagal eiliškumą, kurį
nustato šių medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojai siekdami užtikrinti, kad, nesant natūralios
atrankos ar jai susilpnėjus, būtų tinkamai atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni bandos individai, o
jauni ir vidutinio amžiaus gerai besivystantys žvėrys – saugomi;
2.6. elninių žvėrių atrankos grupė – sąlyginė grupė, prie kurios elninių žvėrys priskiriami
pagal morfologinių požymių panašumą, sveikatos būklę ir ragų išsivystymą;
2.7. elninių žvėrių tikslinis amžius – rekomenduojamas elninių žvėrių amžius, kurį turi
pasiekti perspektyvūs elninių žvėrys, kad sumedžioto žvėries ragai atitiktų trofėjaus vertinimo
kriterijus, nustatytus Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos apraše, tvirtinamame aplinkos ministro
(toliau – Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašas). Šis amžius nustatomas atsižvelgiant į
vidutinį amžių, kai tos rūšies elninių žvėrių ragai pagal trofėjaus vertinimo kriterijus vertinami
geriausiai;
2.8. elninių žvėrių trofėjinės brandos amžius – elninių žvėrių amžius, kai jie turi ragus,
vertinamus Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šis amžius baigiasi
sulaukus tikslinio amžiaus;
2.9. labai perspektyvūs elninių žvėrys–elninių žvėrys, viršijantys perspektyvių elninių
žvėrių vidutinius savo amžiaus klasės požymius;
2.10. medžiotini elninių žvėrys–elninių žvėrys, kurie dėl jų reikšmės populiacijai (ligoti,
traumuoti, pagal kūno išsivystymo morfologinius požymius atsilikę nuo tai elninių žvėrių amžiaus
klasei būdingų individų, turintys silpnai išsivysčiusius, nenormalius ragus, pasiekę elninių žvėrių
trofėjinės brandos amžių arba nusenę) turi būti arba gali būti sumedžioti;
2.11. nenormalūs ragai –ragai, kurių forma skiriasi nuo būdingos rūšiai žvėrių ragų formos:
peruko ar sraigto formos, daugiakamieniai ragai bei ragai, kurių šakų skaičius ant atskirų ragų
skiriasi daugiau nei nurodyta Nuostatų 3 priede;
2.12. perspektyvūs elninių žvėrys– elninių žvėrys, nepasiekę trofėjinės brandos amžiaus, bet
pasiekę savo amžiaus klasei būdingus kūno išsivystymo morfologinius požymius, turintys
vidutinius ar stambesnius už vidutinius populiacijoje ragus, išskyrus žvėris, priskirtus prie labai
perspektyvių grupės;
2.13. rago šaka – atsišakojusi rago dalis (įskaitant ir rago kamieno viršūnę), kurios ilgis
tauriųjų elnių, danielių ir briedžių – didesnis kaip 2 cm, stirninų – 1 cm. Rago dalis laikoma
atsišakojusia, jeigu jos ilgis yra didesnis už jos pagrindo plotį;
2.14. ragų masė – ragų su kaukole be apatinio žandikaulio masė, atmetus viršutinio
žandikaulio masę (turi būti ne mažesnė kaip: stirninų – 90 g, tauriųjų elnių – 700 g, danielių – 250
g, briedžių – 1000 g);
3. Išskiriamos šios žvėrių atrankos grupės:
3.1. labai perspektyvūs;
3.2. perspektyvūs;
3.3. medžiotini žvėrys, kurie skirstomi į:
3.3.1. atrankinius;
3.3.2. brandžius;
3.3.3. elitinius brandžius.
4. Vyresnių kaip vienerių metų žvėrių patinų amžiaus klasė nustatoma atsižvelgus į tai,
kelintus ragus jie yra išauginę (1 priedas).
5. Žvėrių tikslinis amžius, atsižvelgiant į vidutinį amžių, kurio sulaukę tos rūšies žvėrių
patinai turi geriausius trofėjus (pagal išaugintus ragus), nustatyti Nuostatų 2 priede.
6. Žvėrių patinai pagal ragų šakų skaičių skirstomi pagal Nuostatų 3 priede nurodytus
požymius.

II SKYRIUS
ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKA

7. Elninių žvėrių atrankos tikslas – atrinkti pagal šių Nuostatų reikalavimus atrankiniams
priskirtinus žvėris ir išsaugoti perspektyvius žvėris. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama nemedžioti
labai perspektyvių ir perspektyvių žvėrių, o medžiotini žvėrys atrenkami, laikantis 8 punkte
nustatytos tvarkos.
8. Intensyviausią elninių žvėrių atranką rekomenduojama vykdyti metinių ir jaunų žvėrių (I ir
II amžiaus klasės) tarpe, kai atrankos požymiai, pateikti šių Nuostatų III skyriuje, yra ryškiausi,
siekiant, kad metiniai ir jauni atrankiniai elninių žvėrys, neatitinkantys nurodytų požymių,
nesulauktų lytinės brandos (rujojimo) amžiaus, o kitų amžiaus klasių atrankiniai elninių žvėrys
einamuoju medžioklės sezonu būtų sumedžioti iki prasidedant rujai. Pagal elninių žvėrių reikšmę
populiacijai rekomenduojamas toks jų sumedžiojimo eiliškumas ir laikotarpis, atsižvelgiant į rują:
8.1. atrankiniai – sumedžiotini prieš rują;
8.2. brandūs – sumedžiotini pasibaigus rujai;
8.3. elitiniai brandūs, pasiekę tikslinį amžių, – sumedžiotini pasibaigus rujai.
8.4. kiti – sumedžiotini bet kuriuo leidžiamu šios rūšies gyvūno medžiojimo terminu;

III SKYRIUS

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ PRISKYRIMAS ATRANKOS GRUPĖMS

9. Akivaizdžiai ligoti (pasišiaušusiu, neblizgančiu kailiu, laiku neišsišėrę), sužeisti ar
traumuoti (ypač su galūnių ar galvos traumomis), su bet kokiu ragų kelmelių pažeidimu,
nenormaliais ragais elninių žvėrys skiriami prie atrankinių, nepaisant jų amžiaus ir kitų rūšiai
nustatytų atrankos požymių.
10. Nesunkiai (išskyrus 9 punkte nurodytas traumas) traumuoti (kai trauma netrukdo judėti)
elninių žvėrys, taip pat elninių žvėrys su nenormaliais ragais, išsivysčiusiais dėl augančių ragų (pantų)
pažeidimo ar ragų nušalimo, taip pat su mechaniškai nulaužtu rago kamienu ar rago šaka, negali būti
skiriami prie atrankinių.
11. Atrankiniais briedžiais laikomi:
11.1. ligoti (ligos požymiai matomi išorėje);
11.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz., įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
11.3.nuplikusiu kailiu;
11.4. silpnai fiziškai besivystantys;
11.5. besielgiantys netipiškai, pvz., agresyvūs ne rujos metu;
11.6. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ragais;
11.7. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 4 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus
požymius.
12. Atrankiniais tauriaisiais elniais laikomi:
12.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išorėje);
12.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz., įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
12.3. silpnai fiziškai besivystantys;
12.4. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ragais;
12.5. besielgiantys netipiškai, pvz., agresyvūs ne rujos metu;
12.6. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 5 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus
požymius.
13. Atrankiniais danieliais laikomi:
13.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išorėje);
13.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
13.3. silpnai fiziškai besivystantys;
13.4. pažeistais ragų kelmeliais;
13.5. beragiai ir su vienu ragu;
13.6. nenormaliais ir labai asimetriškais ragais;
13.7. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 6 priedo skiltyje „Atrankiniai“ nurodytus
požymius.
14. Atrankiniais stirninais laikomi:
14.1. ligoti (kai ligos požymiai matomi išoriškai);
14.2. traumuoti, sulysę (matyti išoriškai – pvz. įkritę šonai, atsikišęs nugarkaulis);
14.3. silpnai fiziškai besivystantys;
14.4. neišsišėrę po birželio 1 d.
14.5. pažeistais ragų kelmeliais, nenormaliais ir po birželio 1 d. nenuvalytais ragais;
14.6. turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 7 priedo skiltyje „Atrankiniai“ pateiktus
požymius, Marijampolės apskrityje – turintys ragus, atitinkančius Nuostatų 8 priedo skiltyje
„Atrankiniai“ pateiktus požymius.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Perspektyvūs elninių žvėrys gali būti atrenkami medžioti norint sureguliuoti elninių
žvėrių lyčių santykį, bandos amžiaus struktūrą, populiacijos kokybę ir kai dėl didelio jų tankio
daroma žala žemės ūkio pasėliams ar miškui.
16. Siekiant nustatyti, ar elninių žvėrys medžiojami laikantis Nuostatuose nustatytų
reikalavimų, per medžioklės sezoną teisėtai sumedžiotų elninių žvėrių trofėjai, vadovaujantis
Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašu, turi būti pateikiami medžioklės trofėjų apžiūrai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą