Saugaus elgesio taisyklių egzamino klausimai ir atsakymai

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18387
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Saugaus elgesio taisyklių egzamino klausimai ir atsakymai

Standartinė medziotojas »

Saugus elgesys medžioklėje


1. Kada užtaisomas medžioklinis šautuvas? Atsargumo priemonės užtaisant me­džioklinį šautuvą.

Medžioklinis šautuvas užtaisomas tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį, o sėlinant ir medžiojant grandine - pradėjus medžioti.
Prieš užtaisant medžioklinį šautuvą įsitikinama, kad medžioklinio šautuvo vamzdžiai nėra užsikimšę.

2.Koks atstumas laikomas pavojingu šaudanti iš medžioklinio šautuvo, užtaisyto kulkomis (lygiavamzdžio ir graižtvinio), grankulkėmis, stambiais ir smulkiais šratais?

Medžioklinio lygiavamzdžio šautuvo kulka yra pavojinga 1-1,5 km atstumu, graižtvi­nio šautuvo kulka - 4-5 km atstumu. Grankulkės pavojingos 400-800 metrų atstumu, stambūs šratai - 300-400 m, smulkūs šratai -150-200 m atstumu. (Pagal šratų dydį ir taikykite atsakymą)

3.Galimos šūvių kryptys iš pagrindinės linijos, medžiojant su varovais, kai me­džiotojai išrikiuojami ir flanguose. Kur tokiu atveju statomi kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai?

Kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose, pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintys medžiotojai, išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį linijoje, gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (30 laipsnių kampo taisyklė). Pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai (pirmasis ir paskutinis pagrinėje linijoje) prieš pagrindinę liniją gali šaudyti lygiagrečiai su flangine linija ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrin­dinės linijos. Jie taip pat gali šauti ir už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai.
Kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai statomi ne arčiau kaip per 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos.

4.Saugaus elgesio reikalavimai medžiojant paukščius.

Medžiojant paukščius, privalu laikytis bendrų saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų. Medžiojant antis, laukius draudžiama:
- šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, didžiųjų ančių gaigalus (tik medžiojant su krykštė) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamajį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;
- šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;
- medžioti iš techniškai netvarkingos valties, kurioje nėra gelbėjimosi priemonių;
- lipti į valtį ir išlipti išjos su užtaisytu medžiokliniu šautuvu;
- šaudyti iš valties joje stovint irkluotojo kryptimi;
- šaudyti iš irklinės valties dviem medžiotojams, išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties du inkarus, iš jos medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai.

5.Medžioklės vadovo elgesys įvykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam su Me­džioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimu.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, medžioklės vadovas privalo:
- sustabdyti medžioklę;
- pasirūpinti, kad nukentėjusiajam būtų suteikta skubi medicinos pagalba, o jeigu nelaimingas atsitikimas susijęs su medžioklinio ginklo panaudojimu, - pažymėti ir apsaugoti jo vietą, sudaryti schemą ir jį aprašyti (schemą ir aprašymą turi patvirtinti įvykį matę medžioklės dalyviai);
- informuoti policijos komisariatą ir atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplin­kos apsaugos departamento rajono agentūrą apie kiekvieną medžioklės metu įvykusi nelaimingą atsitikimą, kurio metu medžiokliniu ginklu buvo sužeistas žmogus.

6.Kaip saugomas šautuvas ne medžioklės metu?

Ne medžioklės metu medžioklinis šautuvas turi būti įdėtas į dėklą, šoviniai iš šautuvo išimti, mušamasis mechanizmas nuleistas ir, jei yra techninių galimybių, šautuvas turi buti išnarstytas.

7.Saugaus elgesio reikalavimai prišaudant medžioklinius šautuvus.

Medžioklinis šautuvas arba šaudmenys išbandomi šaudykloje arba kitoje tarm tinkamoje vietoje, įsitikinus, kad nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams.

8.UŽtaisyto medžioklinio šautuvo padėtis medžioklės metu.

Užtaisyto medžioklinio šautuvo vamzdžiai medžioklės metu turi būti nukreipti į viršų arba žemyn, o medžioklės bokštelyje - tik į viršų. Draudžiama taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos ir visais kitais atvejais į žmones, gyvulius, nemedžiojamus gyvūnus, pastatus, transporto priemones.

9.Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir kairiajame flange.

Flanginė linija. Jei kairiajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei kairiajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis ir į kairę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.
Pagrindine linija. Pagrindinės linijos kairiajame gale stovintis medžiotojas prieš pa­grindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į dešinę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą[ pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Kiti pagrindinės linijos medžiotojai gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

10. Kaip ir kada galima ieškoti pašauto žvėries?

leškoti sužeisto žvėries leidžiama, tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžiokleje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvuną, būtina įsitikinti, ar prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys.

11. Kokiomis aplinkybėmis negalima šaudyti?

Draudžiama šaudyti:
- kai dėl rūko, pūgos, gausaus sniego ar lietaus, prietemos, akinančios saulės ir kitų veiksnių taikinys yra neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingo šūvio atstumu;
- į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį, neįsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams (kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar šratai įsmigtu į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltu pavojaus varovams;
- į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys;
- iš graižtvinio šautuvo virš horizonto linijos, taip pat kitais atvejais, kai negalima nustatyti, kur lėks kulka;
- mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo medžiotojų linijos ar nuo medziotojų grandines (medžiojant grandine);
- į katilo vidų, kai šūvis kelia grėsmę medžiotojų saugumui (medžiojant katilu);
- į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, didžiujų ančių gaigalus (tik medžio­jant su krykšte) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamajį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;
- į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;
- iš irklinės valties dviem medžiotojams, išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties du inkarus, iš jos medžioja du nusisukę vienas nuo kito medziotojai.
- iš valties joje stovint ar irkluotojo kryptimi.

12. Kaip elgtis, jei šautuvas, nuspaudus gaiduką, neiššauna?

Jei, paspaudus nuleistuką (norint išauti, paspaudžiamas nuleistukas, o ne gaidukas), šautuvas neišsauna, jį atidaryti leidžiama ne anksciau kaip po 10 sekundžių.

13. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir dešiniajame flange.

Flanginė linija.
Jei dešiniajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę linija jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešine nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei dešiniajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.
Pagrindinė linija.
Pagrindinės linijos dešiniajame gale stovintis medžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į kairę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Kiti pagrindinės linijos medžiotojai gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

14. Kada galima ir kada negalima šaudyti į varovų pusę ?

Šauti į varovų pusėje ęsantį žvėrį ar paukštį leidžiama, tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams. Kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar šratai įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų pavojaus varovams. Bet kuriuo atveju, šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nebus pavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiesiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.

15. Saugaus elgesio reikalavimai medžiojant is bokšlelių.

Medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų kopėčios, grindys, sėdynes ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš bokštelio, turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys. Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti medžioklės bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas. Draudžiama šauti, kai dėl rūko, lietaus, prietemos, akinančios saulės ar kitų veiksnių taikinys neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingo šūvio atstumu. Draudžiama šauti į neatpažintją taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys.
Užtaisyti šautuvą galima tik atsisėdus bokštelyje, išimti šovinius iš šautuvo būtina prieš išlipant iš bokštelio. Užtaisytas šautuvas bokštelyje laikomas tik vamzdžiais į viršų.

16. Ar galima perduoti šautuvą asmenims, neturintiems teisės medžioti, kitiems medžiotojams?

Perduoti šautuvą asmenims, neturintiems teisės medžioti, draudžiama.
Medžioklės metu medžiotojas, jam pačiam dalyvaujant, jam priklausantį ir teisėtai laikomą lygiavamzdį ar graižtvinį medžioklinį šautuvą gali laikinai perleisti naudotis kitam asmeniui, turinčiam teisę laikyti ir nešiotis tos kategorijos ginklą (Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas).

17. Ar galima šaudyti vienu metu iš dviejų vamzdžių?

Ne, taip šaudyti negalima.

18. Ar galima pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje?

Kai medžiojama varant, taip pat kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau nei vienas medžiotojas, kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos. Visais kitais atvejais neleidžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos medžiotojų linijoje, kol nesibaigia varymas.

19. Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. Kur statomas pirmasis flanginis medžiotojas?

Pagrindinė linija. Pagrindinės linijos kairiajame gale stovintis m edžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į dešinę nuo jos, bei ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Pagrindinės linijos dešiniajame gale stovintis medžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į kairę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos j tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Kiti pagrindinės linijos medžiotojai gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

Kairysis flangas. Jei kairiajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei kairiajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir j kairę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos j tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

Dešinysis flangas. Jei dešiniajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei dešiniajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir j dešinę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos j tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos j tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

20. Saugaus elgesio reikalavimai, medžiojant kiškius laukuose.

Kai medžiojama grandine, medžiotojai privalo gerai matyti greta esančius medžiotojus ir išlaikyti grandinę kuo tiesesnę, o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu grandinės atžvilgiu. Medžiojant katilu, draudžiama šaudyti į katilo vidų, kai šūvis kelia grėsmę medžiotojų saugumui. Suprantama, būtina laikytis ir visų kitų saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų.

21.Kur turi būti nukreipti šautuvo vamzdžiai:

a) stovint medžiotojų linijoje medžioklių su varovais metu;
b) medžiojant grandine;
c) medžiojant iš bokštelių;
d) esant medžiotojų susirinkimo vietose?

Šautuvo vamzdžiai turi būti nukreipti:

a) stovint medžiotojų linijoje medžioklių su varovais metu - į viršų arba žemyn;
b) medžiojant grandine - į viršų arba žemyn;
c) medžiojant iš bokštelių - tik į viršų;
d) esant medžiotojų susirinkimo vietose - į viršų arba žemyn (ir be šovinių vamzdyje, perlaužtas, jei tai leidžia šautuvo konstrukcija). Draudžiama sunarstyto medžioklinio šautuvo vamzdžius atgręžti j žmogų ar gyvūną.


22. Saugaus elgesio reikalavimai vežant medžioklinius šautuvus.

Ne medžioklės metu, t.y. ir vežant, medžioklinis šautuvas turi būti įdėtas į dėklą, šoviniai išimti, mušamasis mechanizmas nuleistas ir, jeigu yra techninių galimybių, šautuvas turi būti išnarstytas. Medžiotojas asmeniškai atsako, kad medžiokliniai ginklai (ir šaudmenys) būtų tinkamai saugojami buityje, kelionės ir medžioklės metu.

23. Ar galima šaudyti sėdint, klūpant, gulomis.

Šaudyti sėdint, klūpant ir gulomis šaudyti neleidžiama, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne mažesniame aukštyje nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis. Laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba sėdint.

24.Ką daryti, jeigu iš šautuvo lizdo nesiseka išimti šovinių?

Įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų.

25.Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose

Kairysis flangas. Jei kairiajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir j kairę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei kairiajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir j kairę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Tirpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

Dešinysis flangas. Jei dešiniajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei dešiniajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo joi į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

26. Ką reikia patikrinti paėmus į rankas medžioklinį šautuvą?

Patikrinti, ar jis neužtaisytas.

27. Galimos šūvių kryptys iš pagrindinės linijos, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose. Kur tokiu atveju statomi kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai?

Kai medžiotojai išrikiuojami ir flanguose, pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintys medžiotojai, išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį linijoje, gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (30 laipsnių kampo taisyklė). Pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai (pirmasis ir paskutinis pagrindinėje linijoje) prieš pagrindinę liniją gali šaudyti lygiagrečiai su flangine linija ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jie taip pat gali šauti ir už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai.
Kraštiniai pagrindinės linijos medžiotojai statomi ne arčiau kaip per 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos.

28.Kaip elgtis su medžiokliniu šautuvu: a) šokant per upelį; b) einant per slidų lieptą; c) lipant per tvorą?

Visais šiais atvejais iš šautuvo turi būti išimti šoviniai. Jei yra galimybė, šautuvą galima perduoti medžioklės kolegai. Įveikus kliūtį, paimti savo ir, kol kliūtį įveiks medžioklės kolega, palaikyti jo šautuvą. Perduoti medžioklinį šautuvą kitam ar jį imti neįsitikinus, kad šis neužtaisytas, draudžiama.

29. Ar galima turėti šautuvą ir šaudyti varovų linijoje einantiems medžiotojams?

Turėti (neštis) šautuvą varovų linijoje esantiems medžiotojams nedraudžiama, bet draudžiama juos neštis užtaisytus ir šaudyti į žvėris ir paukščius.

30. Kokių priemonių turi imtis medžioklės varovas, jeigu kai kurie medžiotojai nesilaiko Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų?

Perspėti ir griežtai pareikalauti laikytis šių taisyklių, arba, reikalui esant, pašalinti juos iš medžioklės. Medžioklės vadovas privalo per 48 valandas informuoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono apsaugos departamento rajono agentūrą apie medžioklės metu padarytus medžioklės taisyklių pažeidimus.

31. Galimos šūvių kryptys medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir kairiajame flange?

Flanginė linija. Jei kairiajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei kairiajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

Pagrindinė linija. Pagrindinės linijos kairiajame gale stovintis medžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flanginę linija ir į dešinę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Kiti pagrindinės linijos medžiotojai gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

32. Ar galima šauti į žvėrį, atbėgusį prie medžiotojų linijos prieš prasidedant varymui?

Šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki varymo pradžios, leidžiama. Šaunama tik įsitikinus, kad visi greta esantys medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai - gerai matomi ir yra saugūs.

33. Dėl kokių priežasčių būtina nutraukti medžioklę?

Medžioklė nutraukiama esant nepalankioms oro sąlygoms (tvyrant tirštam rūkui, labai stipriai lyjant, stipriai sningant - visais atvejais, kai nėra matomumo pavojingo šūvio atstumu), žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui.

34. Kada galima pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje ir: a) prieiti prie nušauto ar sužeisto žvėries, b) persekioti sužeistą žvėrį?

Pasitraukti iš stovėjimo vietos medžiotojų linijoje galima tik pasibaigus varymui. Prieiti prie nušauto ar sužeisto žvėries galima taip pat tik pasibaigus varymui. Ieškoti ir persekioti sužeistą žvėrį galima tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, ar prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys.

35. Saugus elgesys su medžiokliniu šautuvu pervažiuojant iš vienos vietos į kitą.

Šautuvas turi būti ištaisytas (be šovinių vamzdyje, apkaba nuimta), jo mušamasis mechanizmas nuleistas.

36. Kaip elgtis išardant arba sudedant medžioklinį šautuvą?

Kiekvienu atveju su medžiokliniu ginklu reikia elgtis kaip su užtaisytu, kad nekiltų grėsmė aplinkiniams. Išardant ir sudedant medžioklinį šautuvą, vamzdžių negalima atgręžti į žmones. Išardant arba sudedant šautuvą negalima naudoti jėgos.

37.Galimos šūvių kryptys, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir dešiniajame flange.

Flanginė linija. Jei dešiniajame flange stovi tik vienas medziotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešiną nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei dešiniajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.
Pagrindinė linija. Pagrindinės linijos dešiniajame gale stovintis medžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į kairę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Kiti pagrindinės linijos medžiotojai gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

38. Medžioklinio šautuvo padėtis pereinant iš vienos vietos į kitą, kai lyja arba sninga.

Medžioklės taisyklėse tai nereglamentuota. Patartina medžioklinius šautuvus neštis vamzdžiais nukreiptais žemyn, kad į juos nepatektų vanduo ir sniegas.

39. Kaip turi būti įrengtas žvėrių tykojimo bokštelis?

Tykojimo bokštelio kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys turi būti tvirtos, o pats bukštelis patogus laukti medžiojamųjų gyvunų ir patogus šaudyti.

40. Kokiame aukštyje galima šaudyti prie vandens telkinio pakrantės skrendančius paukščius ?

Draudžiama šaudyti paukščius skrendančius žmogaus ūgio aukštyje.

41. Kada galima išlipti iš žvėrių tykojimo bokštelio?

Medžioklės taisyklėse tai nereglamentuota. Iš medžioklės bokštelio išlipti galima tik išėmus iš šautuvo šovinius. Jeigu iš bokštelio matomas kitas bokštelis, kuriame tykoja kitas medžiotojas, saugumo sumetimais prieš išlipant patartina duoti jam signalą ir sulaukti iš jo atsakymo, o po tojau išlipti iš bokštelio.

42.Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medziotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose. Kur statomas pirmasis flanginis medžiotojas?

Pagrindinė linija. Pagrindinės linijos kairiajame gale stovintis medžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į dešinę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Pagrindinės linijos dešiniajame gale stovintis medžiotojas prieš pagrindinę liniją gali šauti lygiagrečiai su flangine linija ir į kairę nuo jos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo pagrindinės linijos. Jis taip pat gali šauti už pagrindinės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kiti medžiotojai. Kiti pagrindinės linijos medžiotojai gali šauti prieš pagrindinę liniją ir už pagrindinės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.
Kairysis flangas. Jei kairiajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei kairiajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.
Dešinysis flangas. Jei dešiniajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei dešiniajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

43. Saugaus elgesio ypatumai medžiojant žiemą.

Ypač reikia saugotis, kad nepaslystum eidamas su užtaisytu šautuvu (ir su neužtaisytu, nes pargriuvus galima jį sulaužyti, sugadinti), kad į šautuvo vamzdžius nepatektų sniego. Nuo ledo, nuo įšalusios žemės, nuo įšalusių medžių labai lengvai rikošetuoja šratai, grankulkės, kulkos, todėl reikia būti ypatingai atsargiems.

44. Ką reikia patikrinti įtartino (silpno, užsitęsusio) šūvio atveju?


Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina patikrinti šautuvo vamzdį, ar nėra likusių kamščių.

45. Kaip reikia elgtis persekiojant ir pribaigiant sužeistą žvėrį?

Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, ar prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys.

46. Galimos šūvių kryptys iš flangų, medžiojant su varovais, kai medžiotojai išrikiuojami ir abiejuose flanguose.

Kairysis flangas. Jei kairiajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei kairiajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.
Dešinysis flangas. Jei dešiniajame flange stovi tik vienas medžiotojas, prieš flanginę liniją jis gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o taip pat bet kuria kryptimi už flanginės linijos (jo šaudymo sektorius yra 270 laipsnių).
Jei dešiniajame flange stovi ne vienas medžiotojas, tai pirmasis medžiotojas (pirmasis nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo) gali šauti lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę, bet ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo flanginės linijos. Jis taip pat gali šauti už flanginės linijos, bet ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos j tą pusę, kurioje stovi kitas flanginės linijos medžiotojas. Galinis flanginės linijos medžiotojas, gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsniu kampu nuo jos į tą pusę, kurioje stovi kitas medžiotojas. Tarpiniai flanginės linijos medžiotojai (ne pirmas ir ne paskutinis flanginėje linijoje) gali šauti prieš flanginę liniją ir už flanginės linijos ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos.

47. Saugus elgesys, šaudant iš medžioklinio šautuvo (lygiavamzdžio ar graižtvinio) kulkomis.

Medžioklinio lygiavamzdžio šautuvo kulka yra pavojinga 1-1,5 km atstumu, graižtvinio šautuvo kulka - 4-5 km atstumu. Draudžiama naudoti lygiavamzdžių medžioklinių šautuvų apvaliąsias kulkas (ir didesnius negu 9 mm skersmens grankulkes), kai medžiojama varant arba sėlinant. Draudžiam šaudyti iš graižtvinio medžioklinio šautuvo virš horizonto linijos, taip pat kitais atvejai, kai negalina nustatyti, kur lėks kulka.

48. Bokštelių išdėstymas ir medžiotojų pasiskirstymas tykojant žvėrių.

Bokšteliai išdėstomi taip, kad būtų gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys.
Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis bus nepavojingas.

49. Saugus elgesys medžiojant prie kelių.

Kai medžiojama varant, taip kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau nei vienas medžiotojas, prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų medžioklės vadovas privalo sustatyti medžiotojus kuo tiesesne linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti medžiotojai, o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina nurodyti galimas šaudymo kryptis, medžiotojas turi užtikrinti, kad jo šūvis nebus pavojingas kitiems.
Medžiojant prie didelio judėjimo kelių nereikėtų šaudyti į jų pusę (Medžioklės taisyklėse tai nereglamentuota).

50. Saugus elgesys sėlinant.

Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu - ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus. Medžioklėje sėlinant būtina laikytis ir visų kitų saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18387
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Saugaus elgesio taisyklių egzamino klausimai ir atsakyma

Standartinė medziotojas »

Klausimai beveik nepakitę, kaip ir pati medžioklė, telieka gerai persiskaityti ir teisingai atsakyti į klausimus :beer:

Sėkmės laikant saugaus elgesio medžioklėje testus (egzaminus) !
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18387
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Saugaus elgesio taisyklių egzamino klausimai ir atsakyma

Standartinė medziotojas »

XI. Saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimai

61. Medžiotojas asmeniškai atsako, kad medžiokliniai ginklai ir šaudmenys būtų tinkamai saugomi buityje, kelionės ir medžioklės metu.
62. Medžioklinis šautuvas išimamas iš dėklo, tik atvykus į medžioklės plotus, o užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį, o sėlinant ar medžiojant grandine – pradėjus medžioti.
63. Prieš užtaisant medžioklinį šautuvą, įsitikinama, kad medžioklinio šautuvo vamzdžiai nėra užsikimšę.
64. Medžioklinis šautuvas nešiojamas be šovinio lizde ir su įjungtu saugikliu. Lygiavamzdis ar kombinuotas medžioklinis šautuvas nešiojamas tik perlaužus.
65. Ne medžioklės metu medžioklinis šautuvas turi būti įdėtas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio šautuvo išimti, mušamasis mechanizmas nuleistas ir, jeigu yra techninių galimybių, šautuvas turi būti išnarstytas.
66. Medžioklinis šautuvas arba šaudmenys išbandomi šaudykloje ar kitoje tam tinkamoje vietoje, gerai įsitikinant, kad nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams.
67. Šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nebus pavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.
68. Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina patikrinti šautuvo vamzdį, ar nėra likusių kamščių.
69. Parkritus su medžiokliniu šautuvu, būtina tuojau pat patikrinti, ar neužsikimšo šautuvo vamzdžiai. Jeigu medžioklinis šautuvas buvo užtaisytas, prieš tikrinant būtina išimti šovinius.
70. Jeigu, paspaudus nuleistuką, medžioklinis šautuvas neiššauna, jį atidaryti leidžiama ne anksčiau kaip po 10 sekundžių.
71. Draudžiama per jėgą stumti šovinį į lizdą, o įstrigusį šovinį būtina atsargiai išimti. Kai šovinio išimti nepavyksta, įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų.
72. Medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš bokštelio, turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys. Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas.
73. Kai medžiojama varant, taip pat kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau nei vienas medžiotojas:
73.1. kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo jam nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos;
73.2. draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol nepasibaigė varymas;
73.3. leidžiama šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki varymo pradžios. Šaunama, tik įsitikinus, kad visi greta esantys medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai – gerai matomi ir yra saugūs. Draudžiama į medžiojamuosius gyvūnus šaudyti, pasibaigus varymui, išskyrus atvejį, kai pribaigiamas surastas sužeistas gyvūnas;
73.4. laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti – tik stovint, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne mažesniame aukštyje nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis;
73.5. kai medžiojama grandine, medžiotojai privalo gerai matyti greta esančius medžiotojus ir išlaikyti grandinę kuo tiesesnę, o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu grandinės atžvilgiu;
73.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (1 schema). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip per 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Medžiotojai, stovintys dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o stovintieji kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti, tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (2 schema);
73.7. šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį leidžiama, tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams. Kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar šratai įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų pavojaus varovams;
73.8. ieškoti sužeisto medžiojamojo gyvūno leidžiama, tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, ar prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys;
73.9. draudžiama varantiems medžiojamuosius gyvūnus medžiotojams neštis užtaisytus šautuvus ir šaudyti į žvėris ir paukščius;
73.10. prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų medžioklės vadovas privalo sustatyti medžiotojus kuo tiesesne linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti medžiotojai, o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina nurodyti galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas turi užtikrinti, kad jo šūvis nebus pavojingas kitiems;
73.11. varovai privalo griežtai vykdyti medžioklės vadovo ir varovų vadovo nurodymus.
74. Draudžiama:
74.1. spragsėti medžioklinio šautuvo nuleistukais;
74.2. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių šautuvų apvaliąsias kulkas ir didesnius negu 9 milimetrų skersmens šratus, kai medžiojama varant arba sėlinant;
74.3. perduoti medžioklinį šautuvą kitam ar jį imti neįsitikinus, kad šis neužtaisytas, sunarstyto medžioklinio šautuvo vamzdžius atgręžti į žmogų ar gyvūną (laukiant medžiojamųjų gyvūnų, medžioklinio šautuvo vamzdžiai turi būti nukreipti į viršų arba žemyn, o medžioklės bokštelyje – tik į viršų);
74.4. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne parako norma už nurodytąją instrukcijoje, maišyti įvairių rūšių paraką, kamščiams naudoti degiąsias medžiagas;
74.5. remtis medžiokliniu šautuvu einant per kliūtis, dėti rankas ant medžioklinio šautuvo vamzdžio angos, ieškant laimikio, medžioklinio šautuvo vamzdžiu ar buože sklaidyti šakas, krūmokšnius ar žolę;
74.6. smogti medžioklinio šautuvo buože ar vamzdžiais, pribaigiant sužeistą žvėrį ar paukštį, traukti juos medžiokliniu šautuvu iš vandens;
74.7. taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos ir visais kitais atvejais į žmones, gyvulius, nemedžiojamus gyvūnus, pastatus, transporto priemones;
74.8. šaudyti, kai dėl rūko, pūgos, gausaus sniego ar lietaus, prietemos, akinančios saulės ir kitų veiksnių taikinys yra neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingu šūvio atstumu;
74.9. šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys;
74.10. šaudyti iš graižtvinio medžioklinio šautuvo virš horizonto linijos, taip pat kitais atvejais, kai negalima nustatyti, kur lėks kulka;
74.11. šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų šeimininkai tam neprieštarauja;
74.12. šauti išsyk iš kelių vamzdžių;
74.13. grandine medžioti miške ir krūmuose, taip pat kai, neįmanoma išlaikyti tiesios grandinės ir užtikrinti šūvio saugumo;
74.14. medžiojant katilu, šaudyti į katilo vidų, kai šūvis kelia grėsmę medžiotojų saugumui;
74.15. medžioti iš techniškai netvarkingos valties, kurioje nėra gelbėjimosi priemonių;
74.16. šaudyti iš valties joje stovint ar irkluotojo kryptimi;
74.17. šaudyti iš irklinės valties dviem medžiotojams, išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties du inkarus, iš jos medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai;
74.18. šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, didžiųjų ančių gaigalus (tik medžiojant su krykšte) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;
74.19. šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;
74.20. lipti į valtį ir išlipti iš jos su užtaisytu medžiokliniu šautuvu.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Užrakinta