Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.
Skelbti atsakymą
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

medziotojas rašė:Šovė į stirną, bet pataikė į medžiotoja
Papildyta


Šaudamas į stirną pataikė į medžioklės žinovą

skrastas.lt
2014 m. spalio 28 d.
Regina MUSNECKIENĖ


Ne­lai­min­gai bai­gė­si praė­ju­sio sek­ma­die­nio ry­tą Kel­mės ra­jo­ne, Ber­žė­nų kai­me, vos pra­si­dė­ju­si me­džiok­lė su va­ro­vais. Šau­da­mas į stir­ną vie­nas iš me­džio­to­jų pa­tai­kė sve­čio tei­sė­mis į me­džiok­lę at­vy­ku­siam me­džiok­lės ži­no­vui.

Šra­tai lė­kė ir į ko­ją

Sek­ma­die­nio ry­tą Pa­ši­lė­nų me­džio­to­jų bū­re­lio plo­tuo­se Ber­žė­nų kai­me suor­ga­ni­zuo­ta me­džiok­lė. Jo­je da­ly­va­vo 16 me­džio­to­jų. Kaip sve­čią bū­re­lio pir­mi­nin­kas ir me­džio­to­jai pa­si­kvie­tė ir Kel­mės me­džio­to­jų drau­gi­jos me­džiok­lės ži­no­vą.
Iš pra­džių me­džiok­lė vy­ko sėk­min­gai. Pir­mo­jo va­ry­mo me­tu pa­lei­dus pen­kis šū­vius, bu­vo su­me­džio­ta la­pė ir stir­na. Ta­čiau pen­kio­li­ka mi­nu­čių po de­vy­nių vie­nam me­džio­to­jų šau­nant į stir­ną ke­li šra­tai pa­tai­kė į žvė­rį, ki­ti at­si­tren­kė ar­ba smi­go į me­džius, vie­nas šra­tas pa­tai­kė į už flan­go li­ni­jos sto­vinčio me­džiok­lės ži­no­vo kai­rią­ją šlau­nį.
Šū­vį, įta­ria­ma, pa­lei­do 51 me­tų me­džio­to­jas, gy­ve­nan­tis Kel­mės ra­jo­ne.
„Šo­vi­ny­je yra 23 šra­tai. Juos pa­lei­dus, ne vi­si lė­kė į žvė­rį. Dar gir­dė­jau, kaip nuo gran­kul­kių po­kšė­jo me­džiai, pa­skui pa­ju­tau di­džiu­lį smū­gį į ko­ją. Lyg di­džiu­liu kū­ju kas bū­tų tren­kęs, – „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo šiuo me­tu Kel­mės li­go­ni­nė­je gy­do­mas me­džiok­lės ži­no­vas. – Ne­to­li nuo ma­nęs, už ko­kių 70 met­rų, bu­vę me­džio­to­jai ope­ra­ty­viai su­rea­ga­vo į ne­lai­mę. Nu­ve­žė ma­ne į li­go­ni­nę, pra­ne­šė po­li­ci­jai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams.“

Pri­rei­kė ope­ra­ci­jos

Nu­ken­tė­ju­sia­jam pri­rei­kė ope­ra­ci­jos ir vie­ti­nės ne­jaut­ros. Pir­ma­die­nį po ope­ra­ci­jos at­si­gau­nan­tis, bet be nu­skaus­mi­na­mų­jų vais­tų ne­ga­lin­tis ap­siei­ti me­džiok­lės ži­no­vas sa­kė ne­sii­mąs spręs­ti, kas kal­tas dėl jam at­si­ti­ku­sios ne­lai­mės, kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Jo nuo­mo­ne, bu­vo pa­žeis­tos me­džiok­lės tai­syk­lės. Jį su­ža­lo­jęs me­džio­to­jas bu­vo at­va­žia­vęs į li­go­ni­nę, at­si­pra­šė. La­bai iš­gy­ve­na dėl įvy­kio.
„Vi­sus me­džio­to­jus tik­ri­no dėl blai­vu­mo. Nė vie­no ne­ras­ta ap­svai­gu­sio“, – pa­sa­ko­jo nu­ken­tė­jęs me­džiok­lės ži­no­vas.
Kaip pra­ne­ša Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, Kel­mės ra­jo­no agen­tū­ros ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­tik­ri­no vi­sų me­džiok­lė­je da­ly­va­vu­sių žmo­nių, me­džio­to­jų bi­lie­tus, lei­di­mus gink­lams, me­džiok­lės la­pą ir li­cen­ci­jas me­džio­ja­mie­ms gy­vū­nams su­me­džio­ti. Pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta.

Dėl neat­sar­gaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pa­sak Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko Ri­čar­do Bra­ce­vi­čiaus, me­džiok­lės ži­no­vą su­ža­lo­jęs Pa­ši­lė­nų bū­re­lio me­džio­to­jas, pa­leis­da­mas šū­vį, vei­kiau­siai ne­pa­si­rin­ko sau­gaus kam­po.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Medžioklės metu peršautas medžiotojas

DELFI.lt
2014 m. gruodžio 30 d.


Gruodžio 29 d., apie 15.30 val., į Pakruojo ligoninę, iš Pakruojo r., Priečiūnų kaimo, pristatytas ir dėl šautinės žaizdos pilve paguldytas 1950 m. gimęs vyras, kuris tą pačią dieną, apie 14 val., Priečiūnų kaime, buvo sužalotas per medžioklę.

Policija aiškinasi nelaimės aplinkybes.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Matyt bedarbiai pirmadienį medžiojo, nes po tiek dienų išeiginių, normalūs žmonės darbe būna. Arba brakušos :pardon:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Papildyta


Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūros darbuotojai vakar po pietų gavo pranešimą, kad Pakruojo rajone, Paežerių miške, per varomąją medžioklę pašautas medžiotojas.

Kaip paaiškėjo, medžioklė vyko Pakruojo seniūnijoje, Preičiūnų medžioklės plotuose. Šaunant į šernus vienas šratas kliudė medžiotoją V.V. (gimęs 1950 m.). Medžioklėje dalyvavusių asmenų teigimu, rimto sužalojimo nebuvo matyti, nebuvo kraujo, matėsi tik mėlynė.

Sužalotąjį kliudė tik vienas šratas. Vyras dėl sužalojimo pats kreipėsi į medikus ir buvo operuotas. Aplinkosaugininkai ir įvykį tiriantys policijos pareigūnai apklausė šalia nukentėjusio stovėjusį ir į šernus šovusį medžiotoją V.Š. (gimęs 1950 m.).

Kol kas nenustatyta, ar nukentėjusį kliudė V.Š. paleistas šūvis, ar šratas atšoko nuo paties V.V. paleisto šūvio. Iš pėdsakų matyti, kad į šernus šovė ir jis. Įvykio vieta buvo apžiūrėta ir išmatuota.

Įvykį tiriantys policijos pareigūnai nustatys, ar buvo išlaikyti atstumai ir kampai tarp šaulių, kaip to reikalauja medžioklės taisyklės. Taip pat bus nustatyta, iš kieno ginklo paleistas šratas sužalojo medžiotoją.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
svetimas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2623
Užsiregistravo: 2006-Lie-30 18:32
Miestas: kaunas

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė svetimas »

na juokus krecia ekspertai ar zurnalistai,mat nustarys is kieno ginklo paleisti sratai ;)
ps praeita medziokle pats gavau srata i krurtine ,aisku sraro kinetine jega buvo juokinga po pasitarimo su medziotojais isiaiskinau kad sratas is flango rekosetu atskrido apie 400 m ir paraike i mane
Gyvenu, kad medžiočiau - medžioju, kad širdis atsigautu
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Kučno pošlo :twisted:
taiklus.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »


Medžiotojas persišovė kojąDarius KRASAUSKAS,
www.panskliautas.lt
2016 balandžio 30 d.


Vėlų trečiadienio vakarą į Panevėžio ligoninę iš Kupiškio rajono buvo atvežtas medžiotojas. 48 metų panevėžiečiui buvo peršauta koja.

Nelaimėlio sužeidimas gana sudėtingas – atviras blauzdikaulio lūžimas, blauzdoje įsmigę šratai. Sutvarstę žaizdą medikai jį paguldė į Traumatologijos skyrių.

Tyrimą dėl sveikatos sutrikdymo pradėjusių pareigūnų žiniomis, nelaimė 20 valandą įvyko sodyboje Kupiškio rajone, Noriūnuose.
Manoma, kad vyriškis šovė per neatsargumą. Nelaimėlis tyrėjams aiškino, kad tuo metu valė savo ginklą, kai staiga nuaidėjo šūvis. Vyras galėjo pamiršti, kad šautuvas užtaisytas.
Kupiškio viešosios policijos skyriaus viršininkas Linas Dovydėnas sakė, kad pareigūnai pajuto nuo vyro sklindantį alkoholio kvapą, bet jis atsisakė pasitikrinti girtumą. Teko paimti kraujo mėginį.

Pas tėvus sodyboje

Panevėžietis priklauso Kupiškio medžiotojų būreliui „Aukštaičiai“. Būrelio pirmininkas Vidmantas Liubomirskas tikino nieko daug nežinantis, nes nelaimėlio telefonas esą išjungtas.
V.Liubomirsko žiniomis, viskas nutikę panevėžiečio tėvų sodyboje, sūnus buvęs svečiuose.
Būrelio vadovas sakė, kad tai patyręs 10 metų medžioklės stažą turintis medžiotojas. Tačiau pasakyti nukentėjėlio telefono numerį jis atsisakė.
V.Liubomirskas paaiškino, kad apie vyro rengimąsi medžioklei nieko nežinojęs, nes dabar medžiojama iš pasalų bokšteliuose ir neprivalu apie tai pranešti būrelio vadovui. Iš anksto jam žinomos tik medžioklės su varovais, kuriose dalyvauja visi medžiotojai.

Pats save nubaudė

20 metų medžiotojo stažą turintis ir 8 metus būreliui vadovaujantis V.Liubomirskas tikino, kad negali būti jokios kalbos apie dalyvavimą medžioklėje išgėrus. Iki šiol nepasitaikė atvejo, kad kuris nors medžiotojas išdrįstų į medžioklę atvykti su kvapeliu.
„Saugaus ginklo naudojimo taisykles jis pažeidė ne medžioklėje ir žiauriai nubaudė tik save patį. Policija spręs, ar atimti leidimą šautuvui“, – sakė pašnekovas.
Apie šią nelaimę tik nuogirdas girdėjęs šalies Medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus medžioklės žinovas Bronislovas Juodviršis teigė, kad prieš kelerius metus buvo sušvelnintos medžioklės taisyklės. Dabar medžiotojams leidžiama po medžioklės išgerti alkoholinių gėrimų, tačiau vienas medžiotojas turi likti blaivus, kad paskui parvežtų kolegas su ginklais į namus.
Per 10 metų darbą medžioklės žinovas neprisiminė atvejo, kad kurioje nors medžioklėje Kupiškio rajone būtų dalyvavęs girtas medžiotojas.

Mirtinų medžioklių nebuvo

L.Dovydėnas sakė, kad yra pasitaikę, kai netinkamu kampu pasisukęs ir iššovęs medžiotojas ar nuo medžio rikošetu atšokusi kulka sužeistų kitą žmogų. Tačiau mirtinų atvejų neužregistruota.
Ne tik medžiotojai, bet ir policininkai savo kailiu yra patyrę, kad su ginklais reikia elgtis itin atsargiai.
Jau esame rašę, kad prieš 1,5 metų Kupiškio policijos ginklinėje pareigūnas, tikrindamas po tarnybos kolegos atneštą automatą, netyčia iššovė. Šūvis nuaidėjo tuomet, kai nenuėmęs apkabos jis pertraukė užraktą ir nuspaudė nuleistuką. Niekas iš žmonių nebuvo sužeistas.
Dar vienas panašus atvejis buvo nutikęs anksčiau. Naktį staiga suskambėjus telefonui, tarnybinį pistoletą valęs policininkas dėjo jį į dėklą ir persišovė sau koją.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
ArnasJ
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: 2012-Lap-14 16:16
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė ArnasJ »

Medžioklės metu persišovė policijos pareigūnas

Rugsėjo 16 d., apie 21.30 val., į Šiaulių ligoninę pristatytas ir dėl krūtinės ląstos šautos žaizdos paguldytas Pakruojo r. policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas D. G. (gim. 1970 m.).

Pareigūnas paaiškino, kad tą patį vakarą, apie 21 val., Šiaulių r., Verbūnų kaimo miške, medžioklės metu persišovė neatsargiai elgdamasis su graižtviniu šautuvu.

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/me ... d=72326846
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Nelaimė Gitėnų miške – į briedį šovęs medžiotojas pataikė kolegai į veidą


Šaltinis: 15min
2016.10.15

Panevėžio rajone vyras manydamas, kad taikosi į briedį, kulką paleido į savo kolegą. Šiam sunkiai sužalotas veidas, pranešė TV3 „Žinios“.
Pasirodo, medžiotojas ir grubiai pažeidė taisykles – šaudė grankulkėmis. 54-erių vyras buvo pašautas šeštadienio vidurdienį Gitėnų miške už Trakiškio. Vyras į ligoninę atgabentas su sąmone, tačiau jo sužeidimai rimti – išmušti priekiniai dantys, sužalotas liežuvis.
Čia pat į ligoninę atvykęs kaltininkas tylėjo ir slėpė veidą nuo žurnalistų. Paaiškėjo, kad medžiotojas taikėsi į briedį, bet kulka pataikė į kolegą. Kaip „Žinioms“ aiškino Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Petras Narbutas, kaltininkas padarė net du grubius pažeidimus. Jis šautuvą užtaisė grankulkėmis, kurios šūvio metu išsisklaido. Tokio dydžio žvėris – briedžius, elnius – jomis medžioti griežtai draudžiama. Be to, vyras pasirinko ne tokį šūvio kampą.
Pasak medžioklėje dalyvavusio Gitėnų medžiotojų būrelio vadovo, vyras žinojo, kad žvėris yra šalia žmogaus. Visi šauliai stovėjo vienoje linijoje, maždaug 50 metrų atstumu. Kaip aiškino medžiotojų draugijos pirmininkas, kaltininkas padarė net du grubius pažeidimus. „Jis turėjo arba išlaukti, arba kitu kampu šauti. Gavosi, kaip gavosi“, – „Žinioms“ sakė Arūnas Šeibokas. Kaltininkas nėra Gitėnų būrelio narys. Jis yra vieno iš medžiotojų brolis. Šeštadienį jis šaudė svečio teisėmis. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pirminiais duomenimis, visi medžioklės dalyviai buvo blaivūs.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
ArnasJ
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: 2012-Lap-14 16:16
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė ArnasJ »

Medžiotojas šovė į stirną, bet kliudė jaunuolį

www.DELFI.lt
2016 m. lapkričio 7 d.


Lapkričio 5 d., apie 15 val., Švenčionių r., Pabradės miške, medžioklės metu, vyras (g. 1977 m.) iš lygiavamzdžio medžioklinio šautuvo (leidimas išduotas medžioklei) iššovęs į prabėgančią stirną, pataikė į medį ir rikošetu atšokęs šratas sužalojo šalia stovėjusį jaunuolį (g. 1993 m.).

Paveikslėlis

Nukentėjusysis dėl sužalotų rankos minkštųjų audinių gydomas ambulatoriškai.
ArnasJ
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: 2012-Lap-14 16:16
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė ArnasJ »

Medžiotojas šovė į žvėrį, bet į ligoninę teko vežti kitą medžiotoją

Lapkričio 12 d., apie 11.50 val., Prienų r., medžioklės metu galimai pažeidus medžioklės saugumo reikalavimus buvo sužalotas kaunietis medžiotojas D. M. (gim. 1951 m.).

Dėl šautinės žaizdos dešinėje rankoje ir dešinėje kojoje jis buvo pristatytas į priėmimo skyrių, kur jam buvo suteikta neatidėliotina medicininė pagalba, po to D. M. išleistas į namus gydytis ambulatoriškai. Pirminiais duomenimis, D. M. sužalojo šioje medžioklėje dalyvavęs medžiotojas M. B. (gim. 1993 m.), šaudamas į prabėgantį žvėrį.

Šaltinis: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/me ... d=72846132
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Ukmergės r. vokietis nušovė šerną ir peršovė tautietį


DELFI.lt
2016 m. lapkričio 15 d.


Antradienį, 14 val., policija gavo pranešimą apie nelaimę Ukmergės r. - komercinės medžioklės metu Vokietijos pilietis šovė į šerną ir peršovė kitą vokietį. Medžiootjų laukia naujos taisyklės© Shutterstock nuotr. Į šerną medžiotojas pataikė - žvėris nušautas.
Tačiau, pirminiais duomenimis, šaudmens skeveldra rikošetavo ir pataikė kitam medžioklėje dalyvavusiam Vokietijos piliečiui į pilvą. 60-metis vyras sąmonės nebuvo praradęs, jis išvežtas į ligoninę. Policija aiškinasi įvykio aplinkybes. Medžioklė vyko Ukmergės miškų urėdijos komercinės medžioklės plotuose.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

Panašiai kaip ir man buvo, tik man į koją kliuvo, o palei skylę išlindo :(
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
medzioklis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 1238
Užsiregistravo: 2006-Rgs-06 12:13
Miestas: Trakai

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medzioklis »

Palei kokia skyle? :)
Paskutinį kartą redagavo medzioklis 2016-Lap-16 10:05, redaguota 1 kartą(us).
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18412
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Nelaimingi atsitikimai medžioklėje

Standartinė medziotojas »

medzioklis rašė:Palei kokia skyle? :)


O kur šalia kojų skylė yra :twisted:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą