Medžioklinės parodos

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.
Skelbti atsakymą
Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė Zaibas »

dar tris foto imetu. Ir linkiu netingėt bet aplankyt, nebetiek daug laiko paroda vyks.
DSC_0014.JPG
DSC_0019.JPG
DSC_0032.JPG
visada prisiekes medziotojas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medziotojas »

"Žagarė 2015" - geriausia iš iki šiol surengtų trofėjų parodų

lmzd.lt
2015-08-31

Praėjusią savaitę baigėsi Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės ir žvejybos trofėjų paroda "Žagarė 2015". Drąsiai galima konstatuoti faktą, jog tai buvo pati sėkmingiausia mūsų surengta trofėjų paroda. Parodoje buvo eksponuojama per 1000 geriausių pastarųjų metų Lietuvos ir pasaulio trofėjų. Ilgalaikė trofėjų ekspozicija Žagarės dvaro rūmuose išbuvo net 89 dienas, per tą laiką parodą aplankė apie 30 tūkstančių lankytojų ne tik iš visos Lietuvos, bet ir užsienio šalių. Galima pasidžiaugti, kad parodą lankyti veržėsi labai įvairus kontingentas - ne tik medžiotojai ir jų artimieji, bet ir mokyklinės ekskursijos, senjorai, keliautojai, šeimos. Daugeliui lankytojų atnaujintų Žagarės dvaro rūmų ir geriausių Lietuvoje medžioklės trofėjų ansamblis paliko didingą, neišdildomą įspūdį. Visame pasaulyje garsus vokiečių medžioklinis žurnalas "Jagen Weltweit" birželio mėnesio numeryje kvietė skaitytojus apsilankyti šioje parodoje, įvardindamas ją kaip "aukščiausios klasės trofėjų parodą"."Daug pasaulio parodų esu matęs, bet šita - pati geriausia" - taip paprastai, bet šiltai apie patirtus įspūdžius atsiliepė buvęs Seimo narys Jonas Jagminas, apsilankęs parodoje.

Visa parodos "Žagarė 2015" organizacija praėjo labai sklandžiai, tad nuoširdus AČIŪ visoms mūsų draugijoms, sąjungoms ir skyriams bei visiems trofėjųs į parodą pateikusiems medžiotojams už bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą, prisidedant prie šios parodos sėkmės.


Su medžiokliniais palinkėjimais,
LMŽD komanda
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
medzioklis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 1238
Užsiregistravo: 2006-Rgs-06 12:13
Miestas: Trakai

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medzioklis »

Kas vazius i paroda HUNTING HORN SHOW ar kazkas panasaus
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medziotojas »

Viskas ten tas pats :pardon: anksčiau kainos buvo litais, dabar jos tokios pačios eurais :twisted:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medziotojas »

Medžioklės parodoje – Lietuvos ir Alytaus regiono trofėjai rekordininkai


alytausnaujienos.lt
Rita KRUŠINSKAITĖ
2017.03.30

Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je šven­tė me­džio­to­jams. Čia ati­da­ry­ta penk­to­ji Piet­va­ka­rių Lie­tu­vos me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da, ku­rios tiks­las – vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti šia­me re­gio­ne gy­ve­nan­čių gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jos svei­ka­tin­gu­mą, gau­są ir tro­fė­ji­nę ver­tę. Pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 23 die­nos.

Me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­do­je, ku­rią kas tre­ji me­tai or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja (MŽD), eks­po­nuo­ja­ma 251 tro­fė­jus.

„Tai re­gio­ni­nė me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da, tu­rin­ti se­niau­sias tra­di­ci­jas ša­ly­je. Ki­tuo­se re­gio­nuo­se yra to­kių užuo­maz­gų, ta­čiau Piet­va­ka­rių re­gio­ne se­niau­sios“, – tei­gė Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos (LMŽD) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas me­džiok­lei Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas.

Už il­ga­me­čius nuo­pel­nus puo­se­lė­jant me­džiok­lės tro­fė­jų, me­džio­to­jų ben­druo­me­nės tel­ki­mą, tau­raus po­žiū­rio ug­dy­mą, ak­ty­vią veik­lą švie­čiant vi­suo­me­nę E.Ti­ju­šas Aly­taus MŽD įtei­kė LMŽD pir­mi­nin­ko Bro­niaus Bra­daus­ko pa­dė­ką.
36-4-17.jpg
Iš kairės: medžioklės specialistas Algimantas Kamičaitis, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Stasys Vanagas, LMŽD pirmininko pavaduotojas medžioklei Egidijus Tijušas, Alytaus MŽD Evaldas Dainauskas ir Alytaus miškų urėdas Šarūnas Antanevičius džiaugėsi, kad Lietuvos Pietvakarių regione medžiotojų prižiūrimuose plotuose žvėrių populiacija nemažėja. Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.

Lie­tu­vos ir re­gio­no re­kor­dai


Anot Aly­taus MŽD pir­mi­nin­ko Eval­do Dai­naus­ko, di­džio­ji da­lis tro­fė­jų – brie­džiai, el­niai, da­nie­liai, stir­nos, beb­rai, bar­su­kai, la­pės, vil­kai – su­me­džio­ta Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Prie­nų, Laz­di­jų ir Va­rė­nos ra­jo­nų miš­kuo­se.

„Tu­ri­me ir eg­zo­ti­nių tro­fė­jų – dvie­jų stumb­rų, ku­rių vie­nas su­me­džio­tas Bal­ta­ru­si­jos Be­lo­ve­žo gi­rio­je, o ant­ras – Pa­ši­lių stumb­ry­ne (Lie­tu­vo­je stumb­rai nė­ra me­džio­ja­mi, šiam stumb­rui duo­tas Pa­ne­vė­žio urė­di­jos lei­di­mas, nes žvė­ris bu­vo nu­se­nęs), bei ke­le­to an­ti­lo­pių, su­me­džio­tų Af­ri­ko­je“, – pa­sa­ko­jo E.Dai­naus­kas.

Pa­ro­dos pa­si­di­džia­vi­mas – du uni­ka­lūs tro­fė­jai. Lie­tu­vos tau­rio­jo el­nio re­kor­das, įver­tin­tas auk­so me­da­liu. Žvė­rį Laz­di­jų ra­jo­no miš­kuo­se prieš ke­le­rius me­tus su­me­džio­jo Da­rius Sa­vei­kis.

„Kad su­me­džio­tum to­kį tro­fė­jų, rei­kia daug ki­lo­met­rų miš­ku nu­žings­niuo­ti ir pa­ma­ty­ti daug žvė­rių. Da­rius jį su­me­džio­jo vi­są nak­tį pra­lei­dęs pa­sa­lo­je. El­nias bu­vo bran­džiau­sia­me pe­ri­ode, vė­liau jo ga­lia bū­tų pra­dė­ju­si ma­žė­ti“, – ko­le­gos me­džio­to­jo sėk­me džiau­gė­si Laz­di­jų ra­jo­no „Dzū­ki­jos“ me­džio­to­jų bū­re­lio pir­mi­nin­kas Do­na­tas Ur­bans­kas.

Ant­ra­sis įspū­din­gas tro­fė­jus – brie­džio ra­gai, taip pat įver­tin­tas auk­so me­da­liu ir 300 ba­lų.

„La­bai ga­lin­gą brie­dį Aly­taus ra­jo­no miš­kuo­se su­me­džio­jo Lai­mius Si­ma­na­vi­čius. To­kio ga­liū­no Aly­taus kraš­te su­me­džio­ti iki šiol nie­kam ne­pa­vy­ko“, – tei­gė E.Dai­naus­kas.

Vi­si tro­fė­jai įver­tin­ti pa­gal Tarp­tau­ti­nės gy­vū­nų ap­sau­gos ir me­džiok­lės or­ga­ni­za­ci­jos (CIC) kiek­vie­nai gy­vū­nų rū­šiai nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus.

Tik glo­bo­jan­tis ga­li me­džio­ti
Aly­taus MŽD pir­mi­nin­ko E.Dai­naus­ko nuo­mo­ne, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­girs­tan­čios kal­bos, kad me­džiok­lė – pri­vi­le­gi­juo­to sluoks­nio už­si­ė­mi­mas, yra ne­tei­sin­gas po­žiū­ris ir į pa­čią me­džiok­lę, ir į vi­suo­me­nę. Juk nuo se­no Lie­tu­vo­je me­džio­da­vo ir vals­ty­bės val­do­vai, ir pa­pras­ti gy­ven­to­jai.

„Ši pa­ro­da pa­tvir­ti­na, jog miš­kuo­se me­džio­to­jų tau­so­ja­mų žvė­rių tik gau­sė­ja ir jų ko­ky­bė ge­rė­ja. Įspū­din­gų tro­fė­jų pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei – tar­si ant­ra­sis žvė­rių gy­ve­ni­mas. Ar ge­riau, kad tie žvė­rys iš ba­do, li­gos ar dėl su­si­ža­lo­ji­mų žū­tų ir su­pū­tų, ar ge­riau pa­vie­šin­ti, ką mes tu­ri­me ir kuo rū­pi­na­mės?“ – klau­sė E.Dai­naus­kas.

Jo tei­gi­mu, dau­ge­lį tro­fė­jų su­da­ro bran­dos su­lau­kę žvė­rys, ku­riuos jau rei­kia iš gam­tos „iš­im­ti“, kad jau­ni tu­rė­tų ga­li­my­bę aug­ti ir gy­ven­ti, ves­ti pa­li­kuo­nis. Taip pat yra ir jau­nų žvė­re­lių, ku­rie bu­vo ne­svei­ki, su­ža­lo­ti ir ne­ga­lė­jo nei to­liau vys­ty­tis, nei gy­ven­ti vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo.

„Me­džiok­lė yra kon­tro­liuo­ja­mas pro­ce­sas. Pa­si­bai­gus me­džiok­lės se­zo­nui ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu vyks­ta tro­fė­jų ap­žiū­ra, ku­riai kiek­vie­nas me­džio­to­jas pa­tei­kia sa­vo tro­fė­jus eks­per­tų ko­mi­si­jai, o ji nu­sta­to žvė­ries bran­dą. Nuo eks­per­to nie­ko ne­įma­no­ma pa­slėp­ti“, – tvir­ti­no LMŽD Laz­di­jų sky­riaus pir­mi­nin­kas Al­gir­das Krei­za.

Anot E.Dai­naus­ko, tik su­skai­čia­vus, kiek ir ko­kių žvė­rių su­me­džio­ta, bū­re­liuo­se ir klu­buo­se spren­džia­ma, kiek bus ga­li­ma su­me­džio­ti at­ei­nan­čiais me­tais. Pa­ro­da – sa­vo­tiš­ka ata­skai­ta, ku­ria re­mian­tis pri­ima­mi spren­di­mai, ką da­ry­ti at­ei­nan­čiais me­tais. Tik tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­da­mi me­džiok­lę me­džio­to­jai iš­sau­go ir pri­žiū­ri gy­vū­nų po­pu­lia­ci­ją.

„Me­džio­to­jai va­do­vau­ja­si to­kiu prin­ci­pu – kas ne­glo­bo­ja, tas ne­me­džio­ja“, – tvir­ti­no E.Ti­ju­šas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medziotojas »

Medžioklės trofėjų paroda Panevėžyje


lmzd
2017-10-25

Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijoje atidaryta IX-oji Panevėžio medžioklės trofėjų paroda.

Ekspoziciją galima apžiūrėti antradieniais ir penktadieniais Draugijos salėje, adresu Smėlynės 2A, Panevėžys. Lankymas nemokamas.

Paroda veiks iki 2017 m. lapkričio 17 d.

Daugiau informacijos tel. (8 45) 46 31 47
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medziotojas »

Trofėjų paroda Lietuvos šimtmečiui


2018-01-26

Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio proga Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija rengia GRANDIOZINĘ medžioklės ir žūklės trofėjų parodą.

Paroda veiks visą vasarą, o ekspozicija bus išdėstyta net dviejuose dvaruose:

Alantos dvare - pagrindinė ekspozicija, Antano Smetonos dvare - geriausi Lietuvos trofėjai ir Ukmergės krašto medžioklės ir žūklės trofėjų ekpozicija.
paroda.jpg
Parodos atidarymo renginiams skiriamas visas savaitgalis:


2018 m. birželio 16 d., Alantos dvare (Molėtų r.) atviras Lietuvos elnių kvieslių čempionatas, medžioklinės muzikos koncertas, medžioklinių šunų ir paukščių šou ir dar daugybė siurprizų!

2018 m. birželio 17 d. Antano Smetonos dvare (Ukmergės r.) seminaras „Medžioklės istorija Lietuvoje", Ukmergės medžiotojų ir žvejų šventė.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
medzioklis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 1238
Užsiregistravo: 2006-Rgs-06 12:13
Miestas: Trakai

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medzioklis »

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžioklinės parodos

Standartinė medziotojas »

paroda.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą