Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.

Apskritys (balsuodami dėkite balsą pri Jūsų manymu būsimo rasto vilkų kiekio)

Jūs galite pasirinkti iki 9 variantus

 
 
Rodyti rezultatus

Kestukas
Varovas
Varovas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: 2007-Gru-02 18:54

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė Kestukas »

341
g-miskinux
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 141
Užsiregistravo: 2008-Lie-29 14:20
Miestas: Rietavas

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė g-miskinux »

Antradieni ir siandien dariau vilku apskaita ir kaip niekad,vilku nei kvapo :roll: nors pries pora savaiciu buvo pasirode 6 pilkiai.
Ronis
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 156
Užsiregistravo: 2013-Lap-20 17:49

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė Ronis »

256
Vartotojo avataras
laimosiux
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 295
Užsiregistravo: 2008-Spa-06 18:01
Miestas: Kaunas-Vilkaviškis

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė laimosiux »

379 :oops:
Medžioklei reikia pašaukimo, jei jo neturi, geriau nei nepradėti...
Junka
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 369
Užsiregistravo: 2009-Bal-20 23:01

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė Junka »

Subalsavau už 250 (kiek reik - tiek bus skant), bet dėl visa ko, statymą darau ant 261:)
Vartotojo avataras
sharakanas
Super Men
Super Men
Pranešimai: 1988
Užsiregistravo: 2006-Rgs-19 23:09
Miestas: Birzai

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė sharakanas »

285
Taupykime vandeni, gerkime alu :D
bezdelnikam alus gerti sveika :D
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė medziotojas »

Ar jau žinote kiek pas jus medžioklės plotų vienete OFICIALIAI priskaičiuota :ROFL: vilkų
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Ronis
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 156
Užsiregistravo: 2013-Lap-20 17:49

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė Ronis »

Pas mus plotuose suskaiciavo 11 o rasys su paklaida tai 7 :)
koks pas kitus rezultatas?
Fanas
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 93
Užsiregistravo: 2007-Geg-28 22:21

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė Fanas »

308
Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė Zaibas »

437
visada prisiekes medziotojas
Vartotojo avataras
šatas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 958
Užsiregistravo: 2008-Geg-12 18:26

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė šatas »

Žaibas,ar tau giminaitis niekur netrenkė,iš kur tu jų tiek išmastei,taigi ne triušiai ,kad tep daugintusi :D :D :D
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė medziotojas »

Vilkų takais po Kamanas


2015 m. vasario 7 d.
Vytautas RUŠKYS
skrastas.lt


Šią sa­vai­tę vi­suo­se Lie­tu­vos miš­kuo­se bu­vo skai­čiuo­ja­mi vil­kai – pa­gal pė­das snie­ge. Vil­kų ieš­ko­ta ir Ka­ma­nų vals­ty­bi­nia­me gam­ti­nia­me re­zer­va­te. Su jo dar­buo­to­jais po ap­snig­tą pel­kę, be­si­drie­ku­sią Ak­me­nės ir Ma­žei­kių ra­jo­nuo­se, ke­lia­vo ir „Šiau­lių kraš­tas“.

Tarp skai­čiuo­to­jų – sa­va­no­riai

Vil­kai pa­gal pė­das skai­čiuo­ja­mi kas ke­le­ri me­tai, kai yra pa­kan­ka­mai snie­go.
2013 me­tų skai­čia­vi­mo duo­me­ni­mis, tuo­met Lie­tu­vo­je gy­ve­no apie 200 vil­kų, iš jų 8 – Ka­ma­nų vals­ty­bi­nia­me gam­ti­nia­me re­zer­va­te.
Kiek ke­tur­ko­jų iš­li­kę, ėmė­si nu­sta­ti­nė­ti re­zer­va­to dar­buo­to­jai, su­pran­tan­tys gam­tos ženk­lus.
Prie spe­cia­lis­tų pri­si­jun­gė ir du sa­va­no­riai. Vie­nas en­tu­zias­tų – ne kar­tą vil­kus me­džio­jęs, ki­tas – bet ko­kių me­džiok­lių prie­ši­nin­kas.
Kiek­vie­nas žy­gio da­ly­vis ga­vo po že­mė­la­pį su nu­sta­ty­tu marš­ru­tu. Jais, tar­pu­sa­vy­je su­si­sie­kian­čiais, iš­da­ly­ta re­zer­va­to te­ri­to­ri­ja.
Trum­piau­sias ke­lias – apie 8 ki­lo­met­rus, ki­ti – ke­liais ki­lo­met­rais il­ges­ni. Skai­čiuo­to­jai tu­rė­jo už­fik­suo­ti išei­nan­čių ir įei­nan­čių žvė­rių pėd­sa­kus.

Vil­kų kon­cer­tas

Prieš žy­gį Ka­ma­nų pel­kė­se nak­tį pra­lei­do gru­pė Gam­tos ty­ri­mų cent­ro Bo­ta­ni­kos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jų.
No­rė­ta iš­girs­ti vil­kų stau­gi­mą. Iš pra­džių, pa­na­šu, pra­dė­jo jau­ny­liai. Po ku­rio lai­ko at­lie­pė vy­res­ni. At­ro­dė lyg – iš ki­tos vie­tos. Bet ga­lė­jo bū­ti, kad ir iš to pa­ties bū­rio.
Vil­kų kon­cer­tas už­tru­ko apie pen­ke­tą mi­nu­čių.
Li­te­ra­tū­ro­je ra­šo­ma, kad daž­niau­siai vil­kai už­kau­kia per žie­mos spei­gus, žiū­rė­da­mi į mė­nu­lį. Ka­ma­no­se te­bu­vo vos laips­nis ki­tas šal­tu­ko.
Moks­li­nin­kai svars­tė, gal­būt įta­kos tu­rė­jo be­si­kei­čian­tis at­mos­fe­ros slė­gis.
„Nie­ka­da iki šiol vil­kų stau­gi­mas ma­nęs nė­ra šiur­pi­nęs, taip ir šį­kart – ne­gąs­di­no“, – sa­kė kar­tu su moks­li­nin­kais bu­vęs Ka­ma­nų vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to vy­riau­sia­sis eko­lo­gas Vai­do­tas Gri­ga­liū­nas.

Vil­kų gau­ja

Ėjau kar­tu su V. Gri­ga­liū­nu šiau­ri­ne Ka­ma­nų te­ri­to­ri­ja.
Po ke­lių mi­nu­čių, dar neį­žen­gus į tan­kes­nį miš­ką, pie­ve­lė­je, sava­no­ris su­šun­ka: „Ra­dau.“ Eko­lo­gas pa­tvir­ti­na – tai vil­ko pė­dos.
Bai­giant še­šių va­lan­dų žy­gį dar kar­tą įsi­ti­kin­ta, kad čia bė­giot­a vil­kų. Net vi­sa gau­ja su­ki­nė­jo­si.
Ryš­kiau­siai pė­dos at­ro­dė pa­lei grio­vį. Išil­gai jo ris­no­ję ke­tur­ko­jai vie­to­mis sme­go snie­ge iki van­dens. To­dėl pėd­sa­kai pa­tam­sė­jo, ta­po la­biau ma­to­mi.
Pil­kiai prie van­dens blaš­kė­si, vie­to­mis snie­gą net su­try­pė. Ta­čiau ant silp­no le­do ne­li­po. Ga­lop pa­su­ko į me­džių tank­mę.
Pė­do­mis pa­se­kęs V. Gri­ga­liū­nas tiks­liai su­skai­čia­vo – bū­ta pen­kių vil­kų.
Jie bė­gio­jo net ke­liu vi­sai ša­lia už­tva­ro į te­ri­to­ri­ją.

Vil­ko vie­ni­šiaus mįs­lė

V. Gri­ga­liū­nas už­fik­sa­vo ir vil­ko vie­ni­šiaus pėd­sa­kus.
Pė­dos už­mi­nė mįs­lę: ko­dėl ei­ta ne pė­da pė­don, kaip įpras­ta pil­kiams, bet šlei­vo­jant. Gal­būt koks pa­lie­gęs?
Vė­liau ne kar­tą marš­ru­te pa­si­tai­kė vie­ni­šiaus pė­dų, bet jau vil­kams ti­piš­ka ei­se­na. Ei­ta ir per eže­rokš­nius.
Kai kur ma­ty­ti ir pa­si­žy­mi­mos te­ri­to­ri­jos ženk­lai. Li­ku­si ir duo­bė snie­ge iki au­gan­čių krū­me­lių šak­ny­no – gal mais­to ieš­ko­ta?
Su­muo­jant ap­skai­tos re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad vie­nas skai­čiuo­to­jas pie­ti­nė­je re­zer­va­to da­ly­je, o ant­ras ry­ti­nė­je taip pat už­fik­sa­vo vie­ni­šiaus vil­ko pėd­sa­kus. V. Gri­ga­liū­nas ma­no, kad vi­sur – to pa­ties pil­kio, o ga­li bū­ti ir ant­ras toks.
Pir­mo­sios ap­skai­tos die­nos duo­me­ni­mis, Ka­ma­nų re­zer­va­te gy­ve­na še­šių ar sep­ty­nių vil­kų šei­ma. Gal­būt gau­ja yra iš­va­riu­si vie­ną ar du vil­kus, ir jie kla­jo­ja vie­ni­ši.
Ga­li bū­ti, kad jie klai­džio­ja dėl ru­jos. To­dėl ga­li vėl įsi­jung­ti į gau­ją.
Va­kar bu­vo at­lie­ka­ma pa­kar­to­ti­nė ap­skai­ta, po ku­rios bus skel­bia­mas tiks­lus vil­kų skai­čius.
V. Gri­ga­liū­nas me­na, kad ap­skai­ti­nin­kai Ka­ma­no­se yra už­fik­sa­vę dvi vil­kų šei­mas – de­vy­nio­li­ka pil­kių. Ga­li bū­ti, kad vie­na šei­ma jau pa­si­trau­kė ki­tur ar­ba ta­da tik lai­ki­nai bu­vo už­kly­du­si.

Ki­tų žvė­rių ta­kais

Skai­čiuo­ti ir ki­ti žvė­rys. Jie, skir­tin­gai ne­gu pil­kiai, po pel­kę, at­ro­do, lyg ir ne­vaikš­to. Re­to­kai su­ki­nė­ja­si ir tarp me­džių.
Už­tat žvė­rių ta­kais iš­rai­žy­ti at­vi­ri lau­kai. Ypač jų gau­su prie pa­lik­tų šiau­dų ru­lo­nų.
Šiau­ri­nė­je Ka­ma­nų da­ly­je nu­ste­bi­na be­maž žmo­gaus pė­dos di­du­mo ka­no­pos įspau­das – brie­džio. Pa­na­šu, kad ga­nė­ti­nai sun­kaus. „Tai ge­no­fon­das“, – api­bū­di­na V. Gri­ga­liū­nas.
Stir­nos nu­klys­ta į lau­kų to­lu­mas pa­rupš­no­ti iš po snie­go at­ka­sa­mų žel­me­nų. Tos, ku­rios at­sar­ges­nės, vos pa­ste­bė­ju­sios žmo­nes šau­na to­lyn ir ap­su­ku­sios lan­ką ne­ria į miš­ką.
La­pė jau­tė­si vie­na lau­kuo­se. Bet vos žvilgs­niu iden­ti­fi­ka­vo žmo­nes – lyg pra­sme­go že­mėn.
Bū­ta ir gau­sy­bės šer­nų. Vie­nas bū­rys – ar­ti dvi­de­šim­ties. Kur kni­so iki žo­ly­nų šak­nų, ten bal­ta spal­va ne­beš­vy­ti. Vir­šum snie­go li­ko že­mių sluoks­nis.

Prog­no­zė – 250 vil­kų

Žvė­rys skai­čiuo­ja­mi, kad bū­tų ži­no­ma, kiek ga­li­ma jų su­me­džio­ti. Pa­vyz­džiui, el­nių – 10-15 pro­cen­tų nuo bend­ro skai­čiaus, šer­nų – net 80 pro­cen­tų.
Vil­kai skai­čiuo­ja­mi dėl jų po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo.
Vil­kų po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo pla­ne įra­šy­ti konk­re­tūs skai­čiai: jei vil­kų skai­čius yra ma­žes­nis nei 250, jų me­džiok­lė ga­li bū­ti li­mi­tuo­ja­ma ar­ba ap­skri­tai drau­džia­ma. Maž­daug prieš de­šimt­me­tį bu­vo už­draus­ta pil­kių me­džiok­lė.
Jei vil­kų Lie­tu­vo­je bus apie 500, ta­da bū­tų lei­džia­ma su­me­džio­ti 10 pro­cen­tų po­pu­lia­ci­jos.
Me­džiok­lės spe­cia­lis­tai pro­gno­zuo­ja, kad šie­met tu­rė­tų būti pri­skai­čiuo­ta šiek tiek dau­giau kaip 250 vil­kų.

Ka­ma­no­se – ne­šau­dys

Ka­ma­nų vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to di­rek­to­rius Da­rius Triau­šys tvir­ti­na, kad rea­liai nė vie­nas vil­kas re­zer­va­te ne­tu­rė­tų bū­ti nu­šau­tas. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je drau­džia­ma bet ko­kia me­džiok­lė.
Išim­tis ga­lė­tų bū­ti tuo­met, kai at­si­ras­tų la­bai daug vil­kų.
„Ta­čiau rea­liai to­kio pa­vo­jaus nė­ra, – ga­ran­ta­vo D. Triau­šys. – Daug Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių žvė­rių to­je pa­čio­je te­ri­to­ri­jo­je ga­li sėk­min­gai dau­gin­tis ir gau­sė­ti, jei iš­gy­ve­ni­mui pa­kan­ka mais­to. Jo ga­li ne­trūk­ti ir vil­kams, bet jei jiems bus ne­pa­kan­ka­mai te­ri­to­ri­jos – bū­rys ne­di­dės. Taip su­sty­guo­tas gy­ve­ni­mas. Kai mū­sų vil­kų šei­mo­je užau­ga jau­nik­liai, jie iš­va­ro­mi. Ir daž­niau­siai iš­ke­liau­ja kur­ti sa­vo šei­mų už Ka­ma­nų ri­bų, į ki­tus miš­kus“.

EPA-EL­TA nuo­tr.

VIL­KAS: Vil­kų po­pu­lia­ci­ja re­gu­liuo­ja­ma kiek­vie­nam me­džiok­lės se­zo­nui nu­sta­tant jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą. Lie­tu­vo­je pa­gal Vil­ko ap­sau­gos pla­no nuo­sta­tas tiks­las yra tu­rė­ti 250–500 vil­kų po­pu­lia­ci­ją, pa­pli­tu­sią di­džio­jo­je ša­lies da­ly­je.

Au­to­riaus nuo­tr.
nafo_150202_Kamanos_vilkas_002.jpg
PAIEŠ­KA: Ka­ma­nų vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to vy­riau­sia­sis eko­lo­gas Vai­do­tas Gri­ga­liū­nas pa­gal pė­das snie­ge su­skai­čia­vo še­šis ar sep­ty­nis vil­kus.
nafo_150202_Kamanos_vilkas_004.jpg
PĖ­DOS: Vil­kų pė­dos itin iš­ryš­kė­jo pa­grio­vy­je, nes po snie­gu telk­šo­jo van­duo.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė medziotojas »

Miškininkai skaičiavo vilkus ir lūšis

2015-02-09
anyksta.lt

Vasario 3 dieną, Anykščių miškų urėdijos darbuotojai vyko į miškus, kur skaičiavo vilkų ir lūšių pėdsakų.

Lūšių pėdsakai pastebėti Šimonių - Ramuldavos miškuose, o vilkų pėdsakų rasta Šimonių girioje bei Troškūnų, Dabužių miškuose.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė medziotojas »

Plėšrūnai bus skaičiuojami ir kitu būdu


2015-02-09
ekonaujienos.lt


Prieš pat Naujuosius metus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) bei Gamtos tyrimų centras (GTC) paskelbė, kad pradeda pirmąjį Lietuvoje neprofesionaliojo mokslo (angl. citizen science) projektą, skirtą stambiųjų plėšrūnų apskaitai

(http://lmzd.lt/lt/naujienos/projektas-s ... -apskaita/, http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/doc ... ujiena.pdf). Projekto idėja yra ta, kad savanoriai (medžiotojai, miškininkai, visi kiti gamtą stebintys ir joje besilankantys) visus metus rinks faktus apie stambiųjų plėšrūnų buvimą, o GTC mokslininkai šiuos duomenis apibendrins ir analizuos. Bus renkami įvairiausi duomenys: pačio gyvūno stebėjimas, nuotraukos, aptikti pėdsakai ar ekskrementai, girdėtas balsas, rastos grobio liekanos, įvykę naminių gyvūnų užpuolimai ir pan. Tikimasi, kad surinkus pakankamai duomenų bus galima daryti išvadas apie vilkų, lūšių ir lokių paplitimą, gausą ir jų pokyčius.

Akivaizdu, kad tokia stambiųjų plėšrūnų apskaitos metodika turi rimtų privalumų prieš šiuo metu vienintelę alternatyvą – miškininkų apskaitą. Dabartinės apskaitos problemos yra visiems žinomos: per du pusdienius neįmanoma aptikti visų pėdsakų, apskaitos sėkmė labai priklauso nuo oro sąlygų, o gaunamas rezultatas yra minimalus individų skaičius, kuris kelia daugybę aistrų metodikos nesuprantantiems. Lietuviškos žiemos darosi vis mažiau prognozuojamos, – vieną dieną pusto, kitą dieną žolė žaliuoja, – todėl senuoju būdu apskaityti plėšrūnus darysis vis sudėtingiau. Dėl sniego trūkumo praėjusiais metais vilkų apskaita išvis neįvyko, o šiais metais ir vėl vyko ne pačiomis idealiausiomis sąlygomis.
Todėl naujojo projekto idėja yra laiku. Žinoma, iš pradžių organizatoriai turės kurį laiką šlifuoti metodiką, bandyti sudominti kuo didesnę visuomenės dalį, parodyti, kad idėja veikia. Tačiau sėkmės atveju galbūt pavyktų įvertinti ne tik paplitimą ir gausą, bet ir šeimų (vilkams) ar patelių su jaunikliais (lūšims) skaičių, plėšrūnų užimamas teritorijas, populiacijų pokyčių dinamiką.

Sėkmės faktoriai

Nėra abejonių, kad pati idėja tikrai gera, tačiau nuo idėjos iki rezultato ne toks ir trumpas kelias. Taigi, ko reikia, kad projektas būtų sėkmingas? Visų pirma – o ką gi reikėtų laikyti sėkme. Manau, kad visi sutiks, jog projektas bus vertas dėmesio, jei jo metu pavyks gauti tikslesnius, patikimesnius arba visiškai naujus rezultatus, nei kad miškininkų apskaitoje. T. y. įvertinti tą patį (gausą ir paplitimą), tik tiksliau ar patikimiau, arba įvertinti kažką visiškai naujo, pvz. vilkų šeimų skaičių. Tačiau nemanau, kad projektą bus galima laikyti sėkmingu, jei jis tik kosmetiškai papudruos dabartinę medžiotojų atliekamą vilkų apskaitą, kuri iš esmės tėra medžiotojų nuomonių apklausa.

Pirma būtina projekto sėkmės sąlyga – masiškumas. Reikia daug ir įvairių duomenų apie tuos pačius gyvūnus, surinktų skirtingu metu ir, idealiu atveju, skirtingų žmonių. Viso labo trys vienos vilkų šeimos stebėjimai nebus kažkas geresnio, nei dabar surenkama miškininkų apskaitoje. Daug tų pačių gyvūnų skirtingo tipo stebėjimų leidžia ne tik patvirtinti buvimo faktą, bet ir tiksliau įvertinti jų skaičių (kuris metų bėgyje kinta), užimamą teritoriją ir panašiai. Kai stebėjimų yra mažai, iškyla ta pati problema kaip ir miškininkų apskaitoje – kaip atskirti, kur yra tie patys individai, judantys savo milžiniškoje teritorijoje, o kur yra visai kiti individai, kuriuos reikia skaičiuoti atskirai.

Antra sąlyga – duomenų patikimumas. Faktus gali rinkti ir siųsti bet kas, todėl nėra būdo žinoti savanorio kvalifikacijos šioje ganėtinai specifinėje srityje. Kaip ir suinteresuotumo, nes vieniems gali norėtis pridauginti nemėgstamų, kitiems – primažinti mylimų žvėrių. Patys duomenys savo prigimtimi savaime yra skirtingo patikimumo lygio. Vienas dalykas yra nuotrauka (gyvūno ar jo pėdsakų), oficialiai užregistruotas gyvulių papjovimo faktas arba sumedžiotas vilkas ir visai kitas – anketos įrašas, kad kažkas kažkur girdėjo staugimą ar matė devynis vilkus. Suprantama, kad tokie duomenys turi būti traktuojami iš esmės skirtingai.

O kaip užtikrinti pakankamą patikimumą, kad nebūtų analizuojami anekdotai vietoje tikrų faktų? Įprastas sprendimas – kontrolė. Yra įvairių būdų tai padaryti, o ir patys apskaitos rengėjai rengiasi daryti papildomus tyrimus nustatytuose taškuose. Yra ir kitų sprendimų. Pvz., per kelis pirmus metus atsijoti patikimus ir nepatikimus duomenų teikėjus. Arba taikyti taisyklę, kad stebėjimas turi būti patvirtintas kelių nesusijusių asmenų (trys vieno medžiotojų būrelio medžiotojai nesiskaito). Viena akivaizdu, kad iškeltų rankų principas – „aš nieko nežinau, neturiu pagrindo abejoti duomenų patikimumu, ir šiaip tik atlieku matematines operacijas su kažkieno kito duomenimis“ – nubrauktų bet kokias pretenzijas į rezultato patikimumą.

Trečia sėkmės sąlyga – korektiškas tinkamų analizės ir duomenų apdorojimo metodų naudojimas. Kaip miškininkų apskaitoje vilkai nustatomi ne sumuojant aptiktus pėdsakus, taip ir šiuo atveju ne kiekvienas stebėjimas virsta unikaliu gyvūnu. Patikimesnės išvados gali būti daromos tik iš ilgalaikių stebėjimų, o ne dviejų–trijų savaičių duomenų. Bet nemanau, kad turiu mokyti mokytus, todėl daugiau nebesiplėtosiu.

Ketvirta sėkmės sąlyga – skaidrumas. Jei tai yra visuomeninis projektas, o ne privatus užsakymas ar uždaras tyrimas, tai visuomenė tikėsis sužinoti, kas ir kaip daroma su surinktais duomenimis ir kodėl gauti tokie, o ne kitokie rezultatai. Jeigu projektas įsibėgės ir ims rimčiau pretenduoti pakeisti miškininkų apskaitą bei daryti įtaką gyvūnijos apsaugos sprendimams (taip, ir medžioklei), tai kartelė pakils dar aukščiau. Tokiu atveju klausimai apie patikimumą, mokslinį metodą ir kitus aspektus tikrai iškils visu rimtumu. Aš žinau mažiausiai vieną organizaciją, kuri tuo tikrai domėsis.

Žiupsnelis kritikos

Projektas dar tik prasideda ir padorumas reikalauja nepulti kritikuoti, kol jis neįsibėgėjo. Tiesą pasakius, kol kas nėra ką ir kritikuoti, kol nepristatyti pirmieji rezultatai. Vienintelis rimčiau užkliuvęs dalykas – faktų rinkimo anketa. Dabartinėje anketoje įdėta lentelė (tai juk net ne lentelė, o sąrašas su rėmeliu) skirta tik vienam stebėjimui, kurį perkeliant į Excel dar reikės ir papildomos „pavertimo“ operacijos. Jeigu pasivaikščiojimo miške metu aptiksiu tris skirtingas plėšrūnų buvimo žymes, tai turėsiu siųsti tris anketas arba išgalvoti įvairiausius būdus, kaip viską sutalpinti į tą lentelę. Šitoks saviveiklinio duomenų talpinimo į neįprastą lentelę triukas jau išbandytas su buvusia miškininkų anketa. Atrodė, kad pamokos išmoktos, todėl nuoširdžiai nustebau vėl pamatęs kažką panašaus. Iš kitos pusės, apskaitos rengėjai žada internetinį registravimą, jei bus daug stebėjimų – tai greičiausiai išspręstų problemą.

Ar tikrai suskaičiuos?

Esu atsargus optimistas. Panašaus projekto tikrai reikia, ir jau seniai. O pasistengus ir viską padarius korektiškai galima gauti labai įdomius ir naudingus rezultatus. Iš kitos pusės, yra keletas pakankamai rimtų sąlygų, nuo kurių priklausys projekto sėkmė, ir tikrai nežinau, kiek jomis bus rūpinamasi. Taip pat neslėpsiu, kad nesu didžiausias apskaitą rengiančių LMŽD ar GTC mokslininkų gerbėjas. Tačiau lai šneka ne simpatijos, bet duomenys, metodai ir rezultatai.

Šiandien tikiuosi ir linkiu, kad projektas būtų sėkmingas. Nes bent jau aš asmeniškai noriu sužinoti tikrąją plėšrūnų populiacijų būklę. Ir noriu, kad diskusijų objektas būtų nebe visiems pabodęs individų skaičius, bet plėšrūnų apsaugos ir konfliktų su žmogumi problemų sprendimas. O kai bus pristatyti pirmieji šios apskaitos rezultatai, bus galima rimčiau vertinti, ar pavyko.

O ar aš pats dalyvausiu šiame projekte ir siųsiu duomenis? Tikėtina, kad taip. Juk plėšrūnų apskaita yra pernelyg svarbus klausimas, kad jį būtų galima palikti vieniems medžiotojams.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
GRIZLEY
Super Men
Super Men
Pranešimai: 1884
Užsiregistravo: 2008-Sau-01 23:12
Miestas: vilnius

Re: Lažybos. Kiek vilkų bus suskaičiuota šiais metais ?

Standartinė GRIZLEY »

Tai nesupratau kur skaiciai,ar dabar vyksta derinimas kiek parodyt
Kas globoja, tas ir medžioja
Skelbti atsakymą