LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. lapkričio 15 d. Nr. D1-849
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75 ; 1996, Nr. 57-1335 ; 2004, Nr. 60-2121 ; 2010, Nr. 54-2646 ) 6 straipsnio 5 dalies 3 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad miškai nebūtų teršiami ir jiems nebūtų daroma žala, miškų ištekliai būtų saugomi ir racionaliai naudojami rekreacijai ir poilsiui,
t v i r t i n u Lankymosi miške taisykles (pridedama).
Aplinkos ministras
Valentinas Mazuronis
_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849
LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS
I. bendrosios nuostatos
1. Lankymosi miške taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinių asmenų lankymosi Lietuvos Respublikos miškuose, nesusijusio su kompleksine miškų ūkio veikla, medžiokle reikalavimus.
2. Sąvokos Taisyklėse suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872 ; 2001, Nr. 35-1161 ), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2777; 2009, Nr. 159-7200 ) ir kituose teisės aktuose.
3. Miške besilankantys fiziniai asmenys privalo laikytis Taisyklių, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75 ), Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1994), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188 ; 2001, Nr. 108-3902 ) ir kitų įstatymų, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Žin., 1997, Nr. 71-1808 ; 2004, Nr. 86-3117 ), Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 (Žin., 1995, Nr. 32-751 ), veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų, savivaldybių vykdomųjų institucijų sprendimų, kitų teisės aktų reikalavimų.
4. Miškuose draudžiama be leidimo vykdyti veiklą, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka toks leidimas būtinas.
II. ASMENŲ
LANKYMASIS MIŠKE
5. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų (pasienio zona, kariniai objektai ir kt.) miškus ir miškus, kuriuose lankymąsi riboja kiti teisės aktai.
6. Fiziniai asmenys apsistoti poilsiui miškuose gali tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose (poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse, kempinguose, kituose rekreacinės paskirties inžineriniuose statiniuose).
7. Fiziniai asmenys gali grybauti, rinkti vaisius (uogas, riešutus ir kt.), vaistažoles ir vaistinę žaliavą visuose Lietuvos Respublikos miškuose, išskyrus rezervatų miškus ir kitus miškus, kuriuose jų veikla ar lankymasis laikinai uždraustas ar apribotas savivaldos institucijų sprendimais arba tai riboja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ir saugomų teritorijų nuostatai ar kiti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Naudojant saugomas rūšis, privaloma laikytis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 (Žin., 2010, Nr. 87-4617 ), grybaujant privaloma laikytis Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklių (Žin., 1998, Nr. 62-1797 ; 2010, Nr. 79-4107 ) reikalavimų.
8. Fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų miško išteklių naudojimą miškuose gali uždrausti ar apriboti savivaldybės vykdomoji institucija VĮ miškų urėdijos ir saugomos teritorijos direkcijos arba privataus miško savininko prašymu (miestų miškuose – be šio prašymo) dėl svarbių priežasčių (miško gaisrų pavojus, įvykus stichinei nelaimei, norint išsaugoti miško išteklius, kelius, yra specializuoto ūkio teritorijos, saugomi objektai ir pan.).
9. Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir jų galiojimo laiką savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu miško valdytojai skelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją (televiziją). Prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, miško valdytojai pastato informacinius ženklus, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, taip pat laikotarpis, kuriuo lankymasis miške apribotas ar uždraustas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas pasiteirauti. Miškai, kuriuose savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu yra uždraustas ar apribotas lankymasis, gali būti aptveriami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788 ; 2001, Nr. 101-3597 ) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jei toks aptvėrimo leidimas numatytas sprendime uždrausti ar apriboti lankymąsi ir neprieštarauja kitiems teisės aktams.
10. Draudžiama lankytis miško plotuose, kuriuose vyksta medienos ruošos darbai arba naudojamos cheminės, biologinės ar kitos miško apsaugos priemonės ir pastatyti informaciniai (įspėjamieji) ženklai arba jie pažymėti aiškiai matomomis „Stop“ juostomis.
11. Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis, kinkomuoju transportu galima tik keliais. Jodinėti galima keliais ir tam skirtais takais. Važiuoti dviračiais galima keliais ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Kelio savininkas (valdytojas), vadovaudamasis Kelių priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771 ), gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, jeigu dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Apribojus ar nutraukus eismą, keliuose pastatomi atitinkami kelio ženklai.
12. Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.
13. Fiziniai asmenys, besilankantys miške, pasiruošti kurą laužavietėms gali tik pasirinkdami šakų ir žabų.
14. Kultūros, sporto ir kitus renginius miške galima organizuoti tik gavus miško valdytojo leidimą raštu, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įpareigojimas dėl teritorijos sutvarkymo renginiui pasibaigus. Jeigu renginys vyks saugomų teritorijų direkcijų administruojamose ar joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose ir „Natura 2000“ tinklo teritorijose, leidimas turi būti suderintas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.
III. REIKALAVIMAI ASMENIMS, BESILANKANTIEMS MIŠKE
15. Fiziniams asmenims draudžiama:
15.1. kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;
15.2. kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus, ardyti miško paklotę;
15.3. gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus, juos gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus, inkilus ir kt.);
15.4. gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius) ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius;
15.5. paleisti miške šunį be antsnukio. Antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio;
15.6. triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus;
15.7. trukdyti asmenų, besilankančių miške, poilsį;
15.8. plauti transporto priemones miške;
15.9. teršti ar šiukšlinti mišką.
16. Miško lankytojai privalo:
16.1. pastebėję gaisrą, nedelsdami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 ar VĮ miškų urėdijai;
16.2. nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti;
16.3. apie pastebėtus sužeistus, ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus pagal galimybę pranešti regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrai ar veterinarijos tarnybai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja įgalioti pareigūnai.
18. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

Plačiau - http://www.am.lt/TA/ta.php3?url=http%3A ... dition2%3D
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
medzioklis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 1238
Užsiregistravo: 2006-Rgs-06 12:13
Miestas: Trakai

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medzioklis »

Tai ka ir nusisikt miske nebegalima :lol: :D :ROFL:
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

Ant vejos ir samanų automobiliui – ne vieta


Atšilus orams ir žmonėms patraukus į gamtą, bendruoju pagalbos telefonu 112 vis dažniau pranešama apie ne vietoje paliktus automobilius. Aplinkos ministerija primena, kad veja ir samanos – ne automobiliams skirtos vietos.

Daugiausia problemų dėl transporto priemonių statymo vidurvasarį iškyla pajūry. Pastarąjį karštą savaitgalį Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Palangoje nustatė 12 pažeidimų, kai transporto priemonės buvo statomos ant žaliosios vejos, pajūrio miškuose bei Būtingės geomorfologiniame draustinyje. Dar beveik tiek pat aplinkosauginių pažeidimų liepos 5–6 dienomis užfiksavo aplinkosaugininkams talkinę Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir policijos pareigūnai.

Transporto priemonių statymo reikalavimų dera paisyti ne tik pajūryje, bet ir girioje, miške, mieste – visoje šalies teritorijoje. Ar tvarkingai, nepažeidžiant reikalavimų, statomi girios lankytojų automobiliai, tikrina miškininkai. Jie primena, kad transporto priemones galima palikti tik paženklintose stovėjimo vietose arba ant miško kelių, jų pakraštyje. Važiavimas miško paklote, bekele yra draudžiamas.

Aplinkos ministerija primena, kad neteisėtas važiavimas per žolinę dangą piliečiams užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 50 Lt iki 500 Lt. Transporto priemonių statymas miške užtraukia baudą nuo 50 Lt iki 200 Lt, jei toks pažeidimas padarytas saugomoje teritorijoje – numatyta bauda nuo 300 Lt iki 500 Lt.

Patikrinimai, ypač pajūrio regione, vyks ir kitais vasaros savaitgaliais, todėl aplinkosaugininkai ragina poilsiautojus elgtis atsakingai.

Visuomenės informavimo skyrius

2014-07-08
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

Miškuose neradę laužavietės, šašlykų neragausime

silutesnaujienos.lt
11 Liepa 2014
Vilija BUDRIKIENĖ


Norkaičių girininkijos stovyklavietėje priėjimas prie vandens pritaikytas ir neįgaliesiems.
Gegužę Smiltynės miškus nusiaubęs šiurpus gaisras Aplinkos ministerijos valdininkus ir šalies miškininkus privertė dar kartą prabilti apie saugą miškuose.
Šilutės miškų urėdijos specialistai irgi dar kartą akcentuoja lankymosi miškuose reikalavimus, kurie pastaruoju laiku gerokai sugriežtinti ir kurių nesilaikantiems poilsiautojams gali tekti ir savo pinigines gerokai paploninti, mat baudos nuo gegužės 28 dienos išaugo net 5 kartus.

Miškininkai dėkoja gyventojams

Žinia, vasara miškininkams - didžiausią nerimą keliantis laikas, mat kaip tik tuomet į miškus plūsteli ne tik pavieniai uogautojai ir grybautojai, bet kartais ištisi jų srautai. Tiesa, šiemetinė vasara kol kas pasistengė bent tuo, kad miškuose nėra labai sausa, tad ir gaisrų pavojus juose kiek mažesnis nei kitais metais.
Šilutės urėdijos miškų saugos inžinierius Romas Gečas džiaugiasi, jog urėdijos miškuose šiemet iki liepos gaisrų apskritai dar nebuvo, nors kasmet Šilutės urėdijos teritorijoje kildavo po 2-3 gaisrus. Pernai buvo kilę du gaisrai.
Nors mūsų rajono teritorijoje yra daug pušynų, kurie priklauso aukščiausiai gaisringumo klasei ir kuriuose liepsnos įsiplieskia ypač greit, didelių nuostolių išvengiama, nes mūsų miškininkai nesėdi sudėję rankas. Jie budi patys ir naudoja specialią techniką - Šilutėje, Švėkšnoje ir Pagėgiuose prieš kelerius metus buvo įrengtos gaisrų stebėjimo kameros.
„Bet labiausiai mums padeda žmonės. Pastebime, kad mūsų rajono gyventojų atsakingumas kasmet auga, žmonės mums arba Bendruoju pagalbos telefonu skambina vos pamatę dūmelį, dažnai ir patys imasi gesinti. Todėl labiausiai padėkoti norime mūsų žmonėms“, - sako R.Gečas.

Kur panorėję laužo nekursime

Miškininkai akcentuoja, kad visi žmonės gali lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatus ir specialios paskirties objektus. Bet jie turėtų žinoti naujausias lankymosi miškuose taisykles, kuriose yra daug naujovių.
Viena tokių - miškuose draudžiama paleisti šunis be antsnukių, išskyrus atvejus, kai šuo vedamas už pavadėlio.
„Apsistoti miškuose galima tik specialiai įrengtuose objektuose, draudžiama juose ir kirsti bei žaloti medžius, o laužui įsikurti reikia prisirinkti šakų. Laužo nebegalima kurti kur sumanius, tik specialiai tam miškininkų paruoštose poilsiaviečių vietose.
Laužą reikia prižiūrėti, o baigus kūrenti užpilti žemėmis ar vandeniu. Negalima gaudyti laukinių gyvūnų, rinkti jų kiaušinius ar ardyti būstus, juos trikdyti, gadinti želdinių apsaugos priemones“, - pasakoja miško želdinimo inžinierė Audronė Balčiūnienė.
Šių reikalavimų nesilaikantys piliečiai bus įspėti arba nubausti 50-200 litų bauda, pareigūnai gali pelnyti 150-400 litų baudą.
Pasak miškininkės, pamačius liepsnų židinį nebūtina ieškoti miškininkų telefonų - reikia skambinti Bendrajam pagalbos centrui tel. 112, o jo specialistai praneš budintiems miškininkams. Šiam centrui privalu pranešti ir apie pastebėtus ligotus ar keistai besielgiančius laukinius gyvūnus.

Miške palikime tik blogą nuotaiką

Taigi jei nuvykę prie ežero nematote laužavietės, šašlykus teks pamiršti. Jų negalima kepti, net jei atsivešite nuosavą šašlykinę. Atsivežtas malkas padegti irgi galima tik specialioje stovyklavietėje įrengtoje laužavietėje.
Patiems stovyklautojams įrengti laužaviečių nebegalima. Valstybiniuose miškuose stovyklavietes įrengia miškininkai. Jos rengiamos aikštelėse, esančiose ne arčiau kaip 5 m nuo medžių kamienų, apsaugomos pusės metro mineralizuotomis juostomis.
Nesilaikantiems visų šių reikalavimų gresia pastaruoju metu smarkiai išaugusios baudos - už priešgaisrinių reikalavimų nesilaikymą piliečiams teks sumokėti nuo 100 iki 200 litų, o pareigūnams - nuo 300 iki 600 litų.
Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas Žebrauskas įspėja, kad tokią sumą teks susimokėti ne tik už ne vietoje susikurtą laužiuką, bet ir už kitus pažeidimus, pavyzdžiui - miške numestą nuorūką.
O miško padegėjams arba kitiems priešgaisrinės saugos reikalavimų nepaisantiems piliečiams, kurių elgesys sukėlė arba leido išplisti miško gaisrui, gresia bauda nuo 2000 iki 4000 litų. Pareigūnai baudžiami dar griežčiau - nuo 4000 iki 8000 litų bauda.

Miškuose draudžiama kur sumanius važinėti ir automobiliais bei juos statyti, už tokius pažeidimus piliečiai gali sumokėti 50-200 litų baudas.

Rengti miškuose masinius sporto, kultūros ar kitokius renginius galima tik gavus raštišką jų savininko ar valdytojo sutikimą.
Beje, po iškylos likusių šiukšlių užkasti po medžiu irgi negalima - atsakomybė numatyta ir už šį pažeidimą.
„Žengdami į mišką kartu „pasiimkime“ ir gerą gabalą pilietinės atsakomybės, o išvažiuodami namo susirinkime viską, ką atsivežėme, nepamirškime, kad dar ne kartą norėsime čia atvažiuoti. Miške palikime tik blogą nuotaiką“, - linki A.Balčiūnienė ir R.Gečas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

Miškininkai muša pavojaus varpais: gaisringumas – aukščiausios klasės, miško paklotė – kaip parakas


Ilgam stojus alinantiems karščiams rajono miškininkai gyvena kaip ant adatų. Net menkiausias neatsargus žmogaus elgesys gali sukelti miško gaisrus, nes jo paklotė sausa kaip parakas.

Todėl miškininkai labai prašo žmonių, besilankančių ar dirbančių miškuose, būti itin atsargiems.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, daugelyje urėdijų miškų gaisringumo pavojus beveik pasiekė aukščiausią - 4 klasę. Kadangi ir ateinančias dienas prognozuojami labai karšti (net iki 33 laipsnių karščio) ir be kritulių orai, nuolat didėja miško gaisrų pavojus.
Šiuo metu lankantis miškuose būtina elgtis itin atsargiai. Čia, kaip rodo statistika, dažniausiai gaisrus sukelia neatsargūs poilsiautojai, grybautojai ir uogautojai, numetę neužgesintą nuorūką, degtuką arba palikę neužgesintą laužą.
Miške dabar labai greitai gali užsiliepsnoti sausa žolė, spygliai, dervingos medžių šakelės, sausos samanos.
Ypač didelį pavojų miškams kelia juose deginami laužai. Todėl esant sausam ir karštam orui, juos kūrenti draudžiama.
Taigi būtina vykdyti visus miškininkų ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojų nurodymus.
Jei pastebėsite miške beįsiplieskiantį gaisrą, nepraeikite abejingai pro šalį, tuoj pat skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir mėginkite jo plitimui užkirsti kelią.
Jei gaisras nedidelis, pasistenkite jį užgesinti patys, nelaukdami kol ugnis išplis į didesnius plotus. Užsidegusią miško paklotę nedideliame plote galima užgesinti, užplakant liepsną medžių šakomis, drabužiais arba užtrypiant kojomis.
Tokius gaisrus taip pat galima gesinti vandeniu arba užberti žemėmis. Nepavykus ugnies užgesinti, nedelsiant iškvieskite ugniagesius.
Jeigu liepsna įsisiautėjo ir matote, kad jos neįveiksite, geriausia pasišalinti į tą pusę, iš kur pučia vėjas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad įsivyravus karštiems orams kasdien daugėja gaisrų atvirose teritorijose.
Vien praėjusį savaitgalį ugniagesiams teko gesinti 10 gaisrų miškuose, 28 gaisrus pievose, 2 gaisrus durpingose pievose ir 1 gaisrą durpyne. Per savaitgalį ugnis nusiaubė daugiau kaip 9 ha miško, per 3 ha pievų, 15 ha durpingų pievų bei išdegė 1 ha ražienų.


GR inform.
Publikavimo data: 2014.07.28
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

Poilsiaukime atsakingai

Prasidėjo pavasaris. Nors pasibaigusi žiema mūsų labai ir nenuvargino, bet atšilę orai, bundanti gamta ir vis dažniau šviečianti saulė vilioja daugiau laiko praleisti gamtoje, pasimėgauti tyru oru, ramybe, paukščio giesme. Kad šio malonumo niekas neaptemdytų, raginame poilsiautojus nepamiršti savo pareigų ir gamtoje elgtis atsakingai:

· Atvykę į gamtą automobilius statykite tik tam skirtoje vietoje. Jeigu stovėjimo aikštelės nėra, transporto priemones statykite šalikelėj, bet ne ant miško paklotės ar pievos, ne arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio.

· Laužus kurkite tik tam skirtose vietose, išvažiuodami juos užgesinkite.

· Neniokokite poilsiaviečių įrangos. Poilsiavietėse įrengta infrastruktūra (suolai, stalai, pavėsinės) yra skirti jūsų patogumui, todėl nespardykite, nelaužykite, nebraižykite šių įrenginių.

· Nežalokite gamtos. Nežalokite medžių, neniokokite augalų, keturračiais važiuokite tik keliais, nevažinėkite miško paklote.

· Nepamirškite susirinkti savo šiukšlių ir išmesti į artimiausią konteinerį, nedeginkite ir neužkasinėkite plastiko atliekų.

Gamta – mūsų visų namai - tad ir elkimės kaip savo namuose. Na, o nenorintiems elgtis atsakingai primename, kad LR administracinio teisės pažeidimų kodekse yra numatyta ir administracinė atsakomybė.

Kalvarijos agentūros informacija, 2015-03-13
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

Projektas !LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-849 „DĖL LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2020 m. d. Nr. D1-

Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“, ir preambulę išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi,“.

2. P a k e i č i u Lankymosi miške taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų miško išteklių naudojimą miškuose gali uždrausti ar apriboti savivaldybių vykdomosios institucijos miško valdytojo teikimu, o miestų miškuose – be šio teikimo dėl svarbių priežasčių, nurodytų Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje.“;

2.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir jų galiojimo laiką savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu miško valdytojai skelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją (televiziją). Prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, miško valdytojai pastato informacinius ženklus, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, taip pat laikotarpis, kuriuo lankymasis miške apribotas ar uždraustas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas pasiteirauti.“

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18697
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRASĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-849 „DĖL LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. balandžio 4 d. Nr. D1-188

Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“, ir preambulę išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi,“.

2. P a k e i č i u Lankymosi miške taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Fizinių asmenų lankymąsi, vaistažolių, grybų, uogų ar kitų miško išteklių naudojimą miškuose gali uždrausti ar apriboti savivaldybių vykdomosios institucijos miško valdytojo teikimu, o miestų miškuose – be šio teikimo dėl svarbių priežasčių, nurodytų Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje.“;

2.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Informaciją apie lankymosi miške uždraudimą ar ribojimą ir jų galiojimo laiką savivaldybių vykdomosios institucijos sprendimu miško valdytojai skelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją (televiziją). Prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, miško valdytojai pastato informacinius ženklus, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, taip pat laikotarpis, kuriuo lankymasis miške apribotas ar uždraustas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas pasiteirauti.“

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą