Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2014-Bal-24 12:18

Susitemintos ir naujai išleistos medžioklės taisyklės su visais pakeitimais

( ČIA SENA REDAKCIJA - NAUJAUSIĄ ŽIŪRĖTI ŽEMIAU )

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2000 m. birželio 27 d. Nr. 258

Vilnius


Vadovaudamasis Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų (Žin., 2000, Nr. 32-905) 2 punktu ir Aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 11.5 punktu:

1. Tvirtinu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles (pridedama).

2. NETEKO GALIOS:2002 09 30 įsakymu Nr. 511 (nuo 2002 10 10)(Žin., 2002, Nr. 97-4308)

3. NETEKO GALIOS:2002 09 30 įsakymu Nr. 511 (nuo 2002 10 10)(Žin., 2002, Nr. 97-4308)

4. Laikau netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1996 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 142 „Dėl aptvarų medžiojamajai faunai laikyti steigimo ir naudojimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 133-2595);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 114 „Dėl lapių medžioklės sezono nustatymo ir medžiojamosios faunos sąrašo pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1177).

5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „gyvūnija“, „valdymo sistema“.

6.KEISTA: 2006 01 19 įsakymu Nr. D1-30 (nuo 2006 01 27) (Žin., 2006, Nr. 10-392)Pavedu Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų departamentui, atsižvelgus į apskričių viršininkų administracijų pateiktas paraiškas dėl Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto blankų poreikio, organizuoti Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto blankų pagaminimą.APLINKOS MINISTRAS DANIUS LYGIS

______________PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 09 19(Žin., 2010, Nr. 110-5652)

INFOLEX PASTABA:

1. 2014 02 03 įsakymu Nr. D1-101 (TAR, 2014, Nr. 2014-00856) nustatyta, kad medžioti šernus varant tyliuoju būdu leidžiama iki 2014 m. balandžio 1 d. visuose medžioklės plotuose, išskyrus medžioklės plotus, esančius savivaldybių teritorijose, kurios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu paskelbtos afrikinio kiaulių maro padidintos grėsmės zona.

2. 2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07) (TAR, 2014, Nr. 2014-01148) nustatyta, kad medžioti šernus varant leidžiama iki 2014 m. kovo 1 d. visuose medžioklės plotuose, išskyrus medžioklės plotus, esančius savivaldybių teritorijose, nurodytose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. B1-49 „Dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių“.


MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLĖSI. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau – Medžioklės taisyklės) nustato medžiojamųjų gyvūnų rūšių sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus, medžioklės būdus ir jų taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius, medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą, kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo atskiruose medžioklės plotų vienetuose ir Lietuvos Respublikoje tvarką, saugaus elgesio medžioklėje ir kitus medžiojimo reikalavimus.

2. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. gyvūnų šėryklos – stacionarūs įrenginiai (ėdžios, pašiūrės su stogais, loviai, automatiniai ir kiti šėrimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip 20 kilogramų pašarų), šėrimo aikštelės ar šėrimo vietos, kuriose išpilta daugiau kaip 20 kilogramų pašarų. Gyvūnų šėryklose medžiojamieji gyvūnai šeriami siekiant padėti jiems išgyventi jų natūraliai mitybai nepalankiu laikotarpiu ar atitraukti juos nuo žemės ūkio pasėlių ir taip sumažinti daromą žalą;

2.2. licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti – dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant specialios paskirties plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba ir licencija yra neatskiriamos;

2.3. medžiojamųjų gyvūnų jaunikliai – medžioklės sezono (nuo vienų metų balandžio l d. iki kitų metų kovo 31 d.) metu gimę (atvesti, išsiritę) medžiojamieji gyvūnai iki kito medžioklės sezono pradžios. Vėliau jie laikomi suaugusiais ir antrąjį medžioklės sezoną vadinami antramečiais, sulaukę trečiojo medžioklės sezono – trečiamečiais ir t. t.;

2.4. medžioklės lapas – dokumentas, kuriuo medžioklės plotų naudotojas leidžia jame nurodytam medžiotojui medžioti arba medžioklės vadovui organizuoti medžioklę nurodytuose medžioklės plotuose nurodytu laikotarpiu. Medžioklės lapo pavyzdinė forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-81;

2.5. medžioklės produkcija – sumedžioti (nušauti, sugauti gyvi ar negyvi) medžiojamieji gyvūnai, kuriems yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas, ar šių gyvūnų dalys;

KEISTA:2014 04 17 įsakymu Nr. D1-364 (nuo 2014 04 23)(TAR, 2014, Nr. 2014-04615)

INFOLEX PASTABA: Vadovaujantis 2014 04 17 įsakymu Nr. D1-364 (TAR, 2014, Nr. 2014-04615) turėjo būti pakeistas Taisyklių 2.4 punktas, tačiau pagal prasmę ir atitinkamą sąvoką pakeistas 2.5 punktas.


2.6. neatrankinis medžioklės būdas – medžioklės būdas, kuriuo medžiojant gali būti daromas neigiamas poveikis rūšiai (arba giminingų rūšių grupei) arba rūšies vienos lyties ar amžiaus grupės individams;

2.7. neperspektyvi bebravietė – vieta, kurioje dėl bebrų veiklos konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei žalai automobilių keliams, geležinkeliams, vandens saugyklų pylimams, pastatams ar melioracijos statiniams, dėl pastatytos užtvankos semiami žemės ūkio pasėliai ar kitos naudmenos ar miškas arba užtvanka yra ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingoje upėje ar jos ruože, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“;

2.8. teisė medžioti – asmens įgyta teisė, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius Medžioklės egzaminą ir gavus Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą. Šios teisės turėjimas nesiejamas su prievolėmis nustatyta tvarka teikti duomenis Lietuvos Respublikos medžiotojų sąvadui ir atlikti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą.

2.9. viliojimo vieta – medžioti tykojant ar sėlinant skirta vieta, kurioje išpiltas nedidelis kiekis (ne daugiau kaip 20 kilogramų) natūralios kilmės masalo arba medžiojamieji gyvūnai viliojami iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais ar krykštėmis. Jei vienoje vietoje arba mažesniu nei 100 metrų atstumu keliose vietose medžiojamųjų gyvūnų viliojimui išpilta daugiau kaip 20 kilogramų masalo, tokia vieta (vietos) laikoma gyvūnų šėrykla;

2.10. kitos Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

3. Medžiojamieji gyvūnai skirstomi į stambiąją ir smulkiąją medžiojamąją fauną. Prie stambiosios medžiojamosios faunos priskiriami šie gyvūnai: rudoji meška, stumbras, briedis, taurusis elnias, dėmėtasis elnias, danielius, muflonas, stirna, šernas, vilkas, lūšis, kurtinys. Prie smulkiosios medžiojamosios faunos priskiriami šie gyvūnai: lapė, mangutas, paprastasis meškėnas, ūdra, miškinė kiaunė, akmeninė kiaunė, europinė audinė, kanadinė audinė, juodasis šeškas, barsukas, šermuonėlis, žebenkštis, pilkasis kiškis, baltasis kiškis, bebras, nutrija, ondatra, laukinės žąsys, laukinės antys, laukys, tetervinas, virbė (jerubė), kurapka, fazanas, putpelė, laukiniai karveliai, slanka, perkūno oželis, didysis kormoranas, pilkasis garnys, varniniai paukščiai.

4.KEISTA: 2014 02 03 įsakymu Nr. D1-101 (nuo 2014 02 04)(TAR, 2014, Nr. 2014-00856)

Medžiojamieji gyvūnai medžiojami Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į populiacijų gausumą, geografinį paplitimą ir veisimosi greitį, siekiant nepakenkti pastangoms apsaugoti jas jų areale.

Medžioti leidžiama tik tuos medžiojamuosius gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Žvėris ir paukščius, kurie nepriskirti medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus, kuriems nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, be atskiro Aplinkos apsaugos agentūros leidimo medžioti, tyčia žudyti ir gaudyti kitais būdais draudžiama visus metus. Šis reikalavimas netaikomas naikinant pelinius graužikus, kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, ir kurmius. Benamiai šunys ir katės nėra laikomi medžiojamaisiais gyvūnais, tačiau medžioklės plotų naudotojai turi teisę gaudyti ir numarinti medžioklės plotuose sutiktus benamius šunis ir kates laikydamiesi Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo reikalavimų. Sunaikinti benamius šunis ir kates jų nesugavus leidžiama tik tuo atveju, jeigu benamis šuo ar katė kelia grėsmę žmonių sveikatai ar turtui, taip pat jeigu atitinkamoje vietovėje tam tikru laiku Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba užfiksavo šių gyvūnų platinamų užkrečiamųjų ligų atvejus ir medžioklės plotų naudotojams išdavė tai liudijančią pažymą arba vietovė savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta pasiutligės grėsmės zona.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai įstatymų nustatyta tvarka paskelbus gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootijų zonas ir/ar padidintos grėsmės zonas, šiose teritorijose gali būti nustatytos papildomos gyvūnų gausos reguliavimo priemonės, būdai ir terminai siekiant užkirsti kelią šių ligų plitimui.


II. TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMAS IR MEDŽIOTOJO BILIETO IŠDAVIMAS


5. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau šiame skyriuje – Komisija) medžioklės egzaminą organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informacija apie rengiamą medžioklės egzaminą, saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, organizuojamą pagal Medžioklės taisyklių 8 punkto reikalavimus, Komisija paskelbia vietos spaudoje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką, vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų pateikimo terminą.

6.KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę medžioti ir kuriam pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus tokia teisė gali būti suteikta, privalo Komisijai iki nustatyto termino pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

6.1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

6.2. pažymėjimus apie baigtus medžiotojų mokymo kursus ir atliktą stažuotę pagal Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

6.3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

6.4. pažymas, numatytas pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1–5 punktų reikalavimus;

6.5. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

7. KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)
KEISTA: 2015 m. rugpjūčio 7 Nr. D1-599

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstau 7 punktą taip:

„7. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Medžiotojo bilietą gaunantis asmuo turi sumokėti už bilieto pagaminimą. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydami savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus bilietą arba nelikus vietos įrašams apie duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžioklės biliete buvusios žymos apie medžiotojo kvalifikaciją (jei informacija yra Medžiotojų sąvade), nurodoma data, iki kada galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinamos atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras. Medžiotojo bilieto blankų gamybą pagal Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pateiktas paraiškas organizuoja Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba.“

8. KEISTA:2011 07 14 įsakymu Nr. D1-565 (nuo 2011 07 22)(Žin., 2011, Nr. 94-4456)

Kas penkeri metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau – Patikrinimas). Medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų Patikrinimą organizuoja Komisijos. Informaciją apie organizuojamą saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimą Komisija skelbia kartu su 5 punkte numatyta skelbti informacija.

Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.

Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole. Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto paskutiniame puslapyje „Kitos žymos“ įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.

9. KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Asmenims, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta paimant medžiotojo bilietą trumpesniam negu vienerių metų terminui, iš jų paimti dokumentai grąžinami pasibaigus šiam terminui. Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta paimant medžiotojo bilietą vieneriems metams ar ilgesniam laikui, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą privalo Komisijoje išlaikyti egzaminą pagal Medžioklės egzamino teorinio egzamino programos dalį ir pateikti tai patvirtinančią pažymą AM regiono aplinkos apsaugos departamentui, laikinai paėmusiam medžiotojo bilietą. Jei asmuo minėtus teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.


III. MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS, MEDŽIOKLĖS BŪDAI IR TERMINAI


10. Medžiojant leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones:

10.1. įrankius:

10.1.1. ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais taikikliais ar be jų, B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus (tik tuo atveju, kai, siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas);

KEISTA: 2014 05 16 įsakymu Nr. D1-427 (nuo 2014 05 20)
(TAR, 2014, Nr. 2014-05492)

10.1.2. tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančias gyvo ir nesužeisto gyvūno pagavimą;

10.1.3. selektyviuosius spąstus, užtikrinančius staigią pagauto gyvūno žūtį;

10.2. priemones:

10.2.1. iškamšas, profilius, muliažus, krykštes, natūralios kilmės masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, vilioklius, vilbynes;

KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

10.2.2. peilius, vėliavėles;

10.2.3. medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;

KEISTA: 2014 04 14 įsakymu Nr. D1-358 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04463)

10.2.4. žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius ar kilnojamuosius tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas, slėptuves;

10.2.5. sausumos ir vandens transporto priemones;

10.2.6. medžioklinius prožektorius, kurių šviestuvas žibintas pritaisytas prie šautuvo (leidžiama naudoti tik medžiojant šernus tykojant).

11. Medžioti leidžiama šiais būdais:

11.1. varant – kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės arba esančių tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose medžiojamųjų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas. Šiam būdui priskiriamas ir tylusis varymas, kai medžiojamuosius gyvūnus nekeldami triukšmo varo keli varovai, gerai pažįstantys miško, kuriame medžiojama, teritoriją. Tyliojo varymo metu šunys nenaudojami. Medžioklės plotų vienetuose, išskyrus tuos, kurie nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ 1.1 papunktyje, leidžiama toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tuose pačiuose miško kvartaluose) medžiojamuosius gyvūnus medžioti varant ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį;

KEISTA: 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25)(TAR, 2014, Nr. 2014-14795)

11.1.1. varant tyliuoju būdu – kai medžiojamuosius gyvūnus nekeldami triukšmo varo keli varovai, gerai pažįstantys miško, kuriame medžiojama, teritoriją. Tyliojo varymo metu šunys nenaudojami;

KEISTA: 2014 02 03 įsakymu Nr. D1-101 (nuo 2014 02 04)(TAR, 2014, Nr. 2014-00856)

11.2. tykojant − kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis priemonėmis Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip;

KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300) 3. 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25)(TAR, 2014, Nr. 2014-14795)

11.3. sėlinant – kai prie medžiojamojo gyvūno prisėlinama, gyvūną pabaido ar sustabdo medžioklinis šuo, medžiojamasis gyvūnas priviliojamas viliokliu ar vilbyne. Vandens paukščius, bebrus, ondatras leidžiama medžioti iriantis irkline (nemotorine) valtimi. Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu – ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus;

11.4. su šunimis – kai su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį. Medžiojant šiuo būdu, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos;

KEISTA:1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

11.5. grandine – kai medžiotojai, sustoję linija, eina atviru lauku;

11.6. katilu – kai medžiotojai eina į centrą, apsupę tam tikrą atvirą lauko plotą;

11.7. su plėšriaisiais paukščiais – kai smulkioji fauna gaudoma, pasitelkus specialiai apmokytą plėšrųjį paukštį;

11.8. gaudant spąstais, gaudyklėmis – kai gyvūnai gaudyklėmis gaudomi gyvi ir nesužeisti arba plėšrieji žvėrys (išskyrus vilką), bebrai ir ondatros gaudomi spąstais, kurie garantuoja staigią pagauto gyvūno žūtį ir pagal jų naudojimo sąlygas garantuoja, kad nebus sugauti kiti gyvūnai, kuriems gaudyti spąstai neskirti;

11.9. su vėliavėlėmis – kai medžiojamieji gyvūnai medžiojami medžioklės plotų dalį apjuosiant specialia virve su vėliavėlėmis;

11.10. esant nepalankioms medžiojamiesiems gyvūnams gamtinėms sąlygoms, Aplinkos ministerija gali nustatyti apribojimus leidžiamiems medžioklės būdams.

KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

12. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300) 3. 2014 04 14 įsakymu Nr. D1-358 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04463)

Medžioklinius šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus. Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su pavadėliais.

INFOLEX PASTABA: 2014 04 14 įsakymu Nr. D1-358 (TAR, 2014, Nr. 2014-04463) 2.2 p. nustatyta, kad nuo 2018 m. gegužės 1 d. taikoma tokia Taisyklių 12 punkto redakcija:

„12. Medžioti leidžiama tik su šunimis, su kuriais nustatyta tvarka atlikti medžioklinių šunų lauko bandymai. Medžioklinius šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems renginiams medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus. Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su pavadėliais.“

13. Medžioti leidžiama tik su legaliai įsigytais arba nelaisvėje išaugintais plėšriaisiais paukščiais. Leidimus nelaisvėje veisiamų ar legaliai iš užsienio šalių įvežtų plėšriųjų paukščių laikymui, vadovaudamiesi Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456; 2008, Nr. 6-227), išduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai. Plėšriuosius paukščius paimti iš laisvės medžioklės tikslams draudžiama.

14. Suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 (Žin., 2002, Nr. 32-1221), gali medžioti tik medžiotojo selekcininko kvalifikaciją, suteiktą vadovaujantis Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-185 (Žin., 2008, Nr. 42-1576), nuostatomis, turintis medžiotojas. Asmenims, turintiems užsienio šalyse išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, reikalavimas turėti medžiotojo selekcininko kvalifikaciją netaikomas, tačiau prieš medžioklę medžioklės vadovas turi supažindinti šiuos medžiotojus su Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų reikalavimais.

15. Medžioklės terminai (datos nurodomos imtinai):

15.1. medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus suaugusius elninių žvėrių patinus (draudimas netaikomas medžiojant tauriųjų elnių ir briedžių antramečius patinus)) medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d., atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. Kitais Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nurodytais terminais;

KEISTA:1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07)(TAR, 2014, Nr. 2014-01148) 3. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2. medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:

15.2.1. briedžius:

patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

antramečius patinus – nuo rugsėjo 1d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

KEISTA: 1. 2011 11 10 įsakymu Nr. D1-865 (nuo 2011 11 13)(Žin., 2011, Nr. 135-6429) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2.2. tauriuosius elnius:

patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2.3. danielius:

patinus – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2.4. stirnas:

patinus – nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2.5. šernus – visus metus;

KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2013 06 27 įsakymu Nr. D1-470 (nuo 2013 07 02)(Žin., 2013, Nr. 70-3566)
3. 2014 01 15 įsakymu Nr. D1-37 (nuo 2014 01 20)(TAR, 2014, Nr. 2014-00197)

INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2014 01 15 įsakymu Nr. D1-37 (TAR, 2014, Nr. 2014-00197) nustatyta, kad įsakymo Nr. D1-37 nuostatos taikomos 1 metus nuo įsakymo Nr. D1-37 įsigaliojimo datos (2014 01 20).

15.2.6. vilkus – nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);

KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

15.2.7. miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus – nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;

15.2.8. barsukus – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;

15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha. Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojama atitinkama Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūra);

15.2.10. bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

15.2.11. želmenines ir baltakaktes žąsis – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;

15.2.12. didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;

KEISTA: 1. 2013 08 13 įsakymu Nr. D1-597 (nuo 2013 08 15)(Žin., 2013, Nr. 88-4417) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2.13. kuoduotąsias antis, laukius – nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;

15.2.14. perkūno oželius, slankas – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

15.2.15. NETEKO GALIOS: 2013 03 04 įsakymu Nr. D1-182 (nuo 2013 03 09)(Žin., 2013, Nr. 25-1232)

15.2.16. fazanus – nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;

15.2.17. keršulius – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

KEISTA:2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

15.2.18. kovus, pilkąsias varnas – nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d.;

15.2.19. lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras – visus metus;

15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad šioji nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.

KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)


IV. MEDŽIOKLĖS DOKUMENTAI16. Medžioklės metu privaloma turėti šiuos dokumentus:

16.1. medžiotojo bilietą su žyma, įrašyta ne daugiau kaip prieš vienerius metus, apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą (ši žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo datos);

16.2. galiojantį medžioklės lapą;

16.3. galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), jeigu medžiojama su šaunamuoju ginklu;

KEISTA:2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

16.4. licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama;

KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

16.5. NETEKO GALIOS: 2014 04 14 įsakymu Nr. D1-358 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04463)

17. KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai − fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.

Medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti.

18. KEISTA:2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti medžioklės plotų naudotojams išduodamos ir Medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitos teikiamos vadovaujantis Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo.

19. KEISTA:2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžioklės lapą išduodantis asmuo jame turi:

19.1. įrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardą, pavardę;

19.2. nurodyti pavadinimą medžioklės plotų vieneto, kuriame leidžiama medžioti;

19.3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui (datos nurodomos imtinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;

KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

19.4. nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas, pasirašyti medžioklės lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo).

20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 punktuose nurodytų duomenų, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos nuostatomis, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.

21. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) 3. 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25) (TAR, 2014, Nr. 2014-14795)

Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje (šią grafą pildyti neprivaloma). Pildydamas medžioklės lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką. Pabaigus medžioklę arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Jei buvo medžiojama varant, pasibaigus medžioklei kitoje medžioklės lapo pusėje nurodoma detali informacija (medžioklės data, miško pavadinimas, miško kvartalai ar kita papildoma informacija) apie tai, kurioje medžioklės plotų vieneto dalyje buvo medžiojama. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.

22.KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2013 07 26 įsakymu Nr. D1-582 (nuo 2014 01 01)(Žin., 2013, Nr. 83-4177)
3. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300) 4. 2014 05 16 įsakymu Nr. D1-427 (nuo 2014 05 20) (TAR, 2014, Nr. 2014-05492)

Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik tame medžioklės plotų vienete, kuriam buvo išduota.

Gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos – holograminio lipduko – pusės, ties pažymėta rodykle ir užrašu „Insert“, perkišamas per metalinį užraktą tiek, kad jo negalima būtų ištraukti atgal. Jei plomba yra pažeista, licencija laikoma negaliojančia.

Atvykus į gyvūno dorojimo vietą, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą, į medžioklės lapą įrašomi panaudotų licencijų numeriai. Pradėjus doroti sumedžiotą gyvūną, specialios paskirties plomba išimama iš sumedžioto gyvūno ausies, nupjaunant plombos dirželį. Plombos informacinė plokštelė, su ant jos priklijuota licencija, nupjaunama ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka. Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų ragus įrašomi medžioklės lapo antroje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).

Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape arba sumedžioti gyvūnai nepažymėti specialios paskirties plombomis, ant kurių informacinių plokštelių priklijuotos licencijos, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, kurie numatyti Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.

23. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2013 07 26 įsakymu Nr. D1-582 (nuo 2014 01 01) (Žin., 2013, Nr. 83-4177)
3. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Už teisingą medžioklės lapo užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktų reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Už teisingą sumedžiotų licencijuojamų gyvūnų pažymėjimą pagal Medžioklės taisyklių 22 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas ir gyvūną sumedžiojęs medžiotojas. Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.


V. MEDŽIOKLĖS EIGA


24. Kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas, medžioklei turi vadovauti medžioklės vadovas, kurį paskiria medžioklės lapą išduodantis medžioklės plotų naudotojas (juridinio asmens atveju – juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo). Medžioklės vadovas privalo:

24.1. turėti jam išduotą galiojantį medžioklės lapą, reikiamas licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti ir Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka užpildyti medžioklės lapą ir pažymėti sumedžiotus licencijuojamus gyvūnus;

KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

24.2. organizuoti medžioklę Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka;

24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą, pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;

24.4. parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams šunis, kurie bus naudojami medžioklėje;

KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

24.5. priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus;

24.6. pranešti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, kiek ir kokių žvėrių ir paukščių bus medžiojama;

24.7. nurodyti medžiotojams jų individualios sėlinimo teritorijos ribas, jeigu bus medžiojama sėlinant;

24.8. medžioklėje su varovais paskirti varovų vadovą, supažindinti jį ir kitus medžioklės dalyvius su medžioklės tvarka, būdu, žvėrių ir paukščių varymo kryptimi, nustatyti rinkimosi vietą, laiką, užtikrinti, kad varovai vilkėtų ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos liemenes;

24.9. sustabdyti medžioklę esant nepalankioms oro sąlygoms, žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui;

24.10. nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus;

24.11. įvykus nelaimingam atsitikimui, pasirūpinti, kad nukentėjusiajam būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, o jeigu nelaimingas atsitikimas susijęs su medžioklinio ginklo panaudojimu – pažymėti ir apsaugoti jo vietą, sudaryti schemą ir aprašyti įvykį (schemą ir aprašymą turi patvirtinti įvykį matę medžioklės dalyviai);

24.12. nedelsiant informuoti policijos komisariatą ir atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrą apie kiekvieną medžioklės metu įvykusį nelaimingą atsitikimą, kurio metu medžiokliniu ginklu sužeistas žmogus;

24.13. užtikrinti, kad sumedžiotų gyvūnų skrodimo ir apdorojimo atliekos, plėšriųjų gyvūnų kūnai būtų sumetami tik į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelių žvėrienos atliekų duobes ir laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 (Žin., 2002, Nr. 106-4778);

KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

24.14. užtikrinti, kad būtų atlikta šernienos veterinarinė ekspertizė, ir nurodyti medžiotojams nenaudoti šios žvėrienos, kol negautos ekspertizės išvados;

24.15. organizuoti medžioklės metu sužeistų gyvūnų paiešką. Kai sužeisto gyvūno paieška tęsiama už ribų medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sužeistas gyvūnas, apie tai būtina nedelsiant, prieš išeinant už šio medžioklės plotų vieneto ribų, įrašyti medžioklės lapo antroje pusėje ir pranešti gretimų medžioklės plotų naudotojui telefonu arba atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padaliniui, jeigu sužeisto gyvūno ieškoma teritorijoje, kurioje medžioklė uždrausta.

25. KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius, teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojo nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ties medžiotojo pavarde ir patvirtindamas įrašą savo parašu.

26. Medžioklės vadovas turi teisę įgalioti kitą asmenį vadovauti prasidėjusiai medžioklei, pažymėdamas apie tai medžioklės lapo pirmoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo parašu, jeigu medžioklėje paaiškėja, kad medžioklės vadovas dėl nenumatytų aplinkybių nebegali toliau vadovauti medžioklei tą dieną.

27. Medžioklės plotų naudotojams, siekiantiems užtikrinti geresnę medžiojamųjų gyvūnų apsaugą nuo neteisėto medžiojimo, rekomenduojama kas trys mėnesiai pateikti jų planuojamų surengti medžioklių grafiką atitinkamiems Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų padaliniams, nurodant planuojamų medžioklių laiką ir vietoves, kad minėti padaliniai galėtų tinkamai įvertinti gautus pranešimus apie kitu, nei nurodyta grafike, laiku vykdomą gal būt neteisėtą medžioklę ir prireikus ją kontroliuoti.


VI. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SUMEDŽIOJIMO LIMITŲ NUSTATYMAS28. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2011 04 01)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)
3. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas limituojant jų medžioklę, yra: briedis, taususis elnias, danielius, stirna, vilkas. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.

Licencija briedžio patinui sumedžioti arba Licencija tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudota sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Licenciją briedžio patinui sumedžioti arba Licenciją tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiojamas ne to amžiaus (amžiaus grupės) gyvūnas arba sumedžiojamas sužalotas gyvūnas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai;

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą tą pačią darbo dieną pateikia Aplinkos ministerijai el. paštu.

29. KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu sudaryta savivaldybės Kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitų nustatymo komisija (toliau šiame skyriuje – Komisija), į kurią atstovai skiriami iš:

29.1. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūros;

29.2. valstybinių miškų valdytojų, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei tokie yra šioje savivaldybėje);

29.3. medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius.

30. Komisija sudaroma taip, kad joje būtų vienodai atstovaujamos skirtingos įstaigos ir organizacijos ar jų grupės, nurodytos Medžioklės taisyklių 29.1–29.3 punktuose, bet bendras narių skaičius būtų ne didesnis kaip 9 nariai. Valstybinių miškų valdytojų (miškų urėdijų ar nacionalinio parko) ir Lietuvos miško savininkų asociacijos atitinkamo skyriaus atstovai į Komisiją skiriami priklausomai nuo valstybinių ir privačių miškų plotų santykio savivaldybėje (nuo 1 iki 3 atstovų). Atstovai iš medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, skiriami proporcingai jų vienijamų narių skaičiui (nuo 1 iki 3 atstovų).

31. Komisijos darbą organizuoja pirmininkas, skiriamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu. Komisijos sprendimai laikomi priimtais tik tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai jos narių, o už sprendimą balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių narių. Kai Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsai dėl kurio nors sprendimo pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

32. Kasmet iki balandžio l d. miškų urėdijų (nacionalinių parkų) darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 120 (Žin., 2001, Nr. 20-677), turi įvertinti pokytį neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams. Apie tokį vertinimą turi būti informuojami medžioklės plotų naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu. Vertinimo rezultatus miškų urėdijos ir nacionalinių parkų direkcijos iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.

33. KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Kasmet iki balandžio 5 d. medžioklės plotų naudotojai Komisijai turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas). Jei medžioklės plotų vienetas įsiterpia į daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją, prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo pateikiamas tos savivaldybės Komisijai, kurios teritorijoje yra didesnė konkretaus medžioklės plotų vieneto dalis. Prašyme medžioklės plotų naudotojai turi nurodyti:

33.1. praėjusios medžioklės sezono medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus;

33.2. kiek medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, praėjusiame medžioklės sezone buvo faktiškai sumedžiota pagal atskiras rūšis;

33.3. preliminarius prašymo formoje nurodytų medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenis;

33.4. pasiūlymą dėl medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitų nustatymo ateinančiam medžioklės sezonui.

34. Prieš pradėdama nagrinėti medžioklės plotų naudotojų pateiktus prašymus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo, Komisija turi priimti sprendimą dėl savivaldybės teritorijos suskirstymo pagal atskirų elninių žvėrių rūšių elementarių populiacijų užimamas teritorijas. Rūšies elementarios populiacijos teritorijai gali būti priskiriamas vienas didesnis ar keli mažesni miško masyvai, kuriuose viso medžioklės sezono metu vyksta elementariai populiacijai priklausančių gyvūnų migracija. Šių teritorijų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis ribomis ir stirnoms sudaryti 1–1,5 tūkst. ha medžioklės plotų, briedžiams ir tauriesiems elniams priklausomai nuo savivaldybės gamtinių sąlygų – 10–30 tūkst. ha ir daugiau. Miško masyvai paprastai neskaidomi. Atliekant tokį suskirstymą, medžioklės plotų vienetai negali būti skaidomi. Esant reikalui, siekdama geriau koordinuoti sumedžiojimo limitų nustatymą dideliuose, per keletą savivaldybių besidriekiančiuose, masyvuose Komisija gali konsultuotis (organizuoti bendrus posėdžius) su gretimų savivaldybių Komisijomis.

35. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų prašymus, praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams daromo neigiamo poveikio pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių sumedžiojimo limitų. Komisija privalo atitinkamai sumažinti nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytų atvejų. Esant reikalui, Komisija gali medžioklės plotų naudotojus ar valstybinių miškų valdytojus prašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui priimti.

36. Visų medžioklės plotų vienetų, įeinančių į nustatytą tam tikros rūšies elninių žvėrių elementarios populiacijos teritoriją, naudotojų prašymai dėl šios rūšies sumedžiojimo limitų nustatymo turi būti svarstomi kompleksiškai. Iš pradžių nustatomas visos minėtos teritorijos gyvūnų sumedžiojimo limitas, vėliau jis paskirstomas atskiriems medžioklės plotų vienetams priklausomai nuo juose esančių miškų ir laukų medžioklės plotų.

37. NETEKO GALIOS: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

38. Esant ginčams tarp besiribojančių medžioklės plotų naudotojų dėl medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, neracionalaus medžiojimo prie medžioklės plotų vieneto ribos, gavusi suinteresuoto medžioklės plotų naudotojo raštišką argumentuotą prašymą, Komisija gali priimti sprendimą, kad atitinkamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinys, išduodamas pagal nustatytą limitą licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jas išduotų tik su įrašytu tiksliu pavadinimu medžioklės plotų vieneto dalies (miško, seniūnijos ir pan.), kurioje medžiojant galioja licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti.

39. KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių, tauriųjų elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės ūkio ar miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai, kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatyta medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad būtų skirtos papildomos licencijos šiems gyvūnams sumedžioti. Su prašymu turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta šiam prašymui, protokolas. Medžioklės plotų naudotojams pageidaujant, Komisija turi teisę iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti medžioklės plotų naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo limitus, neviršijant bendro limito, nustatyto išskirtoje elementarios populiacijos teritorijoje.

40. Komisijos sprendimas padidinti kurios nors rūšies medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą konkrečios savivaldybės teritorijoje daugiau kaip 50 procentų (palyginti su paskutiniu medžioklės sezonu, kai šios rūšies gyvūnų medžiojimas buvo leidžiamas) turi būti suderintas su atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, pateikiant tokio sprendimo motyvus.

41. Ginčus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo tarp medžioklės plotų naudotojų ir Komisijos nagrinėja Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai.

42. KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje įsigalioja Aplinkos ministerijai jį patvirtintus pagal Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų iki kiekvienų metų balandžio 20 d. pateiktus suvestinius duomenis.

Vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į mokslininkų pateiktas rekomendacijas.VII. MEDŽIOKLĖS PRODUKCIJA IR JOS NAUDOJIMAS. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI


43. Medžioklės produkcija priklauso medžioklės plotų naudotojams. Medžioklės plotų naudotojams taip pat priklauso medžioklės plotų vieneto teritorijoje rasti sužeisti, nugaišę, dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvę bei į teritorijas, kuriose medžioti draudžiama (išskyrus rezervatus), iš greta esančių medžioklės plotų vienetų atklydę ir čia rasti sužeisti ar nugaišę, žuvę medžiojamieji gyvūnai ir jų dalys. Neteisėtai sumedžioti ar įgyti, pasisavinti gyvūnai ar jų dalys medžioklės plotų naudotojams neperduodami ir realizuojami arba sunaikinami Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 (Žin., 2004, Nr. 86-3119), nustatyta tvarka.

44. NETEKO GALIOS: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

45. Medžioklės trofėjais laikomos šios Lietuvoje medžiojamųjų gyvūnų dalys: stumbrų, briedžių, tauriųjų ir dėmėtųjų elnių, danielių, muflonų, stirninų ragai su kaukole ar jos dalimi, vilkų, lūšių, barsukų, lapių, mangutų kaukolės, šernų iltys, vilkų ir lūšių kailiai. Įvairios kritusių medžiojamųjų gyvūnų dalys, nežinomos kilmės (kai nežinomas medžiotojas arba sumedžiojimo data ar vieta), gaminiai iš medžiojamųjų gyvūnų dalių, taip pat numesti ragai nėra medžioklės trofėjai.

46. Medžiotojas, sumedžiojęs elninius žvėris, jų ragus, pasibaigus medžioklės sezonui, pristato į medžioklės trofėjų apžiūrą. Medžioklės trofėjų, pristatomų medžioklės trofėjų apžiūrai, paruošimo, jų pristatymo ir vertinimo reikalavimus nustato Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 (Žin., 2002, Nr. 32-1221).

47. Medžioklės plotų naudotojas privalo savo medžioklės plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę. Sumedžiotų gyvūnų skrodimo ir dorojimo atliekos, plėšriųjų gyvūnų kūnai turi būti sumesti į apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę. Medžioklė leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai yra gavę rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės apžiūros aktą, liudijantį aikštelės tinkamumą naudoti.

Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę raštu susitarę kartu gali naudoti ir keli medžioklės plotų naudotojai. Sudarius tokį susitarimą, reikalavimas įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę medžioklės plotų vienete netaikomas ir medžioti tokiame medžioklės plotų vienete yra leidžiama.

48. Atlikus Medžioklės taisyklių 24.14 punkte numatytą šernienos veterinarinę ekspertizę, medžioklės vadovas informuoja medžioklėje dalyvavusius medžiotojus apie šernienos tinkamumą maistui.

49. NETEKO GALIOS: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

50. Medžiotojas, sumedžiojęs žieduotą ar kitaip pažymėtą paukštį arba žvėrį, privalo apie tai pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrai, o ši reikiamą informaciją teikia Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus Žiedavimo centrui.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2014.04.14 d.)

2014-Bal-24 12:23

TESINYS

51. KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16) (TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nugabenti jį į atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrą, kuri, esant reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“ patvirtintą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo registracijos anketą. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.8 punkte nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus, administracinėn atsakomybėn netraukiamas.

52. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi, naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimus.

VIII. MEDŽIOKLĖ ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE


53. KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Medžiojant medžioklės plotų vienetuose, sudarytuose žuvininkystės tvenkinių teritorijose pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 8 dalies reikalavimus (toliau šiame skyriuje – Žuvininkystės tvenkiniai), papildomai taikomi 54–55 punktų reikalavimai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į vietos sąlygas, greta esančias paukščių apsaugai svarbias teritorijas ir kitus veiksnius, medžioklė Žuvininkystės tvenkiniuose gali būti draudžiama arba ribojama nustatant trumpesnius leidžiamus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės terminus, papildomai uždraudžiant tam tikrus medžioklės būdus, tam tikrų įrankių ar priemonių naudojimą ar nustatant kitus reikalavimus

54. KEISTA: 1. 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379) 2. 2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07) (TAR, 2014, Nr. 2014-01148)

Žuvininkystės tvenkiniuose leidžiama medžioti šernus ir smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus:

54.1. šernus, bebrus ir ondatras – visus metus;

54.2. kitus smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus – Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytais terminais.

55. KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Didieji kormoranai Žuvininkystės tvenkinių teritorijoje medžiojami vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 (Žin., 2010, Nr. 87-4617), nustatyta tvarka.

56. KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Medžioklė valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose gali būti vykdoma tik vadovaujantis šiais reikalavimais:

56.1. draudžiama medžioti elninius žvėris, vilkus, barsukus ir paukščius, išskyrus pilkąsias varnas ir kovus;

56.2. draudžiama medžioti varant;

56.3. NETEKO GALIOS: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10) (Žin., 2010, Nr. 144-7379)

56.4. leidžiama sekti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus tik iki valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama surasti sužeistą į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją įbėgusį šerną, apie tai prieš patenkant į valstybinio gamtinio rezervato teritoriją telefonu pranešus atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai, ir sulaukti šios saugomos teritorijos direkcijos atstovo, jeigu jis nusprendžia prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką;

KEISTA:2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07) (TAR, 2014, Nr. 2014-01148)

56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti, išskyrus pašarinius laukelius, įrengiamus šernų medžiojimui. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama įrengti šėryklas šernams ir kitaip juos jaukinti ir vilioti, siekiant juos sumedžioti;

KEISTA: 2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07) (TAR, 2014, Nr. 2014-01148)

56.6. medžioklės plotų naudotojas, atvykęs medžioti į valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zoną, prieš pradėdamas medžioklę, privalo telefonu informuoti apie tai valstybinio gamtinio rezervato direkciją;

KEISTA: 2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07) (TAR, 2014, Nr. 2014-01148)

56.7. Saugomų teritorijų tvarkymo planais gali būti nustatomi kiti medžioklės apribojimai, galiojantys valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose.

57.KEISTA: 2014 02 05 įsakymu Nr. D1-110 (nuo 2014 02 07) (TAR, 2014, Nr. 2014-01148)

300 m zonoje apie valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esančius gamtinius rezervatus, taip pat valstybinius rezervatus, kai nenustatytos valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonos, privaloma laikytis apribojimų, nustatytų Medžioklės taisyklių 56.4–56.5 papunkčiuose.


IX. SU MEDŽIOKLE SUSIJUSI DRAUDŽIAMA VEIKLA58.KEISTA:2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Draudžiama:

58.1. asmeniui, neturinčiam teisės medžioti:

58.1.1. medžioti arba medžioklės plotuose naudoti medžioklės įrankius (šaunamaisius [Infolex − šaunamuosius] ginklus, spąstus) ar medžioklės priemones (kilnojamus bokštelius, naktinio matymo taikiklius, specialią virvę su vėliavėlėmis);

58.1.2. doroti arba gabenti neteisėtai sumedžiotą gyvūną;

58.2. asmeniui, turinčiam teisę medžioti:

58.2.1. būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu nesant įrašo apie medžiotoją tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape arba medžioti teritorijose, kuriose jis medžioti neturi teisės;

58.2.2. sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės, išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir nustatyta tvarka įformintus atvejus;

58.2.3. gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį žvėrį;

58.3. medžioti neblaiviems (0,4 promilės ir daugiau);

58.4. medžioti apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

58.5. medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais:

58.5.1. automatiniais šaunamaisiais ginklais;

58.5.2. naudojant medžioklėje elektrinius aparatus, skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

58.5.3. naudojant sprogmenimis, nuodus, užnuodytą ar anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudojant gyvus gyvūnus;

58.5.4. dūmais, dujomis ar ugnimi varant gyvūnus iš jų slėptuvių;

58.5.5. iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai keliuose transporto priemonės susiduria su medžiojamaisiais gyvūnais);

58.5.6. iš oro transporto priemonių;

58.5.7. iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu;

58.5.8. šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais dirbtiniais šviesos šaltiniais;

58.5.9. naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės plotuose;

KEISTA: 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25)(TAR, 2014, Nr. 2014-14795)

58.5.10. statant kilpas gyvūnams gaudyti;

58.5.11. medžioti varant medžioklės plotų vienetuose, esančiuose savivaldybėse, kuriose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo“ uždrausta medžioti varant;

KEISTA: 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25)(TAR, 2014, Nr. 2014-14795)

58.6. laikyti, gaminti, pirkti ar parduoti kilpas, skirtas medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti);

58.7. medžioti neturint žymos medžiotojo biliete apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 5 metus nuo teisės medžioti suteikimo), žymos apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą, įrašytos ne daugiau kaip prieš vienerius metus (ši žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo datos);

58.8. medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas;

58.9. medžioti medžiokliniu ginklu, neturint su savimi galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimo (jei asmeniui jis yra išduotas);

58.10. perduoti fiziniam asmeniui priklausantį šaunamąjį ginklą kitam asmeniui (išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus) arba medžioklės plotuose – kitus medžioklės įrankius asmeniui, neturinčiam teisės medžioti

58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius);

58.12. viliojimui naudoti elektrinius, elektroninius ar magnetinius garso atkūrimo prietaisus;

58.13. gyvūnams gaudyti naudoti klijus, kablius ir kitus įrankius, priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklėse neįvardinti kaip leistini;

58.14. medžiojamuosius gyvūnus akinant veidrodžiais ar kitomis priemonėmis;

58.15. medžioti apšviečiant medžioklės plotus dirbtiniais šviesos šaltiniais (išskyrus atvejį, kai medžiojami šernai tykojant);

58.16. ardyti medžiojamųjų gyvūnų urvus, namelius ir užtvankas, išskyrus atvejus, kai medžiojama su šunimis. Po medžioklės privaloma sutvarkyti iškastus urvus ir bebrų namelius (šio punkto reikalavimai netaikomi kai likviduojamos neperspektyvios bebravietės);

58.17. rinkti paukščių kiaušinius arba ardyti jų lizdus;

58.18. medžioti gyvūnus, kurie gelbstisi nuo potvynio, gaisro ir kitų stichinių nelaimių, taip pat dar neskraidančius paukščių jauniklius;

58.19. medžioti kanopinius žvėris graižtvinių ginklų neekspansyviomis kulkomis;

58.20. medžioti briedžius ir elnius visų dydžių šratais bei grankulkėmis;

58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui;

58.22. medžioti kanopinius žvėris šoviniais, neturinčiais būtinos šaudmens energijos:

58.22.1. stirnas – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 1 000 džaulių;

58.22.2. danielius, antramečius šernus ir jauniklius – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 2 000 džaulių;

58.22.3. briedžius, tauriuosius elnius ir suaugusius šernus – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 2 500 džaulių;

58.23. medžioti ragus numetusius elninių žvėrių patinus;

58.24. medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus, išskyrus briedžių ir tauriųjų elnių antramečius patinus, varant, grandine, katilu;

58.25. medžioti žvėris ir paukščius naudojant neatrankinius būdus, dėl kurių atitinkamų rūšių populiacijos gali išnykti vietiniu mastu arba būti labai trikdomos;

58.26. gaudyti medžiojamuosius gyvūnus gaudyklėmis, negalinčiomis užtikrinti, kad gyvūnas bus pagautas nesužeistas arba spąstais, kurie neatitinka selektyvaus gaudymo principo arba negarantuoja staigios pagauto gyvūno žūties;

58.27. medžioti paukščius tinklais ir spąstais, medžioti paukščius be šunų, išskyrus varninius paukščius;

58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ar departamento rajono (miesto) agentūrai ir negavus atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar departamento rajono (miesto) agentūros leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą gamtai;

58.29. tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip pusantros valandos po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo) medžioti sėlinant, grandine, katilu, varant ir su šunimis, išskyrus atvejus, kai su šunimi ieškoma sužeisto gyvūno;

58.30. nesusitarus su žemės sklypų savininkais ar valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;

58.31. gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti laukiniams gyvūnams skirtus pašarus;

58.32. paimti suaugusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų jauniklius ir laikyti nelaisvėje kitais tikslais ir sąlygomis negu numatyta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme;“

58.33. šerti medžiojamuosius gyvūnus jiems neįprastu maistu, kurio jie negali rasti natūraliomis gamtinėmis sąlygomis, gyvūninės kilmės maistu ar kitais šalutiniais gyvūniniais produktais, maisto ir maisto produktų atliekomis;

58.34. medžiojamuosius gyvūnus, esančius gyvūnų šėrykloje ar mažesniu nei 100 metrų atstumu nuo gyvūnų šėryklos, medžioti tykojant ar sėlinant.

58.35. šerti šernus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

KEISTA: 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25)(TAR, 2014, Nr. 2014-14795)X. SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖS METU REIKALAVIMAI59. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467).

60. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine – pradėjus medžioti. Jeigu einant su užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar kanalą, perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais atvejais, kai kyla pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių.

61. Prieš užtaisant medžioklinį ginklą įsitikinama, kad jo vamzdžiai neužsikimšę.

62.KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

Medžioklinis ginklas nešiojamas arba vežiojamas be šovinio lizde ir su įjungtu saugikliu. Medžioklinis ginklas nešiojamas arba vežiojamas tik perlaužus (jei yra techninės galimybės).

63. Ne medžioklės metu medžioklinis ginklas turi būti įdėtas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio ginklo išimti, mušamasis mechanizmas nuleistas ir, jeigu yra techninių galimybių, šautuvas turi būti išnarstytas.

64. Medžioklinis ginklas prišaudomas šaudykloje ar kitoje tam skirtoje vietoje, įsitikinus, kad nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams. Jei ginklas prišaudomas medžioklės plotuose, būtina užpildyti šių medžioklės plotų naudotojo išduotą medžioklės lapą.

65. Šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.

66. Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina patikrinti ginklo vamzdį, ar nėra likusių kamščių.

67. Parkritus su medžiokliniu ginklu, būtina tuojau pat patikrinti, ar neužsikimšo ginklo vamzdžiai. Jeigu medžioklinis ginklas buvo užtaisytas, prieš tikrinant būtina išimti šovinius.

68. Jeigu paspaudus nuleistuką medžioklinis ginklas neiššauna, jį atidaryti leidžiama ne anksčiau kaip po 10 sekundžių.

69. Draudžiama per jėgą stumti šovinį į lizdą, įstrigusį šovinį būtina atsargiai išimti. Kai šovinio išimti nepavyksta, įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų.

70. Medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš bokštelio turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys. Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas. Prieš išlipant iš bokštelio, būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių ir užmegzti kontaktą su medžiotojais, esančiais gretimuose bokšteliuose.

71. Kai medžiojama varant ir kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau negu vienas medžiotojas:

71.1. kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo jam nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos;

71.2. draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol nepasibaigė varymas. Varymo pabaigos ženklus prieš medžioklę arba prieš kiekvieną varymą privalo nustatyti ir visiems medžioklės dalyviams paskelbti medžioklės vadovas;

71.3. leidžiama šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki varymo pradžios. Šaunama tik įsitikinus, kad visi greta esantys medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai – gerai matomi ir yra saugūs. Draudžiama į medžiojamuosius gyvūnus šaudyti pasibaigus varymui, išskyrus atvejį, kai pribaigiamas rastas sužeistas gyvūnas;

71.4. laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti – tik stovint, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne žemiau nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis;

71.5. kai medžiojama grandine, medžiotojai privalo gerai matyti greta esančius medžiotojus ir išlaikyti grandinę kuo tiesesnę, o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu grandinės atžvilgiu;

71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 2 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Medžiotojai, stovintys dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o stovintieji kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės taisyklių 3 priedas);

INFOLEX PASTABA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (TAR, 2014, Nr. 2014-04300) pakeitus 28 p. Taisyklės papildomos trimis naujais priedais, todėl ankstesnėje redakcijoje buvę priedai pernumeruojami ir 71.6 papunktyje minimas Medžioklės taisyklių 2 priedas tampa 5 priedu, o Medžioklės taisyklių 3 priedas – 6 priedu.

71.7. šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį leidžiama tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams. Kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar šratai įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų pavojaus varovams;

71.8. ieškoti sužeisto medžiojamojo gyvūno leidžiama tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, kad prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys;

71.9. draudžiama varantiems medžiojamuosius gyvūnus medžiotojams neštis užtaisytus ginklus ir šaudyti į žvėris ir paukščius;

71.10. prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų medžioklės vadovas privalo sustatyti medžiotojus kuo tiesesne linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti medžiotojai, o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina nurodyti galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas turi užtikrinti, kad jo šūvis nepavojingas kitiems;

71.11. varovai privalo griežtai vykdyti medžioklės vadovo ir varovų vadovo nurodymus;

71.12. artėjant prie vietos, kur yra tykojantis medžiotojas, arba įtariant, kad jis gali ten būti, privalu įvairiais įmanomais būdais signalizuoti apie savo artėjimą;

71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo ryšėti ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos kepures arba liemenes.

KEISTA: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

72. Draudžiama:

72.1. NETEKO GALIOS: 2010 12 07 įsakymu Nr. D1-971 (nuo 2010 12 10)(Žin., 2010, Nr. 144-7379)

72.2. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias kulkas ir didesnius kaip 9 milimetrų skersmens šratus, kai medžiojama varant arba sėlinant;

72.3. neįsitikinus, kad medžioklinis ginklas neužtaisytas perduoti jį kitam medžiotojui ar jį imti iš kito medžiotojo, sunarstyto medžioklinio ginklo vamzdžius atgręžti į žmogų ar gyvūną (laukiant medžiojamųjų gyvūnų, medžioklinio ginklo vamzdžiai turi būti nukreipti į viršų arba žemyn, o medžioklės bokštelyje – tik į viršų);

72.4. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne parako norma už nurodytąją instrukcijoje, maišyti įvairių rūšių paraką, kamščiams naudoti degiąsias medžiagas;

72.5. remtis medžiokliniu ginklu einant per kliūtis, dėti rankas ant medžioklinio ginklo vamzdžio angos, ieškant laimikio, medžioklinio ginklo vamzdžiu ar buože sklaidyti šakas, krūmokšnius ar žolę;

72.6. smogti medžioklinio ginklo buože ar vamzdžiais pribaigiant sužeistą žvėrį ar paukštį, traukti juos medžiokliniu ginklu iš vandens;

72.7. taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos ir visais kitais atvejais į žmones, gyvulius, nemedžiojamus gyvūnus, pastatus, transporto priemones;

72.8. šaudyti, kai dėl rūko, pūgos, gausaus sniego ar lietaus, prietemos, akinančios saulės ir kitų veiksnių taikinys yra neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingu šūvio atstumu;

72.9. šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys;

72.10. šaudyti iš graižtvinio medžioklinio ginklo virš horizonto linijos ir kitais atvejais, kai negalima nustatyti, kur lėks kulka;

72.11. šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja;

72.12. šauti išsyk iš kelių vamzdžių;

72.13. grandine medžioti miške ir krūmuose, taip pat kai neįmanoma išlaikyti tiesios grandinės ir užtikrinti šūvio saugumo;

72.14. medžiojant katilu, šaudyti į katilo vidų, kai šūvis kelia grėsmę medžiotojų saugumui;

72.15. medžioti iš valties, kurioje nėra gelbėjimosi priemonių;

72.16. šaudyti iš valties joje stovint ar irkluotojo kryptimi;

72.17. šaudyti iš irklinės valties dviem medžiotojams, išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties du inkarus, iš jos medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai;

72.18. šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, antis (tik medžiojant 11.2 punkte nurodytu būdu) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;

72.19. šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;

72.20. lipti į valtį ar iš jos su užtaisytu medžiokliniu ginklu.XI. MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ73. Medžioklės taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir policijos pareigūnai.

74.KEISTA: 2014 04 09 įsakymu Nr. D1-340 (nuo 2014 04 16)(TAR, 2014, Nr. 2014-04300)

Šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai:

74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1–58.5 ir 58.35 papunkčiuose nurodyti draudimai;

KEISTA: 2014 10 24 įsakymu Nr. D1-857 (nuo 2014 10 25)(TAR, 2014, Nr. 2014-14795)

74.2. vengiama pasitikrinti blaivumą.

75. Medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti. Asmuo, atsisakęs ar vengiantis pasitikrinti blaivumą ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų būseną, laikomas neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichotropinių medžiagų.

76. Asmenys, pažeidę Medžioklės taisykles, traukiami administracinėn, civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

______________aktas-nr-1.doc
Šitą formą galite pataisyti - atsidarykite, įrašykite savo klubo ar būrelio rekvizitus ir atsispausdinkite.
(26 KiB) Atsisiųsta 246 kartus(ų)
aktas-nr-2.doc
Šitą formą galite pataisyti - atsidarykite, įrašykite savo klubo ar būrelio rekvizitus ir atsispausdinkite.
(27 KiB) Atsisiųsta 219 kartus(ų)
aktas-nr-3.doc
Šitą formą galite pataisyti - atsidarykite, įrašykite savo klubo ar būrelio rekvizitus ir atsispausdinkite.
(26.5 KiB) Atsisiųsta 210 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2014.04.14 d.)

2014-Geg-13 10:37

LMŽD išleido MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLES

2014-05-09

taisyklės.jpg
taisyklės.jpg (7.55 KiB) Viewed 18245 times


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija išleido atnaujintas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles A6 knygelės formatu. Knygelės kaina 3,27 Lt su PVM.

Visus, norinčius įsigyti, prašome kreiptis telefonu (8-5) 26 26 375 arba el. paštu lietuvosmzd@yahoo.com.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2014.04.14 d.)

2014-Spa-28 15:24

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOSAPLINKOSMIN1STRO 2000 M. BlRŽELIO 27 D.

ĮSAKYMO NR. 258„DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2014 m. spalio 24 d. Nr. D1-857

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo":

1. Pakačiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1. varant - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės arba esančių tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose medžiojamų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su medžioklinias šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas. Šiam būdui priskiriamas ir tylusis varymas, kai medžiojamuosius gyvūnus nekeldami triukšmo varo keli varovai, gerai pažįstantys miško, kuriame medžiojama, teritoriją. Tyliojo varymo metu šunys nenaudojami. Medžioklės plotų vienetuose, išskyrus tuos, kurie nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo" 1.1 papunktyje, leidžiama toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tuose pačiuose miško kvartaluose) medžiojamuosius gyvūnus medžioti varant ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį;".

2. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.2. tykojant - kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus ledžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis priemonėmis. Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip;".

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje (šią grafą pildyti neprivaloma). Pildydamas medžioklės lapą medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką. Pabaigus medžioklę arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Jei buvo medžiojama varant, pasibaigus medžioklei kitoje medžioklės lapo pusėje nurodoma detali informacija (medžioklės data, miško pavadinimas, miško kvartalai ar kita papildoma informacija) apie tai, kurioje medžioklės plotų vieneto dalyje buvo medžiojama. Išnaudojus medžioklės Iapą medžioklės vadovas pasirašo medžioklės Iapo apačioje.

4. Pakeičiu 58.5.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„58.5.9. naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius takiklius ir jų priedus prie optinių tai kiklių arba turėti juos medžioklės plotuose;".

5. Papildau šiuo 58.5.11 papunkčiu:

„58.5.11. medžioti varant medžioklės plotų vienetuose, esančiuose savivaldybėse, kuriose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimu N r. B1-875 „Dėl medžioklių organizavimo" uždrausta medžioti varant;".

6. Papildau šiuo 58.35 papunkčiu:

„58.35. šerti šernus visoj e Lietuvos Respublikos teritorijoje;".

7. Pakeičiu 74.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5 ir 58.35 papunkčiuose nurodyti draudimai;".


Aplinkos ministras Kęstuti s Trečiokas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2014.10.24 d.)

2014-Lap-01 10:08

Atnaujintos MT su visais naujausiais pakeitimais :idd30: Dabar visi pakeitimai sudėti įtekstą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2014.10.24 d.)

2014-Lap-14 16:09

SWScan03158.JPG
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2015-Bal-14 13:02

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. balandžio 13 d. Nr. D1-293
Vilnius


1. P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. gyvūnų šėryklos − stacionarūs įrenginiai (ėdžios, pašiūrės su stogais, loviai, automatiniai ir kiti šėrimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip 100 kilogramų pašarų), šėrimo aikštelės ar šėrimo vietos, kuriose išpilta daugiau kaip 100 kilogramų pašarų. Gyvūnų šėryklose medžiojamieji gyvūnai šeriami siekiant padėti jiems išgyventi jų natūraliai mitybai nepalankiu laikotarpiu ar atitraukti juos nuo žemės ūkio pasėlių ir taip sumažinti daromą žalą;“.
1.2. Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.9. viliojimo vieta − medžioti tykojant ar sėlinant skirta vieta, kurioje išpilta ne daugiau kaip 100 kilogramų natūralios kilmės masalo arba medžiojamieji gyvūnai viliojami iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais ar krykštėmis. Jei vienoje vietoje arba mažesniu nei 100 metrų atstumu keliose vietose medžiojamųjų gyvūnų viliojimui išpilta daugiau kaip 100 kilogramų masalo, tokia vieta (vietos) laikoma gyvūnų šėrykla;
1.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Medžiojamieji gyvūnai skirstomi į stambiąją ir smulkiąją medžiojamąją fauną. Prie stambiosios medžiojamosios faunos priskiriami šie gyvūnai: rudoji meška, stumbras, briedis, taurusis elnias, dėmėtasis elnias, danielius, muflonas, stirna, šernas, vilkas, lūšis, kurtinys. Prie smulkiosios medžiojamosios faunos priskiriami šie gyvūnai: lapė, mangutas, paprastasis šakalas, paprastasis meškėnas, ūdra, miškinė kiaunė, akmeninė kiaunė, europinė audinė, kanadinė audinė, juodasis šeškas, barsukas, šermuonėlis, žebenkštis, pilkasis kiškis, baltasis kiškis, bebras, nutrija, ondatra, laukinės žąsys, laukinės antys, laukys, tetervinas, virbė (jerubė), kurapka, fazanas, putpelė, laukiniai karveliai, slanka, perkūno oželis, didysis kormoranas, pilkasis garnys, varniniai paukščiai.“.
1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą privalo Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai patvirtinančią pažymą AM regiono aplinkos apsaugos departamentui, laikinai paėmusiam medžiotojo bilietą. Jei asmuo minėtus teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.“.
1.5. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.2. tykojant − kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis priemonėmis. Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip. Ši nuostata netaikoma, kai medžioklės bokšteliai smulkiajai medžiojamajai faunai medžioti statomi medžioklės plotų vienetuose, suformuotose žuvininkystės tvenkinių teritorijoje;“.
1.6. Pakeičiu 15.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.2. tauriuosius elnius:
patinus − nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius − nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;“
1.7. Pakeičiu 15.2.19 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.19. lapes, mangutus, paprastuosius šakalus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras − visus metus;“.
1.8. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;“.
1.9. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje, tuo patvirtindami, kad dalyvauja medžioklėje. Pildydamas medžioklės lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios ir pabaigos laiką. Prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Išnaudojus medžioklės lapą, medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.“.
1.10. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik tame medžioklės plotų vienete, kuriam buvo išduota.
Gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos – holograminio lipduko – pusės, ties pažymėta rodykle ir užrašu „Insert“, perkišamas per metalinį užraktą tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio ilgio būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba plombos dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei pusė ilgio, licencija laikoma negaliojančia.
Atvykus į gyvūno dorojimo vietą, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą, į medžioklės lapą įrašomi panaudotų licencijų numeriai. Pradėjus doroti sumedžiotą gyvūną, specialios paskirties plomba išimama iš sumedžioto gyvūno ausies, nupjaunant plombos dirželį. Plombos informacinė plokštelė su ant jos priklijuota licencija nupjaunama ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka. Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų ragus įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).
Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape arba sumedžioti gyvūnai nepažymėti specialios paskirties plombomis, ant kurių informacinių plokštelių priklijuotos licencijos, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, kurie numatyti Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.“.
1.11. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas limituojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.
Licencija briedžio patinui sumedžioti arba Licencija tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudota sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Licenciją briedžio patinui sumedžioti arba Licenciją tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.
Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.
Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrą, ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
30-06
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2062
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 20:49
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2014.10.24 d.)

2015-Bal-14 19:23

:evil: Uzkniso jau jie su savo tais pakeitimais :bad: .Kai tik naujas ministras tai ir prasideda "darbo" demonstracija.Tai nereik parasu ant lapo tai dabar vel reik,vienas panaikina stirnu licenzijas-kitas vel iveda ir t.t Atsiknistu galu gale :twisted: .Ko jie prie zveju nelenda su savo debilizmais.Jau greit nenoredami pazeidimu prisidarysim nes neina atsimint kada ir koks debilas kokia naujove ivede :bad: .
Geras veterinorius visad gali padeti blogam sokejui
Neaiskinkit ka turiu daryti,ir as nesakysiu kur turite eiti

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2015-Geg-19 11:22

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

2000 m. birželio 27 d. Nr. 258
Vilnius

DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų (Žin.,
2000, Nr. 32-905) 2 punktu ir Aplinkos ministerijos nuostatų
(Žin., 1998, Nr. 84-2353) 11.5 punktu:
1. T v i r t i n u Medžioklės Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisykles (pridedama).
2. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 511
(nuo 2002 m. spalio 10 d.)
(Žin., 2002, Nr. 97-4308)
3. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 511
(nuo 2002 m. spalio 10 d.)
(Žin., 2002, Nr. 97-4308)
4. Laikau netekusiais galios:
4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1996 m.
spalio 4 d. įsakymą Nr. 142 "Dėl aptvarų medžiojamajai faunai
laikyti steigimo ir naudojimo laikinosios tvarkos patvirtinimo"
(Žin., 1996, Nr. 133-2595);
4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio
28 d. įsakymą Nr. 114* "Dėl lapių medžioklės sezono nustatymo ir
medžiojamosios faunos sąrašo pakeitimo" (Žin., 1999, Nr.
38-1177).
5. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje
vadovautis reikšminiais žodžiais: "gyvūnija", "valdymo sistema".
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. D1-30
(nuo 2006 m. sausio 27 d.)
(Žin., 2006, Nr. 10-392) redakcija
Pavedu Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų departamentui,
atsižvelgus į apskričių viršininkų administracijų pateiktas
paraiškas dėl Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto blankų
poreikio, organizuoti Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto
blankų pagaminimą.

APLINKOS MINISTRAS DANIUS LYGIS
______________
-----------
*Ištaisyta TIC

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2000 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. 258

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-768
(nuo 2010 m. rugsėjo 19 d.)
(Žin., 2010, Nr. 110-5652) redakcija

MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės
(toliau - Medžioklės taisyklės) nustato medžiojamųjų gyvūnų rūšių
sąrašą ir šių gyvūnų medžioklės terminus, medžioklės būdus ir jų
taikymo terminus, draudžiamus ir leidžiamus naudoti įrankius,
medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimas yra ribojamas, sąrašą,
kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo atskiruose medžioklės
plotų vienetuose ir Lietuvos Respublikoje tvarką, saugaus elgesio
medžioklėje ir kitus medžiojimo reikalavimus.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
gyvūnų šėryklos - stacionarūs įrenginiai (ėdžios, pašiūrės su
stogais, loviai, automatiniai ir kiti šėrimo įrenginiai, kuriuose
yra daugiau kaip 100 kilogramų pašarų), šėrimo aikštelės ar
šėrimo vietos, kuriose išpilta daugiau kaip 100 kilogramų pašarų.
Gyvūnų šėryklose medžiojamieji gyvūnai šeriami siekiant padėti
jiems išgyventi jų natūraliai mitybai nepalankiu laikotarpiu ar
atitraukti juos nuo žemės ūkio pasėlių ir taip sumažinti daromą
žalą;
2.2. licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti - dokumentas,
suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną
tam tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant specialios
paskirties plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą licencijuojamą
gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba ir
licencija yra neatskiriamos;
2.3. medžiojamųjų gyvūnų jaunikliai - medžioklės sezono (nuo
vienų metų balandžio l d. iki kitų metų kovo 31 d.) metu gimę
(atvesti, išsiritę) medžiojamieji gyvūnai iki kito medžioklės
sezono pradžios. Vėliau jie laikomi suaugusiais ir antrąjį
medžioklės sezoną vadinami antramečiais, sulaukę trečiojo
medžioklės sezono - trečiamečiais ir t.t.;
2.4. medžioklės lapas - dokumentas, kuriuo medžioklės plotų
naudotojas leidžia jame nurodytam medžiotojui medžioti arba
medžioklės vadovui organizuoti medžioklę nurodytuose medžioklės
plotuose nurodytu laikotarpiu. Medžioklės lapo pavyzdinė forma
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio
30 d. įsakymu Nr. D1-81;
2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-364
(nuo 2014 m. balandžio 23 d.)
(TAR, 2014-04-22, 2014-04615)
redakcija
medžioklės produkcija - sumedžioti (nušauti, sugauti gyvi ar
negyvi) medžiojamieji gyvūnai, kuriems yra nustatytas leistinas
jų medžioklės terminas, ar šių gyvūnų dalys;
2.6. neatrankinis medžioklės būdas - medžioklės būdas, kuriuo
medžiojant gali būti daromas neigiamas poveikis rūšiai (arba
giminingų rūšių grupei) arba rūšies vienos lyties ar amžiaus
grupės individams;
2.7. neperspektyvi bebravietė - vieta, kurioje dėl bebrų
veiklos konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei žalai
automobilių keliams, geležinkeliams, vandens saugyklų pylimams,
pastatams ar melioracijos statiniams, dėl pastatytos užtvankos
semiami žemės ūkio pasėliai ar kitos naudmenos ar miškas arba
užtvanka yra ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingoje upėje
ar jos ruože, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 "Dėl ekologiniu ir
kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo
patvirtinimo";
2.8. teisė medžioti - asmens įgyta teisė, teisės aktų
nustatyta tvarka išlaikius Medžioklės egzaminą ir gavus Lietuvos
Respublikos medžiotojo bilietą. Šios teisės turėjimas nesiejamas
su prievolėmis nustatyta tvarka teikti duomenis Lietuvos
Respublikos medžiotojų sąvadui ir atlikti saugaus elgesio
medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą.
2.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
viliojimo vieta - medžioti tykojant ar sėlinant skirta vieta,
kurioje išpilta ne daugiau kaip 100 kilogramų natūralios kilmės
masalo arba medžiojamieji gyvūnai viliojami iškamšomis,
muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais
jaukais ar krykštėmis. Jei vienoje vietoje arba mažesniu nei 100
metrų atstumu keliose vietose medžiojamųjų gyvūnų viliojimui
išpilta daugiau kaip 100 kilogramų masalo, tokia vieta (vietos)
laikoma gyvūnų šėrykla;
2.10. kitos Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos
suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos
medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų
kontrolės įstatymas ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
Medžiojamieji gyvūnai skirstomi į stambiąją ir smulkiąją
medžiojamąją fauną. Prie stambiosios medžiojamosios faunos
priskiriami šie gyvūnai: rudoji meška, stumbras, briedis,
taurusis elnias, dėmėtasis elnias, danielius, muflonas, stirna,
šernas, vilkas, lūšis, kurtinys. Prie smulkiosios medžiojamosios
faunos priskiriami šie gyvūnai: lapė, mangutas, paprastasis
šakalas, paprastasis meškėnas, ūdra, miškinė kiaunė, akmeninė
kiaunė, europinė audinė, kanadinė audinė, juodasis šeškas,
barsukas, šermuonėlis, žebenkštis, pilkasis kiškis, baltasis
kiškis, bebras, nutrija, ondatra, laukinės žąsys, laukinės antys,
laukys, tetervinas, virbė (jerubė), kurapka, fazanas, putpelė,
laukiniai karveliai, slanka, perkūno oželis, didysis kormoranas,
pilkasis garnys, varniniai paukščiai.
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. D1-101
(nuo 2014 m. vasario 4 d.)
(TAR, 2014-02-03, 2014-00856) redakcija
Medžiojamieji gyvūnai medžiojami Medžioklės taisyklių
nustatyta tvarka, atsižvelgiant į populiacijų gausumą, geografinį
paplitimą ir veisimosi greitį, siekiant nepakenkti pastangoms
apsaugoti jas jų areale.
Medžioti leidžiama tik tuos medžiojamuosius gyvūnus, kuriems
Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės
terminas. Žvėris ir paukščius, kurie nepriskirti
medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus, kuriems
nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, be atskiro
Aplinkos apsaugos agentūros leidimo medžioti, tyčia žudyti ir
gaudyti kitais būdais draudžiama visus metus. Šis reikalavimas
netaikomas naikinant pelinius graužikus, kurie neįtraukti į
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių
sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003
m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų
gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo", ir kurmius.
Benamiai šunys ir katės nėra laikomi medžiojamaisiais gyvūnais,
tačiau medžioklės plotų naudotojai turi teisę gaudyti ir
numarinti medžioklės plotuose sutiktus benamius šunis ir kates
laikydamiesi Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir
naudojimo įstatymo reikalavimų. Sunaikinti benamius šunis ir
kates jų nesugavus leidžiama tik tuo atveju, jeigu benamis šuo ar
katė kelia grėsmę žmonių sveikatai ar turtui, taip pat jeigu
atitinkamoje vietovėje tam tikru laiku Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba užfiksavo šių gyvūnų platinamų užkrečiamųjų
ligų atvejus ir medžioklės plotų naudotojams išdavė tai
liudijančią pažymą arba vietovė savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu paskelbta pasiutligės grėsmės zona.
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai įstatymų
nustatyta tvarka paskelbus gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootijų
zonas ir/ar padidintos grėsmės zonas, šiose teritorijose gali
būti nustatytos papildomos gyvūnų gausos reguliavimo priemonės,
būdai ir terminai siekiant užkirsti kelią šių ligų plitimui.

II. TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMAS IR MEDŽIOTOJO BILIETO IŠDAVIMAS

5. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija
(toliau šiame skyriuje - Komisija) medžioklės egzaminą
organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informacija
apie rengiamą medžioklės egzaminą, saugaus elgesio medžioklėje
žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, organizuojamą
pagal Medžioklės taisyklių 8 punkto reikalavimus, Komisija
paskelbia vietos spaudoje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką,
vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų
pateikimo terminą.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę medžioti ir kuriam pagal
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-
2634) 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus tokia teisė gali būti
suteikta, privalo Komisijai iki nustatyto termino pateikti šiuos
dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų
tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):
6.1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta
gimimo data arba asmens kodas;
6.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
pažymėjimus apie baigtus medžiotojų mokymo kursus ir atliktą
stažuotę pagal Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr.
145-6459), arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą,
liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų
studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų
metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą
egzaminą;
6.3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;
6.4. pažymas, numatytas pagal Lietuvos Respublikos medžioklės
įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1-5 punktų reikalavimus;
6.5. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas
dokumentams įforminti.
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir
išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą
Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų.
Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas atitinkamo
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens
parašu. Už išduodamą medžiotojo bilietą jį gaunantis asmuo turi
sumokėti medžiotojo bilieto pagaminimo išlaidas. Komisijos
pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo
bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas
medžiotojo bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre
pasirašo medžiotojo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs
asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba
sugadinus medžiotojo bilietą arba nelikus vietos įrašams apie
duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui, išduodamas kitas medžiotojo
bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos
senajame medžioklės biliete buvusios žymos apie medžiotojo
turimas kvalifikacijas (jei informacija apie jas yra Medžiotojų
sąvade), nurodoma data, iki kurios galioja žyma apie saugaus
elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių
patikrinimą, ir patvirtinamos atitinkamo Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamento herbiniu antspaudu.
Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina Aplinkos ministerija.
Medžiotojo bilieto blankų gamybą pagal Aplinkos ministerijos
regionų aplinkos apsaugos departamentų pateiktas paraiškas
organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra.
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-565
(nuo 2011 m. liepos 22 d.)
(Žin., 2011, Nr. 94-4456) redakcija
Kas penkeri metai medžiotojų organizacijų, vienijančių
medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos
organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau - Patikrinimas).
Medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų Patikrinimą
organizuoja Komisijos. Informaciją apie organizuojamą saugaus
elgesio medžioklėje žinių patikrinimą Komisija skelbia kartu su 5
punkte numatyta skelbti informacija.
Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas
testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka
Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo
ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus
tvirtina aplinkos ministras.
Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio
medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo
situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas
laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į
ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.
Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal
Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.
510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas.
Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje
žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole.
Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį
protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos
Respublikos medžiotojo bilieto paskutiniame puslapyje "Kitos
žymos" įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas "Saugaus elgesio
medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas
atliktas", vardas, pavardė, parašas, data.
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė
medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo
byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą
privalo Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai
patvirtinančią pažymą AM regiono aplinkos apsaugos departamentui,
laikinai paėmusiam medžiotojo bilietą. Jei asmuo minėtus teisės
pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių
ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti
dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir
pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų
nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir
narkotikų žalą sveikatai.

III. MEDŽIOKLĖS ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS, MEDŽIOKLĖS BŪDAI IR
TERMINAI

10. Medžiojant leidžiama naudoti šiuos įrankius ir priemones:
10.1. įrankius:
10.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-427
(nuo 2014 m. gegužės 20 d.)
(TAR, 2014-05-19, 2014-05492) redakcija
ilguosius graižtvinius ir lygiavamzdžius ginklus su optiniais
taikikliais ar be jų, B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius
ginklus (tik tuo atveju, kai, siekiant nutraukti kančias,
pribaigiamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas);
10.1.2. tinklus, graibštus, gaudykles, užtikrinančias gyvo ir
nesužeisto gyvūno pagavimą;
10.1.3. selektyviuosius spąstus, užtikrinančius staigią
pagauto gyvūno žūtį;
10.2. priemones:
10.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
iškamšas, profilius, muliažus, krykštes, natūralios kilmės
masalą, feromoninius ir cheminius jaukus, vilioklius, vilbynes;
10.2.2. peilius, vėliavėles;
10.2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-15, 2014-04463) redakcija
medžioklinius šunis, plėšriuosius paukščius, žirgus;
10.2.4. žiūronus, naktinio stebėjimo prietaisus, stacionarius
ar kilnojamuosius tykojimo bokštelius ir dirbtines priedangas,
slėptuves;
10.2.5. sausumos ir vandens transporto priemones;
10.2.6. medžioklinius prožektorius, kurių šviestuvas žibintas
pritaisytas prie šautuvo (leidžiama naudoti tik medžiojant šernus
tykojant).
11. Medžioti leidžiama šiais būdais:
11.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857
(nuo 2014 m. spalio 25 d.)
(TAR, 2014-10-24, 2014-14795)
redakcija
varant - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų,
stovinčių ant žemės arba esančių tam skirtuose bokšteliuose,
medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose
medžiojamųjų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su
medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys.
Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas. Šiam būdui
priskiriamas ir tylusis varymas, kai medžiojamuosius gyvūnus
nekeldami triukšmo varo keli varovai, gerai pažįstantys miško,
kuriame medžiojama, teritoriją. Tyliojo varymo metu šunys
nenaudojami. Medžioklės plotų vienetuose, išskyrus tuos, kurie
nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d. sprendimo Nr.
B1-875 "Dėl medžioklių organizavimo" 1.1 papunktyje, leidžiama
toje pačioje medžioklės ploto vieneto dalyje (tuose pačiuose
miško kvartaluose) medžiojamuosius gyvūnus medžioti varant ne
dažniau kaip 1 kartą per mėnesį;
11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
tykojant - kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame
medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje
priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima
vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip
100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir
vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus
leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte
nurodytomis priemonėmis. Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau
kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei
besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip. Ši
nuostata netaikoma, kai medžioklės bokšteliai smulkiajai
medžiojamajai faunai medžioti statomi medžioklės plotų
vienetuose, suformuotose žuvininkystės tvenkinių teritorijoje;
11.3. sėlinant - kai prie medžiojamojo gyvūno prisėlinama,
gyvūną pabaido ar sustabdo medžioklinis šuo, medžiojamasis
gyvūnas priviliojamas viliokliu ar vilbyne. Vandens paukščius,
bebrus, ondatras leidžiama medžioti iriantis irkline (nemotorine)
valtimi. Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu -
ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne
vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus;
11.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
su šunimis - kai su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų
urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar
namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir
pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį. Medžiojant šiuo būdu, būtina
užtikrinti, kad nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos gyvūnų
gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos;
11.5. grandine - kai medžiotojai, sustoję linija, eina atviru
lauku;
11.6. katilu - kai medžiotojai eina į centrą, apsupę tam
tikrą atvirą lauko plotą;
11.7. su plėšriaisiais paukščiais - kai smulkioji fauna
gaudoma, pasitelkus specialiai apmokytą plėšrųjį paukštį;
11.8. gaudant spąstais, gaudyklėmis - kai gyvūnai gaudyklėmis
gaudomi gyvi ir nesužeisti arba plėšrieji žvėrys (išskyrus
vilką), bebrai ir ondatros gaudomi spąstais, kurie garantuoja
staigią pagauto gyvūno žūtį ir pagal jų naudojimo sąlygas
garantuoja, kad nebus sugauti kiti gyvūnai, kuriems gaudyti
spąstai neskirti;
11.9. su vėliavėlėmis - kai medžiojamieji gyvūnai medžiojami
medžioklės plotų dalį apjuosiant specialia virve su vėliavėlėmis;
11.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
esant nepalankioms medžiojamiesiems gyvūnams gamtinėms
sąlygoms, Aplinkos ministerija gali nustatyti apribojimus
leidžiamiems medžioklės būdams.
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358
(nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki
2018 m. balandžio 30 d.)
(TAR, 2014-04-15, 2014-04463) redakcija
Medžioklinius šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram
medžioklės būdui parengti arba lauko bandymus, varžybas
medžioklės plotuose natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik
leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems renginiams
medžioklės plotuose organizuoti privaloma turėti visus medžioklei
būtinus dokumentus. Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys
vedžiojami tik su pavadėliais.
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-358
(nuo 2018 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2014-04-15, 2014-04463) redakcija
Medžioti leidžiama tik su šunimis, su kuriais nustatyta
tvarka atlikti medžioklinių šunų lauko bandymai. Medžioklinius
šunis ir plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės būdui
parengti arba lauko bandymus, varžybas medžioklės plotuose
natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik leidžiamu šiais
būdais medžioti terminu. Šiems renginiams medžioklės plotuose
organizuoti privaloma turėti visus medžioklei būtinus dokumentus.
Kitais atvejais medžioklės plotuose šunys vedžiojami tik su
pavadėliais.
13. Medžioti leidžiama tik su legaliai įsigytais arba
nelaisvėje išaugintais plėšriaisiais paukščiais. Leidimus
nelaisvėje veisiamų ar legaliai iš užsienio šalių įvežtų
plėšriųjų paukščių laikymui, vadovaudamiesi Laukinių gyvūnų
laikymo nelaisvėje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu
Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456; 2008, Nr. 6-227), išduoda
Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai.
Plėšriuosius paukščius paimti iš laisvės medžioklės tikslams
draudžiama.
14. Suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis Elninių
žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124
(Žin., 2002, Nr. 32-1221), gali medžioti tik medžiotojo
selekcininko kvalifikaciją, suteiktą vadovaujantis Medžiotojų
selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. D1-185 (Žin., 2008, Nr. 42-1576), nuostatomis,
turintis medžiotojas. Asmenims, turintiems užsienio šalyse
išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, reikalavimas
turėti medžiotojo selekcininko kvalifikaciją netaikomas, tačiau
prieš medžioklę medžioklės vadovas turi supažindinti šiuos
medžiotojus su Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų
reikalavimais.
15. Medžioklės terminai (datos nurodomos imtinai):
15.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus suaugusius elninių žvėrių
patinus (draudimas netaikomas medžiojant tauriųjų elnių ir
briedžių antramečius patinus)) medžioti varant leidžiama nuo
spalio 15 d. iki vasario 1 d., atsižvelgiant į Medžioklės
taisyklių 15.2 punkte nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų
rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus ir kanadines audines,
miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant
ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. Kitais
Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam
tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės
taisyklių 15.2 punkte nurodytais terminais;
15.2. medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:
15.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
briedžius:
patinus - nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. (tik
medžiotojams selekcininkams);
antramečius patinus - nuo rugsėjo 1d. iki vasario 1 d. (tik
medžiotojams selekcininkams);
pateles - nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
jauniklius - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;
15.2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
tauriuosius elnius:
patinus - nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1 d. (tik
medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
15.2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
danielius:
patinus - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams
selekcininkams);
pateles - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
jauniklius - nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;
15.2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
stirnas:
patinus - nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. (tik
medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
15.2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. D1-37
(nuo 2014 m. sausio 20 d.)
(TAR, 2014-01-15, 2014-00197) redakcija
šernus - visus metus;
15.2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
vilkus - nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus
nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas
nutraukiamas anksčiau);
15.2.7. miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus -
nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;
15.2.8. barsukus - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;
15.2.9. pilkuosius kiškius - nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1
d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne
daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame
kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete,
didesniame kaip 4000 ha. Apie konkrečias pilkųjų kiškių
medžioklių laukuose datas iš anksto informuojama atitinkama
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
rajono (miesto) agentūra);
15.2.10. bebrus - nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;
15.2.11. želmenines ir baltakaktes žąsis - nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 15 d.;
15.2.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves
krykles, klykuoles, kanadines bernikles - nuo rugpjūčio 15 d. iki
gruodžio 15 d.;
15.2.13. kuoduotąsias antis, laukius - nuo rugsėjo 15 d. iki
gruodžio 15 d.;
15.2.14. perkūno oželius, slankas - nuo rugsėjo 1 d. iki
gruodžio 1 d.;
15.2.15. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-182
(nuo 2013 m. kovo 9 d.)
(Žin., 2013, Nr. 25-1232)
15.2.16. fazanus - nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;
15.2.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
keršulius - nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;
15.2.18. kovus, pilkąsias varnas - nuo liepos 1 d. iki kovo 1
d.;
15.2.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
lapes, mangutus, paprastuosius šakalus, paprastuosius
meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras - visus metus;
15.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto
medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo
terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį
medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant
pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu
arba el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono
aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos
inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti
rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad šioji
nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti
žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo
pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti
veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės
produkcijos naudojimo.

IV. MEDŽIOKLĖS DOKUMENTAI

16. Medžioklės metu privaloma turėti šiuos dokumentus:
16.1. medžiotojo bilietą su žyma, įrašyta ne daugiau kaip
prieš vienerius metus, apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą
(ši žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo
datos);
16.2. galiojantį medžioklės lapą;
16.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo,
kuriuo medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), jeigu
medžiojama su šaunamuoju ginklu;
16.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jeigu
medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama;
16.5. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-358
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-15, 2014-04463)
17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų
naudotojai - fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą
leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų
vienete, arba Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai,
vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo
teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 "Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos
reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos
patvirtinimo", išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų
gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose
medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus
po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.
Medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų
gyvūnų, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, neturint
licencijų šiems gyvūnams sumedžioti.
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti medžioklės
plotų naudotojams išduodamos ir Medžiojamųjų gyvūnų išteklių
panaudojimo ataskaitos teikiamos vadovaujantis Licencijų
medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymu Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams
sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo".
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Medžioklės lapą išduodantis asmuo jame turi:
19.1. įrašyti medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, arba
medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardą,
pavardę;
19.2. nurodyti pavadinimą medžioklės plotų vieneto, kuriame
leidžiama medžioti;
19.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas
gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to
paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos
įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;
19.4. nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas, pasirašyti
medžioklės lape nurodytoje vietoje bei pažymėti medžioklės lapą
medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų
naudotojas yra juridinis asmuo).
20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės
taisyklių 19.1-19.4 punktuose nurodytų duomenų, toks medžioklės
lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai
medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi
teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape
rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju
juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis
medžioklės lapą, arba atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono
aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai
medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos
reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos
nuostatomis, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų
gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose
medžioti draudžiama.
21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape
turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo)
vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius.
Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje, tuo
patvirtindami, kad dalyvauja medžioklėje. Pildydamas medžioklės
lapą, medžioklės vadovas gali nurodyti tikslų medžioklės pradžios
ir pabaigos laiką. Prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą
arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo
medžiojama, medžioklės vadovas medžioklės lape nurodo, kiek ir
kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota. Išnaudojus medžioklės lapą,
medžioklės vadovas pasirašo medžioklės lapo apačioje.
22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik tame
medžioklės plotų vienete, kuriam buvo išduota.
Gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto
gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas
specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės
yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per
sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos - holograminio lipduko -
pusės, ties pažymėta rodykle ir užrašu "Insert", perkišamas per
metalinį užraktą tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio ilgio
būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba
plombos dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei pusė
ilgio, licencija laikoma negaliojančia.
Atvykus į gyvūno dorojimo vietą, prieš pradedant sumedžioto
gyvūno dorojimą, į medžioklės lapą įrašomi panaudotų licencijų
numeriai. Pradėjus doroti sumedžiotą gyvūną, specialios
paskirties plomba išimama iš sumedžioto gyvūno ausies, nupjaunant
plombos dirželį. Plombos informacinė plokštelė su ant jos
priklijuota licencija nupjaunama ir saugoma teisės aktų nustatyta
tvarka. Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų
ragus įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino
dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra;
tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius,
ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir
kairiojo ragų šakų skaičius).
Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus nustatyta tvarka
neįrašyti medžioklės lape arba sumedžioti gyvūnai nepažymėti
specialios paskirties plombomis, ant kurių informacinių
plokštelių priklijuotos licencijos, tokie gyvūnai laikomi
sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus,
kurie numatyti Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.
23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Už teisingą medžioklės lapo užpildymą pagal Medžioklės
taisyklių 21 ir 22 punktų reikalavimus atsako medžioklės vadovas
arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Už teisingą
sumedžiotų licencijuojamų gyvūnų pažymėjimą pagal Medžioklės
taisyklių 22 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba
individualiai medžiojantis medžiotojas ir gyvūną sumedžiojęs
medžiotojas. Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą
apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.

V. MEDŽIOKLĖS EIGA

24. Kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas
medžiotojas, medžioklei turi vadovauti medžioklės vadovas, kurį
paskiria medžioklės lapą išduodantis medžioklės plotų naudotojas
(juridinio asmens atveju - juridinio asmens vadovas arba jo
įgaliotas asmuo). Medžioklės vadovas privalo:
24.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
turėti jam išduotą galiojantį medžioklės lapą, reikiamas
licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti ir Medžioklės
taisyklių nustatyta tvarka užpildyti medžioklės lapą ir pažymėti
sumedžiotus licencijuojamus gyvūnus;
24.2. organizuoti medžioklę Medžioklės taisyklių nustatyta
tvarka;
24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje
dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis)
medžioklinį ginklą, pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;
24.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams
šunis, kurie bus naudojami medžioklėje;
24.5. priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems
medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus;
24.6. pranešti visiems medžioklėje dalyvaujantiems
medžiotojams, kiek ir kokių žvėrių ir paukščių bus medžiojama;
24.7. nurodyti medžiotojams jų individualios sėlinimo
teritorijos ribas, jeigu bus medžiojama sėlinant;
24.8. medžioklėje su varovais paskirti varovų vadovą,
supažindinti jį ir kitus medžioklės dalyvius su medžioklės
tvarka, būdu, žvėrių ir paukščių varymo kryptimi, nustatyti
rinkimosi vietą, laiką, užtikrinti, kad varovai vilkėtų ryškios
(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos liemenes;
24.9. sustabdyti medžioklę esant nepalankioms oro sąlygoms,
žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus
nelaimingam atsitikimui;
24.10. nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti
atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentą apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių
pažeidimus;
24.11. įvykus nelaimingam atsitikimui, pasirūpinti, kad
nukentėjusiajam būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, o jeigu
nelaimingas atsitikimas susijęs su medžioklinio ginklo
panaudojimu - pažymėti ir apsaugoti jo vietą, sudaryti schemą ir
aprašyti įvykį (schemą ir aprašymą turi patvirtinti įvykį matę
medžioklės dalyviai);
24.12. nedelsiant informuoti policijos komisariatą ir
atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento rajono agentūrą apie kiekvieną medžioklės metu
įvykusį nelaimingą atsitikimą, kurio metu medžiokliniu ginklu
sužeistas žmogus;
24.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
užtikrinti, kad sumedžiotų gyvūnų skrodimo ir apdorojimo
atliekos, plėšriųjų gyvūnų kūnai būtų sumetami tik į pirminio
žvėrių apdorojimo aikštelių žvėrienos atliekų duobes ir laikomasi
Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d.
įsakymu Nr. 485/550 (Žin., 2002, Nr. 106-4778);
24.14. užtikrinti, kad būtų atlikta šernienos veterinarinė
ekspertizė, ir nurodyti medžiotojams nenaudoti šios žvėrienos,
kol negautos ekspertizės išvados;
24.15. organizuoti medžioklės metu sužeistų gyvūnų paiešką.
Kai sužeisto gyvūno paieška tęsiama už ribų medžioklės plotų
vieneto, kuriame buvo sužeistas gyvūnas, apie tai būtina
nedelsiant, prieš išeinant už šio medžioklės plotų vieneto ribų,
įrašyti medžioklės lapo antroje pusėje ir pranešti gretimų
medžioklės plotų naudotojui telefonu arba atitinkamam Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padaliniui,
jeigu sužeisto gyvūno ieškoma teritorijoje, kurioje medžioklė
uždrausta.
25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės
medžiotojus, nevykdančius, teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų
laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojo
nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas
medžioklės lapo antrojoje pusėje ties medžiotojo pavarde ir
patvirtindamas įrašą savo parašu.
26. Medžioklės vadovas turi teisę įgalioti kitą asmenį
vadovauti prasidėjusiai medžioklei, pažymėdamas apie tai
medžioklės lapo pirmoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo
parašu, jeigu medžioklėje paaiškėja, kad medžioklės vadovas dėl
nenumatytų aplinkybių nebegali toliau vadovauti medžioklei tą
dieną.
27. Medžioklės plotų naudotojams, siekiantiems užtikrinti
geresnę medžiojamųjų gyvūnų apsaugą nuo neteisėto medžiojimo,
rekomenduojama kas trys mėnesiai pateikti jų planuojamų surengti
medžioklių grafiką atitinkamiems Aplinkos ministerijos regionų
aplinkos apsaugos departamentų padaliniams, nurodant planuojamų
medžioklių laiką ir vietoves, kad minėti padaliniai galėtų
tinkamai įvertinti gautus pranešimus apie kitu, nei nurodyta
grafike, laiku vykdomą gal būt neteisėtą medžioklę ir prireikus
ją kontroliuoti.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2015-Geg-19 11:31

VI. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SUMEDŽIOJIMO LIMITŲ NUSTATYMAS

28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-293
(nuo 2015 m. gegužės 1 d.)
(TAR, 2015-04-13, 2015-05737) redakcija
Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas
limituojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias,
danielius, stirna, vilkas. Medžiojamieji gyvūnai, kurių
naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę, yra:
briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.
Licencija briedžio patinui sumedžioti arba Licencija tauriojo
elnio patinui sumedžioti gali būti panaudota sumedžioti
atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo
elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Licenciją briedžio
patinui sumedžioti arba Licenciją tauriojo elnio patinui
sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki
vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų,
apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.
Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau
licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems
gyvūnams sumedžioti, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus
varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas
nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip
artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono
(savivaldybės) agentūrai.
Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar
briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiojamas ragus numetęs
stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai
medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus,
sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2
metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis
gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės
lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas
apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas),
kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas
atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant
vieno varymo metu sumedžiota daugiau licencijuojamų medžiojamųjų
gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, arba
medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių
pateles ir jauniklius, sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar
briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant
antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiotas ne
to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis
gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš
pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš
medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5)
273 2995 informuoja Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos
Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.
Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš
pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš
medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie
vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti Valstybinės
aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo
centrą, ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas)
pranešimą, o ši gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną
pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.
29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė yra limituojama,
sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato atitinkamo
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
direktoriaus įsakymu sudaryta savivaldybės Kanopinių žvėrių
sumedžiojimo limitų nustatymo komisija (toliau šiame skyriuje -
Komisija), į kurią atstovai skiriami iš:
29.1. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento rajono (miesto) agentūros;
29.2. valstybinių miškų valdytojų, Lietuvos miško savininkų
asociacijos, Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei
tokie yra šioje savivaldybėje);
29.3. medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus
ir būrelius.
30. Komisija sudaroma taip, kad joje būtų vienodai
atstovaujamos skirtingos įstaigos ir organizacijos ar jų grupės,
nurodytos Medžioklės taisyklių 29.1-29.3 punktuose, bet bendras
narių skaičius būtų ne didesnis kaip 9 nariai. Valstybinių miškų
valdytojų (miškų urėdijų ar nacionalinio parko) ir Lietuvos miško
savininkų asociacijos atitinkamo skyriaus atstovai į Komisiją
skiriami priklausomai nuo valstybinių ir privačių miškų plotų
santykio savivaldybėje (nuo 1 iki 3 atstovų). Atstovai iš
medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir
būrelius, skiriami proporcingai jų vienijamų narių skaičiui (nuo
1 iki 3 atstovų).
31. Komisijos darbą organizuoja pirmininkas, skiriamas
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
direktoriaus įsakymu. Komisijos sprendimai laikomi priimtais tik
tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys
ketvirtadaliai jos narių, o už sprendimą balsuoja dauguma
posėdyje dalyvaujančių narių. Kai Komisijos posėdyje
dalyvaujančių narių balsai dėl kurio nors sprendimo pasiskirsto
po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas.
Posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo visi posėdyje
dalyvavę Komisijos nariai.
32. Kasmet iki balandžio l d. miškų urėdijų (nacionalinių
parkų) darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio
želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.
120 (Žin., 2001, Nr. 20-677), turi įvertinti pokytį neigiamo
poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams.
Apie tokį vertinimą turi būti informuojami medžioklės plotų
naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu.
Vertinimo rezultatus miškų urėdijos ir nacionalinių parkų
direkcijos iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.
33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Kasmet iki balandžio 5 d. medžioklės plotų naudotojai
Komisijai turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl
sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas). Jei medžioklės plotų
vienetas įsiterpia į daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją,
prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo pateikiamas tos
savivaldybės Komisijai, kurios teritorijoje yra didesnė
konkretaus medžioklės plotų vieneto dalis. Prašyme medžioklės
plotų naudotojai turi nurodyti:
33.1. praėjusios medžioklės sezono medžiojamųjų gyvūnų, kurių
medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus;
33.2. kiek medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra
limituojama, praėjusiame medžioklės sezone buvo faktiškai
sumedžiota pagal atskiras rūšis;
33.3. preliminarius prašymo formoje nurodytų medžiojamųjų
gyvūnų apskaitos duomenis;
33.4. pasiūlymą dėl medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra
limituojama, sumedžiojimo limitų nustatymo ateinančiam medžioklės
sezonui.
34. Prieš pradėdama nagrinėti medžioklės plotų naudotojų
pateiktus prašymus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo, Komisija
turi priimti sprendimą dėl savivaldybės teritorijos suskirstymo
pagal atskirų elninių žvėrių rūšių elementarių populiacijų
užimamas teritorijas. Rūšies elementarios populiacijos
teritorijai gali būti priskiriamas vienas didesnis ar keli
mažesni miško masyvai, kuriuose viso medžioklės sezono metu
vyksta elementariai populiacijai priklausančių gyvūnų migracija.
Šių teritorijų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis ribomis ir
stirnoms sudaryti 1-1,5 tūkst. ha medžioklės plotų, briedžiams ir
tauriesiems elniams priklausomai nuo savivaldybės gamtinių sąlygų
- 10-30 tūkst. ha ir daugiau. Miško masyvai paprastai neskaidomi.
Atliekant tokį suskirstymą, medžioklės plotų vienetai negali būti
skaidomi. Esant reikalui, siekdama geriau koordinuoti
sumedžiojimo limitų nustatymą dideliuose, per keletą savivaldybių
besidriekiančiuose, masyvuose Komisija gali konsultuotis
(organizuoti bendrus posėdžius) su gretimų savivaldybių
Komisijomis.
35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl
sumedžiojimo limitų nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija
privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų prašymus,
praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, elninių
žvėrių miško želdiniams ir medynams daromo neigiamo poveikio
pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato
specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių
sumedžiojimo limitų. Komisija privalo atitinkamai sumažinti
nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies
sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose
nurodytų atvejų. Esant reikalui, Komisija gali medžioklės plotų
naudotojus ar valstybinių miškų valdytojus prašyti papildomos
informacijos, reikalingos sprendimui priimti.
36. Visų medžioklės plotų vienetų, įeinančių į nustatytą tam
tikros rūšies elninių žvėrių elementarios populiacijos
teritoriją, naudotojų prašymai dėl šios rūšies sumedžiojimo
limitų nustatymo turi būti svarstomi kompleksiškai. Iš pradžių
nustatomas visos minėtos teritorijos gyvūnų sumedžiojimo limitas,
vėliau jis paskirstomas atskiriems medžioklės plotų vienetams
priklausomai nuo juose esančių miškų ir laukų medžioklės plotų.
37. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379)
38. Esant ginčams tarp besiribojančių medžioklės plotų
naudotojų dėl medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra
limituojama, neracionalaus medžiojimo prie medžioklės plotų
vieneto ribos, gavusi suinteresuoto medžioklės plotų naudotojo
raštišką argumentuotą prašymą, Komisija gali priimti sprendimą,
kad atitinkamas Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamento padalinys, išduodamas pagal nustatytą limitą
licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jas išduotų tik
su įrašytu tiksliu pavadinimu medžioklės plotų vieneto dalies
(miško, seniūnijos ir pan.), kurioje medžiojant galioja licencija
medžiojamajam gyvūnui sumedžioti.
39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose
medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių,
tauriųjų elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės
ūkio ar miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai,
kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatyta medžiojamųjų
gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina
peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies
medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą,
kad būtų skirtos papildomos licencijos šiems gyvūnams sumedžioti.
Su prašymu turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame
buvo pritarta šiam prašymui, protokolas. Medžioklės plotų
naudotojams pageidaujant, Komisija turi teisę iki konkrečios
medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti
medžioklės plotų naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo
limitus, neviršijant bendro limito, nustatyto išskirtoje
elementarios populiacijos teritorijoje.
40. Komisijos sprendimas padidinti kurios nors rūšies
medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą konkrečios savivaldybės
teritorijoje daugiau kaip 50 procentų (palyginti su paskutiniu
medžioklės sezonu, kai šios rūšies gyvūnų medžiojimas buvo
leidžiamas) turi būti suderintas su atitinkamo Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu, pateikiant
tokio sprendimo motyvus.
41. Ginčus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo tarp medžioklės
plotų naudotojų ir Komisijos nagrinėja Aplinkos ministerijos
regionų aplinkos apsaugos departamentai.
42. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama,
sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje įsigalioja Aplinkos
ministerijai jį patvirtintus pagal Aplinkos ministerijos regionų
aplinkos apsaugos departamentų iki kiekvienų metų balandžio 20 d.
pateiktus suvestinius duomenis;
Vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina
Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į mokslininkų pateiktas
rekomendacijas.

VII. MEDŽIOKLĖS PRODUKCIJA IR JOS NAUDOJIMAS. VETERINARINIAI
REIKALAVIMAI

43. Medžioklės produkcija priklauso medžioklės plotų
naudotojams. Medžioklės plotų naudotojams taip pat priklauso
medžioklės plotų vieneto teritorijoje rasti sužeisti, nugaišę,
dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvę bei į teritorijas,
kuriose medžioti draudžiama (išskyrus rezervatus), iš greta
esančių medžioklės plotų vienetų atklydę ir čia rasti sužeisti ar
nugaišę, žuvę medžiojamieji gyvūnai ir jų dalys. Neteisėtai
sumedžioti ar įgyti, pasisavinti gyvūnai ar jų dalys medžioklės
plotų naudotojams neperduodami ir realizuojami arba sunaikinami
Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės
pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių
perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir
pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634
(Žin., 2004, Nr. 86-3119), nustatyta tvarka.
44. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379)
45. Medžioklės trofėjais laikomos šios Lietuvoje medžiojamųjų
gyvūnų dalys: stumbrų, briedžių, tauriųjų ir dėmėtųjų elnių,
danielių, muflonų, stirninų ragai su kaukole ar jos dalimi,
vilkų, lūšių, barsukų, lapių, mangutų kaukolės, šernų iltys,
vilkų ir lūšių kailiai. Įvairios kritusių medžiojamųjų gyvūnų
dalys, nežinomos kilmės (kai nežinomas medžiotojas arba
sumedžiojimo data ar vieta), gaminiai iš medžiojamųjų gyvūnų
dalių, taip pat numesti ragai nėra medžioklės trofėjai.
46. Medžiotojas, sumedžiojęs elninius žvėris, jų ragus,
pasibaigus medžioklės sezonui, pristato į medžioklės trofėjų
apžiūrą. Medžioklės trofėjų, pristatomų medžioklės trofėjų
apžiūrai, paruošimo, jų pristatymo ir vertinimo reikalavimus
nustato Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124
(Žin., 2002, Nr. 32-1221).
47. Medžioklės plotų naudotojas privalo savo medžioklės
plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę. Sumedžiotų
gyvūnų skrodimo ir dorojimo atliekos, plėšriųjų gyvūnų kūnai turi
būti sumesti į apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę.
Medžioklė leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių
naudotojai yra gavę rajono valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos žvėrių pirminio apdorojimo aikštelės apžiūros aktą,
liudijantį aikštelės tinkamumą naudoti.
Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę raštu susitarę kartu gali
naudoti ir keli medžioklės plotų naudotojai. Sudarius tokį
susitarimą, reikalavimas įrengti pirminio žvėrių apdorojimo
aikštelę medžioklės plotų vienete netaikomas ir medžioti tokiame
medžioklės plotų vienete yra leidžiama.
48. Atlikus Medžioklės taisyklių 24.14 punkte numatytą
šernienos veterinarinę ekspertizę, medžioklės vadovas informuoja
medžioklėje dalyvavusius medžiotojus apie šernienos tinkamumą
maistui.
49. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379)
50. Medžiotojas, sumedžiojęs žieduotą ar kitaip pažymėtą
paukštį arba žvėrį, privalo apie tai pranešti atitinkamo Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono
agentūrai, o ši reikiamą informaciją teikia Kauno T. Ivanausko
zoologijos muziejaus Žiedavimo centrui.
51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis
nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra
akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas
arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie
tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo
dieną nugabenti jį į atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono
aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrą, kuri, esant
reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos
muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.
592 "Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių,
kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos
gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti
taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos
priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis"
patvirtintą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms
reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo
registracijos anketą. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.8 punkte
nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus,
administracinėn atsakomybėn netraukiamas.
52. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi,
naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems
laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų laikymo
nelaisvėje taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių
reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų
naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų
medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio
medžioklės metu reikalavimus.

VIII. MEDŽIOKLĖ ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE
VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE,
VALSTYBINIUOSE PARKUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE

53. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Medžiojant medžioklės plotų vienetuose, sudarytuose
žuvininkystės tvenkinių teritorijose pagal Lietuvos Respublikos
medžioklės įstatymo 8 straipsnio 8 dalies reikalavimus (toliau
šiame skyriuje - Žuvininkystės tvenkiniai), papildomai taikomi
54-55 punktų reikalavimai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant
į vietos sąlygas, greta esančias paukščių apsaugai svarbias
teritorijas ir kitus veiksnius, medžioklė Žuvininkystės
tvenkiniuose gali būti draudžiama arba ribojama nustatant
trumpesnius leidžiamus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės terminus,
papildomai uždraudžiant tam tikrus medžioklės būdus, tam tikrų
įrankių ar priemonių naudojimą ar nustatant kitus reikalavimus
54. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110
(nuo 2014 m. vasario 7 d.)
(TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija
Žuvininkystės tvenkiniuose leidžiama medžioti šernus ir
smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus:
54.1. šernus, bebrus ir ondatras - visus metus;
54.2. kitus smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus - Medžioklės
taisyklių 15.2 punkte nustatytais terminais.
55. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Didieji kormoranai Žuvininkystės tvenkinių teritorijoje
medžiojami vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos
15 d. įsakymu Nr. D1-622 (Žin., 2010, Nr. 87-4617), nustatyta
tvarka.
56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Medžioklė valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos
zonose gali būti vykdoma tik vadovaujantis šiais reikalavimais:
56.1. draudžiama medžioti elninius žvėris, vilkus, barsukus
ir paukščius, išskyrus pilkąsias varnas ir kovus;
56.2. draudžiama medžioti varant;
56.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379)
56.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110
(nuo 2014 m. vasario 7 d.)
(TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija
leidžiama sekti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus tik iki
valstybinio gamtinio rezervato ribos. Patvirtintų kovos su gyvūnų
platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo
laikotarpiu leidžiama surasti sužeistą į valstybinio gamtinio
rezervato teritoriją įbėgusį šerną, apie tai prieš patenkant į
valstybinio gamtinio rezervato teritoriją telefonu pranešus
atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai, ir sulaukti šios
saugomos teritorijos direkcijos atstovo, jeigu jis nusprendžia
prižiūrėti sužeisto gyvūno paiešką;
56.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110
(nuo 2014 m. vasario 7 d.)
(TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija
draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos
jaukinti ir vilioti, išskyrus pašarinius laukelius, įrengiamus
šernų medžiojimui. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis
užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu
leidžiama įrengti šėryklas šernams ir kitaip juos jaukinti ir
vilioti, siekiant juos sumedžioti;
56.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110
(nuo 2014 m. vasario 7 d.)
(TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija
medžioklės plotų naudotojas, atvykęs medžioti į valstybinio
gamtinio rezervato buferinės apsaugos zoną, prieš pradėdamas
medžioklę, privalo telefonu informuoti apie tai valstybinio
gamtinio rezervato direkciją;
56.7. Saugomų teritorijų tvarkymo planais gali būti nustatomi
kiti medžioklės apribojimai, galiojantys valstybinių gamtinių
rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose ir
biosferos rezervatuose.
57. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. D1-110
(nuo 2014 m. vasario 7 d.)
(TAR, 2014-02-06, 2014-01148) redakcija
300 m zonoje apie valstybiniuose parkuose ir biosferos
rezervatuose esančius gamtinius rezervatus, taip pat valstybinius
rezervatus, kai nenustatytos valstybinio gamtinio rezervato
buferinės apsaugos zonos, privaloma laikytis apribojimų,
nustatytų Medžioklės taisyklių 56.4-56.5 papunkčiuose.

IX. SU MEDŽIOKLE SUSIJUSI DRAUDŽIAMA VEIKLA

58. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Draudžiama:
58.1. asmeniui, neturinčiam teisės medžioti:
58.1.1. medžioti arba medžioklės plotuose naudoti medžioklės
įrankius (šaunamaisius ginklus, spąstus) ar medžioklės priemones
(kilnojamus bokštelius, naktinio matymo taikiklius, specialią
virvę su vėliavėlėmis);
58.1.2. doroti arba gabenti neteisėtai sumedžiotą gyvūną;
58.2. asmeniui, turinčiam teisę medžioti:
58.2.1. būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu
medžiokliniu ginklu nesant įrašo apie medžiotoją tam medžioklės
plotų vienetui išduotame medžioklės lape arba medžioti
teritorijose, kuriose jis medžioti neturi teisės;
58.2.2. sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės,
išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir
nustatyta tvarka įformintus atvejus;
58.2.3. gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį
žvėrį;
58.3. medžioti neblaiviems (0,4 promilės ir daugiau);
58.4. medžioti apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių
medžiagų;
58.5. medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis,
draudžiamais medžioklės būdais:
58.5.1. automatiniais šaunamaisiais ginklais;
58.5.2. naudojant medžioklėje elektrinius aparatus, skirtus
gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;
58.5.3. naudojant sprogmenimis, nuodus, užnuodytą ar
anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudojant gyvus
gyvūnus;
58.5.4. dūmais, dujomis ar ugnimi varant gyvūnus iš jų
slėptuvių;
58.5.5. iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar
transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus
atvejus, kai keliuose transporto priemonės susiduria su
medžiojamaisiais gyvūnais);
58.5.6. iš oro transporto priemonių;
58.5.7. iš judančių vandens transporto priemonių, varomų
varikliu;
58.5.8. šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais
dirbtiniais šviesos šaltiniais;
58.5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857
(nuo 2014 m. spalio 25 d.)
(TAR, 2014-10-24, 2014-14795)
redakcija
naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius
ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turėti juos medžioklės
plotuose;
58.5.10. statant kilpas gyvūnams gaudyti;
58.5.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857
(nuo 2014 m. spalio 25 d.)
(TAR, 2014-10-24, 2014-14795)
redakcija
medžioti varant medžioklės plotų vienetuose, esančiuose
savivaldybėse, kuriose Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus - valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2014 m. spalio 10 d.
sprendimu Nr. B1-875 "Dėl medžioklių organizavimo" uždrausta
medžioti varant;
58.6. laikyti, gaminti, pirkti ar parduoti kilpas, skirtas
medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti);
58.7. medžioti neturint žymos medžiotojo biliete apie saugaus
elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių
patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 5 metus nuo
teisės medžioti suteikimo), žymos apie duomenų medžiotojų sąvadui
pateikimą, įrašytos ne daugiau kaip prieš vienerius metus (ši
žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo datos);
58.8. medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje
dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas;
58.9. medžioti medžiokliniu ginklu, neturint su savimi
galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo
medžioja, pažymėjimo (jei asmeniui jis yra išduotas);
58.10. perduoti fiziniam asmeniui priklausantį šaunamąjį
ginklą kitam asmeniui (išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir
šaudmenų kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytus
atvejus) arba medžioklės plotuose - kitus medžioklės įrankius
asmeniui, neturinčiam teisės medžioti
58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais,
kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius
šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2 šoviniai,
leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti
ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius);
58.12. viliojimui naudoti elektrinius, elektroninius ar
magnetinius garso atkūrimo prietaisus;
58.13. gyvūnams gaudyti naudoti klijus, kablius ir kitus
įrankius, priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklėse
neįvardinti kaip leistini;
58.14. medžiojamuosius gyvūnus akinant veidrodžiais ar
kitomis priemonėmis;
58.15. medžioti apšviečiant medžioklės plotus dirbtiniais
šviesos šaltiniais (išskyrus atvejį, kai medžiojami šernai
tykojant);
58.16. ardyti medžiojamųjų gyvūnų urvus, namelius ir
užtvankas, išskyrus atvejus, kai medžiojama su šunimis. Po
medžioklės privaloma sutvarkyti iškastus urvus ir bebrų namelius
(šio punkto reikalavimai netaikomi kai likviduojamos
neperspektyvios bebravietės);
58.17. rinkti paukščių kiaušinius arba ardyti jų lizdus;
58.18. medžioti gyvūnus, kurie gelbstisi nuo potvynio, gaisro
ir kitų stichinių nelaimių, taip pat dar neskraidančius paukščių
jauniklius;
58.19. medžioti kanopinius žvėris graižtvinių ginklų
neekspansyviomis kulkomis;
58.20. medžioti briedžius ir elnius visų dydžių šratais bei
grankulkėmis;
58.21. medžioti visus kanopinius žvėris - lygiavamzdžių
ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui;
58.22. medžioti kanopinius žvėris šoviniais, neturinčiais
būtinos šaudmens energijos:
58.22.1. stirnas - graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos
energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 1 000 džaulių;
58.22.2. danielius, antramečius šernus ir jauniklius -
graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų
atstumu yra mažesnė kaip 2 000 džaulių;
58.22.3. briedžius, tauriuosius elnius ir suaugusius šernus -
graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų
atstumu yra mažesnė kaip 2 500 džaulių;
58.23. medžioti ragus numetusius elninių žvėrių patinus;
58.24. medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus, išskyrus
briedžių ir tauriųjų elnių antramečius patinus, varant, grandine,
katilu;
58.25. medžioti žvėris ir paukščius naudojant neatrankinius
būdus, dėl kurių atitinkamų rūšių populiacijos gali išnykti
vietiniu mastu arba būti labai trikdomos;
58.26. gaudyti medžiojamuosius gyvūnus gaudyklėmis,
negalinčiomis užtikrinti, kad gyvūnas bus pagautas nesužeistas
arba spąstais, kurie neatitinka selektyvaus gaudymo principo arba
negarantuoja staigios pagauto gyvūno žūties;
58.27. medžioti paukščius tinklais ir spąstais, medžioti
paukščius be šunų, išskyrus varninius paukščius;
58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus
nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio
technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus
ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai
nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir atitinkamam Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ar
departamento rajono (miesto) agentūrai ir negavus atitinkamo
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar
departamento rajono (miesto) agentūros leidimo pasiimti šiuos
gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus
nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį
paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą gamtai;
58.29. tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip pusantros
valandos po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip pusantros
valandos iki saulės patekėjimo) medžioti sėlinant, grandine,
katilu, varant ir su šunimis, išskyrus atvejus, kai su šunimi
ieškoma sužeisto gyvūno;
58.30. nesusitarus su žemės sklypų savininkais ar
valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir
eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus
medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;
58.31. gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus
biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti laukiniams
gyvūnams skirtus pašarus;
58.32. paimti suaugusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų
jauniklius ir laikyti nelaisvėje kitais tikslais ir sąlygomis
negu numatyta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme;
58.33. šerti medžiojamuosius gyvūnus jiems neįprastu maistu,
kurio jie negali rasti natūraliomis gamtinėmis sąlygomis,
gyvūninės kilmės maistu ar kitais šalutiniais gyvūniniais
produktais, maisto ir maisto produktų atliekomis;
58.34. medžiojamuosius gyvūnus, esančius gyvūnų šėrykloje ar
mažesniu nei 100 metrų atstumu nuo gyvūnų šėryklos, medžioti
tykojant ar sėlinant.
58.35. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857
(nuo 2014 m. spalio 25 d.)
(TAR, 2014-10-24, 2014-14795)
redakcija
šerti šernus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

X. SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖS METU REIKALAVIMAI

59. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo,
saugojimo, nešiojimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos
Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002,
Nr. 13-467).
60. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į
medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei reikalingus
dokumentus, užtaisomas - tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje,
atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar
medžiojant grandine - pradėjus medžioti. Jeigu einant su
užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar kanalą,
perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais atvejais,
kai kyla pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti
šovinius iš ginklo vamzdžių.
61. Prieš užtaisant medžioklinį ginklą įsitikinama, kad jo
vamzdžiai neužsikimšę.
62. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
Medžioklinis ginklas nešiojamas arba vežiojamas be šovinio
lizde ir su įjungtu saugikliu. Medžioklinis ginklas nešiojamas
arba vežiojamas tik perlaužus (jei yra techninės galimybės).
63. Ne medžioklės metu medžioklinis ginklas turi būti įdėtas
į dėklą, šoviniai iš medžioklinio ginklo išimti, mušamasis
mechanizmas nuleistas ir, jeigu yra techninių galimybių, šautuvas
turi būti išnarstytas.
64. Medžioklinis ginklas prišaudomas šaudykloje ar kitoje tam
skirtoje vietoje, įsitikinus, kad nėra pavojaus žmonėms ar
gyvūnams. Jei ginklas prišaudomas medžioklės plotuose, būtina
užpildyti šių medžioklės plotų naudotojo išduotą medžioklės lapą.
65. Šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis
nepavojingas kitiems asmenims, naminiams gyvuliams,
nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar
kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams.
66. Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina
patikrinti ginklo vamzdį, ar nėra likusių kamščių.
67. Parkritus su medžiokliniu ginklu, būtina tuojau pat
patikrinti, ar neužsikimšo ginklo vamzdžiai. Jeigu medžioklinis
ginklas buvo užtaisytas, prieš tikrinant būtina išimti šovinius.
68. Jeigu paspaudus nuleistuką medžioklinis ginklas
neiššauna, jį atidaryti leidžiama ne anksčiau kaip po 10
sekundžių.
69. Draudžiama per jėgą stumti šovinį į lizdą, įstrigusį
šovinį būtina atsargiai išimti. Kai šovinio išimti nepavyksta,
įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų.
70. Medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų
kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos. Šaudant iš
bokštelio turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys.
Medžiotojas privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti
bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus pavojingas. Prieš
išlipant iš bokštelio, būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių
ir užmegzti kontaktą su medžiotojais, esančiais gretimuose
bokšteliuose.
71. Kai medžiojama varant ir kitais medžioklės būdais, kai
medžioja daugiau negu vienas medžiotojas:
71.1. kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės
vadovo jam nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš
vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai
medžiotojų linijos;
71.2. draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos
vietos, kol nepasibaigė varymas. Varymo pabaigos ženklus prieš
medžioklę arba prieš kiekvieną varymą privalo nustatyti ir
visiems medžioklės dalyviams paskelbti medžioklės vadovas;
71.3. leidžiama šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki
varymo pradžios. Šaunama tik įsitikinus, kad visi greta esantys
medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai -
gerai matomi ir yra saugūs. Draudžiama į medžiojamuosius gyvūnus
šaudyti pasibaigus varymui, išskyrus atvejį, kai pribaigiamas
rastas sužeistas gyvūnas;
71.4. laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų
linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti - tik stovint,
išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio
kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne žemiau nuo žemės
paviršiaus kaip žmogaus ūgis;
71.5. kai medžiojama grandine, medžiotojai privalo gerai
matyti greta esančius medžiotojus ir išlaikyti grandinę kuo
tiesesnę, o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu
grandinės atžvilgiu;
71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas
turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos
(Medžioklės taisyklių 2 priedas). Jeigu medžiotojai statomi
medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir
pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo
pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės
linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai
prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp
pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę
nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi
30 laipsnių kampo taisyklės. Medžiotojai, stovintys dešiniajame
flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į
dešinę nuo jos, o stovintieji kairiajame flange - tik
lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose
flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų
linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas
medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo
taisyklės (Medžioklės taisyklių 3 priedas);
71.7. šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį leidžiama
tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams. Kiekvienu
atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar
šratai įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų pavojaus
varovams;
71.8. ieškoti sužeisto medžiojamojo gyvūno leidžiama tik
gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems
medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai
privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o
prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, kad
prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys;
71.9. draudžiama varantiems medžiojamuosius gyvūnus
medžiotojams neštis užtaisytus ginklus ir šaudyti į žvėris ir
paukščius;
71.10. prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų
medžioklės vadovas privalo sustatyti medžiotojus kuo tiesesne
linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti
medžiotojai, o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina
nurodyti galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas turi užtikrinti,
kad jo šūvis nepavojingas kitiems;
71.11. varovai privalo griežtai vykdyti medžioklės vadovo ir
varovų vadovo nurodymus;
71.12. artėjant prie vietos, kur yra tykojantis medžiotojas,
arba įtariant, kad jis gali ten būti, privalu įvairiais įmanomais
būdais signalizuoti apie savo artėjimą;
71.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379) redakcija
medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai
privalo ryšėti ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos
juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos,
raudonos) spalvos kepures arba liemenes.
72. Draudžiama:
72.1. Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. D1-971
(nuo 2010 m. gruodžio 10 d.)
(Žin., 2010, Nr. 144-7379)
72.2. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias
kulkas ir didesnius kaip 9 milimetrų skersmens šratus, kai
medžiojama varant arba sėlinant;
72.3. neįsitikinus, kad medžioklinis ginklas neužtaisytas
perduoti jį kitam medžiotojui ar jį imti iš kito medžiotojo,
sunarstyto medžioklinio ginklo vamzdžius atgręžti į žmogų ar
gyvūną (laukiant medžiojamųjų gyvūnų, medžioklinio ginklo
vamzdžiai turi būti nukreipti į viršų arba žemyn, o medžioklės
bokštelyje - tik į viršų);
72.4. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne parako norma už
nurodytąją instrukcijoje, maišyti įvairių rūšių paraką, kamščiams
naudoti degiąsias medžiagas;
72.5. remtis medžiokliniu ginklu einant per kliūtis, dėti
rankas ant medžioklinio ginklo vamzdžio angos, ieškant laimikio,
medžioklinio ginklo vamzdžiu ar buože sklaidyti šakas,
krūmokšnius ar žolę;
72.6. smogti medžioklinio ginklo buože ar vamzdžiais
pribaigiant sužeistą žvėrį ar paukštį, traukti juos medžiokliniu
ginklu iš vandens;
72.7. taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos
ir visais kitais atvejais į žmones, gyvulius, nemedžiojamus
gyvūnus, pastatus, transporto priemones;
72.8. šaudyti, kai dėl rūko, pūgos, gausaus sniego ar
lietaus, prietemos, akinančios saulės ir kitų veiksnių taikinys
yra neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingu šūvio
atstumu;
72.9. šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti
šlamesys;
72.10. šaudyti iš graižtvinio medžioklinio ginklo virš
horizonto linijos ir kitais atvejais, kai negalima nustatyti, kur
lėks kulka;
72.11. šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų
sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų savininkai
ar valdytojai tam neprieštarauja;
72.12. šauti išsyk iš kelių vamzdžių;
72.13. grandine medžioti miške ir krūmuose, taip pat kai
neįmanoma išlaikyti tiesios grandinės ir užtikrinti šūvio
saugumo;
72.14. medžiojant katilu, šaudyti į katilo vidų, kai šūvis
kelia grėsmę medžiotojų saugumui;
72.15. medžioti iš valties, kurioje nėra gelbėjimosi
priemonių;
72.16. šaudyti iš valties joje stovint ar irkluotojo
kryptimi;
72.17. šaudyti iš irklinės valties dviem medžiotojams,
išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties du inkarus, iš jos
medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai;
72.18. šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius,
antis (tik medžiojant 11.2 punkte nurodytu būdu) ir nukritusius į
vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną,
esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo
vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;
72.19. šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos
į paukščius, skrendančius žmogaus ūgio aukštyje;
72.20. lipti į valtį ar iš jos su užtaisytu medžiokliniu
ginklu.

XI. MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ

73. Medžioklės taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę pagal
kompetenciją vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir
policijos pareigūnai.
74. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-340
(nuo 2014 m. balandžio 16 d.)
(TAR, 2014-04-10, 2014-04300) redakcija
Šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi
pažeidimai, kai:
74.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. D1-857
(nuo 2014 m. spalio 25 d.)
(TAR, 2014-10-24, 2014-14795)
redakcija
pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5 ir 58.35
papunkčiuose nurodyti draudimai;
74.2. vengiama pasitikrinti blaivumą.
75. Medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu privalo leistis būti
tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichotropinių
medžiagų būsenai nustatyti. Asmuo, atsisakęs ar vengiantis
pasitikrinti blaivumą ar apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų
būseną, laikomas neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichotropinių
medžiagų.
76. Asmenys, pažeidę Medžioklės taisykles, traukiami
administracinėn, civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn įstatymų
nustatyta tvarka.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2016-Bal-29 14:22

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. balandžio 27 d. Nr. D1-282
Vilnius


P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau šiame skyriuje - Komisija) medžioklės egzaminą organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informaciją apie rengiamą medžioklės egzaminą Komisija paskelbia atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką, vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų pateikimo terminą.“.
2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Kas penkeri metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja šioms organizacijoms priklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau - Patikrinimas).
Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.
Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.
Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“, nuostatas.
Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole.
Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto paskutiniajame puslapyje „Kitos žymos“ įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.“.
3. Pakeičiu 15.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.2. tauriuosius elnius:
patinus - nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius - nuo spalio 1 d. iki sausio 15 d.;“.
4. Papildau 22 punktą penktąja pastraipa:
„Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus bei šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape arba sumedžioti gyvūnai nepažymėti specialios paskirties plombomis, ant kurių informcinių plokštelių priklijuotos licencijos, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, numatytus Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.“.
5. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Medžiotojas, sumedžiojęs elninius žvėris, jų ragus su kaukole ir apatiniu žandikauliu, o sumedžiojęs vilką, - jo kaukolę, pasibaigus medžioklės sezonui, pristato į medžioklės trofėjų apžiūrą. Medžioklės trofėjų, pristatomų medžioklės trofėjų apžiūrai, paruošimo, jų pristatymo ir vertinimo reikalavimus nustato Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“.
6. Pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.1. draudžiama medžioti vilkus, barsukus ir paukščius, išskyrus pilkąsias varnas ir kovus;“.
7. Pripažįstu netekusiu galios 58.5.11 papunktį.
8. Pakeičiu 58.28 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ar departamento rajono (miesto) agentūrai ir negavus atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar departamento rajono (miesto) agentūros leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai.“.
9. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:
„63. Ne medžioklės metu medžioklinis ginklas turi būti įdėtas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio ginklo išimti.“.
10. Pakeičiu 74.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5, 58.35 ir 71.9 papunkčiuose nurodyti draudimai;“.Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2016-Lap-24 08:51

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. lapkričio 23 d. Nr. D1-793
Vilnius


P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Medžioti leidžiama šiais būdais:
11.1 varant - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės arba esančių tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose, ar kitose tikėtinose medžiojamųjų gyvūnų pasirodymo vietose, gena varovai su medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas;
11.2. varant tyliuoju būdu - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, esančių tam skirtuose bokšteliuose, nekeldami triukšmo (nešūkaudami ir nenaudodami papildomų garsinių priemonių) varo varovai, gerai pažįstantys mišką, kuriame medžiojama, ir šunys. Prieš pradedant tokią medžioklę, medžioklės būdas (varant tyliuoju būdu) nurodomas medžioklės lape;
11.3. tykojant - kai medžiojamųjų gyvūnų laukiama tam skirtame medžioklės bokštelyje, slėptuvėje, valtyje, specialiai įrengtoje priedangoje ar be jos. Tykojamus medžiojamuosius gyvūnus galima vilioti natūralios kilmės masalu (masalo kiekis ne daugiau kaip 100 kg), iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir vilbynėmis, feromoniniais jaukais, krykštėmis. Tykojamus šernus leidžiama apšviesti Medžioklės taisyklių 10.2.6 punkte nurodytomis priemonėmis. Medžioklės bokštelis statomas ne arčiau kaip 200 m nuo besiribojančio medžioklės plotų vieneto ribos, jei besiribojančių medžioklės plotų naudotojai nesusitarė kitaip. Ši nuostata netaikoma, kai medžioklės bokšteliai smulkiajai medžiojamajai faunai medžioti statomi medžioklės plotų vienetuose, suformuotose žuvininkystės tvenkinių teritorijoje;
11.4. sėlinant - kai prie medžiojamojo gyvūno prisėlinama, gyvūną pabaido ar sustabdo medžioklinis šuo, medžiojamasis gyvūnas priviliojamas viliokliu ar vilbyne. Vandens paukščius, bebrus, ondatras leidžiama medžioti iriantis irkline (nemotorine) valtimi. Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu - ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus;
11.5. su šunimis - kai su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį. Medžiojant šiuo būdu, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatos;
11.6. grandine - kai medžiotojai, sustoję linija, eina atviru lauku;
11.7. katilu - kai medžiotojai eina į centrą, apsupę tam tikrą atvirą lauko plotą;
11.8. su plėšriaisiais paukščiais - kai smulkioji fauna gaudoma, pasitelkus specialiai apmokytą plėšrųjį paukštį;
11.9. gaudant spąstais, gaudyklėmis - kai gyvūnai gaudyklėmis gaudomi gyvi ir nesužeisti arba plėšrieji žvėrys (išskyrus vilką), bebrai ir ondatros gaudomi spąstais, kurie garantuoja staigią pagauto gyvūno žūtį ir pagal jų naudojimo sąlygas garantuoja, kad nebus sugauti kiti gyvūnai, kuriems gaudyti spąstai neskirti;
11.10. su vėliavėlėmis - kai medžiojamieji gyvūnai medžiojami medžioklės plotų dalį apjuosiant specialia virve su vėliavėlėmis;
11.11. esant nepalankioms medžiojamiesiems gyvūnams gamtinėms sąlygoms, Aplinkos ministerija gali nustatyti apribojimus leidžiamiems medžioklės būdams.“.
2. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.1. medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus suaugusius elninių žvėrių patinus (draudimas netaikomas medžiojant tauriųjų elnių ir briedžių antramečius patinus bei suaugusius tauriųjų elnių ir briedžių patinus varant tyliuoju būdu)) medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d., atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. Kitais Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nurodytais terminais;“.
3. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. nurodyti medžioklės būdą (jei medžiojama varant tyliuoju būdu) ir medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;“.
4. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nugabenti jį į atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrą, kuri, esant reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“ patvirtintą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo registracijos anketą. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.9 punkte nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus, administracinėn atsakomybėn netraukiamas.“.
5. Pakeičiu 58.24 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.24. medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus, išskyrus briedžių ir tauriųjų elnių antramečius patinus, varant, grandine, katilu. Draudimas netaikomas medžiojant suaugusius briedžių ir tauriųjų elnių patinus varant tyliuoju būdu;“.
6. Pakeičiu 58.37 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.37. medžioklės plotų vienetuose, kurie patenka į 2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, kuriuo panaikinamas įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL 2014 L 295, p. 63), priede nurodytas vietoves, toje pačioje medžioklės plotų vieneto dalyje (tame pačiame miško kvartale) medžiojamuosius gyvūnus medžioti su varovais ar šunimis dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.“.
7. Pakeičiu 72.18 papunktį ir jį išdėstau taip:
„72.18. šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, antis (tik medžiojant 11.3 punkte nurodytu būdu) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną, esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi;“.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2016-Lap-25 21:09

Paaiškinimas dėl medžioklės taisyklių pakeitimo

lmzd.lt
2016-11-25

Įsigaliojus Medžioklės taisyklių pakeitimams, sulaukėme nemažai medžiotojų klausimų.

Šių medžioklės taisyklių pakeitimų esmė yra ta, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sutiko panaikinti medžioklės būdų apribojimus afrikiniu kiaulių maru užkrėstose teritorijose.

Nuo 2016 11 24 toje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje, pagal ankstesnį Medžioklės taisyklių reikalavimą buvo leidžiama medžioti naudojant tik tylųjį varymą, dabar galima medžioti ir tradiciniu būdu su varovais ir šunimis, išliekant ribojimui tame pačiame miško kvartale tą daryti ne dažniau, nei kartą per mėnesį.

Kitas pakeitimas, inicijuotas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos - galimybė, laikantis atrankinės medžioklės reikalavimų, medžioti elninių žvėrių patinus, medžiojant tyliojo varymo būdu. Tačiau dėl to šis medžioklės būdas buvo aiškiau ir griežčiau reglamentuotas.

Kaip jau Jus informavome, šiame Medžioklės taisyklių pakeitime nepavyko pasiekti, kad būtų aiškiai reglamentuota galimybė lavinti šaudymo įgūdžius medžioklės plotuose. Aplinkos ministerija neatmetė šios mūsų iniciatyvos, tačiau atidėjo ją tolimesniam svarstymui. Todėl lieka labai svarbus Jūsų aktyvumas viešinant šią problemą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2016-Gru-21 14:09

Informacija medžiotojams

Siekiant, kad medžiotojai medžioklės ir dokumentų pildymo metu darytų kuo mažiau klaidų, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija informuoja, kad pasikeitė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės.
Taisyklės papildytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. D1-793 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pasikeitus medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 11.2, 15.1, 58.24 papunkčiams, suteikiama teisė medžioti tauriųjų elnių ir briedžių antramečius patinus bei suaugusius tauriųjų elnių ir briedžių patinus varant tyliuoju būdu - kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, esančių tam skirtuose bokšteliuose, nekeldami triukšmo (nešūkaudami ir nenaudodami papildomų garsinių priemonių) varo varovai, gerai pažįstantys mišką, kuriame medžiojama, ir šunys.
Pakeitus taisyklių 19.3 papunktį būtina prieš pradedant tokį medžioklės būdą, (varant tyliuoju būdu) nurodyti medžioklės lape. Iki šiol galiojusiose medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodyti medžioklės būdą būdavo neprivaloma.
Šiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro medžioklės taisyklių pakeitime yra ir daugiau medžiotojams labai aktualių pasikeitusių medžioklės taisyklių punktų. Plačiau apie tai skaitykite, nuoroda pridedama:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct ... f29024f5ac

2016-12-21
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Sau-24 11:17

Medžioklės taisyklių pakeitimai

AM įsakymas D 1-33 2018.01. 17 d.

D1-33.jpg
D1-33-2.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 3 ir 0 svečių