Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Bir-07 21:47

Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Bir-08 11:59

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 485/550 „DĖL VETERINARINĖS PRIEŽIŪROS MEDŽIOKLĖJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 7 d. Nr.B1-456/D1-483

Vilnius


1. P a k e i č i a m e Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

„2. Pavedame įsakymo vykdymo kontrolę pagal kompetenciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams.“;

1.2. pripažįstame netekusiu galios Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų nurodytuoju įsakymu, 20 punktą.

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.


Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Bir-13 10:34

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-1031 „DĖL MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018 m. birželio 11 d. Nr. D1-492
Vilnius

1. P a k e i č i u Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1031 „Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:


1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Medžiotojo bilietą paėmęs Pareigūnas tai pažymi Administracinių nusižengimų bylų registre bei apie tai informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.“;

1.2. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, kaip Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojas, gavęs informaciją apie administracinės nuobaudos - teisės medžioti atėmimą - paskyrimą asmeniui, įveda šiuos duomenis į Medžiotojų sąvadą Duomenų tvarkos nustatyta tvarka.“;

1.3. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Medžiotojo bilietą asmeniui grąžinęs Pareigūnas šį faktą fiksuoja Administracinių nusižengimų bylų registre, nurodydamas grąžintą Medžiotojo bilietą identifikuojantį numerį, grąžinimo datą, bei perduoda šiuos duomenis Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, kaip Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojui, Duomenų tvarkos nustatytais terminais. Medžiotojų sąvado duomenų tvarkytojas gautus duomenis įtraukia į Medžiotojų sąvadą, nurodydamas Medžiotojo bilieto numerį, grąžinimo datą.“.


2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PAKEISTAS DOKUMENTAS !!!LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1031

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1994, Nr. 91-1766; 2000, Nr. 22-552; 2005, Nr. 47-1553) 327 straipsniu:

1. Tvirtinu Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-271 „Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3145);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. D1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 57-2816).


3. Pavedu Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriui pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą paraišką organizuoti Laikinojo medžiotojo bilieto blankų pagaminimą.


4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.


APLINKOS MINISTRAS GEDIMINAS KAZLAUSKASPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1031MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Medžiotojo bilieto paėmimo tvarką, kai medžiotojui yra pareigūnų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652), ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, nutarimu administracinėje byloje paskirta administracinė nuobauda – teisės medžioti atėmimas, Medžiotojo bilieto grąžinimo tvarką, pasibaigus administracinės nuobaudos teisės medžioti atėmimo terminui.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2634), Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 609 (Žin., 2003, Nr. 115-5238).


II. MEDŽIOTOJO BILIETO PAĖMIMAS IR GRAŽINIMAS

3. Medžiotojo bilietas paimamas įstatymuose nustatytais atvejais atėmus teisę medžioti.

4. Padarius pažeidimą, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą gali būti atimama teisė medžioti, iki administracinio teisės pažeidimo byloje bus priimtas nutarimas pareigūnas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą turintis teisę aplinkos apsaugos organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas (toliau – Pareigūnas), surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, paima iš asmens Medžiotojo bilietą, išduoda Laikinąjį medžiotojo bilietą (1 priedas) ir tai pažymi administracinio teisės pažeidimo protokole.

Teismui ar Pareigūnui išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmus nutarimą atimti teisę medžioti, paimtas Medžiotojo bilietas negrąžinamas, o administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjęs teismas ar Pareigūnas pratęsia Laikinojo medžiotojo bilieto galiojimą iki baigsis nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas arba iki bus išnagrinėtas skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir priimtas galutinis sprendimas. Jeigu Laikinajame medžiotojo biliete nurodyta galiojimo data yra vėlesnė nei teismo galutinio sprendimo priėmimo data, Laikinasis medžiotojo bilietas galioja iki teismo galutinio sprendimo priėmimo datos.

Teismui ar Pareigūnui administracinio teisės pažeidimo byloje priėmus nutarimą atimti teisę medžioti tais atvejais, kai asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Medžiotojo bilietas negrąžinamas ir Laikinojo medžiotojo bilieto galiojimas nepratęsiamas.


5. Medžiotojo bilietą paėmęs Pareigūnas tai pažymi Administracinių teisės pažeidimų bylų registre bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu apie tai informuoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje buvo išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla.


6. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kaip Medžiotojų sąvado regioninis duomenų tvarkytojas (toliau – Medžiotojų sąvado regioninis duomenų tvarkytojas), gavęs informaciją apie įsigaliojusios administracinės nuobaudos – teisės medžioti atėmimą – paskyrimą asmeniui, įveda šiuos duomenis į Medžiotojų sąvadą Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos nustatyta tvarka.


7. Jeigu Pareigūnas, išnagrinėjęs administracinę bylą ir paskyręs asmeniui administracinę nuobaudą – teisės medžioti atėmimą, Medžiotojo bilieto nepaima dėl to, kad asmuo, kuriam atimta teisė medžioti, Medžiotojo bilietą yra pametęs, Medžiotojo bilietas iš jo pavogtas arba Medžiotojo bilieto bylą išnagrinėjusiam pareigūnui asmuo nepateikia dėl kitų priežasčių, duomenys apie administracinės nuobaudos – teisės medžioti atėmimą – paskyrimą asmeniui tvarkomi šios tvarkos 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka.


8. Jei asmuo, kuriam nutarimu administracinėje byloje yra atimta teisė medžioti, Medžiotojų sąvado duomenų regioniniam ar visuomeniniam tvarkytojui pateikia duomenis bei Medžiotojo bilietą, spaudas „Duomenys medžiotojų sąvadui pateikti“ Medžiotojo biliete nededamas. Regioninis medžiotojų sąvado tvarkytojas nedelsdamas paima šį Medžiotojo bilietą ir jį perduoda Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje buvo išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla.


9. Tais atvejais, kai iki administracinio teisės pažeidimo byloje priimto nutarimo asmuo Medžiotojo bilieto nepateikė ir jis nebuvo iš jo paimtas, nutarimą atimti teisę medžioti vykdantys pareigūnai imasi priemonių paimti asmens, iš kurio teisė medžioti atimta, turimą Medžiotojo bilietą, t. y. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarimo atimti teisę medžioti priėmimo, o kai teisė medžioti atimama teismo nutarimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokio nutarimo gavimo aplinkos apsaugos įstaigoje raštu informuoja asmenį, iš kurio teisė medžioti atimta, dėl Medžiotojo bilieto perdavimo saugoti aplinkos apsaugos įstaigai. Įsigaliojus galutiniam sprendimui dėl teisės medžioti atėmimo, asmuo privalo sugrąžinti jam išduotą Laikinąjį medžiotojo bilietą.


10. Medžiotojo bilietas asmeniui, kuriam teisė medžioti buvo atimta, grąžinamas pasibaigus šios administracinės nuobaudos terminui.


11. Asmuo, iš kurio Medžiotojo bilietas buvo paimtas, siekdamas susigrąžinti paimtą ir aplinkos apsaugos įstaigoje saugomą Medžiotojo bilietą, pasibaigus teisės medžioti atėmimo terminui, asmeniškai pateikia aplinkos apsaugos įstaigai, kurioje saugomas Medžiotojo bilietas, prašymą grąžinti Medžiotojo bilietą (2 priedas) ir šiuos dokumentus:


11.1. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;


11.2 pažymą, liudijančią, kad nustatyta tvarka išlaikė Medžioklės egzamino teorinę dalį (jei asmeniui teisė medžioti buvo atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui);


11.3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) (jei teisė medžioti atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų).


12. Pareigūnas, gavęs Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:


12.1. pareiškėjo asmens tapatybę;


12.2. Medžiotojų sąvade bei administracinio teisės pažeidimo byloje esančią medžiagą, ar pareiškėjui yra pasibaigęs (sutrumpintas) teisės medžioti atėmimo terminas.


13. Įvertinęs gautus Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ir Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, Pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, dalyvaujant pareiškėjui, priima sprendimą grąžinti ar atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą.


14. Medžiotojo bilietas pareiškėjui grąžinamas, jei pasibaigė ar buvo sutrumpintas teisės medžioti atėmimo terminas ir pareiškėjas pateikė Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka būtinas Medžiotojo bilieto grąžinimo sąlygas.


15. Pareigūnas, priėmęs sprendimą grąžinti Medžiotojo bilietą, pasirašo prašyme ir nedelsdamas grąžina pareiškėjui Medžiotojo bilietą. Medžiotojo bilieto grąžinimo faktą pareiškėjas patvirtina pasirašydamas prašyme.


16. Jei nustatoma, kad teisės medžioti terminas nepasibaigė ar nebuvo sutrumpintas, pareiškėjas nepateikė Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų, Pareigūnas priima sprendimą atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą.

Pareigūno sprendimas atsisakyti grąžinti Medžiotojo bilietą įteikiamas pareiškėjui.


17. Prašymai arba jų kopijos ir kitų Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijos įtraukiami į administracinio teisės pažeidimo bylą ir saugomi Medžiotojo bilietą grąžinusioje aplinkos apsaugos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.


18. Medžiotojo bilietą asmeniui grąžinęs Pareigūnas šį faktą fiksuoja Administracinių teisės pažeidimų bylų registre, nurodydamas grąžintą Medžiotojo bilietą identifikuojantį numerį, grąžinimo datą, bei perduoda šiuos duomenis Medžiotojų sąvado regioniniam duomenų tvarkytojui Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos nustatytais terminais. Medžiotojų sąvado regioninis duomenų tvarkytojas gautus duomenis įtraukia į Medžiotojų sąvadą, nurodydamas Medžiotojo bilieto numerį, grąžinimo datą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Asmenys, pažeidę šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Bir-22 13:01

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 512 „DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 21 d. Nr. D1-548

Vilnius


AM+isak+D1-548.pdf
(197.62 KiB) Atsisiųsta 16 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Bir-22 13:03

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-533/B1-310 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 22 d. Nr. D1-555/B1-558

Vilnius


AM+ir+VMVT+isakymas++2018+-06-22+Nr.+D1-555+-B1-558.pdf
(251.53 KiB) Atsisiųsta 30 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Bir-28 09:11

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 487/361 „DĖL KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 27 d. Nr. D1-597/3D-424

Vilnius


AM_ZUM+isak+D1-597_3D-424.pdf
(131.05 KiB) Atsisiųsta 18 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Lie-24 22:06

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. 124 „DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS IR MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ EKSPERTŲ TARYBOS“ PAKEITIMO

2018 m. liepos 23 d. Nr. D1-698

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės trofėjų apžiūros tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“:


1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Apžiūrą vykdo medžioklės trofėjų apžiūros regioninės komisijos (toliau − Komisijos), kurių darbą organizuoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), bendradarbiaudamas su Medžioklės trofėjų ekspertų taryba, medžiotojų visuomeninėmis organizacijomis, VĮ Valstybinių miškų urėdija. Į Komisijos sudėtį įtraukiami Departamento atstovai ir Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos pasiūlyti medžioklės trofėjų ekspertai. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju skiriami Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos nariai.“;

2. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Departamentas organizuoja sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašų pagal šios Tvarkos 1 priede nustatytą formą sudarymą ir pateikimą Komisijoms iki grafike numatytos Apžiūros dienos.“;

3. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. VĮ Valstybinių miškų urėdija Komisijoms pateikia profesionalios medžioklės plotuose užsienio medžiotojų sumedžiotų ir išvežtų į užsienį medžioklės trofėjų vertinimo lapus.“;

4. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Departamentas, organizuodamas Komisijų darbą, informuoja medžiotojų visuomenines organizacijas dėl būtinumo medžiotojams pristatyti medžioklės trofėjus apžiūrai į grafike nurodytas vietas.“;

5. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Jeigu medžioklės trofėjų įgijęs medžiotojas, gyvenantis kitame rajone, nei buvo įgytas trofėjus, pristato šį trofėjų Apžiūrai pagal savo gyvenamąją vietą, Komisija, apžiūrėjusi trofėjų, išduoda jį įgijusiam medžiotojui nustatytos formos pažymą (2 priedas), kurią jis per dvi savaites turi pateikti Departamentui.“;

6. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Apžiūrėjusi pateiktus medžioklės trofėjus, Komisija užpildo elninių žvėrių trofėjų sąrašo bei medžioklės trofėjų apžiūros protokolo (3 priedas) formas ir jas pateikia Departamentui. Komisija teikia išvadas bei pasiūlymus Departamentui dėl atitinkamų administracinių priemonių medžiotojams, sumedžiojusiems labai perspektyvius elninius žvėris arba nepristačiusiems įgytų medžioklės trofėjų Apžiūrai, taikymo. Elninių žvėrių trofėjų sąrašo ir medžioklės trofėjų apžiūros protokolo kopiją Departamentas per vieną mėnesį po apžiūros pateikia Aplinkos ministerijai.“;

7. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

8. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).


Aplinkos ministras Kęstutis Navickas


Priedai :

AM-698.pdf
(187.98 KiB) Atsisiųsta 14 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Rgp-29 05:20

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS


ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-622 „DĖL SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. D1-784

Vilnius


P a k e i č i u Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi prašymą paimti iš gamtos griežtai saugomas rūšis, įrašytas į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, konsultuojasi dėl paėmimo būdo, priemonių, įtaisų, laiko, vietos, paimamų saugomų rūšių egzempliorių kiekio ir galimos neigiamos įtakos, kurią gali sukelti šis paėmimas iš gamtos, su Aplinkos ministerija ir Lietuvos raudonosios knygos komisija.

2. Pakeičiu 141.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„141.1. atvejų, kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola ūkinius gyvūnus, skaičius, gautas susumavus tokius įvykius einamaisiais metais kaupiamuoju principu, įvykusius nuo gegužės 1 d. iki prašymo pateikimo dienos, ir perskaičiuotas 100 tūkst. hektarų savivaldybės teritorijos, yra 2 ar daugiau teikiant prašymą nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., 3 ar daugiau teikiant prašymą nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., 4 ar daugiau teikiant prašymą nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d., 6 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., 8 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. arba 10 ar daugiau teikiant prašymą nuo spalio 1 d. iki spalio 14 d. Pagal šį papunktį leistų paimti iš gamtos vilkų skaičius per metus negali viršyti 30% nuo praėjusio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limito, o vienu leidimu gali būti leidžiama paimti iš gamtos ne daugiau kaip 2 vilkus;“.


Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Spa-10 13:27

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 609 „DĖL DUOMENŲ MEDŽIOTOJŲ SĄVADUI PATEIKIMO IR SĄVADE SUKAUPTOS INFORMACIJOS TEIKIMO

AM+isak+D1-872+priedas.odt
(33.63 KiB) Atsisiųsta 32 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Spa-10 21:58

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO

2018 m. spalio 10 d. Nr. D1-879
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 11 punktu:
1. S u d a r a u šios sudėties Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas:
1.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Jonas Jarmalavičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Artūras Vaickus – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Evaldas Dainauskas – medžioklės žinovas, trofėjų ekspertas;
Tomas Daugirdas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Raimondas Ribačiauskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Laimius Simanavičius – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Alytaus regioninio padalinio Sudvajų girininkijos girininkas;
1.2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Darius Jurevičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Tomas Kantaravičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Vilius Karpavičius – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
Monika Sirgėdienė – medžioklės trofėjų ekspertė;
1.3. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Vitalis Marozas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Stanislovas Sudeikis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Vitas Anulis –medžioklės žinovas, veterinarijos specialistas;
Judita Gražulevičienė – medžioklės žinovė;
Remigijus Matijošaitis – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriaus specialistas;
Petras Survilas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Tauragės rajono inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Valdemaras Zakaras – medžioklės trofėjų ekspertas;
1.4. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija:
Jonas Lažauninkas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Egidijus Baltrušaitis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Edvinas Bielskus – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas;
Gintautas Liepuonis – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
Raimondas Smagurauskas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
1.5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Alfredas Breivė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Ieva Jakupkaitė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė, komisijos pirmininko pavaduotoja.
Nariai:
Gytis Andriuškevičius –medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
1.6. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Raimondas Šiukšteris – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Almantas Gajauskas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos viršininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Algirdas Baikauskas – Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės žinovas;
Mindaugas Balčiūnas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Marius Kazlauskas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Raimondas Ribačiauskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Eligijus Skuja – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriaus viršininkas;
1.7. Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Almantas Vaičiūnas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Edvardas Kriugiškis – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Aidas Jakimavičius – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės skyriaus Utenos Administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio vyriausiasis specialistas;
Viktoras Ksenzovas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Ignalinos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Robertas Kuzma – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Utenos valdybos Molėtų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Vladislovas Maslinskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
1.8. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Sigitas Mikėnas – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Kęstutis Kazakevičius − Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Egidijus Kirkliauskas − Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Elektrėnų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
Algis Petrauskas – medžioklės žinovas, medžioklės trofėjų ekspertas;
Raimondas Ribačiauskas – medžioklės trofėjų ekspertas;
Eugenijus Tijušas − medžioklės trofėjų ekspertas.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. D1-597 „Dėl Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17660
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Naudinga informacija medžioklės klausimais.

2018-Lap-28 22:03

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 609 „DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO MEDŽIOTOJŲ SĄVADUI IR SĄVADE SUKAUPTOS INFORMACIJOS TEIKIMO KITOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. D1-1000

Vilnius


1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.


2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.


Aplinkos ministras Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 10 ir 0 svečių