Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Vas-13 11:21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018 m. vasario 12 d. Nr. D1-98

Vilnius1. Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. papildau nauju 421 punktu:

„421. Medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką.“;

1.2. papildau nauju 5 priedu (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui organizuoti Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriaus darbą registruojant medžioklės plotų naudotojų teikiamus pranešimus apie pradedamą medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege;

2.2. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.2.1. organizuoti saugomų teritorijų direkcijų darbą atliekant medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege gamtiniuose rezervatuose;

2.2.2. priimti medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege vykdytojų teikiamus duomenis, juos analizuoti ir rezultatus viešinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje.APLINKOS MINISTRAS KĘSTUTIS NAVICKAS

______________Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

5 priedasMEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ APSKAITOS PAGAL PĖDSAKUS SNIEGE METODIKAI SKYRIUS

APSKAITOS TIKSLAS1. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege (toliau – apskaita) tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą, taip pat santykinę gausą, įvertintą kaip pėdsakų dažnumo indeksas, šalyje ir atskiruose jos regionuose.II SKYRIUS

APSKAITOS VYKDYTOJAI, MARŠRUTO NUSTATYMAS IR APSKAITOS ŽEMĖLAPIO PARENGIMAS2. Apskaitos vykdytojai – medžioklės plotų naudotojai ir saugomų teritorijų direkcijos, atsakingos už gamtinio rezervato apsaugą ir tvarkymą.

3. Apskaita atliekama kasmet tuose pačiuose nuolatiniuose apskaitos maršrutuose, kurių po vieną nustatoma kiekviename medžioklės plotų vienete ir gamtiniame rezervate, įskaitant rezervatus, esančius valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose (toliau – apskaitos teritorija) ir pažymima žemėlapyje. Jeigu gamtinis rezervatas, esantis valstybiniame parke ar biosferos rezervate, yra mažesnis kaip 100 ha, atskiras maršrutas tokiame rezervate nenustatomas, o jo plotas integruojamas į vykdomos apskaitos teritoriją greta esančiame medžioklės plotų vienete.

4. Apskaitos vykdytojai, prieš pirmą kartą vykdydami apskaitą, sudaro nuolatinį apskaitos maršrutą (toliau – maršrutas) pagal šioje metodikoje nurodytus reikalavimus, o kitais kalendoriniais metais apskaitą vykdo tuo pačiu maršrutu.

5. Reikalavimai maršrutui sudaryti:

5.1. maršruto forma – uždaras daugiakampis, kurio teritorijos siauriausia vieta yra ne mažiau kaip 1 km;

5.2. sudaromas maršrutas turi proporcingai apimti medžioklės plotų vienete vyraujančias miškų, krūmynų ir pelkių buveines (toliau – buveinės). Maršruto dalys gali būti nustatytos ir atvirais biotopais, jeigu būtina numatyti perėjimą iš nesusisiekiančių tiriamų buveinių plotų;

5.3 maršrutą rekomenduojama nustatyti miško kvartalinėmis linijomis, tačiau negalima nustatyti intensyviai naudojamais keliais (valstybinės reikšmės keliais: automagistralėmis, I–V kategorijos keliais, vietinės reikšmės viešaisiais keliais);

5.4. maršruto ilgis turi būti pasirenkamas toks, kad kiekvienam 1000 ha tiriamų buveinių būtų nustatyta ne mažiau kaip 5 km maršruto, tačiau bendras maršruto ilgis neviršytų 12 km viename medžioklės plotų vienete ar rezervate;

5.5. rekomenduojama vengti vietų, kur tikėtina, gali būti sutinkami palaidi naminiai šunys.

6. Sudarytą maršrutą apskaitos vykdytojas nubrėžia ant žemėlapio, kuriame turi būti atvaizduoti šie elementai: miško, krūmynų ir pelkių plotai, miško kvartalinių linijų ir kelių tinklas, vandens telkiniai. Maršrutas žemėlapyje pažymimas raudona linija. Maršrutas gali būti nubrėžiamas ranka ant atspausdinto žemėlapio arba, naudojantis GIS technologijomis, iš anksto įbrėžiamas žemėlapyje ir atspausdinamas lauko darbams. Rekomenduojamas žemėlapio mastelis 1:10000 – 1:25000. Žemėlapis su pažymėtu maršrutu spausdinamas ant ne mažesnio kaip A4 formato popieriaus lapo. Žemėlapyje turi būti nurodyta (įrašyta ranka ar atspausdinta) ši informacija: savivaldybės (-ių) pavadinimas (-ai), medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas, apskaitos atlikimo data.III SKYRIUS

APSKAITOMI MEDŽIOJAMIEJI GYVŪNAI, DAŽNUMAS, PROCEDŪRA IR DUOMENŲ SUTVARKYMAS7. Gyvūnai, kurių pėdsakai registruojami: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu registruojami ir naminių šunų pėdsakai.

8. Apskaitą maršrutuose būtina atlikti vieną kartą per medžioklės sezoną sausio – kovo mėnesiais Konkretų laiką pasirenka apskaitos vykdytojas, kai yra ištisinė sniego danga, atsižvelgiant į šioje metodikoje nustatytus reikalavimus sniego dangai.

9. Apskaita viename maršrute (visame jo ilgyje) turi būti atlikta per vieną dieną. Nepavykus užbaigti apskaitos per vieną dieną, apskaita kartojama iš naujo kitą dieną.

10. Apskaita atliekama tik, jeigu sniego danga ir oro sąlygos atitinka šiuos požymius:

10.1. sniego danga ištisinė ir nesuledėjusi, ir ne senesnė kaip 72 val., bet ne šviežesnė kaip 24 val.;

10.2. po snygio nebuvo vėjo ir sniegas nebuvo pustomas;

10.3. apskaitos metu nesninga arba sninga tik tiek, kad tai neturės įtakos apskaitos kokybei.

11. Medžioklės plotų naudotojas apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonu 8(5) 273 2995, kuris užregistruoja informaciją apie vykdomą apskaitą.

12. Apskaita atliekama einant pėsčiomis arba šliuožiant slidėmis. Draudžiama apskaitą atlikti naudojant transporto priemones.

13. Atliekant apskaitą būtina turėti: apskaitos dokumentus: maršruto žemėlapį (žemėlapius) ir nustatytos formos apskaitos anketą (pridedama), skaitmeninį fotoaparatą arba fotografuojantį telefoną, kuriame yra laiko registravimo funkcija, liniuotę ar ruletę pėdsakų dydžiui išmatuoti, apie 10x10 cm dydžio popieriaus lapelių pėdsakų numeriui užrašyti ir rašiklį (rekomenduojama mėlynai rašantis).

14. Pradėdamas apskaitą, apskaitos vykdytojas apskaitos anketoje užrašo datą, laiką, nurodo meteorologines sąlygas, savo vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją. Pritrūkus vietos įrašams viename lape, imamas naujas apskaitos lapas, apskaitos anketos I dalyje nurodytina pagrindinė informacija pakartojama. Apskaitos anketos II dalis pildoma tęsiant pėdsakų numeraciją toliau.

15. Aptikęs kiekvieną pėdsakų grandinę, kuri kerta apskaitos maršrutą arba kad žvėrių eita tuo pačiu keliu, kuriuo vykdoma apskaita, apskaitos vykdytojas:

15.1. žemėlapyje brūkšnine linija pažymi pėdsakų trajektoriją, nurodo judėjimo kryptį, suteikia pėdsakams numerį, pradėdamas nuo 1;

15.2. apskaitos anketoje įrašo pėdsako numerį ir nurodo identifikuoto gyvūno rūšį;

15.3. nustatęs, kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto vienu taku, jų pėdsakus registruoja kaip vieną pėdsaką, suteikdamas vieną numerį žemėlapyje ir apskaitos anketoje, įrašydamas joje vieną eilutę;

15.4. nustatęs. kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto aiškiai matomomis atskiromis pėdsakų trajektorijomis, jų pėdsakus registruoja kaip atskirus pėdsakus, suteikdamas jiems atskirus numerius žemėlapyje ir apskaitos anketoje, įrašydamas joje atskiras eilutes;

15.5. įtaręs, kad tuo pačiu pėdsaku skirtingomis kryptimis praėjo individų grupė, seka pėdsakais, kol nustato tikėtiną individų skaičių. Jeigu pėdsakų grandinę paliko didelė individų grupė, apskaitos vykdytojas gali intuityviai nuspręsti, kiek buvo individų, išskyrus registruojamų plėšriųjų žvėrių, kurių skaičių siekiama nustatyti tiksliai. Tais atvejais, kai spėjama, kad individai ar jų grupės skirtingomis kryptimis praėjo tuo pačiu pėdsaku, apskaitos vykdytojas patikrina šią aplinkybę pasitraukdamas nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos. Pasitvirtinus spėjimui, žemėlapyje ir anketoje pėdsakams suteikiami atskiri numeriai (taip žymima net, jei vykdytojas mano, kad abiem atvejais būta to paties individo ar jų grupės);

15.6. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, nustato pėdsakus palikusių individų skaičių (jeigu reikia patikslinti galima pasitraukti nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos) ir įrašo į apskaitos anketą. Šernų ir elninių žvėrių individų skaičius nenustatinėjamas;

15.7. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, stumbrui ar naminiam šuniui, pėdsakus nufotografuoja ir į apskaitos anketą įrašo fotografavimo laiką 5 minučių tikslumu.

16. Fotografuojant pėdsakus turi būti:

16.1. fotografuojamas pėdsakas, geriausiai atitinkantis identifikuojamos rūšies požymius;

16.2. fotografuojama: vienas atskiras pėdsakas atspaudo ir pėdsakų grandinės vaizdas;

16.3. fotografuojama iš viršaus, prie pėdsako pridėjus liniuotę ar ruletę pėdsako dydžiui nustatyti ir lapelį, ant kurio prieš tai užrašomas pėdsako numeris, atitinkantis nurodomą apskaitos anketoje.

17. Baigęs apskaitą, apskaitos vykdytojas pasirašo apskaitos anketoje, parengia apskaitos suvestinės elektroninę lentelę Exel formatu pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) interneto tinklalapyje paskelbtą formą ir ne vėliau kaip per 10 dienų visus apskaitos dokumentus perduoda tarnybai elektroniniu paštu zveriuapskaita@vstt.lt prieš tai juos sutvarkęs pagal šiuos reikalavimus:

17.1. maršruto žemėlapis ir apskaitos anketa (anketos) skenuojami spalvoto skenavimo režimu arba fotografuojami skaitmeniniu fotoaparatu ar fotografuojančiu telefonu. Maršruto žemėlapis ir apskaitos anketa (anketos) išsaugomi .pdf arba .jpg formatu. Išsaugant šiuos elektroninius dokumentus, nurodomas medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas ir apskaitos metai, pavyzdžiui, „Girele 2018. jpg“;

17.2. pėdsakų nuotraukos išsaugomos .jpg formatu. Pėdsakų nuotraukos elektroninio dokumento pavadinime nurodoma nuotraukos padarymo data, laikas ir pėdsakų numeris, atitinkantis nurodytą apskaitos anketoje, pavyzdžiui, „2018-02-20 12-45 Nr. 13.jpg“;

17.3. apskaitos anketos (arba anketų, jeigu buvo užpildyta daugiau nei viena anketa) duomenys suvedami į vieną elektroninės lentelės dokumentą. Elektroninės lentelės formą apskaitos vykdytojas parsisiunčia iš tarnybos tinklalapio rubrikos „Žvėrių apskaita“. Elektroninė lentelė išsaugoma .xls formatu;

17.4. visi elektroniniai dokumentai, susiję su atlikta apskaita viename apskaitos maršrute, sutraukiami į atskirą elektroninį archyvą (pavyzdžiui, 7-zip). Elektroniniam archyvui suteikiamas pavadinimas, kuriame nurodomas savivaldybės pavadinimas, medžioklės plotų vieneto ar gamtinio rezervato pavadinimas ir apskaitos metai, pavyzdžiui, „Sirvintos Girele 2018.zip“.

18. Apskaitos duomenis analizuoja tarnyba. Analizuojant apskaitos duomenis pirmą kartą, įskaitmeninami maršrutai, apskaičiuojamas jų ilgis kilometrais. Kasmet iki gegužės 1 d. tarnyba apskaičiuoja kiekvienos žvėrių rūšies pėdsakų dažnumo indeksus šalies mastu ir atskirose apskrityse ir paskelbia juos tarnybos interneto tinklalapyje:

18.1. 1 km pėdsakų maršruto, kuris nustatomas aptiktų pėdsakų skaičių padalijus iš maršruto ilgio;

18.2. 1 km pėdsakų maršruto per 24 val., kuris nustatomas aptiktų pėdsakų skaičių padalijus iš maršruto ilgio ir parų, praėjusių po sniego iškritimo, skaičiaus.

19. Tarnyba, atlikusi duomenų analizę, apie medžioklės plotų naudotojus, kurie neatliko apskaitos arba nepateikė jos duomenų, informuoja atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą.


apskaitos-metodika.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Geg-07 15:01

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 “DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 7 d. Nr. D1-365

Vilnius

1. Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:


1.1. pripažįstu netekusiu galios 2.2 papunktį;


1.2. pripažįstu netekusiu galios 16.4 papunktį;


1.3. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:„17. Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai − fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.

Medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, neturint nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti ar jį išnaudojus.“;


1.4. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitos teikiamos vadovaujantis Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo;“

1.5. papildau nauju 191 punktu ir jį išdėstau taip:

„191 Medžioklės lapai turi būti įregistruoti ir pažymėti Medžioklės taisyklių 8 priede nurodyta tvarka.“;

1.6. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 papunkčiuose nurodytų duomenų arba jei medžioklės lapas nėra įregistruotas ar pažymėtas Medžioklės taisyklių 8 priede nustatyta tvarka, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos nuostatomis, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.“;

1.7. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, kurių medžioklė yra limituojama iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, dorojimą, priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, medžioklės lape įrašoma, kiek ir kokių gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiota.

Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų ragus ir šių gyvūnų sumedžiojimo data įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).

Sumedžiojus šernus, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje).

Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus bei šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, numatytus Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.“;

1.8. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Už teisingą medžioklės lapo užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktų reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.“;

1.9. pakeičiu 24.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.1. turėti jam išduotą galiojantį medžioklės lapą ir užpildyti jį Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka;“

1.10. pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą ir ginklo, kuriuo bus medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;“;

1.11. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai įrašydamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo parašu.“;

1.12. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas.

Limitas briedžio patinui sumedžioti arba Limitas tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudotas sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Limitą briedžio patinui sumedžioti arba Limitą tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti likutis, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito likutis šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.“;

1.13. pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„29.2. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų), Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei tokie yra šioje savivaldybėje);“;

1.14. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Komisija sudaroma taip, kad joje būtų vienodai atstovaujamos skirtingos įstaigos ir organizacijos ar jų grupės, nurodytos Medžioklės taisyklių 29.1–29.3 punktuose, bet bendras narių skaičius būtų ne didesnis kaip 9 nariai. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos ir privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) atstovai į Komisiją skiriami priklausomai nuo valstybinių ir privačių miškų plotų santykio savivaldybėje (nuo 1 iki 3 atstovų). Atstovai iš medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, skiriami proporcingai jų vienijamų narių skaičiui (nuo 1 iki 3 atstovų).“;

1.15. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

„32. Kasmet iki balandžio 1 d. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 120, turi įvertinti pokytį neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams. Apie tokį vertinimą turi būti informuojami medžioklės plotų naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu. Vertinimo rezultatus valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.“;

1.16. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35. Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų prašymus, praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams daromo neigiamo poveikio pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių sumedžiojimo limitų. Komisija privalo atitinkamai sumažinti nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytų atvejų. Esant reikalui, Komisija gali medžioklės plotų naudotojus ar valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos prašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui priimti.“;

1.17. pripažįstu netekusiu galios 38 punktą;

1.18. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39. Medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių, tauriųjų elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės ūkio ar miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai, kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatytą medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad būtų skirtas papildomas limitas šiems gyvūnams sumedžioti. Su prašymu turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta šiam prašymui, protokolas. Medžioklės plotų naudotojams pageidaujant, Komisija turi teisę iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti medžioklės plotų naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo limitus, neviršijant bendro limito, nustatyto išskirtoje elementarios populiacijos teritorijoje.“;

1.19. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

„52. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi, naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimus.“;

1.20. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip;


„VIII. MEDŽIOKLĖ ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE“


1.21. pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„56.1. draudžiama medžioti vilkus ir paukščius;“;

1.22. pakeičiu 56.5 papunktį ir jį išdėstau taip:


„56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti;“;

1.23. pripažįstu netekusiu galios 56.7 papunktį;

1.24. papildau nauju 571 punktu:

„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radviečių.“;

1.25. papildau nauju 58.38 papunkčiu:

„58.38. medžioti paukščius švininiais arba švino junginių turinčiais šratais;

1.26. papildau nauju 58.39 papunkčiu:

„58.39. medžioti kanopinius žvėris šratais ir grankulkėmis.“;


1.27. pakeičiu 71.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 6 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Pirmas medžiotojas, stovintis dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o pirmas stovintis kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės taisyklių 7 priedas);“;

1.28. pakeičiu 71.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo ryšėti ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos drabužius. Medžioklėje varant dalyvaujantis šuo apvelkamas ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos antkaklis arba šuo pažymimas kitu ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos elementu.“;

1.29. pakeičiu Medžioklės taisyklių 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.30. papildau nauju 8 priedu (pridedama).


2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.25 ir 1.26 papunkčius, įsigalioja 2018 m. gegužės 15 d.;

2.2. šio įsakymo 1.25 ir 1.26 papunkčiai įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.


Aplinkos ministras
Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Bir-28 09:19

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. birželio 26 d. Nr. D1-588

Vilnius1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos organizuoti Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto blankų pagaminimą.“;

1.2. pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas nurodytuoju įsakymu:

1.2.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:


„5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau šiame skyriuje - Komisija) medžioklės egzaminą organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informaciją apie rengiamą medžioklės egzaminą Komisija paskelbia Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) interneto svetainėje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką, vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų pateikimo terminą.“;


1.2.2. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:


„7. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas AAD herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Už medžiotojo bilieto išdavimą arba jo pakeitimą nauju turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydami savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus bilietą arba nelikus vietos įrašams apie duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžioklės biliete buvusios žymos apie medžiotojo kvalifikaciją (jei informacija yra Medžiotojų sąvade), nurodoma data, iki kada galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinama AAD herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras.“;


1.2.3. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:


„9. Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą privalo Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai patvirtinančią pažymą AAD. Jei asmuo minėtus teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.“;


1.2.4. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:


„13. Medžioti leidžiama tik su legaliai įsigytais arba nelaisvėje išaugintais plėšriaisiais paukščiais. Leidimus nelaisvėje veisiamų ar legaliai iš užsienio šalių įvežtų plėšriųjų paukščių laikymui, vadovaudamasi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, išduoda Aplinkos apsaugos agentūra. Plėšriuosius paukščius paimti iš laisvės medžioklės tikslams draudžiama.“;


1.2.5. pakeičiu 15.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:


„15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha. Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas AAD;“;


1.2.6. pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:


„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti AAD, o sumedžiotą gyvūną pristatyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui, kad šis nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydamas būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.“;


1.2.7. pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:


„17. Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai − fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba AAD įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašas), išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.“;


1.2.8. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:


„20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 papunkčiuose nurodytų duomenų arba jei medžioklės lapas nėra įregistruotas ar pažymėtas Medžioklės taisyklių 8 priede nustatyta tvarka, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo AAD įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.“;


1.2.9. pakeičiu 24.10 papunktį ir jį išdėstau taip:


„24.10. nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti AAD apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus;“;


1.2.10. pakeičiu 24.12 papunktį ir jį išdėstau taip:


„24.12. nedelsiant informuoti Bendrąjį pagalbos centrą ir AAD apie kiekvieną medžioklės metu įvykusį nelaimingą atsitikimą, kurio metu medžiokliniu ginklu sužeistas žmogus;“;


1.2.11. pakeičiu 24.15 papunktį ir jį išdėstau taip:


„24.15. organizuoti medžioklės metu sužeistų gyvūnų paiešką. Kai sužeisto gyvūno paieška tęsiama už ribų medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sužeistas gyvūnas, apie tai būtina nedelsiant, prieš išeinant už šio medžioklės plotų vieneto ribų, įrašyti medžioklės lapo antrojoje pusėje ir pranešti gretimų medžioklės plotų naudotojui telefonu arba AAD, jeigu sužeisto gyvūno ieškoma teritorijoje, kurioje medžioklė uždrausta.“;


1.2.12. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:


„27. Medžioklės plotų naudotojams, siekiantiems užtikrinti geresnę medžiojamųjų gyvūnų apsaugą nuo neteisėto medžiojimo, rekomenduojama kas trys mėnesiai pateikti jų planuojamų surengti medžioklių grafiką AAD, nurodant planuojamų medžioklių laiką ir vietoves, kad AAD galėtų tinkamai įvertinti gautus pranešimus apie kitu, nei nurodyta grafike, laiku vykdomą gal būt neteisėtą medžioklę ir prireikus ją kontroliuoti.“;


1.2.13. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:


„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas.

Limitas briedžio patinui sumedžioti arba Limitas tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudotas sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Limitą briedžio patinui sumedžioti arba Limitą tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti likutis, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD.

Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD.

Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito likutis šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja AAD.

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti AAD nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o šis gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.“;


1.2.14. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:


„29. Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato AAD direktoriaus įsakymu sudaryta savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija (toliau šiame skyriuje – Komisija), į kurią atstovai skiriami iš:


29.1 AAD;


29.2. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų), Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei tokie yra šioje savivaldybėje);


29.3. medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius.“;


1.2.15. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:


„Komisijos darbą organizuoja pirmininkas, skiriamas AAD direktoriaus įsakymu. Komisijos sprendimai laikomi priimtais tik tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai jos narių, o už sprendimą balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių narių. Kai Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsai dėl kurio nors sprendimo pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.“;


1.2.16. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:


„40. Komisijos sprendimas padidinti kurios nors rūšies medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą konkrečios savivaldybės teritorijoje daugiau kaip 50 procentų (palyginti su paskutiniu medžioklės sezonu, kai šios rūšies gyvūnų medžiojimas buvo leidžiamas) turi būti suderintas su AAD, pateikiant tokio sprendimo motyvus.“;


1.2.17. pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:


„41. Ginčus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo tarp medžioklės plotų naudotojų ir Komisijos nagrinėja AAD.“;


1.2.18. pakeičiu 42 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:


„42. Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje įsigalioja Aplinkos ministerijai jį patvirtintus pagal AAD iki kiekvienų metų balandžio 20 d. pateiktus suvestinius duomenis;.“;


1.2.19. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:


„50. Medžiotojas, sumedžiojęs žieduotą ar kitaip pažymėtą paukštį arba žvėrį, privalo apie tai pranešti AAD, o šis reikiamą informaciją teikia Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus Žiedavimo centrui.“;


1.2.20. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:


„51. Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nugabenti jį į AAD, kuris, esant reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo registracijos anketą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.9 papunktyje nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus, administracinėn atsakomybėn netraukiamas.“;


1.2.21. pakeičiu 58.28 papunktį ir jį išdėstau taip:


„58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir AAD ir negavus leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai.“;


1.2.22. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);


1.2.23. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);


1.2.24. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);


1.2.25. pakeičiu 5 priedo 11 punktą ir jį išdėstau taip:


„11. Medžioklės plotų naudotojas apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša AAD telefonu 8(5) 273 2995, kuris užregistruoja informaciją apie vykdomą apskaitą.“;


1.2.26. pakeičiu 5 priedo 19 punktą ir jį išdėstau taip:


„19. Tarnyba, atlikusi duomenų analizę, apie medžioklės plotų naudotojus, kurie neatliko apskaitos arba nepateikė jos duomenų, informuoja AAD.“;


1.2.27. pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).


2. N u s t a t a u, kad:


2.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.


2.2. medžioklės lapai, iki 2018 m. birželio 30 d. nustatyta tvarka pažymėti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūroje, gali būti naudojami iki 2019 m. balandžio 1 d.Aplinkos ministras Kęstutis Navickas

MEDŽIOKLĖS LAPŲ REGISTRAVIMO IR ŽYMĖJIMO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTE PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS1. Medžioklės lapų registravimo ir žymėjimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašas nustato medžioklės lapų pateikimo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) registravimo ir žymėjimo specialiu spaudu AAD procedūrą.


2. Medžioklės plotų naudotojas pagal medžioklės lapo pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“, atsispausdina reikalingą medžioklės lapų kiekį, sunumeruoja juos eilės tvarka, pažymi kiekvieną medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą) ir tiesiogiai atvykęs pateikia juos AAD. Rekomenduojama nurodytu būdu paruošti ir į AAD dėl įregistravimo kreiptis vieną kartą dėl visam medžioklės sezonui reikalingų medžioklės lapų įregistravimo.


3. AAD darbuotojas tą pačią darbo dieną medžioklės plotų naudotojo pateiktus medžioklės lapus įregistruoja Medžioklės lapų registre, nurodydamas medžioklės lapų registravimo datą, medžioklės plotų naudotojo pavadinimą, registruojamų medžioklės lapų kiekį, jų numerius ir pažymi kiekvieną medžioklės lapą specialiu spaudu, kuriame yra įrašas „Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Medžioklės lapas įregistruotas“, ir grąžina juos medžioklės plotų naudotojui.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokumentas PDF formate, kartu su blankų pavyzdinėm formom

AM+isak+D1-588 (2).pdf
(245.12 KiB) Atsisiųsta 39 kartus(ų)
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Rgs-13 21:49

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS


2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. XIII-1471

Vilnius


1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Bendro naudojimo medžioklės plotai – medžiotojų asociacijos arba pavienių medžiotojų poreikiams tenkinti skirti medžioklės plotai.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

„19. Medžiotojų asociacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, susijusiems su medžiokle, tenkinti ir įgyvendinti.“

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„5 straipsnis. Medžioklės reglamentavimas ir valstybės, savivaldybių institucijų bei medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, kompetencija“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) nustato medžiotojo bilieto pavyzdinę formą ir medžiotojo bilieto išdavimo, paėmimo ir grąžinimo tvarką;“.

3. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) sudaro arba paveda Aplinkos apsaugos departamentui sudaryti teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas;“.

4. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius:

1) teikia institucijoms, priimančioms medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

2) dalyvauja šio Įstatymo nustatyta tvarka sudaromų komisijų darbe ir siūlo į jas savo atstovus;

3) organizuoja asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, stažuotes ir medžiotojų mokymo kursus;

4) aplinkos ministro nustatyta tvarka organizuoja medžiotojų selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją;

5) organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras, rengia medžioklės trofėjų parodas, medžiotojų varžybas, simpoziumus, konferencijas.“

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.“

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 8 straipsnio 2 dalį 5 punktu:

„5) kai šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju pateikiamas šio straipsnio 3 dalyje nurodytai komisijai prašymas sudaryti naują medžioklės plotų vienetą.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus kiekvienoje savivaldybėje rengia šios savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Ši komisija sudaroma iš savivaldybės administracijos, aplinkos apsaugos, žemėtvarkos, valstybinius miškus prižiūrinčių institucijų, medžiotojų asociacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, žemės, miško sklypų savininkų savivaldos organizacijų atstovų. Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatus tvirtina aplinkos ir žemės ūkio ministrai.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Medžioklės plotų vienetų ribos keičiamos šio straipsnio 3 dalyje nurodytos komisijos iniciatyva, kai medžioklės plotų vienetų ribos neatitinka šio straipsnio 1 dalies nuostatų. Šiuo atveju sprendimo dėl medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektų patvirtinimo įsigaliojimas numatomas nuo kito medžioklės sezono pirmos dienos. Jeigu dėl šioje dalyje nurodytos priežasties rengiant medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektus negaunamas medžioklės plotų naudotojų sutikimas pakeisti medžioklės plotų vienetų ribas nedelsiant, medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektų įsigaliojimas numatomas, kai pasibaigia išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose galiojimas.“

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„9 straipsnis. Medžioklėtvarkos projektas

1. Visiems šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytiems medžioklės plotų vienetams gali būti parengiami medžioklėtvarkos projektai, kuriuose, atlikus medžioklės plotų bioekologinių sąlygų bei jų pokyčių tyrimą, nustatoma:

1) pagrindinės medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygos (didžiausias ir mažiausias leistinas medžiojamųjų gyvūnų gausumas, privalomos įgyvendinti biotechninės priemonės bei kitos sąlygos, būtinos išlaikyti gyvybingas medžiojamųjų gyvūnų populiacijas bei išvengti didelės šių gyvūnų daromos žalos žemės, miškų ir žuvininkystės ūkiams, kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams);

2) siūlymai pakeisti medžioklės plotų vienetų ribas, jeigu tai yra būtina siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą bei atsižvelgiant į įvykusius teritorijos naudojimo pokyčius;

3) patikslinti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokėtini mokesčiai, atsižvelgiant į medžioklės plotų bioekologinių savybių pasikeitimą.

2. Šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju sudarytam naujam medžioklės plotų vienetui medžioklėtvarkos projektas turi būti parengtas per vienus metus nuo šio Įstatymo 8 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatyta tvarka parengto ir atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus priimto sprendimo sudaryti naują medžioklės plotų vienetą priėmimo. Parengus medžioklėtvarkos projektą, tikslinamos medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygos, nurodytos pagal šio Įstatymo 10 straipsnyje nustatytą tvarką išduotame leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.“

6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Papildyti 10 straipsnio 2 dalį 4 punktu:

„4) leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo atveju.“

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnio 2 dalį 5 punktu:

„5) pateikia rašytinį prašymą panaikinti leidimą.“

8 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Privačios žemės sklypo savininkas, turintis medžiotojo bilietą ir konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdantis ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta, tais atvejais, kai šio medžioklės plotų vieneto naudotojas yra asmenis vienijanti asociacija, turi teisę tapti šios asociacijos nariu, prisiimdamas visas asociacijos įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas (asociacija) priima sprendimą dėl šio savininko priėmimo į asociacijos narius per 30 dienų nuo jo prašymo pateikimo dienos. Jeigu medžioklės plotų naudotojas (asociacija) raštu atsisako šioje dalyje nurodytą privačios žemės sklypo savininką priimti į savo narius arba kai medžioklės plotų naudotojas nėra asociacija, šis savininkas, šiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdantis ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta, turi teisę proporcingai nuosavybės teise valdomo žemės sklypo plotui naudoti jame medžiojamųjų gyvūnų išteklius (medžioti) sudaręs sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl šiam privačios žemės sklypo savininkui skiriamų sumedžioti gyvūnų skaičiaus nustatymo tvarkos, dėl tiesioginių ir proporcingų medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su medžiojamosios gyvūnijos apsauga, medžioklės plotų priežiūra ir medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimu, kompensavimo tvarkos, dėl medžioklės dokumentų išdavimo šiam privačios žemės sklypo savininkui ir jų grąžinimo, dėl kitų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų vykdymo. Rekomendacijas dėl tipinių šioje dalyje nurodytos sutarties sąlygų nustato aplinkos ministras. Medžioklės plotų naudotojas per 30 dienų nuo privačios žemės sklypo savininko prašymo gavimo dienos privalo parengti šioje dalyje numatytos sutarties projektą ir pasiūlymą ją sudaryti pateikti šiam privačios žemės sklypo savininkui. Tais atvejais, kai privačios žemės sklypo savininkas, pateikus medžioklės plotų naudotojo (asociacijos) įgalioto organo sprendimą priimti jį į šios asociacijos narius, atsisako arba nevykdo sąlygų tapti medžioklės plotų naudotojo (asociacijos) nariu, šios dalies nuostatos dėl teisės sudaryti sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) netaikomos.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Pavienis medžiotojas arba juridinį asmenį įsteigusi grupė medžiotojų, kurie nuosavybės teise valdo daugiau kaip 1 000 ha bendro ploto susisiekiančius žemės sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje nurodytai komisijai prašymą jų nuosavybės teise valdomos žemės pagrindu sudaryti naują medžioklės plotų vienetą, atitinkantį šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Ši komisija, įsitikinusi, kad šį prašymą pateikęs medžiotojas ar juridinį asmenį įsteigusi grupė medžiotojų nuosavybės teise valdo ne mažiau kaip 1 000 ha bendro ploto susisiekiančius žemės sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, vadovaudamasi šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais principais ir kriterijais, įvertina, ar prijungiant ar atskiriant medžioklės plotų dalis, tačiau nepanaikinant esamų gretimų medžioklės plotų vienetų galima sudaryti ne mažesnį kaip 1 000 ha naują medžioklės plotų vienetą, kuriame ne mažiau kaip 70 procentų žemės ploto nuosavybės teise priklausytų prašymą sudaryti naują medžioklės plotų vienetą pateikusiam medžiotojui ar juridinį asmenį įsteigusiai medžiotojų grupei. Kai toks naujas medžioklės plotų vienetas sudaromas, prašymą pateikusiam medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiame medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šiuo atveju išduodamo leidimo įsigaliojimas numatomas nuo kito medžioklės sezono pirmos dienos. Sudarant naują medžioklės plotų vienetą šioje dalyje nustatyta tvarka, kartu parengiamas ir patvirtinamas esamo gretimo medžioklės plotų vieneto, kurio plotas sumažėja dėl naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo, ribų pakeitimo projektas šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius esamame gretimame medžioklės plotų vienete atitinkamai pakeičiamas ir išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso. Šioje dalyje nustatyta tvarka sudaryto naujo medžioklės plotų vieneto naudotojas sutartiniais pagrindais kompensuoja esamo gretimo medžioklės plotų vieneto, kurio medžioklės plotų dalis buvo atskirta ar prijungta sudarant šį naują medžioklės plotų vienetą, naudotojui toje medžioklės plotų dalyje paliekamų stacionarių medžioklės įrenginių vertę.“

9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Medžioklės egzaminą organizuoja ir teisę medžioti suteikia Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos.“

2. Pakeisti 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija:

1) aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda medžiotojų bilietus;

2) šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais panaikina asmenims suteiktą teisę medžioti ir aplinkos ministro nustatyta tvarka paima medžiotojo bilietą.“

3. Pripažinti netekusiu galios 14 straipsnio 6 dalies 2 punktą.

4. Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Asmenys, turintys užsienio šalyse išduotus analogiškus medžiotojo bilietui dokumentus, turi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytas teises ir pareigas.“

10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„15 straipsnis. Medžiotojų mokymas

1. Asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, medžiotojų mokymo kursus rengia medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, ir biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos.

2. Medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos pagal aplinkos ministro patvirtintas mokymo programas ir tvarką ruošia medžiotojus selekcininkus, medžioklės trofėjų ekspertus, ekspertus kinologus ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją.

3. Medžiotojų asociacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, aplinkos ministro nustatyta tvarka organizuoja savo narių saugaus elgesio medžioklėje ir šaudymo įgūdžių ugdymą ir reguliarų žinių ir įgūdžių patikrinimą.“

11 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijoms pasiūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo gali pateikti Aplinkos apsaugos departamentas, policija, atitinkamos gydymo įstaigos, kai paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos informaciją apie priimtus sprendimus panaikinti asmenims suteiktą teisę medžioti ir kitos institucijos informaciją apie medžiotojams skirtas nuobaudas privalo pateikti Aplinkos ministerijai ir medžiotojų asociacijoms, kurių nariai yra šie asmenys.“

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.


Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Rgs-27 15:30

Įsakymas dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo Nr. B1-814/01-853


https://drive.google.com/file/d/1GWUB9a ... eTE41/view
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Spa-18 17:45

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS


ĮSAKYMAS


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. spalio 18 d. Nr. D1-892

Vilnius


P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:


1. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:„22. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, kurių medžioklė yra limituojama, iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, dorojimą, priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, medžioklės lape įrašoma, kiek ir kokių gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiota. Medžiojant medžioklės būdais tykojant arba sėlinant, ši informacija į medžioklės lapą įrašoma prieš išgabenant gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant dorojimą ‒ priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas.“


2. Pakeičiu 28 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti AAD nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o šis gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos el. paštu zveriuapskaita@vstt.lt. Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas. Mėginiai paimami, saugomi, minėtam atstovui perduodami pagal Medžioklės taisyklių 9 priedą.“.


3. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje įsigalioja aplinkos ministrui jį patvirtintus pagal AAD iki kiekvienų metų balandžio 20 d. pateiktus suvestinius duomenis.

Vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina aplinkos ministras Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“.


4. Pakeičiu 421 punktą ir jį išdėstau taip:

„421. Medžioklės plotų naudotojai privalo vieną kartą per medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege pagal Medžioklės taisyklių 5 priede nurodytą metodiką ir ištisus metus rinkti ir teikti informaciją apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą pagal Medžioklės taisyklių 10 priede nurodytą pranešimų apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą registravimo visus metus instrukciją. Kiti suinteresuoti asmenys gali vadovautis Medžioklės taisyklių 10 priede nurodyta instrukcija pateikdami jiems žinomus faktus apie didžiųjų plėšrūnų (vilkų, lūšių ir rudųjų lokių) buvimą laisvėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“.


5. Pakeičiu 571 punktą ir jį išdėstau taip:

„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radaviečių.

Medžiojant saugomose teritorijose privaloma laikytis medžioklės apribojimų, susijusių su šiose teritorijose saugomų natūralių buveinių ir gyvūnų ar augalų rūšių apsauga ir nustatytų saugomų teritorijų nuostatuose ar teritorijų planavimo dokumentuose.“.


6. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

„60. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine – pradėjus medžioti. B ir C kategorijos trumpieji šaunamieji ginklai užtaisomi tik tuomet kai, siekiant nutraukti kančias, pribaigiamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas. Jeigu einant su užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį (peršokti upelį ar kanalą, perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais atvejais, kai kyla pavojus parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių.


7. Papildau 77 punktu ir jį išdėstau taip:

„77. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus į kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.“.


8. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).


9. Pakeičiu 5 priedą:


9.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Apskaita atliekama kasmet tuose pačiuose nuolatiniuose apskaitos maršrutuose, kurių po vieną ar keletą nustatoma kiekviename medžioklės plotų vienete ir gamtiniame rezervate, įskaitant rezervatus, esančius valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose (toliau – apskaitos teritorija), ir pažymima žemėlapyje. Jeigu gamtinis rezervatas, esantis valstybiniame parke ar biosferos rezervate, yra mažesnis kaip 100 ha, atskiras maršrutas tokiame rezervate nenustatomas, o jo plotas integruojamas į vykdomos apskaitos teritoriją greta esančiame medžioklės plotų vienete.“;


9.2. pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. maršruto ilgis turi būti pasirenkamas toks, kad kiekvienam 1000 ha tiriamų buveinių būtų nustatyta ne mažiau kaip 5 km maršruto, tačiau rekomenduojama, kad bendras maršruto ilgis neviršytų 12 km viename medžioklės plotų vienete ar rezervate;“;


9.3. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Gyvūnai, kurių pėdsakai registruojami: vilkas, lūšis, paprastasis šakalas, rudasis lokys, šernas, stirna, taurusis elnias, danielius, briedis, stumbras. Kartu registruojami ir naminių šunų pėdsakai. Žemėlapyje žymimos tik apskaitomų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ar stumbrų pėdsakų trajektorijos.“;


9.4. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Medžioklės plotų naudotojas apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša AAD telefonu 8(5) 273 2995 arba el. paštu info@aad.am.lt, kuris užregistruoja informaciją apie vykdomą apskaitą (kokiame medžioklės plotų vienete ir kokią dieną ir valandą pradedama apskaita).“;


9.5. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Pradėdamas apskaitą, apskaitos vykdytojas apskaitos anketoje užrašo datą, laiką, maršruto numerį (jeigu medžioklės plotų vienete ar rezervate nustatyta daugiau kaip vienas maršrutas), nurodo meteorologines sąlygas, savo vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją. Pritrūkus vietos įrašams viename lape, imamas naujas apskaitos lapas, apskaitos anketos I dalyje nurodytina pagrindinė informacija pakartojama. Apskaitos anketos II dalis pildoma tęsiant pėdsakų numeraciją toliau.“;


9.6. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Aptikęs kiekvieną pėdsakų grandinę, kuri kerta apskaitos maršrutą, arba, kad žvėrių eita tuo pačiu keliu, kuriuo vykdoma apskaita, apskaitos vykdytojas:


15.1. apskaitos anketoje įrašo pėdsako numerį, pradėdamas nuo 1, ir nurodo identifikuoto gyvūno rūšį;


15.2. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, žemėlapyje brūkšnine linija pažymi pėdsakų trajektoriją, nurodo judėjimo kryptį, pažymi pėdsakų numerį, kuris atitinka apskaitos anketoje nurodytą eilės numerį;


15.3. nustatęs, kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto vienu taku, jų pėdsakus registruoja kaip vieną pėdsaką, suteikdamas vieną numerį apskaitos anketoje, įrašydamas joje vieną eilutę;


15.4. nustatęs. kad keletas tos pačios rūšies individų maršrutą kirto aiškiai matomomis atskiromis pėdsakų trajektorijomis, jų pėdsakus registruoja kaip atskirus pėdsakus, suteikdamas jiems atskirus numerius apskaitos anketoje, įrašydamas joje atskiras eilutes;


15.5. įtaręs, kad tuo pačiu pėdsaku skirtingomis kryptimis praėjo individų grupė, seka pėdsakais, kol nustato tikėtiną individų skaičių. Jeigu pėdsakų grandinę paliko didelė kanopinių žvėrių grupė, apskaitos vykdytojas gali intuityviai nuspręsti, kiek buvo individų. Tais atvejais, kai spėjama, kad individai ar jų grupės skirtingomis kryptimis praėjo tuo pačiu pėdsaku, apskaitos vykdytojas patikrina šią aplinkybę pasitraukdamas nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos. Pasitvirtinus spėjimui, anketoje pėdsakams suteikiami atskiri numeriai (taip žymima net, jei vykdytojas mano, kad abiem atvejais būta to paties individo ar jų grupės);


15.6. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, naminiam šuniui ar stumbrui, kiek galima tiksliau nustato pėdsakus palikusių individų skaičių (jeigu reikia patikslinti, galima pasitraukti nuo maršruto iki pėdsakų išsiskyrimo vietos) ir įrašo į apskaitos anketą, žemėlapyje pažymi pėdsakų trajektoriją ir judėjimo kryptį;


15.7. pėdsakus priskyręs kuriai nors apskaitomų plėšriųjų žvėrių rūšiai, stumbrui ar naminiam šuniui, pėdsakus nufotografuoja ir į apskaitos anketą įrašo fotografavimo laiką 5 minučių tikslumu.“;


9.7. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Baigęs apskaitą, apskaitos vykdytojas pasirašo apskaitos anketoje ir ne vėliau kaip per 10 dienų visus apskaitos dokumentus perduoda Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos tinklalapio (http://www.vstt.lt) rubrikoje „Žvėrių apskaita“, prieš tai juos sutvarkęs pagal šiuos reikalavimus:


17.1. maršruto žemėlapis (žemėlapiai) ir apskaitos anketa (anketos) skenuojami spalvoto skenavimo režimu arba fotografuojami skaitmeniniu fotoaparatu ar fotografuojančiu telefonu. Maršruto žemėlapis (žemėlapiai) ir apskaitos anketa (anketos) išsaugomi .pdf arba .jpg formatu. Išsaugant šiuos elektroninius dokumentus, nurodomas medžioklės plotų vieneto arba gamtinio rezervato pavadinimas ir apskaitos metai, pavyzdžiui, „Girele 2018.jpg“;


17.2. pėdsakų nuotraukos išsaugomos .jpg formatu. Pėdsakų nuotraukos elektroninio dokumento pavadinime nurodoma nuotraukos padarymo data, laikas ir pėdsakų numeris, atitinkantis nurodytą apskaitos anketoje, pavyzdžiui, „2018-02-20 12-45 Nr. 13.jpg“;


17.3. apskaitos anketos (arba anketų, jeigu buvo užpildyta daugiau nei viena anketa) duomenys suvedami į vieną elektroninę formą, prie kurios prieiga skelbiama tarnybos tinklalapio rubrikoje „Žvėrių apskaita“;


17.4 apskaitos anketos, žemėlapiai ir apskaitomų plėšriųjų žvėrių, stumbrų ar naminių šunų pėdsakų nuotraukos įkeliami kaip priedai elektroninėje formoje;“.


9.8. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).


10. Papildau 9 priedu (pridedama).


11. Papildau 10 priedu (pridedama).


Priedai -
AM+isak+D1-892+priedas.odt
(24.29 KiB) Atsisiųsta 24 kartus(ų)

Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Spa-31 21:48

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. spalio 31 d. Nr. D1-916

Vilnius


P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstau 22 punktą taip:

„22. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, kurių medžioklė limituojama, iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, dorojimą, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas, medžioklės lape įrašoma, kiek ir kokių gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiota. Medžiojant medžioklės būdais tykojant arba sėlinant, ši informacija į medžioklės lapą įrašoma prieš išgabenant gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant dorojimą, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas.

Sumedžiojus elninių žvėrių patinų, duomenys apie jų ragus ir šių gyvūnų sumedžiojimo data įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).

Sumedžiojus šernų, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje.

Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus, šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape, šie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai.“


Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Lap-08 22:46

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 515„DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2018 m. lapkričio 8 d. Nr. D1-940

Vilnius


1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:


„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOVadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 punktu,

tvirtinu Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašą (pridedama)“.

2. Nustatau, kad:

2.1. leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkursai, pradėti organizuoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos nuostatas;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo medžioklės plotų naudotojai, gavę leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete konkurso būdu, moka kasmetinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą iki baigs galioti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.“

Aplinkos ministras Kęstutis NavickasPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu

Nr. 515

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. d.

įsakymo Nr. D1- redakcija)


LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE IŠDAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠASI SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso, vykdomo informacinių technologijų priemonėmis, viešo elektroninio aukciono būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt (toliau – aukcionas) organizavimo ir vykdymo tvarką, siekiant nustatyti medžioklės plotų naudotoją, kuriam bus išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete (toliau – leidimas). Aukciono dalyviai teikia pasiūlymus sumokėti vienkartinę savanorišką įmoką į Aplinkos apsaugos rėmimo programą (toliau – kaina), aukcioną laimi didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis.

2. Pagrindinės šiame tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

2.1. aukciono organizatorius – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

2.2. aukciono dalyvis – asmuo, turintis teisę būti medžioklės plotų naudotoju pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus ir siūlyti kainą konkrečiame aukcione vadovaujantis tvarkos aprašo reikalavimais.

3. Aukciono organizatorius, atsižvelgdamas į aukciono organizavimo išlaidas, turi teisę nustatyti ne didesnį kaip 29 Eur aukciono dalyvio registravimo mokestį (toliau – registravimo mokestis), kurį asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus nurodytą sąskaitą ir kuris negrąžinamas, išskyrus, kai asmuo sumoka aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet neregistruojamas aukciono dalyviu.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, į aukciono organizatoriaus nurodytą sąskaitą privalo sumokėti 15 000 Eur aukciono dalyvio garantinį įnašą (toliau – garantinis įnašas) arba pateikti banko garantiją garantiniam įnašui, mokėtinam tvarkos apraše nustatytais atvejais.

Asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus aukcionui.

Aukciono laimėtojui, kuriam nustatyta tvarka išduodamas leidimas, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduodamas leidimas.

Aukciono dalyvio, kurio pasiūlymas nelaimėjo, sumokėtas garantinis įnašas grąžinamas į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai išduotas leidimas aukciono laimėtojui.

Aukciono laimėtojui, kuris atsisakė leidimo, arba per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos nesikreipė į aukciono organizatorių dėl leidimo išdavimo, sumokėtas aukciono dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas. Šias lėšas aukciono organizatorius perveda į Aplinkos apsaugos rėmimo programą.II SKYRIUS

AUKCIONO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS4. Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt (toliau – specialioji interneto svetainė), vadovaujantis naudojimąsi specialiąja interneto svetaine reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

5. Aukciono organizatorius:

5.1. aukcionui organizuoti ir koordinuoti skiria atsakingą darbuotoją;

5.2. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomo aukciono pradžios datos savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie aukcioną:

5.2.1. nuoroda į specialiąją interneto svetainę, kurioje vyks aukcionas, ir aukciono aprašymas;

5.2.2. leidimo sąlygos ir trumpas medžioklės plotų aprašymas, nuoroda, kur skelbiamas medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas;

5.2.3. metinis mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, nustatytas pagal galiojančius teisės aktus;

5.2.4. pradinė kaina, kuri lygi mokesčiui už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą tame medžioklės plotų vienete;

5.2.5. minimalus kainos didinimo intervalas;

5.2.6. registravimo į elektroninį aukcioną pradžios ir pabaigos laikas;

5.2.7. aukciono pradžios ir pabaigos data, laikas;

5.2.8. aukciono organizatoriaus darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninis paštas;

5.2.9. registravimo mokestis ir sumokėjimo terminas;

5.2.10. garantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas;

5.2.11. aukciono organizatoriaus sąskaita, į kurią mokamas garantinis įnašas ir registravimo mokestis;

5.2.12. sąskaita, į kurią reikia pervesti registravimo mokestį ir garantinį įnašą;

5.2.13. sąskaita, į kurią aukciono laimėtojas turi pervesti kainos dydžio įmoką ir sumokėjimo terminas;

5.2.14. aukciono organizatoriaus pavadinimas, kodas ir buveinė;

5.2.15. kitos aukciono sąlygos ir informacija.

5.3. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono pradžios specialiojoje interneto svetainėje užpildo aukciono dalyvių registracijai reikalingus duomenis ir ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aukciono dalyvių registravimo į aukcioną pradžios paskelbia tvarkos aprašo 5.2.2–5.2.15 papunkčiuose nurodytą informaciją (toliau – skelbimas);

5.4. laikydamasis skelbime nurodyto aukciono pradžios termino, specialiojoje interneto svetainėje aktyvuoja aukcioną;

5.5. gavęs tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų elektronines kopijas ir duomenis, suteikia juos pateikusiam asmeniui aukciono dalyvio teisę ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai jį informuoja arba praneša, jei reikia patikslinti dokumentus ir (ar) duomenis. Patikslinti dokumentai ir (ar) duomenys likus 1 darbo dienai iki aukciono pradžios nebepriimami.

6. Į konkretų aukcioną galima registruotis tik vieną kartą, aukcione gali dalyvauti:

6.1. fizinis asmuo – savarankiškai;

6.2. juridinis asmuo – per atstovą – juridinio asmens vadovą arba jo įgaliotą asmenį.

7. Aukcione dalyvauti pageidaujantis asmuo turi sumokėti aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą (arba gauti atitinkamą banko garantiją), patvirtinti savo tapatybę siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais; taip pat, kad sutinka su aukciono sąlygomis ir jo asmens duomenų tvarkymu dalyvavimo aukcione tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OJ L 119, 4.5.2016) (toliau – reglamentas) nustatyta tvarka, registruotis į aukcioną specialiojoje interneto svetainėje nurodytu registracijos laiku, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki aukciono pradžios specialiojoje interneto svetainėje pateikti:

7.1. atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, kodą ir kontaktinius duomenis, atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją (jei dalyvauja kaip juridinio asmens įgaliotas atstovas), numerį sąskaitos, į kurią būtų sugrąžintas aukciono dalyvio garantinis įnašas ir (arba) registracijos mokestis, tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta tvarka;

7.2. vardą, pavardę, medžiotojo bilieto numerį, medžiotojo bilieto išdavimo ir medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo datas, kontaktinius duomenis (jei dalyvauja asmeniškai), sąskaitos, į kurią būtų sugrąžintas aukciono dalyvio garantinis įnašas ir (arba) registracijos mokestis, tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, numerį;

7.3. banko įstaigos dokumentą, įrodantį, kad asmuo į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą sąskaitą pervedė nustatyto dydžio aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą arba garanto raštišką įsipareigojimą dėl banko garantijos 15 000 Eur aukciono dalyvio garantiniam įnašui.

8. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų veiksmų atlikimas ir informacijos pateikimas laikomi prašymo registruoti aukciono dalyviu pateikimu.

9. Asmens, įvykdžiusio visus šio tvarkos aprašo reikalavimus, registraciją, patikrinęs dokumentus per aukciono skelbime nurodytą registracijos tvirtinimo laiką, patvirtina elektroninio aukciono organizatorius. Neįvykdę tvarkos aprašo reikalavimų asmenys neregistruojami.

10. Asmuo į nurodytą elektroninio pašto adresą gauna pranešimą apie patvirtintą arba nepatvirtintą registraciją į aukcioną.

11. Jei asmeniui registruojantis į aukcioną pasibaigė aukciono registracijos laikas, tolesni registravimo veiksmai neleidžiami. Jei asmuo į aukciono organizatoriaus sąskaitą pervedė dalyvio garantinį įnašą ir aukciono dalyvio registravimo mokestį, bet nespėjo baigti registracijos į aukcioną, jis aukciono organizatoriui pateikia prašymą nurodydamas numerį sąskaitos, į kurią reikia grąžinti garantinį įnašą ir aukciono dalyvio registravimo mokestį.

12. Aukcionas prasideda 9.00 val., baigiasi kitą dieną 14.00 val., prie šio laiko pridedant tvarkos aprašo 21 punkte numatytus aukciono pratęsimus. Kai aukciono pabaigos diena yra ne darbo ar valstybinės šventės diena, aukciono pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

13. Aukcionus organizuoja ir vykdo aukciono organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens paskirti darbuotojai.

14. Vykstant aukcionui, dalyviai turi siūlyti kainą už leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete. Aukciono dalyviai kainą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

15. Kainą didinant neautomatiniu būdu, aukciono dalyvis siūlo pradinę arba didesnę už ją kainą, pakeltą ne mažesniu už nurodytą minimalų kainos didinimo intervalą. Kiti aukciono dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už pasiūlytą, tačiau ją didinti ne mažiau už nurodytą minimalų kainos didinimo intervalą.

16. Kainą didinant automatiniu būdu, aukciono dalyvis siūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis nei nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas. Didžiausia siūloma kaina negali būti žinoma nei aukciono organizatoriui, nei kitiems aukciono dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma aukciono dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka, kol kitas aukciono dalyvis pasiūlo didesnę kainą. Pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio aukciono dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama aukciono dalyvio nustatytu intervalu, kol kito aukciono dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio aukciono dalyvio didžiausią siūlomą kainą.

17. Jeigu aukciono dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pačią kainą, kokią anksčiau yra nurodęs kitas aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio aukciono dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti aukciono dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šiame punkte nustatyta tvarka taikoma ir kai automatiniu būdu kainą didinantis aukciono dalyvis pasiūlo tokią didžiausią siūlomą kainą, kokią kitas aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

18. Iki aukciono pabaigos bet kuris aukciono dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant aukcionui yra didžiausia, anksčiau automatiniu būdu nustatytos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, negu tuo metu rodoma jo pasiūlyta kaina.

19. Aukciono vykdymo metu specialiojoje interneto svetainėje rodoma didžiausia tuo metu pasiūlyta kaina.

20. Aukciono dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama specialiosios interneto svetainės serveryje. Aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo.III SKYRIUS

AUKCIONO PABAIGA21. Aukcionas baigiamas skelbime nurodytu laiku. Jei iki aukciono pabaigos gautas nors vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu aukciono dalyviai gali siūlyti kainą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo aukcionas pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas didesnės kainos pasiūlymas.

22. Pasibaigus aukcionui, specialiojoje interneto svetainėje paskelbiama, už kokią kainą aukciono laimėtojui bus suteikta teisė naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, aukciono laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą aukcioną; nelaimėjusiems aukciono dalyviams išsiunčiamas pranešimas, kad aukciono nelaimėjo.

23. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

23.1. neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis;

23.2. nė vienas dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės arba didesnės kainos pagal nurodytą minimalų kainos kėlimo intervalą;

23.3. pasibaigus aukcionui, paaiškėja, kad laimėtojas neatitinka aukciono dalyviui keltų reikalavimų, nurodytų aukciono sąlygose;

23.4. aukciono organizatorius, pagal specialiosios interneto svetainės administratoriaus pranešimą apie jos veiklos sutrikimą, dėl kurio aukcionas negali būti laikomas teisėtai įvykusiu, nusprendžia paskelbti aukcioną neįvykusiu;

23.5. aukciono dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo jo pripažinimo laimėjusiu aukcioną nesikreipia į aukciono organizatorių dėl leidimo išdavimo arba atsisakė leidimo.

24. Neįvykus aukcionui, visos aukciono procedūros vykdomos iš naujo.

25. Aukciono informacija skelbiama specialiojoje interneto svetainėje viešai 60 (šešiasdešimt) dienų pasibaigus aukcionui ar paskelbus aukcioną neįvykusiu.

26. Pasibaigus aukcionui, aukciono organizatorius surašo protokolą, kurį pasirašo ir aukciono laimėtojas ir per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos informuoja apie aukciono rezultatus savo interneto svetainėje. Aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta įmoka didžiausia, informuojamas, kada ir kur jam bus išduotas leidimas. Aukciono laimėtojui leidimas išduodamas vadovaujantis Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo“, pateikus įrodančius dokumentus, kad aukciono laimėtojas sumokėjo pasiūlytą didžiausią kainą.

27. Jeigu per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos protokolas nesudaromas dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė leidimo.IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS28. Asmenys, sutikę, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo aukcione tikslais, turi teisę bet kuriuo metu, kai aukciono organizatorius ir aukciono laimėtojas pasirašo protokolą, atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir teisę į duomenų perkeliamumą laikantis reglamento reikalavimų.

29. Aukciono organizatorius kaupia ir tvarko aukciono dalyvių asmens duomenis leidimų išdavimo tikslais ne ilgiau kaip vienerius metus nuo konkretaus aukciono pabaigos; suėjus šiam terminui sunaikina duomenis.

30. Ginčų sprendimas:

30.1. vykstant aukciono procedūroms, visi suinteresuoti asmenys ir aukciono dalyviai turi teisę teikti pretenziją dėl priimtų sprendimų ar aukciono procedūrų, kurią aukciono organizatorius turi išnagrinėti ir priimti motyvuotą sprendimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam asmeniui;

30.2. gavęs pretenziją aukciono organizatorius svarsto ir priima sprendimą ar stabdyti aukcioną;

30.3. suinteresuotas asmuo ar aukciono dalyvis, nesutikęs su aukciono organizatoriaus sprendimu dėl pretenzijos, gali kreiptis į teismą spręsti ginčą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Lap-28 21:59

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. D1-999

Vilnius


1. P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:


1.1. pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:


„2.8. teisė medžioti – asmens įgyta teisė, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius Medžioklės egzaminą ir gavus Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą. Šios teisės turėjimas nesiejamas su prievole nustatyta tvarka atlikti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą;“;


1.2. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas AAD herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Už medžiotojo bilieto išdavimą arba jo pakeitimą nauju turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydami savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus medžiotojo bilietą, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžiotojo biliete buvusios žymos apie medžiotojo kvalifikaciją, nurodoma data, iki kada galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinama AAD herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras.“;


1.3. pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:


„16.1. medžiotojo bilietą;“


1.4. pakeičiu 58.7 papunktį ir jį išdėstau taip:


„58.7. medžioti neturint žymos medžiotojo biliete apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 5 metus nuo teisės medžioti suteikimo);“.


2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.


Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17592
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖS (naujausia redakcija 2015.05.01 d.)

2018-Gru-31 20:09

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 512 „DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2018 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1139

Vilnius

1. P a k e i č i u Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“:


1.1. papildau 8.4 papunkčiu:

„8.4. pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas – medžiotojui ar grupės medžiotojų įsteigtam juridiniam asmeniui Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytu naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo atveju.“;


1.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Konkurso Leidimui išduoti laimėtojui arba šios Tvarkos 8 punkte nurodytiems asmenims nustatytos formos Leidimą (priedas) AAD išduoda per 30 dienų nuo konkurso Leidimui išduoti rezultatų paskelbimo arba nuo atitinkamų Aplinkos ar Žemės ūkio ministerijos siūlymų ar medžioklės plotų naudotojo prašymo gavimo. Sprendimas išduoti Leidimą įforminamas AAD direktoriaus įsakymu, informuojant apie tai atitinkamos savivaldybės administraciją.“.


2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras,

laikinai einantis aplinkos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 6 ir 0 svečių