Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Lie-25 07:33

Alytaus rajone moteris rado neregistruotų ginklų ir šaudmenų


BNS ir lrytas.lt inf.
2016-07-24


Alytaus rajone, tėvų namuose, moteris rado neregistruotų ginklų ir šaudmenų ir perdavė juos pareigūnams.
1956 metais gimusi N. S. Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams pranešė, kad tvarkydamasi tėvų namuose rado neregistruotą 16 kalibro lygiavamzdį šautuvą, 19 vienetų 16 kalibro, 3 vienetus 12 kalibro, 4 vienetus 8 mm ir 11 vienetų 5,6 mm šovinių, dar 4 vienetus metalinių 16 kalibro tūtelių. Taip pat apžiūros metu rasta ir paimta nežinomos kilmės birių medžiagų, dėžutė kapsulių ir galimai dujinio ginklo duslintuvo antgalis bei neregistruotas 9 mm kalibro dujinis revolveris „Blow38“.
Ginklai galėjo priklausyti mirusiam pranešėjos tėvui M.S.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Lie-25 10:21

Brakonierių „poilsis“ žaloja gamtą

skrastas.lt
2016 m. liepos 22 d.
Edita KARKLELIENĖ


Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne bra­ko­nie­riaus nu­kau­tas stir­ni­nas, ten pat nu­dai­go­ti še­ši be­brai, tink­lais, bu­čiu­kais gau­dy­tos žu­vys. Bra­ko­nie­riai ne­lau­kia net nak­ties – gro­bio ieš­ko­ti ei­na ir vi­du­ry die­nos. Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ma­rius KAZ­LAUS­KAS sa­ko, kad lau­ki­niai gy­vū­nai žu­do­mi tik­rai ne iš ba­do. Daž­niau­siai – tai bru­ta­lus bū­das pa­si­pel­ny­ti ir "at­si­pa­lai­duo­ti".


Žu­do­ma no­rint „pail­sė­ti“

– Jūs, ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nas, ži­no­te dau­gy­bę at­ve­jų, kai lau­ki­niai gy­vū­nai žu­do­mi, šau­do­mi, čia pat pjaus­to­mi, di­ria­mi kai­liai. Dėl ko vi­sa tai?

– Tik­rai ne dėl sun­kaus pra­gy­ve­ni­mo ar­ba iš ne­tu­rė­ji­mo, ką val­gy­ti. Išaiš­kin­tas ne vie­nas at­ve­jis, kai su­lai­ky­ti bra­ko­nie­riai – ir dar­bus tu­rin­tys, ir pa­si­tu­rin­čiai gy­ve­nan­tys.

Iš pa­žei­dė­jų pa­siaiš­ki­ni­mų su­si­da­riau nuo­mo­nę, kad kur kas daž­niau nei no­ras pa­val­gy­ti lau­ki­nio gy­vū­no mė­sos į bra­ko­nie­riš­ką me­džiok­lę išei­na­ma no­rint "pail­sė­ti". Taip, taip. Su­lai­ky­ti bra­ko­nie­riai taip ir sa­ko: no­rė­jau lais­va­lai­kiu at­si­pa­lai­duo­ti, ko­kį šū­vį pa­leis­ti...

Ar­ba sie­kiant pa­si­pel­ny­ti. Gal­vo­ja­ma, kad jei nie­kas ne­su­čiups, ga­li­ma bus par­duo­ti sker­die­ną ir už­si­dirb­ti.

Liūd­na, kad taip ma­no ir kai ku­rie me­džio­to­jai, tu­rin­tys sau­go­ti gam­tos iš­tek­lius. O bra­ko­nie­riau­jan­čių me­džio­to­jų su­lai­ko­ma, dau­giau nei pu­sė.

– Ku­ris bra­ko­nie­ria­vi­mo at­ve­jis jums įstri­go ne tik kaip pa­rei­gū­nui, bet ir su­krė­tė?

– Než­mo­niš­kų poel­gių įvyk­do­ma tik­rai ne pa­vie­niai. Kar­tais žiū­riu į bra­ko­nie­riaus iš­nie­kin­tą lau­ki­nį gy­vū­ną ir gal­vo­ju, ne­jau­gi žmo­gus ga­lė­jo taip pa­sielg­ti? O bra­ko­nie­rius tik sto­vi prie­šais, vai­kiš­kai nu­lei­dęs akis, ir te­su­ge­ba iš­tar­ti „kal­tas“.

Įst­ri­go at­min­ty­je 2014-ųjų bir­že­lį Kel­mės ra­jo­ne bra­ko­nie­riaus nu­šau­ta vai­kin­ga brie­džio pa­te­lė. Brie­džiu­kai tu­rė­jo gim­ti jau po ke­lių sa­vai­čių.

Ki­tas at­ve­jis, su­krė­tęs ne tik ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, bet ir vi­są Lie­tu­vą, kai prieš 2012-ųjų Ka­lė­das Šiau­lių ra­jo­ne bu­vo nu­šau­ta vie­nuo­li­ka el­nių ir trys stir­nos. Bra­ko­nie­riai – me­džio­to­jai.

Dar vie­nas nu­si­kal­ti­mas gam­tai bu­vo įvyk­dy­tas 2013 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį prie Šiau­lių mies­te esan­čio Prū­de­lio. Bra­ko­nie­rius tink­lais žve­jo­jo vi­du­ry die­nos. Poil­siau­to­jų ir iš­kvies­tų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų aky­se iš­trau­kęs žve­jy­bi­nį tink­lą, Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jas su­si­rin­ko „der­lių“ – ša­mą, de­šimt li­nų, eše­rį – ir pa­trau­kė na­mo. Jei ne ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nai, die­na šiam vy­rui bū­tų pa­si­bai­gu­si ra­miai.

Dar per­nykš­tis at­ve­jis Šiau­liuo­se, prie Rė­ky­vos eže­ro. Įžū­lus bra­ko­nie­rius su ne­leis­ti­nais įran­kiais pa­gau­ta žu­vi­mi su­lai­ky­tas net ke­lis kar­tus per die­ną. Pir­mą­kart ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai atė­mė iš jo ne tik du bu­čiu­kus ir dvi ly­de­kas, bet ir brid­kel­nes. Tai­gi ant­ru kar­tu į žve­jy­bą su že­berk­lu šis vy­ras iš­si­ruo­šė tik su apa­ti­niais.

Pa­si­seks – ne­pa­si­seks

– Pa­na­šu, kad bra­ko­nie­riai tar­si žai­džia šach­ma­tų par­ti­ją: pa­si­seks ar­ba ne­pa­si­seks. O jei ne­pa­si­se­ka?

– Lau­kia bau­dos, bra­ko­nie­riš­kos me­džiok­lės ar­ba žve­jy­bos įran­kių ir prie­mo­nių kon­fis­ka­vi­mas, me­džio­to­jo bi­lie­to pra­ra­di­mas, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir ki­ti ne­ma­lo­nu­mai.

Dar prieš tre­jus su pu­se me­tų bau­dos už bra­ko­nie­riš­kus poel­gius ne­bu­vo to­kios skaus­min­gos, kaip da­bar.

Per­vers­mas įvy­ko po ma­no pa­mi­nė­tų vie­nuo­li­kos el­nių ir tri­jų stir­nų Šiau­lių ra­jo­ne iš­šau­dy­mo. Tuo­me­tis ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis nuo 2013 me­tų sau­sio 15 die­nos už ne­tei­sė­tai su­me­džio­tus gy­vū­nus bau­das pa­di­di­no de­šimt kar­tų.

Ga­lė­čiau šian­dien pa­sa­ky­ti, kad bra­ko­nie­riš­kų at­ve­jų skai­čius po to­kio dras­tiš­ko draus­mi­ni­mo bau­do­mis su­ma­žė­jo. Ta­čiau šiuo me­tu bra­ko­nie­riai pa­si­da­rė žy­miai ati­des­ni ir at­sar­ges­ni.

– Bau­das ga­li­ma di­din­ti ir šim­te­rio­pai, bet ar pa­žei­dė­jai jas mo­ka?

– To­kio klau­si­mo su­lau­kia­me daž­nai. Žmo­nės gal­vo­ja, kad as­me­nims už pa­da­ry­tus šiurkš­čius pa­žei­di­mus skir­tos mil­ži­niš­kos bau­dos tie­siog lie­ka ka­bė­ti.

Kar­tais ir de­šim­čių tūks­tan­čių eu­rų bau­dos yra mo­ka­mos: vie­ni su­mo­ka iš kar­to, ki­ti – da­li­mis, bet su­mo­ka. Štai jums ir at­sa­ky­mas į po­kal­bio pra­džio­je pa­teik­tą klau­si­mą: ar lau­ki­niai gy­vū­nai žu­do­mi dėl to, kad žmo­nės ne­be­tu­ri mais­to? Ar­gi mo­kė­tų bau­das, jei ne­be­tu­rė­tų pi­ni­gų net mais­tui?

Pa­gal­vo­ki­te: ža­la gam­tai už nu­kau­tą tau­rio­jo el­nio ar­ba brie­džio pa­ti­ną – 5 550 eu­rų, plius bau­da ir bra­ko­nie­ria­vi­mo įran­kio, taip pat prie­mo­nių, ku­rio­mis nau­do­jan­tis bu­vo nu­si­ženg­ta gam­tai, kon­fis­ka­vi­mas. Vis­ką su­dė­jus, iš­lai­dų – de­šim­tys tūks­tan­čių eu­rų.

Ži­no­ma, yra „už­mes­tų“ bau­dų, bet tai jau mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ir ant­sto­lių rei­ka­lai.

Pa­dė­ti gam­tai ga­li kiek­vie­nas

– Kaip ap­sau­go­ti lau­ki­nę gam­tą?

– La­bai sma­gu, kad nea­be­jin­gų pi­lie­tiš­kų žmo­nių vis dau­giau. Gy­ven­to­jai ne­be­ty­li, pa­ma­tę vi­du­ry eže­ro tink­lus į val­tį trau­kian­tį žmo­gų ar­ba su gink­lu pa­lei pa­miš­kę be­si­trai­nio­jan­tį.

Vis ak­ty­ves­ni ir pri­skir­tus plo­tus pri­žiū­rin­tys me­džio­to­jų bū­re­lių na­riai. Kad ir tas pa­sku­ti­nių die­nų at­ve­jis, kai Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, ties Ži­ro­nų kai­mu, bu­vo su­lai­ky­tas stir­nos pa­ti­ną nu­šo­vęs bra­ko­nie­rius. Apie jį pra­ne­šė „Kruo­jos“ me­džio­to­jų bū­re­lio pir­mi­nin­kas.

Kad ži­no­tu­mė­te, kiek tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos su­lau­kia skam­bu­čių apie ga­li­mus pa­žei­di­mus ir pa­žei­dė­jus! Tai tik­rai ro­do mū­sų vi­suo­me­nės bran­dą. Jei žmo­nės vis la­biau ne­pa­kan­tūs, va­di­na­si, ir ne­ga­ty­vių poel­gių tu­rės ma­žė­ti.

Tu­riu už­tik­rin­ti, kad kiek­vie­nas gau­tas sig­na­las apie gam­to­je da­ro­mus pa­žei­di­mus yra tik­ri­na­mas, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kad dau­ge­lis pra­ne­ši­mų – vi­so la­bo spė­ji­mas ar­ba įta­ri­mas.

Pra­neš­ti apie įta­ria­mus pa­žei­di­mus ir nu­si­kal­ti­mus gam­tai ga­li­te Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro te­le­fo­nu 112.

Sta­tis­ti­ka

Per 2015 me­tų du ket­vir­čius Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to kont­ro­liuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jos įvyk­dy­tas 282 žve­jy­bos pa­žei­di­mas: 177 – ne­sun­kūs (žve­jo­ji­mas be bi­lie­to, su­gau­tas ne­leis­ti­nas žu­vies kie­kis ar ma­žes­nės nei nu­ro­dy­ta tai­syk­lės), 39 – šiurkš­tūs (žve­jy­ba su drau­džia­mais įran­kiai ar žve­jy­ba drau­džia­mu bū­dų). Me­džiok­lės pa­žei­di­mų įvyk­dy­ta 59, iš jų sep­ty­ni – šiurkš­tūs.

Per du 2016-ųjų me­tų ket­vir­čius žve­jy­bos pa­žei­di­mų įvyk­dy­ta 291, iš jų – 23 pa­žei­di­mai yra tie­sio­giai su­si­ję su bra­ko­nie­ria­vi­mu.

Me­džiok­lės pa­žei­di­mų įvyk­dy­ta 56, iš ku­rių šiurkš­čių – de­vy­ni.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Lie-31 05:29

Išaiškintas šiurkštus medžioklės pažeidimas

Mažeikių rajono aplinkos apsaugos agentūros pareigūnams, bendradarbiaujant su VĮ Mažeikių miškų urėdijos pareigūnais, buvo sulaikytas pilietis R.B., kuris 2016 m. liepos 19 d. apie 22 val. neteisėtai medžiojo VĮ Mažeikių miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose, Vilkaičių kaime, Akmenės rajone. Neteisėtos medžioklės metu pilietis turėjo teisėtą graižtvinį ginklą su optika ir 3 šovinius. Minėtam piliečiui surašytas ATP protokolas pagal 85str.5d. ir byla perduota Akmenės rajono apylinkės teismui dėl nutarimo priėmimo.

Asmens, turinčio teisę medžioti (medžiotojo) buvimas arba medžiojimas teritorijose, kuriose šis asmuo neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių (579) iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių (1448) eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgp-10 21:04

Klaidingas šūvis – didelės bėdosRugpjūčio 5 d. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai vienoje iš sodybų, esančių Giedraičių seniūnijoje, Molėtų rajone, ant bičių avilio pamatė užmestą gyvūno kailį.
0.044506001470646076.jpg

Apžiūrėję įsitikino, kad tai neseniai nudirtas tauriojo elnio kailis. Netoliese rado ir lauko viralinę, ant kurios virė du puodai, o viename iš jų styrojo elnio ragas.
0.940061001470646089.jpg

Apžiūrėjus katiluose esantį turinį, pareigūnams abejonių nekilo, kad tai antramečio tauriojo elnio patino galvos dalys. Šiuo metu tauriuosius elnius medžioti draudžiama, todėl aplinkosaugininkai ėmėsi darbo, kurio tikslas – nustatyti, kokiomis aplinkybėmis čia atsidūrė tauriojo elnio kailis ir galva. Apžiūrint ir šalia esančią sodybą, žingsnis po žingsnio, GGAI pareigūnai surinko pakankamai įrodymų, tad vienam iš medžiotojų klubo „Dubingiai“ medžiotojų teko pripažinti, kad rugpjūčio 2 d., vėlai vakare, tamsiu paros metu, medžiodamas tykojant šernus, gerai neįsitikinęs rugiuose per klaidą nušovė antrametį tauriojo elnio patiną, kurį kitą rytą vietoje išdorojo ir skerdieną parsinešė. Už šį pažeidimą neteisėtai elnią sumedžiojusiam medžiotojui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, paimtas medžioklinis šautuvas, kuriuo buvo sumedžiotas minėtas žvėris. Visa su pažeidimu susijusi medžiaga nagrinėjimui bus perduota Molėtų rajono apylinkės teismui. Už tokį pažeidimą gresia sankcijos, numatytos LR ATPK 85 str. 6 dalyje – bauda nuo 868 iki 1737 eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienerių iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu. Piliečiui taip pat teks atlyginti gamtai padarytą 5551 eurų žalą.

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos informacija
2016-08-08
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgp-19 08:18

Vis dar kai kurie galvoja kad licencija "turi 4 kampus" ...

Pagėgių savivaldybėje neteisėtai sumedžiotas stirninas

2016-08-12 apie 22.30 val. iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos buvo gautas pranešimas apie tai, kad patruliuojantys pasienio pareigūnai Palumpio k., Pagėgių sav. patikrinimui sustabdę automobilį, jo bagažinėje rado į dėžę sudėtą žvėrienos skerdieną, ginklą ir medžioklės lapą. Į įvykio vietą nedelsiant išvyko Klaipėdos RAAD Tauragės rajono agentūros pareigūnas ir neetatinis aplinkos apsaugos inspektoriumi. Bardinų užkardos budėtojų dalyje buvo apklausti VSAT pareigūnai ir brakonieriavimu įtariamas pilietis. Buvo patikrintas užkardos kieme stovintis automobilis Citroen Berlingo, automobilio bagažinėje buvo išdoroto stirnino skerdiena, nupjauta galva su ragais.
timage2016-08-17.jpg
timage2016-08-17.jpg (3.73 KiB) Viewed 2868 times

Pasienio pareigūnai perdavė medžioklės lapą, užpildytą sulaikytojo medžiotojo vardu, šautuvą su optiniu taikikliu ir užtaisytais 2 šoviniais, prožektorių, peilį, leidimą ginklo laikymui, suvertą stirnino licenciją.
Nuvykus į pažeidimo vietą, buvo rasta žvėries dorojimo žymių: kraujo, išdoroto stirnino vidaus organai, kailis, prie kurio buvo gyvūno ausys. Stirnino ausyse nesimatė jokių licencijos įvėrimo žymių. Atliekos buvo paliktos ne tam skirtoje vietoje – pievoje. Medžioklės lape nebuvo pažymėta apie stirnino sumedžiojimą ir licencijos jam sumedžioti panaudojimą.
Už neteisėtą medžioklę teismas gali skirti baudą nuo 868 iki 1737 Eur su teisės medžioti atėmimu nuo 1 iki 5 metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu. Gyvūnijos ištekliams padaryta žala - 1587 Eur.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

ArnasJ
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: 2012-Lap-14 16:16
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgp-31 10:58

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 26 dieną, Debeikių seniūnijos Aušros kaime, žirnių lauke, aptikta neteisėtai sumedžiota elnio patelė.
Apie sumedžiotą gyvūną vietos medžiotojams pranešė žirnių lauką kulęs kombaino vairuotojas, šie apie tai informavo aplinkosaugininkus. Įvykio aplinkybes pavesta aiškintis tądien apskrityje budėjusiems Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros specialistams.

http://www.anyksta.lt/naujienos/naujien ... nio-patele

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgs-13 16:25

Užsitęsusioje medžioklės byloje padėtas galutinis taškas

Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 11 d. padėjo tašką nuo 2014 metų pabaigos besitęsiančioje brakonieriavimo byloje dėl šiurkštaus medžioklės taisyklių pažeidimo. Administracinės baudos, siekiančios 868 iki 1737 eurų su teisės medžioti atėmimu nuo 1 iki 5 metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu – tokia bausmė laukė „Sniegiai“ klubo medžiotojo R. V.
Medžiotojas R. V. nubaustas už tai, kad jis dar 2014 m. spalio mėn., Gylių miške, Ragučių k., Rokiškio r., svetimuose – „Vyžūnų“ būrelio medžioklės plotuose neteisėtai sumedžiojo briedžio patiną, tuo pažeisdamas 2000 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Medžioklės Lietuvos Respublikoje teritorijoje taisyklių“ 16.2 punktą nurodantį, kad medžioklės metu privaloma turėti galiojantį medžioklės lapą, 22 punktą nurodantį, kad privaloma turėti galiojančią licenciją medžiojamam gyvūnui sumedžioti, 58.2.1 punktą nurodantį, kad draudžiama medžioti svetimuose medžioklės plotuose ir 74.1 punktą, kuris nurodo, kad tai yra šiurkštus medžioklės taisyklių pažeidimas.
Medžiotojas R. V. savo teisėms ginti ir teismuose atstovauti buvo pasisamdęs advokatą A. L., tačiau ir jis negalėjo nieko padėti, nes šioje byloje nugalėjo teisybė.
Šioje, daugiau nei pusantrų metų trukusioje byloje įvyko net 10 teismų posėdžių, tačiau 2016 m. rugpjūčio 11 d. Panevėžio apygardos teismas padėjo galutinį tašką ir nutarė: Rokiškio rajono apylinkės teismo 2016-06-13 nutarimą, kur medžiotojui R. V. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 6 dalyje, padarytą pažeidimą, buvo pripažintas kaltu ir skirta 1303 Eur dydžio bauda su teisės medžioti atėmimu 3 metams ir pažeidimo padarymo įrankio, graižtvinio šautuvo - konfiskavimu, palikti nepakeistą. Ši nutartis neskundžiama. Negana to „Sniegiai“ medžiotojui R. V. dar teks atlyginti ir gamtai padarytą žalą, kuri siekia 5554,91 eurų. Paskaičiavus, kiek medžiotojui buvo išlaidų,reikia pagalvoti ar buvo verta pakelti šautuvą prieš „girių karalių“ t. y. briedžio patiną.

2016-09-06
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgs-16 09:44

KAIP PRISIKVIESTI APLINKOSAUGININKŲ NEMALONĘ

20160908.jpg


Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, patruliuodami Kauno rajone, medžiotojų klubų „ Gynia“ ir „Iltis“ medžioklės plotų vienetuose ties Valeravos gyvenviete, apie 01:30 val. pastebėjo laukų keliu važiuojantį įtartiną automobilį. Šią vietą yra itin pamėgę aplinkiniai brakonieriai, nes aplinkui gera pašarinė bazė medžiojamiesiems gyvūnams, pievos, arti gyvenamųjų pastatų nėra, geri privažiavimo keliai. Pareigūnų dėmesį patraukė tai, kad iš transporto priemonės buvo apšviečiami medžioklės plotai, o tai yra draudžiama pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus. Įtarimų sukėlusi transporto buvo sustabdyta. Paaiškėjo, kad garbės tikram medžiotojui nesuteikiančiu elgesiu ir veiksmais svetimuose medžioklės plotuose pasižymėjo Kauno medžiotojų klubo „Apuokas“ medžiotojas T.P. Kiti automobilyje buvę asmenys neturėjo jokių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, todėl buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie nustatė, jog vairuotojas neturi teisės vairuoti, automobilis be techninės apžiūros, išregistruotas prieš metus laiko ir neįregistruotas nustatyta tvarka. Medžiotojas nepateikė tam medžioklės plotų vienetui išduoto medžioklės lapo, su savimi turėjo medžioklinį graižtvinį šautuvą su optiniu taikikliu ir primontuotu priedėliu, galimai garso slopintuvu, nemažą kiekį šovinių, stebėjimui skirtą naktinio matymo prietaisą ne dėkle, savadarbį prožektorių, kuris buvo prijungtas prie transporto priemonės apšvietimo sistemos. Pažeidėjui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 85 str. 7 d., 85 str. 1 d., o baudą iki 1737 eurų, su teisės medžioti atėmimu iki 5 metų ir pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu, paskirs Kauno apylinkės teismas. Ekspertams nustačius, kad prie šautuvo primontuotas priedėlis slopina garsą, gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.
Prieš metus laiko Kauno aplinkosaugininkai netoli lyginant su šių metų pažeidimo vieta taip pat nustatė šiurkštų medžioklės taisyklių pažeidimą, o vienas iš dviejų „medžioklės“ dalyvių sulaukė baudžiamosios atsakomybės. Matyt, „gera vieta“ tuščia niekada nebūna.
Aplinkosaugininkai prašo pastebėjusius panašius ar kitokius aplinkosauginius pažeidimus, pranešti apie tai telefono numeriu 112.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgs-26 14:12

Medžiotojai draudimo nepaisė

0.653243001474878680.JPG


Pastaruoju metu vis netyla diskusijos dėl naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje. Jau kelintą kartą bandoma pakeisti šiuo metu esantį draudimą medžioklėje naudoti naktinius taikiklius. 2016 m. rugsėjo 21 d. po Seimo balsavimo draudimas nebuvo pakeistas. 2016 m. rugsėjo 23 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai vykdė reidą Lazdijų r., skirtą medžioklės kontrolei. Reido metu, apie 22 val. Kalniškės miške, Ąžuolyno medžioklės plotų vienete, sulaikyti du medžiotojai, kurie draudimo nepaisė ir medžiojo su naktinio taikikliais. V.K. ir J.S. žvėrių sumedžioti nesuspėjo, tačiau dėl padaryto pažeidimo teks aiškintis teisme. Pažeidėjų ginklai su naktiniais taikikliais sulaikyti, jiems gresia netekti pažeidimo padarymo įrankių, teisės medžioti nuo vienų iki penkerių metų ir baudos nuo 579 iki 1737 eurų.


Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos informacija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgs-28 09:44

NUSTATYTAS ŠIURKŠTUS BRAKONIERIAVIMO ATVEJIS. NETEISĖTAI SUMEDŽIOTI DU TAURIEJI ELNIAI

0.776758001474963221.jpg


2016 m. rugsėjo 26 d. buvo gautas pranešimas, jog Kėdainių rajone, medžiotojų klubo „Truskava“ medžioklės ploto vienete galimai neteisėtai sumedžiotas taurusis elnias. Pagal turimą informaciją atlikti tyrimą nuvyko Kauno RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai bei Kėdainių rajono agentūros pareigūnai.
Apžiūrėjus pirminėje informacijoje nurodytą vietą Kėdainių r., Dovydų miške, matėsi kraujo žymės, tauriojo elnio kailio šeriai. Per lauką matėsi arklio tempiamo vežimo žymės, kurios vedė į Kėdainių r., Truskavos sen., Gerdvilų kaimą. Sekant vežimo pėdsakais pareigūnai nuvyko į sodybą, kurios kieme trys asmenys jau tvarkė elnieną. Apklausus piliečius, jie nurodė sodybą, kurioje vyko netesėtai sumedžioto elnio dorojimas. Apžiūrėjus sodybą Gerdvilų k., kurioje buvo dorotas elnias, paaiškėjo, jog tą vakarą buvo neteisėtai sumedžioti du tauriųjų elnių patinai.
Sodybos ūkiniuose pastatuose Kauno RAAD pareigūnai rado dviejų tauriųjų elnių galvas su ragais, skerdieną. Atlikto tyrimo metu, Kauno RAAD pareigūnai nustatė septynis asmenis, kurie prisidėjo prie šios neteisėtos medžioklės. Pas juos visus namuose ir ūkiniuose pastatuose buvo rasta dalis elnienos. Pažymėtina tai, jog ši asmenų grupė buvo gerai organizuota, kiekvienas turėjo aiškias savo funkcijas, kada ir kur būti, ką daryti....
Piliečiai, prispausti nenuginčijamų įkalčių ir įrodymų, tolimesniam tyrimui ir apklausai buvo pristatyti į Kėdainių PK dėl baudžiamojo proceso pradėjimo. Piliečiams gresia piniginės baudos arba areštas, nes gamtai padaryta žala -11042,46 eurų. Iš piliečių buvo paimtas neteisėtoje medžioklėje naudotas graižtvinis ginklas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgs-28 10:40

PRISIMEDŽIOJO...

0.521317001475048022.JPG


Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai 2016 m. rugsėjo 26 dieną Vilniaus rajone vykdė reidą skirtą medžioklės kontrolei. Reido metu, apie 21 val. ties Babrukiškių kaimu, „Ąžuolo“ medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete, pastebėtas visureigis KIA, kuris nedideliu greičiu važiavo per medžioklės plotus. Kilus įtarimui, jog automobilyje KIA gali būti neteisėtų medžioklės įrankių ar priemonių, nutarta šį automobilį sustabdyti patikrinimui. Sustabdžius automobilį automobilio galiniai langai buvo praviri. Inspektoriams nesunku buvo suprasti dėl kokio tikslo langai automobilyje buvo nuleisti iki pusės. Automobilyje sėdėjo medžiotojas, kuris Medžioklės LR teritorijoje taisyklių draudimo nepaisė ir turėjo su savimi medžioklės plotuose naktinio matymo taikiklį. H.P. žvėrių sumedžioti nesuspėjo, tačiau dėl padaryto pažeidimo teks aiškintis teisme. Taip pat dėl draudžiamo civilinėje apyvartoje naktinio matymo taikiklio disponavimo medžiaga perduota Vilniaus rajono policijos komisariatui. Pažeidėjo ginklas su naktiniu taikikliu ir 7 vnt. šovinių sulaikyti, pagal LR ATPK 85 str. 7 d. jam gresia netekti pažeidimo padarymo įrankių, teisės medžioti nuo vienų iki penkerių metų ir bauda nuo 579 iki 1737 eurų.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Rgs-30 08:02

Gyvatvorėje stirnino paslėpti nepavyko

0.716469001475074375.jpg

0.927619001475074444.jpg


2016 m. rugsėjo 27 d. Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, akcijos „Elnias“ metu, dirbo Anykščių rajone. Jau beveik sutemus, aplinkosaugininkams įtarimą sukėlė vienas iš Anykščių mieste esančio individualaus gyvenamojo namo kiemo išvažiuojantis automobilis. Už vairo sėdintis žmogus buvo apsivilkęs maskuojančių spalvų drabužiais ir aiškiai labai skubėjo. Pareigūnai nutarė pasidomėti, kur gi vakare išsiruošė šis pilietis. Vos išvažiavęs iš miesto, automobilis pasuko į lauko keliuką ir pavažiavęs sustojo palaukėje. Prie jo priėjo žmogus, buvo matyti, kad jis rankose turi į dėklą įdėtą ginklą. Kai aplinkosaugininkai iš karto privažiavo prie šių piliečių, paaiškėjo, kad tai „Puntuko“ medžiotojų klubo medžiotojai P. M. ir S. Š. Šie paaiškino, kad ką tik baigė medžioklę ir ruošiasi į namus. Parodė, kurioje vietoje tykojo laimikio. Kadangi pareigūnai matė, kad P. M. čia tikrai nemedžiojo ir sako netiesą, vadinasi, tam turi būti priežasčių. Patikrinę medžiotojų dokumentus, nusprendė stebėti namą Anykščiuose, iš kur išvažiavo automobilis. Atvykę sustojo nuošaliau. Po kurio laiko automobilyje laukiantys aplinkosaugininkai iš kolegos gavo pranešimą, kad jis gyvatvorėje pastebėjo paslėptą plastikinę dėžę, kurioje buvo ką tik sumedžiotas, nepažymėtas specialia plomba suaugęs stirnos patinas. Beliko tik sulaukti šio laimikio savininko. Ilgai laukti neteko. Netrukus į kiemą įsuko pareigūnams jau žinomas automobilis su minėtais medžiotojais. Ne iš karto jie atėjo prie neteisėtai sumedžioto stirnino. Pirmiausia su prožektoriumi apžiūrėjo kiemą, paklausė, pavaikščiojo ir tik tada ryžosi paimti neteisėtai sumedžiotą ir paslėptą laimikį. Pareigūno šuolis per tvorą ir dar kartą ištartas „Labas vakaras“ pažeidėjams buvo labai netikėtas. Nors vienas iš jų turėjo plombą su licencija, tačiau pasinaudoti nebespėjo – tą medžiotojas turėjo padaryti dar prieš išgabendamas gyvūną iš sumedžiojimo vietos. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes, paaiškėjo dar vienas įdomus dalykas – medžioklės vadovas P. M. turėjo du tuo pačiu numeriu pažymėtus ir tą pačią dieną išduotus medžioklės lapus. Matėsi, kad vienas iš jų yra skenuotas, fiktyvus, į kurį ir buvo rašomos beveik kiekvieną dieną vykdytos medžioklės. Originaliame medžioklės lape apie tą dieną vykdytą medžioklę jokio įrašo nebuvo. Kokiu tikslu medžioklės vadovas P. M. norėjo nuslėpti medžioklių skaičių ir jose dalyvaujančius medžiotojus, geriausiai įvertins „Puntuko“ medžiotojų klubo taryba ir jo klubo kolegos. Suaugusį stirnos patiną neteisėtai sumedžiojusiam pil. P. M. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 85 str. 5 ir 6 dalis. Paimtas ginklas, iš kurio buvo nušautas žvėris. Į saugojimo aikštelę iškeliavo ir automobilis, kuriuo buvo gabenamas neteisėtai sumedžiotas stirninas. Ir automobiliui, ir ginklui gresia konfiskavimas. Be to, dar bus skirta administracinė bauda, teisės medžioti atėmimas ir teks atlyginti laukinių gyvūnų ištekliams padarytą žalą, kuri yra 1587,75 euro. Atsakomybės neišvengs ir pil. S. Š., kuriam administracinės teisės pažeidimo protokolas surašytas pagal LR ATPK 85 str. 5 dalį – už medžioklę be galiojančio medžioklės lapo. Visa su šiais pažeidimais susijusi byla nagrinėjimui bus perduota Anykščių rajono apylinkės teismui.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Spa-25 13:19

MEDŽIOTOJAI ,,SUTAUPĖ“

2016 m. spalio 13 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos ir Šiaulių agentūros pareigūnai, vykdyto reido metu sulaikė medžiotojus neteisėtai gabenančius sumedžiotą stirniną.

IMG_5529_sm.jpg

Spalio 13 d. vakarą ,,Gubernijos“ medžioklės plotų vienete teisėtai medžiojo Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos ,,Gubernijos“ medžiotojų būrelio medžiotojai L.G. (gim.1947 m.) ir S.K. (gim. 1971 m.). Medžiotojas S.K. sumedžiojo stirniną. Sulaukę prietemos vyrai nutarė medžioklę baigti. Sumedžiotą stirniną pasikrovė į automobilio priekabą, sumedžiotam gyvūnui į ausį įvėrė specialios paskirties plombą, o kad jos ,,negadinti“ sujungė ją izoliacine medžiaga. Išvažiuojančius į kelią juos stebėję pareigūnai ir sulaikė.
Vadovaujantis administracinės teisės pažeidimų kodekso 85 str. 6 d. medžiotojams surašyti administracinės teisė pažeidimo protokolai. Už šį pažeidimą gresia nuo 868 iki 1737 eurų bauda, su teisės medžioti atėmimu nuo vienerių iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu. Medžiotojams reiks atlyginti ir 1587,75 eurų žalą gamtai.
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės nurodo, kad gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos – holograminio lipduko – pusės ties pažymėta rodykle ir užrašu „Insert“ perkišamas per metalinį užraktą tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio ilgio būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba plombos dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei pusė ilgio, licencija laikoma negaliojančia.

Atvykus į gyvūno dorojimo vietą, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą, į medžioklės lapą įrašomi panaudotų licencijų numeriai. Pradėjus doroti sumedžiotą gyvūną, specialios paskirties plomba išimama iš sumedžioto gyvūno ausies, nupjaunant plombos dirželį. Plombos informacinė plokštelė su ant jos priklijuota licencija nupjaunama ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų ragus įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).

Sumedžiojus šernus, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje.

Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus bei šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape arba sumedžioti gyvūnai nepažymėti specialios paskirties plombomis, ant kurių informacinių plokštelių priklijuotos licencijos, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, numatytus Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.

Byla perduota Šiaulių rajono apylinkės teismui.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Spa-31 20:46

Neteisėta medžioklė, užkasti įkalčiai, paimtas automobilis…

2016 m. spalio 30 dieną Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Utenos rajone išaiškino šiurkštų medžioklės taisyklių pažeidimą. Medžiotojų klubo ,,Dvarašilis” medžiotojas A. Š., š. m. spalio 29 d., neturėdamas licencijos, sumedžiojo tauriojo elnio jauniklį. Sekančios dienos rytą sumedžiojimo vietoje nušautą žvėrį išdorojo, dorojimo atliekas miške užkasė, o skerdieną automobiliu parsivežė į už poros kilometrų esančią sodybą. Pateikus minėtam asmeniui pareigūnų kruopščiai surinktus neteisėtos medžioklės įkalčius, šiam beliko tik prisipažinti neteisėtai sumedžiojus tauriojo elnio jauniklį. Už šį pažeidimą piliečiui A. Š. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, paimtas graižtvinis šautuvas, automobilis Subaru Impreza, kuriuo buvo gabenamas neteisėtai sumedžiotas žvėris ir skerdiena. Pagal LR ATPK 85 str. 6 dalį šiam piliečiui gresia bauda nuo 868 iki 1737 eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu bei teks atlyginti gamtai padarytą 3328,80 eurų žalą. Visa medžiaga, susijusi su pažeidimo padarymu, nagrinėjimui bus perduota Utenos rajono apylinkės teismui.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17540
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: BRAKONIERIAI

2016-Lap-14 17:26

Medžiotojas negali brakonieriauti, nes jis turi teisę medžioti

Neteisėtai danieliaus patiną ir stirną sumedžiojusiam medžiotojui ir juos gabenusiam jo draugui Lietuvos Aukščiausiojo teismo malonė. Medžiotojai išvengs didžiulių baudų ir teisės medžioti atėmimo. Taip pat bus gražintas ir konfiskuotinas, prabangus visureigis. Toks sprendimas brakonieriams atriša rankas, o aplinkosaugininkai bejėgiai.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas patenkino administracinėn atsakomybėn už brakonieriavimą patrauktų medžiotojų Z.D. (1963 m.) ir A.Ch. (1971 m.) skundus ir panaikino juos kaltais pripažinusio Šiaulių apygardos teismo nutarimą.

Praėjusių metų pabaigoje Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros darbuotojai gavo pranešimą, kad policijos patruliai netoli Skomaičių kaimo, Skėmių seniūnijoje, sulaikė automobilį gabenantį nušautus gyvūnus. „Toyota Hilux“ keleivis Z.D. pateikė medžioklės lapą, tačiau pareigūnai atkreipė dėmesį, kad gyvūnai nėra pažymėti licencijomis ir apie tai pranešė budėtojui. Atvykę aplinkosaugininkai nustatė, kad medžioklėje, kuriai vadovavo Z.D., kaip svečias dalyvavo automobilį vairavęs A.Ch. Danielio patiną ir stirną sumedžiojęs prisipažino Z.D.. Medžiotojai tikino, kad su sumedžiotais gyvūnais vyko į medžiotojų namelį, kur ketino uždėti licencijas.

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės numato, kad medžioklės metu medžiotojas privalo turėti licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama. Z.D.ir A.Ch. už neteisėtai sumedžiotų licencijuojamų gyvūnų gabenimą buvo surašyti protokolai (ATPK 85 str. 6d.), o surinkta medžiaga perduota teismui.

Administracinę bylą nagrinėjęs Radviliškio rajono apylinkės teismas konstatavo, kad danielius ir stirna sumedžioti teisėtai. Mat Z.D. turėjo teisę medžioti, jam net buvo išduotos licencijos, tačiau jis jų nepanaudojo. Šiurkštų medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų pažeidimą Radviliškio rajono apylinkės teismas traktavo kaip paprastą medžioklės taisyklių ir kitų teisės aktų reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą (ATPK 85 str. 1d.) ir Z.D. skyrė 57 eurų baudą. Tuo tarpu nušautus gyvūnus į automobilį pakrauti padėjęs ir mašiną vairavęs A.Ch. buvo išteisintas.

Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjęs Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą jį tenkino ir pripažino, kad licencijuojami gyvūnai buvo sumedžioti ir gabenti neteisėtai. Abu medžiotojai pripažinti padarę šiurkštų medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų pažeidimą (ATPK 85 str. 6d.). Abiem medžiotojams skirtos 868 eurų baudos, metams atimta teisė medžioti. Be to konfiskuotas Z.D. individualiai įmonei priklausantis automobilis „Toyota Hilux“.

Išteisinus pažeidėjus, formuojasi teisinė praktiką, kad sumedžiojęs licencijuojamą gyvūną ir nepanaudojęs, jam išduotos licencijos, medžiotojas išvengia griežtos atsakomybės. Tokių atvejų administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 6 d. netenka prasmės, o brakonieriais bus laikomi tik teisės medžioti ar licencijos neturintys asmenys. Aplinkosaugininkai nuogąstauja, kad tokiu atvejų gali padaugėti piktnaudžiavimo atvejų, kuomet medžiotojai licencijos nenaudos, o licencijuojami gyvūnai bus medžiojami be jokios apskaitos. Norint užtikrinti licencijuojamų gyvūnų apsaugą, reikalinga peržiūrėti atsakomybę už tesės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimus.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 21 ir 0 svečių