Per kokį laikotarpį 2018 - 2019 m. sezone bus sumedžioti limituoti vilkai ?

Per 1 mėn.
Balsų nėra
0
Per 2 mėn.
33%
2
Per 3 mėn.
33%
2
Per 4 mėn.
17%
1
Per 5 mėn.
Balsų nėra
0
Per 6 mėn.
17%
1
 
Viso balsų: 6
Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2795
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Bal-12 11:27

Aplinkos apsaugo organizacijai apskritai jokio mokesčio mokėti nereikia, tai yra įstatymais numatyta valstybės įstaigos funkcija ir tą ji daro už mūsų visų sumokėtus mokesčius.
nėra to blogo, kas neišeitų į gera

romka
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 68
Užsiregistravo: 2008-Bir-23 16:16
Miestas: Kaunas

Re: Lažybos. Ale aukcionas. Laikina.

2013-Bal-12 12:28

marcco rašė:
romka rašė:Pagal tai kaip buvo vykdoma apskaita tokio rezultato ir galima buvo tikėtis :)

O kaip buvo daroma apskaita? Teigiate, kad LMŽD netinkamai įvykdė konkurso sąlygas?


Sprendžiu apie visa tai taip, kaip tai buvo atlikta mūsu rajone. Nesakau, kad kituose rajonuose buvo atmestinai atlikta, bet turiu įtarimą, kad ne vien mus aplenkė ta apskaita. Čia gi Lietuva , čia lietūs lyja.
Turbūt geriausias būdas ir tikriausiai vienintelis įrodymas, kad ir pas mus yra pilkių tai tiesiog imt ir sumedžiot, bet tai padaryt kurkas sunkiau nei pasakyt :)

Vartotojo avataras
giriu karalius
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 276
Užsiregistravo: 2009-Bal-21 19:07

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Bal-13 10:40

Pas ka yra, tie ir sumedzioja, pas ka nera tie..... :beer:

Vartotojo avataras
marcco
Super Men
Super Men
Pranešimai: 1689
Užsiregistravo: 2006-Spa-06 13:03
Miestas: Šiauliai

Re: Lažybos. Ale aukcionas. Laikina.

2013-Bal-13 12:02

romka rašė:
Turbūt geriausias būdas ir tikriausiai vienintelis įrodymas, kad ir pas mus yra pilkių tai tiesiog imt ir sumedžiot, bet tai padaryt kurkas sunkiau nei pasakyt :)

Tamsta medžiotojas? Priklausote LMŽD? Jei į abu klausimus atsakėte teigiamai, tuomet, jei vilkų pas Jus nerasta, kaltinkite tik save. Visi turime galimybę prisijungti prie apskaitos/pakoreguoti jos maršrutus valstybiniuose miškuose. Šiais metais turėjome galimybę ir privačiuose. Leiskite paklausti, ar bent vienas iš kritikuojančiųjų ta galimybe pasinaudojo?
p.s. Kai sakote "yra vilkų" esate tvirtai įsitikinę, kad vilkų ŠIUO METU jų yra jūsų plotuose ir buvo APSKAITOS MOMENTU?

romka
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 68
Užsiregistravo: 2008-Bir-23 16:16
Miestas: Kaunas

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Bal-13 13:08

Marcco
Yra gera patarlė ( после драки кулаками не машут )
Manau yra žymiai daugiau dalykų dėl ko reiktu draskyt maikes ir gadint nervines ląsteles. Nu nesuskaičiavo šiais metais, kitais suskaičiuos, menka bėda. Tiesiog išsakiau savo nuomone , kad mūsu šalyje visuomeninių akciju rezultatus dažniausiai daugiau mažiau galima nuspėti dėl tam tikrų visiems suprantamų priežąsčių.
Manau viską išsakiau.
Sekmės

Fanas
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 97
Užsiregistravo: 2007-Geg-28 22:21

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Bal-14 15:09

O brač, beveik atspėjau :). Bet kaip suprantu nugalėtojų bųti negali, nes visi rezultatai falsifikuoti :D . Reikia laukt kitų metų :) .

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17652
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Bal-22 11:56

Reveransas Baltijos vilkams


Valdas Kvedaras
2013-04-22

lzinios.lt

Mi­ni­ma­li vil­kų po­pu­lia­ci­ja - 208 gy­vū­nai. Toks ne­se­niai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AM) pa­skelb­tas skai­čius šo­ki­ra­vo ne tik pa­čios AM dar­buo­to­jus, bet ir moks­li­nin­kus, mat anks­čiau vil­kų bū­da­vo pri­skai­čiuo­ja­ma ge­ro­kai dau­giau.

"Pa­ga­liau tu­ri­me ob­jek­ty­vius duo­me­nis apie vil­kų po­pu­lia­ci­jos dy­dį. Ga­liu už­ti­krin­ti, kad ši aps­kai­ta - tiks­liau­sia. Pir­miau­sia dėl to, kad ji bu­vo vyk­do­ma ne tik vals­ty­bi­niuo­se, bet ir pri­va­čiuo­se miš­kuo­se. Re­zul­ta­tus api­bend­ri­no kom­pe­ten­tin­ga moks­li­nin­kų ir miš­ki­nin­kų ko­mi­si­ja. Vi­są pro­ce­są ste­bė­jo ir su­klys­ti ar nu­klys­ti ne­lei­do ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai", - ko­men­tuo­da­mas va­sa­rio pa­bai­go­je at­lik­tos vil­kų aps­kai­tos re­zul­ta­tus kal­bė­jo ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

208 gy­vū­nai. Šis skai­čius reiš­kia, kad ki­tą se­zo­ną me­džio­to­jai ne­ga­lės nu­kreip­ti gink­lų į vil­kus. O gal­būt net pen­ke­rius me­tus, kol pa­aiš­kės nau­jos aps­kai­tos duo­me­nys.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) vil­kai yra sau­go­mi Ber­no kon­ven­ci­jos. Ta­čiau Bal­ti­jos ša­lys tu­ri tei­sę re­gu­liuo­ti jų po­pu­lia­ci­ją. Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si iš­lai­ky­ti ma­žiau­siai 250 vil­kų.
Pa­sta­ro­sios aps­kai­tos duo­me­nis pa­tei­kė Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Jos dar­be da­ly­va­vo ir gam­tos ap­sau­gos aso­cia­ci­jos "Bal­ti­jos vil­kas" na­riai. Bū­tent jie ne­lei­do "su­klys­ti ar nu­klys­ti" skai­čiuo­jant vil­kus.
Ta­čiau moks­li­nin­kai, dau­gu­ma gam­to­sau­gi­nin­kų ir miš­ki­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad ke­lias­de­šim­ties gam­tos mė­gė­jų aso­cia­ci­jai "Bal­ti­jos vil­kas" bu­vo pa­da­ry­tas re­ve­ran­sas. Jie ne­abe­jo­ja, kad ti­kra­sis mi­ni­ma­lus vil­kų skai­čius bu­vo są­mo­nin­gai nu­slėp­tas. To­kią iš­va­dą dik­tuo­ja fak­tai: per aps­kai­tą me­džio­to­jai pri­va­čiuo­se miš­kuo­se ap­ti­ko 132 vil­kų švie­žius pėd­sa­kus, miš­ki­nin­kai vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se - dar 222. Kaip at­si­ti­ko, kad šių skai­čių su­ma vir­to 208?

Nau­jo­viš­ka apskaita

VMT Vals­ty­bi­nių miš­kų kon­tro­lės pos­ky­rio ve­dė­jas Si­gi­tas Kve­da­ras LŽ tei­gė, kad pa­sta­ro­ji aps­kai­ta bu­vo pa­ti tiks­liau­sia, pa­ly­gin­ti su vi­so­mis anks­tes­nė­mis. "Anks­čiau aps­kai­tas vyk­dy­da­vo me­džio­to­jų bū­re­liai ar­ba klu­bai ir jas pa­teik­da­vo re­gio­ni­niams ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tams. Jo­se pa­pras­tai at­sis­pin­dė­da­vo ne tiek žvė­rių, kiek jų yra me­džiok­lės te­ri­to­ri­jo­je, bet tiek, kiek jų no­ri­ma su­me­džio­ti", - sa­kė jis. S.Kve­da­ro ma­ny­mu, me­džio­to­jai žvė­rių, taip pat ir vil­kų, skai­čių pa­di­din­da­vo.
Ta­čiau jei me­džio­to­jai žvė­rių skai­čių iš ti­krų­jų bū­tų lin­kę pa­di­din­ti, da­bar jų miš­kuo­se ir su ži­bu­riu jau ne­ap­tik­tu­me. O juk kas­met vis dau­giau ūki­nin­kų skun­džia­si vil­kų pa­da­ro­ma ža­la. Ki­ta ver­tus, per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus me­džio­to­jai šių plėš­rū­nų be­veik ne­lie­tė - per pra­ėju­sį me­džiok­lės se­zo­ną (2012-2013 m.) jų pa­ties­ta vos 48. Prieš pen­ke­rius me­tus vil­kų po­pu­lia­ci­ja bu­vo ne ma­žes­nė nei 400 gy­vū­nų. Kai ku­rie fak­tai ro­do, kad jų ga­lė­jo bū­ti ir ge­ro­kai dau­giau.

Anot S.Kve­da­ro, šie­met vil­kų aps­kai­ta at­lik­ta pa­gal pri­nci­pą "iš kvar­ta­lo į kvar­ta­lą". Aps­kai­tos da­ly­viai fik­sa­vo, ar vil­kas į miš­ko kvar­ta­lą įbė­go, ar iš jo iš­bė­go, gal ja­me žvė­ris ir pa­si­li­ko, o ko­mi­si­jai te­ko re­zul­ta­tus su­su­muo­ti nau­do­jan­tis kvar­ta­li­niais miš­kų že­mė­la­piais.
"Jei iš kvar­ta­lo A vil­ko iš­bėg­ta į kvar­ta­lą B ir te­nai pa­si­lik­ta, va­di­na­si, ap­tik­tas tik vie­nas vil­kas. Jei pėd­sa­kai ve­da ir į gre­ti­mą kvar­ta­lą C, tai - tas pats vil­kas", - skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, kai eli­mi­nuo­ja­mi pa­si­kar­to­jan­tys pėd­sa­kai, dės­tė S.Kve­da­ras. Jo tei­gi­mu, anks­čiau ne­bu­vo nau­do­ja­ma­si že­mė­la­piais, to­dėl teig­ta, kad vil­kų esa­ma tiek, kiek ras­ta pėd­sa­kų.
Da­bar ko­mi­si­ja iš ap­tik­tų 354 pėd­sa­kų nu­sta­tė, kad juos ga­lė­jo pa­lik­ti ma­žiau­siai 208 vil­kai. Bet ar šių plėš­rū­nų ne­ga­lė­jo bū­ti, tar­ki­me, tri­gu­bai dau­giau?
S.Kve­da­ro tei­gi­mu, aps­kai­tą at­lie­kan­tys miš­ki­nin­kai ir me­džio­to­jai bu­vo įpa­rei­go­ti kiek ga­li­ma tiks­liau sek­ti ap­tik­tais pėd­sa­kais ir ban­dy­ti iš­siaiš­kin­ti, kiek iš ti­krų­jų vil­kų pra­bė­go. Ar įma­no­ma bu­vo tai pa­da­ry­ti, juo­lab kad miš­kuo­se tuo me­tu bu­vo itin daug snie­go?

TMP_004.jpg


Į snie­gą neatsižvelgta

Štai ką apie Vil­niaus ra­jo­no Pa­bra­dės gi­ri­nin­ki­jo­je vy­ku­sią aps­kai­tą ra­šo jo­je da­ly­va­vu­si aso­cia­ci­jos "Bal­ti­jos vil­kas" sa­va­no­rė Mi­na­ra Ma­tu­lio­ny­tė: "Ap­ti­ko­me dvie­jų vil­kų pėd­sa­kus. Tik yra po­žy­mių, ne­bū­din­gų vil­kų elg­se­nai. Bėg­ta ne miš­ko ke­liu­ku, o kir­ta­vie­te ir įlįs­ta į tank­mę, kur daug pu­raus snie­go. To­dėl čia ir at­stu­mas tarp pėd­sa­kų ne­di­de­lis. Pa­gal že­mė­la­pį ma­ty­ti, kad ju­dė­ji­mo kryp­tis gal­būt ve­da to­lyn nuo Pa­bra­dės gre­ti­mos Pur­vi­niš­kių gi­ri­nin­ki­jos link. At­ro­do, kad vil­kai tie­siog kir­to šią gi­ri­nin­ki­ją, jo­je nuo­lat ne­gy­ve­na, kaip sa­kė gi­ri­nin­kas."

Tai­gi aps­kai­tos da­ly­viai ap­ti­ko vil­kų pėd­sa­kus, ta­čiau jiems "at­ro­do", kad vil­kai iš­bė­go į gre­ti­mą gi­ri­nin­ki­ją. Ar šie vil­kai pa­te­ko tarp 208?

Ne­no­rė­jęs bū­ti įvar­dy­tas vie­nas gi­ri­nin­kas LŽ tei­gė ži­nan­tis, kad jo gi­ri­nin­ki­jo­je jau ke­le­rius me­tus gy­ve­na sep­ty­ni vil­kai. Ko­mi­si­jai jis tiek ir nu­ro­dė. Ta­čiau sve­čiai teuž­fik­sa­vo du vil­kus - pa­gal tą­dien ap­tik­tus pėd­sa­kus. "Re­tas vil­kas iš­kri­tus pu­riam snie­gui ei­na me­džio­ti. Jis tū­no guo­ly­je, kol snie­gas su­sis­lėgs", - sa­kė gi­ri­nin­kas. Jo ti­ki­ni­mu, vil­kų aps­kai­ta bu­vo at­lie­ka­ma esant ką tik iš­kri­tu­siam gau­siam snie­gui.

Klai­di­na vi­suo­me­nę?

Bir­žų miš­kų urė­di­jos vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Juo­zas Šu­mi­nas LŽ tei­gė, kad pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka yra ne kas ki­ta, kaip tik nuo­lai­da aso­cia­ci­jai "Bal­ti­jos vil­kas". "Tai vi­suo­me­nę klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja. Kal­bė­jau­si su po­nu S.Kve­da­ru ir man pa­si­da­rė aiš­ku, kad pa­gal at­lik­tą aps­kai­tą vil­kų skai­čius svy­ruo­ja nuo mi­ni­ma­laus 208 iki mak­si­ma­laus 354. Gal rei­kia iš­ves­ti vi­dur­kį?" - sa­kė jis.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Eko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Žin­duo­lių eko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos va­do­vas Li­nas Bal­čiaus­kas taip pat ne­pa­si­ti­ki mi­nė­ta sta­tis­ti­ka. "208 - tai skai­čius, ku­rį no­ri­ma pa­siek­ti. Jei trys vil­kai iš­ėjo iš kvar­ta­lo ir at­ėjo į gre­ti­mą, aiš­ku, kad tai tie pa­tys. Bet jei at­ėjo į C kvar­ta­lą, ar iš ti­krų­jų tai tie pa­tys? Dar ne­pa­mirš­ki­me, kad bū­ta ką tik iš­kri­tu­sio snie­go", - kal­bė­jo jis.

Pa­sak L.Bal­čiaus­ko, šiai plėš­rū­nų rū­šiai Lie­tu­vo­je iš­ny­ki­mas ne­gre­sia, to­dėl užd­raus­ti vil­kų me­džiok­lę yra ti­kra ne­są­mo­nė. "Vi­so­je Eu­ro­po­je, net Va­ka­rų ša­ly­se vil­kų pa­sta­ruo­ju me­tu ge­ro­kai pa­dau­gė­jo", - pa­brė­žė jis. To­dėl L.Bal­čiaus­kas ste­bi­si, ko­dėl Lie­tu­vo­je yra prie­šin­gai.

Moks­li­nin­kui ten­ka bend­rau­ti su Lat­vi­jos, Es­ti­jos ko­le­go­mis. Jiems keis­ta, kad Lie­tu­vo­je at­si­ra­do "vil­kų prob­le­ma", ku­rios iš ti­krų­jų nė­ra. "Lat­vi­jo­je vil­kų šau­dy­mo kvo­ta - 250, es­tai juos taip pat šau­do. Bal­ta­ru­si­jo­je jų kas­met pa­tie­sia­ma apie 400-600. Gal tik Lie­tu­va ban­do skai­čiuo­ti šiuos plėš­rū­nus, nors tiks­liai to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma. Lat­vi­jo­je, pa­vyz­džiui, ga­lio­ja pri­nci­pas - jei vil­kų su­me­džio­ja­ma daug, va­di­na­si, di­de­lė ir po­pu­lia­ci­ja. Skir­tin­gai ne­gu Lie­tu­vo­je, kai­my­nai apie po­pu­lia­ci­jos ga­li­mą gau­są spren­džia tir­da­mi nu­šau­tus plėš­rū­nus - to­kia aps­kai­ta gal­būt net tiks­les­nė ne­gu ieš­kant pėd­sa­kų", - dės­tė L.Bal­čiaus­kas. Jo tei­gi­mu, spręs­ti apie vil­kų po­pu­lia­ci­ją vien pa­gal ap­tik­tus pėd­sa­kus ne­tiks­lu ir to­dėl, kad me­džiok­lės me­tu šis gy­vū­nas nu­bė­ga ke­lias­de­šimt ki­lo­me­trų.

Pe­ti­ci­ja prezidentei

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je "Bal­ti­jos vil­kas" pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei nu­siun­tė pe­ti­ci­ją. Ją pa­si­ra­šė dau­giau kaip 7 tūkst. as­me­nų. Rei­ka­lau­ta at­šauk­ti ap­lin­kos mi­nis­tro pra­ėju­sių­jų me­tų įsa­ky­mą, lei­džian­tį nu­šau­ti 50 vil­kų. Teig­ta, kad su­me­džio­ji­mo li­mi­tas nu­sta­ty­tas ne­si­lai­kant pa­tvir­tin­to Vil­ko po­pu­lia­ci­jos gau­sos re­gu­lia­vi­mo pla­no.
Ka­dan­gi iš pre­zi­den­tū­ros ne­su­lauk­ta jo­kios reak­ci­jos, "Bal­ti­jos vil­kas" krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą, kad šis pa­nai­kin­tų mi­nis­tro įsa­ky­mą. Aso­cia­ci­jos ieš­ki­nys bu­vo at­mes­tas. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas - par­eiš­kė­jas ne­pa­tei­kė jo­kių ob­jek­ty­vių duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad yra rea­li grės­mė vil­kų po­pu­lia­ci­jai Lie­tu­vo­je.
Be­je, tą­kart teis­me kons­ta­tuo­ta, kad, vien miš­ki­nin­kų duo­me­ni­mis, vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se ap­tik­ta ma­žiau­siai 250 vil­kų, o me­džio­to­jai sa­vo bū­re­lių plo­tuo­se jų yra pri­skai­čia­vę be­veik dvi­gu­bai dau­giau.

Keis­tas entuziazmas

Gam­ti­nin­ką, bio­lo­gą, te­le­vi­zi­jos lai­dų apie me­džiok­lę au­to­rių Eu­ge­ni­jų Ti­ju­šą ste­bi­na vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ak­ty­vu­mas. "Dės­tau Vil­niaus uni­ver­si­te­te, ma­tau, koks jau­ni­mas at­ei­na stu­di­juo­ti į Gam­tos moks­lų fa­kul­te­tą. For­muo­ja­si to­kia vi­suo­me­nės da­lis, ku­ri do­mi­si gam­ta, bet tik per me­cha­ni­nes prie­mo­nes, daž­niau­siai gam­to­je ne­bū­na­ma, ne­ma­to­ma rea­lių pro­ce­sų. Ta­da ei­na­ma gel­bė­ti vil­kų. Ko­dėl, kam? Į tai at­si­lie­pia tūks­tan­čiai", - sa­kė jis.
E.Ti­ju­šas pri­si­pa­ži­no, kad jį taip pat nu­ste­bi­no skel­bia­mas mi­ni­ma­lus vil­kų skai­čius. "Esu me­džio­to­jas, rem­da­ma­sis sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi ti­kė­jau­si, kad skai­čius bus be­veik 400. Ne­iš­gir­dau ar­gu­men­tų, kur din­go vil­kai", - sa­kė E.Ti­ju­šas.
Jam su­si­da­rė įspū­dis, kad pa­sta­rai­siais me­tais vi­suo­me­ni­nin­kai šok­di­na vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas. "Iš kur at­si­ran­da en­tu­ziaz­mas sau­go­ti tai, ko ne­rei­kia sau­go­ti? Tai prie­šta­rau­ja moks­li­nin­kų nuo­mo­nei. Vi­suo­me­ni­nin­kai ka­la prie kry­žiaus Gam­tos ty­ri­mų cen­tro spe­cia­lis­tus, moks­li­nin­kus, ku­rie už­sii­ma po­pu­lia­ci­jos ty­ri­mais, aiš­ki­na, kad šie yra ne­kom­pe­ten­tin­gi", - kal­bė­jo E.Ti­ju­šas.

Pa­slap­tin­ga asociacija

Gam­tos ap­sau­gos aso­cia­ci­ja "Bal­ti­jos vil­kas" įkur­ta 2007 me­tais. Ją įstei­gė Jung­ti­nės ne­vy­riau­sy­bi­nės vil­kų ap­sau­gos ta­ry­bos ak­ty­vis­tai Eg­lė Bar­kaus­kai­tė, And­re­jus Gai­da­ma­vi­čius ir To­mas Ta­ra­bil­da. Aso­cia­ci­ja tu­ri kiek dau­giau nei 20 ofi­cia­lių na­rių ir dar apie 30 ne­ofi­cia­lių ak­ty­vis­tų.
LŽ pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti, ko­kių spe­cia­ly­bių žmo­nės su­da­ro or­ga­ni­za­ci­ją, "Bal­ti­jos vil­ko" at­sto­vas Vai­das Ba­lys tei­gė, kad "nuo tei­si­nin­ko iki ma­te­ma­ti­ko". Pats V.Ba­lys yra ma­te­ma­ti­kos moks­lų dak­ta­ras. Pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti bent vie­ną aso­cia­ci­jos na­rį gam­ti­nin­ką, pa­šne­ko­vas pa­ti­ki­no, kad to­kių taip pat esa­ma, ta­čiau ne­su­ti­ko jų įvar­dy­ti.

T.Ta­ra­bil­da, ku­ris, Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, yra fak­tiš­kas aso­cia­ci­jos va­do­vas, LŽ ne­su­ti­ko at­skleis­ti, kas aso­cia­ci­ją re­mia fi­nan­siš­kai.
Pa­pra­šy­tas įver­tin­ti vil­kų aps­kai­tos re­zul­ta­tus, V.Ba­lys LŽ sa­kė, kad "re­zul­ta­tai to­kie, ko­kius bu­vo ga­li­ma pa­siek­ti iš to­kių duo­me­nų, ko­kie bu­vo su­rink­ti". Jo tei­gi­mu, aps­kai­tai bu­vo pa­teik­tos su­nkiai su­pran­ta­mos an­ke­tos, ku­rias da­ly­viai ga­lė­jo pil­dy­ti skir­tin­gai, ne­ko­ky­biš­kai. "80 proc. fik­suo­tų pėd­sa­kų at­ve­jų yra pa­tei­kia­ma taip, kad at­si­ran­da in­ter­pe­lia­ci­jų ga­li­my­bė", - sa­kė V.Ba­lys.
Ta­čiau pa­klaus­tas, ar tai reiš­kia, kad vil­kų aps­kai­tos re­zul­ta­tai ne­pa­ti­ki­mi, V.Ba­lys tik pra­si­ta­rė gir­dė­jęs ko­mi­si­jos na­rius skun­džian­tis, jog "to­kio są­var­ty­no, koks bu­vo an­ke­to­se, jiems dar ne­te­ko ma­ty­ti". Ta­čiau jis įsi­ti­ki­nęs, kad vil­kų Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra maž­daug tiek, kiek nu­sta­ty­ta. "Ga­li­ma tik 10-20 gy­vū­nų pa­klai­da", - aiš­ki­no aso­cia­ci­jos at­sto­vas.

Ne­pa­ma­tuo­ta žala

L.Bal­čiaus­ko tei­gi­mu, rei­kė­tų at­siž­velg­ti ir į gam­tai bei žmo­nėms vil­kų da­ro­mą ža­lą. "Moks­li­nin­kų skai­čia­vi­mais, vie­nas vil­kas per me­tus su­ėda 500-800 ki­log­ra­mų gro­bio. Jei su­tik­si­me, kad Lie­tu­vo­je da­bar yra ma­žiau­siai 208 vil­kai, jie per me­tus su­ry­ja 100-160 to­nų gro­bio. Ža­la - abs­trak­tus da­ly­kas, gal jos ir nė­ra. Vil­kai - gam­tos da­lis. Man tik ky­la klau­si­mas, ar žmo­nėms pri­im­ti­na, jei plėš­rū­nų skai­čius pa­sieks, tar­ki­me, ke­lis tūks­tan­čius? Tiek šių plėš­rū­nų bu­vo vie­nu me­tu po ka­ro. Pa­gal mais­to iš­tek­lius ir da­bar ga­lė­tų įsi­veis­ti tiek vil­kų. Pa­si­kar­to­siu klau­si­mu - ar žmo­nės ga­li su­si­tai­ky­ti su to­kia ža­la, ir kas ją tu­rė­tų kom­pen­suo­ti?" - kal­bė­jo jis.

AM ban­dė aiš­kin­tis, ko­kią ža­lą vil­kai pa­da­rė ūki­nin­kams 2011-ai­siais ir pra­ėju­sių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Duo­me­nys bu­vo gau­ti tik iš 15 sa­vi­val­dy­bių, nes ki­tos to­kios sta­tis­ti­kos ne­tu­rė­jo. Vil­kai pa­pjo­vė 55 kar­ves, 159 avis, 21 ož­ką ir vie­ną šu­nį. Ži­nant, kad vie­na kar­vė kai­nuo­ja ma­žiau­siai 2 tūkst. li­tų, o yra ir ke­tu­ris­kart bran­ges­nių, ne­sun­ku aps­kai­čiuo­ti vil­kų pa­da­ry­tą ža­lą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3730
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Contact: Puslapis

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Bal-22 23:23

gal kas primins kiek pernai buvo priskaiciuota?
Lietuvis

arz
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 692
Užsiregistravo: 2010-Kov-29 17:54
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Geg-03 19:25


Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17652
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Geg-03 19:40

Deja ARZ - turim oficialią statistiką :pardon: Ir laukiam nugalėtojų :friends: atsiimant :beer: prizus
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3730
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Contact: Puslapis

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Geg-04 00:44

arz rašė:Berods apie 300.

http://www.am.lt/VI/index.php#a/11292

tai kur prapuole prieaugis, likutis po sezono ir dar "kazkoks" skaicius kuris tunojo privaciuose miskuose?
Lietuvis

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17652
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Ale aukcionas. Laikina.

2013-Geg-16 08:07

medziotojas rašė:Taigi - turime prizininkus - pranašus :twisted:

I vieta - Sonyx - jo spėjimas - 211 pilkių

Sidabrinis ženkliukas ir medžioklė pas mane klube - pasirinktinai - vasarą ar žiemą.

II vieta - Fanas - 202 pilkių

4 GB pakabukas - fliašiukas, šovinio pavidale ir medžioklė pas mane klube - pasirinktinai - vasarą ar žiemą.

III vieta - Girių karalius - 200 pilkių

prizas - siurprizas ir medžioklė pas mane klube - pasirinktinai - vasarą ar žiemą.


P.s.
III vietą buvo nustatyta pagal pranešimo eiliškumą.Prašau prizininkus susisiekti su manimi - reik suderinti prizų atidavimą ir aptarti medžioklės grafiką.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Bumpt
Varovas
Varovas
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: 2012-Bal-27 13:15

Re: Lažybos. Ale aukcionas. Laikina.

2013-Geg-17 15:14

medziotojas rašė:
medziotojas rašė:Taigi - turime prizininkus - pranašus :twisted:

I vieta - Sonyx - jo spėjimas - 211 pilkių

Sidabrinis ženkliukas ir medžioklė pas mane klube - pasirinktinai - vasarą ar žiemą.

II vieta - Fanas - 202 pilkių

4 GB pakabukas - fliašiukas, šovinio pavidale ir medžioklė pas mane klube - pasirinktinai - vasarą ar žiemą.

III vieta - Girių karalius - 200 pilkių

prizas - siurprizas ir medžioklė pas mane klube - pasirinktinai - vasarą ar žiemą.

P.s.
III vietą buvo nustatyta pagal pranešimo eiliškumą.Prašau prizininkus susisiekti su manimi - reik suderinti prizų atidavimą ir aptarti medžioklės grafiką.


jei prizininkai neatsisaukia, as galeciau uz kuri nors sudalyvauti medziokleje :)

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17652
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Rgp-02 16:43

:pardon: laukiu nesulaukiu laimėtojų pageidavimų :twisted:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17652
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Lažybos. Kiek turime vilkų ?

2013-Rgp-12 19:52

Tikiuosi ryt vienas priziukas bus atsijamtas :beer: Gal pavyks ir sumedžiot ką nors :roll:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 26 ir 0 svečių